Hoppa till innehåll

Freja eID v1.0 signatur, validering och autentisering i ASP.NET Core

Jag skapar en tjänst för signaturer, validering av signaturer och autentisering med hjälp av Freja eID v1.0 i denna handledning. Freja eID är en global tjänst för elektronisk identifiering (eID) som kan användas för e-autentisering och e-signaturer. Användare av Freja eID använder en smarttelefonapplikation för att logga in och skapa signaturer, varje användare kan kontrollera hur deras eID får användas och de kan se historik i en webbportal.

Denna kod har testats och fungerar med Google Chrome (75.0.3770.100), Mozilla Firefox (75.0) och Microsoft Edge (81.0.416.62), detta utan polyfills. Koden fungerar i Internet Explorer (11.829.17134.0) med polyfills för Array.from, Promise, String.prototype.padStart, TextEncoder, WebCrypto, XMLHttpRequest, Array.prototype.includes, CustomEvent, Array.prototype.closest, Array.prototype.remove, String.prototype.endsWith and String.prototype.includes och transpilering. Om du vill stödja äldre webbläsare kan du läsa vårt inlägg om transpilering och komplettering av JavaScript. Den här koden har beroenden till annytab.effects, Font Awesome, annytab.notifier och js-spark-md5.

Förberedelser och inställningar

Denna tjänst implementeras med HTML, JavaScript och C-sharp i ASP.NET Core. Du måste hämta ett klienttestcertifikat genom att skicka ett e-postmeddelande till Freja eID. Klienttestcertifikatet används för att ansluta till REST API:et. Du måste också hämta JWS-certifikat för att kunna validera signaturer.

Du måste ladda ner Freja eID-appen till din smarttelefon och starta applikationen i testläge, instruktioner hittar du här. När du har skapat ett testkonto kan du uppgradera ditt konto från BASIC till EXTENDED och sedan till PLUS via Test Vetting Portal. Jag använder en application.json-fil för att spara inställningar avseende min freja-klient och en FrejaOptions-klass för att komma åt dessa inställningar.

{
 "Logging": {
  "LogLevel": {
   "Default": "Debug",
   "System": "Information",
   "Microsoft": "Information"
  }
 },
 "AllowedHosts": "*",
 "FrejaOptions": {
  "BaseAddress": "https://services.test.frejaeid.com",
  "JwsCertificate": "MIIEETCCAvmgAwIBAgIUTeCJ0hz3mbtyONBEiap7su74LZwwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYMxCzAJBgNVBAYTAlNFMRIwEAYDVQQHEwlTdG9ja2hvbG0xFDASBgNVBGETCzU1OTExMC00ODA2MR0wGwYDVQQKExRWZXJpc2VjIEZyZWphIGVJRCBBQjENMAsGA1UECxMEVGVzdDEcMBoGA1UEAxMTUlNBIFRFU1QgSXNzdWluZyBDQTAeFw0xNzA3MTIxNTIwMTNaFw0yMDA3MTIxNTIwMTNaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTESMBAGA1UEBxMJU3RvY2tob2xtMRQwEgYDVQRhEws1NTkxMTAtNDgwNjEdMBsGA1UEChMUVmVyaXNlYyBGcmVqYSBlSUQgQUIxDTALBgNVBAsTBFRlc3QxIzAhBgNVBAMTGkZyZWphIGVJRCBURVNUIE9yZyBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAgMINs87TiouDPSSmpn05kZv9TN8XdopcHnElp6ElJLpQh3oYGIL4B71oIgF3r8zRWq8kQoJlYMugmhsld0r0EsUJbsrcjBJ5CJ1WYZg1Vu8FpYLKoaFRI/qxT6xCMvd238Q99Sdl6G6O9sQQoFq10EaYBa970Tl3nDziQQ6bbSNkZoOYIZoicx4+1XFsrGiru8o8QIyc3g0eSgrd3esbUkuk0eH65SeaaOCrsaCOpJUqEziD+el4R6d40dTz/uxWmNpGKF4BmsNWeQi9b4gDYuFqNYhs7bnahvkK6LvtDThV79395px/oUz5BEDdVwjxPJzgaAuUHE+6A1dMapkjsQIDAQABo3QwcjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwDAYDVR0TAQH/BAIwADAfBgNVHSMEGDAWgBRqfIoPnXAOHNpfLaA8Jl+I6BW/nDASBgNVHSAECzAJMAcGBSoDBAUKMB0GA1UdDgQWBBT7j90x8xG2Sg2p7dCiEpsq3mo5PTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAaKEIpRJvhXcN3MvP7MIMzzuKh2O8kRVRQAoKCj0K0R9tTUFS5Ang1fEGMxIfLBohOlRhXgKtqJuB33IKzjyA/1IBuRUg2bEyecBf45IohG+vn4fAHWTJcwVChHWcOUH+Uv1g7NX593nugv0fFdPqt0JCnsFx2c/r9oym+VPP7p04BbXzYUk+17qmFBP/yNlltjzfeVnIOk4HauR9i94FrfynuZLuItB6ySCVmOlfA0r1pHv5sofBEirhwceIw1EtFqEDstI+7XZMXgDwSRYFc1pTjrWMaua2UktmJyWZPfIY69pi/z4u+uAnlPuQZnksaGdZiIcAyrt5IXpNCU5wyg==",
  "TimeoutInMilliseconds" : 90000
 }
}
using System;

namespace Annytab.Scripts
{
  public class FrejaOptions
  {
    #region Variables

    public string BaseAddress { get; set; }
    public string JwsCertificate { get; set; }
    public Int32? TimeoutInMilliseconds { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public FrejaOptions()
    {
      // Set values for instance variables
      this.BaseAddress = null;
      this.JwsCertificate = null;
      this.TimeoutInMilliseconds = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

Modeller

using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

namespace Annytab.Scripts.Models
{
  public class ResponseData
  {
    #region variables

    public bool success { get; set; }
    public string id { get; set; }
    public string message { get; set; }
    public string url { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public ResponseData()
    {
      // Set values for instance variables
      this.success = false;
      this.id = "";
      this.message = "";
      this.url = "";

    } // End of the constructor

    public ResponseData(bool success, string id, string message, string url = "")
    {
      // Set values for instance variables
      this.success = success;
      this.id = id;
      this.message = message;
      this.url = url;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  public class Signature
  {
    #region Variables

    public string validation_type { get; set; }
    public string algorithm { get; set; }
    public string padding { get; set; }
    public string data { get; set; }
    public string value { get; set; }
    public string certificate { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public Signature()
    {
      // Set values for instance variables
      this.validation_type = null;
      this.algorithm = null;
      this.padding = null;
      this.data = null;
      this.value = null;
      this.certificate = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  public class SignatureValidationResult
  {
    #region Variables

    public bool valid { get; set; }
    public string signature_data { get; set; }
    public string signatory { get; set; }
    public X509Certificate2 certificate { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public SignatureValidationResult()
    {
      // Set values for instance variables
      this.valid = false;
      this.signature_data = null;
      this.signatory = null;
      this.certificate = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Annytab.Scripts
{
  public class DataToSign
  {
    public string text { get; set; }
    public string binaryData { get; set; }

  } // End of the class

  public class PushNotification
  {
    public string title { get; set; }
    public string text { get; set; }

  } // End of the class

  public class AttributesToReturnItem
  {
    public string attribute { get; set; }

  } // End of the class

  public class FrejaRequest
  {
    public string userInfoType { get; set; }
    public string userInfo { get; set; }
    public string minRegistrationLevel { get; set; }
    public string title { get; set; }
    public PushNotification pushNotification { get; set; }
    public Int64? expiry { get; set; }
    public string dataToSignType { get; set; }
    public DataToSign dataToSign { get; set; }
    public string signatureType { get; set; }
    public IList<AttributesToReturnItem> attributesToReturn { get; set; }

  } // End of the class

  public class BasicUserInfo
  {
    public string name { get; set; }
    public string surname { get; set; }

  } // End of the class

  public class AddressesItem
  {
    public string country { get; set; }
    public string city { get; set; }
    public string postCode { get; set; }
    public string address1 { get; set; }
    public string address2 { get; set; }
    public string address3 { get; set; }
    public string validFrom { get; set; }
    public string type { get; set; }
    public string sourceType { get; set; }

  } // End of the class

  public class Ssn
  {
    public string ssn { get; set; }
    public string country { get; set; }

  } // End of the class

  public class RequestedAttributes
  {
    public BasicUserInfo basicUserInfo { get; set; }
    public string emailAddress { get; set; }
    public string dateOfBirth { get; set; }
    public List<AddressesItem> addresses { get; set; }
    public Ssn ssn { get; set; }
    public string relyingPartyUserId { get; set; }
    public string integratorSpecificUserId { get; set; }
    public string customIdentifier { get; set; }

  } // End of the class

  public class FrejaStatusResponse
  {
    public string authRef { get; set; }
    public string signRef { get; set; }
    public string status { get; set; }
    public string details { get; set; }
    public RequestedAttributes requestedAttributes { get; set; }

  } // End of the class

  public class FrejaResponseHeader
  {
    public string x5t { get; set; }
    public string alg { get; set; }

  } // End of the class

  public class FrejaPayload
  {
    public string authRef { get; set; }
    public string signRef { get; set; }
    public string status { get; set; }
    public string userInfoType { get; set; }
    public string userInfo { get; set; }
    public string minRegistrationLevel { get; set; }
    public RequestedAttributes requestedAttributes { get; set; }
    public string signatureType { get; set; }
    public SignatureData signatureData { get; set; }
    public Int64? timestamp { get; set; }

  } // End of the class

  public class SignatureData
  {
    public string userSignature { get; set; }
    public string certificateStatus { get; set; }

  } // End of the class

} // End of the namespace

Freja-klient

using System.Threading.Tasks;
using Annytab.Scripts.Models;

namespace Annytab.Scripts
{
  public interface IFrejaClient
  {
    Task<bool> Authenticate(string userInfoType, string userInfo);
    Task<bool> Sign(string userInfoType, string userInfo, Annytab.Scripts.Models.Signature signature);
    SignatureValidationResult Validate(Signature signature);

  } // End of the interface

} // End of the namespace
using System;
using System.Text;
using System.Text.Json;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using Microsoft.AspNetCore.WebUtilities;
using Microsoft.Extensions.Options;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Annytab.Scripts.Models;

namespace Annytab.Scripts
{
  public class FrejaClient : IFrejaClient
  {
    #region Variables

    private readonly HttpClient client;
    private readonly FrejaOptions options;
    private readonly ILogger logger;

    #endregion

    #region Constructors

    public FrejaClient(HttpClient http_client, IOptions<FrejaOptions> options, ILogger<IFrejaClient> logger)
    {
      // Set values for instance variables
      this.client = http_client;
      this.options = options.Value;
      this.logger = logger;

      // Set values for the client
      this.client.BaseAddress = new Uri(this.options.BaseAddress);
      this.client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
      
    } // End of the constructor

    #endregion

    #region Authentication

    public async Task<bool> Authenticate(string userInfoType, string userInfo)
    {
      // Variables
      StringContent content = null;
      FrejaStatusResponse status_response = null;

      try
      {
        // Create a request
        FrejaRequest request = new FrejaRequest
        {
          userInfoType = userInfoType,
          userInfo = userInfo,
          minRegistrationLevel = "PLUS", // BASIC, EXTENDED or PLUS
          attributesToReturn = new List<AttributesToReturnItem>
          {
            new AttributesToReturnItem
            {
              attribute = "BASIC_USER_INFO",
            },
            new AttributesToReturnItem
            {
              attribute = "EMAIL_ADDRESS",
            },
            new AttributesToReturnItem
            {
              attribute = "DATE_OF_BIRTH",
            },
            new AttributesToReturnItem
            {
              attribute = "ADDRESSES",
            },
            new AttributesToReturnItem
            {
              attribute = "SSN",
            }
          }
        };

        // Set serializer options
        var json_options = new JsonSerializerOptions
        {
          IgnoreNullValues = true,
          WriteIndented = true,
          Encoder = System.Text.Encodings.Web.JavaScriptEncoder.UnsafeRelaxedJsonEscaping
        };

        // Convert request to json
        string json = JsonSerializer.Serialize(request, json_options);

        // Create string content
        content = new StringContent("initAuthRequest=" + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(json)));
        content.Headers.ContentType.MediaType = "application/json";
        content.Headers.ContentType.CharSet = "utf-8";

        // Get the response
        HttpResponseMessage response = await client.PostAsync("/authentication/1.0/initAuthentication", content);

        // Check the status code for the response
        if (response.IsSuccessStatusCode == true)
        {
          // Get string data
          json = await response.Content.ReadAsStringAsync();

          // Add content
          content = new StringContent("getOneAuthResultRequest=" + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(json)));
          content.Headers.ContentType.MediaType = "application/json";
          content.Headers.ContentType.CharSet = "utf-8";

          // Wait for authentication
          Int32 timeout = this.options.TimeoutInMilliseconds.GetValueOrDefault();
          while (true)
          {
            // Check for a timeout
            if (timeout <= 0)
            {
              // Cancel the order and return false
              content = new StringContent("cancelAuthRequest=" + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(json)));
              content.Headers.ContentType.MediaType = "application/json";
              content.Headers.ContentType.CharSet = "utf-8";
              response = await client.PostAsync("/authentication/1.0/cancel", content);
              return false;
            }

            // Sleep for 2 seconds
            await Task.Delay(2000);
            timeout -= 2000;

            // Collect a signature
            response = await client.PostAsync("/authentication/1.0/getOneResult", content);

            // Check the status code for the response
            if (response.IsSuccessStatusCode == true)
            {
              // Get string data
              string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

              // Convert data to a bankid response
              status_response = JsonSerializer.Deserialize<FrejaStatusResponse>(data);

              if (status_response.status == "APPROVED")
              {
                // Break out from the loop
                break;

              }
              else if (status_response.status == "STARTED" || status_response.status == "DELIVERED_TO_MOBILE"
                || status_response.status == "OPENED" || status_response.status == "OPENED")
              {
                // Continue to loop
                continue;
              }
              else
              {
                  // CANCELED, RP_CANCELED, EXPIRED or REJECTED
                  return false;
              }
            }
            else
            {
              // Get string data
              string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

              // Return false
              return false;
            }
          }
        }
        else
        {
          // Get string data
          string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

          // Log the error
          this.logger.LogError($"Authenticate: {data}");

          // Return false
          return false;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Log the exception
        this.logger.LogInformation(ex, $"Authenticate: {status_response.details}", null);

        // Return false
        return false;
      }
      finally
      {
        if (content != null)
        {
          content.Dispose();
        }
      }

      // Return success
      return true;

    } // End of the Authenticate method

    #endregion

    #region Signatures

    public async Task<bool> Sign(string userInfoType, string userInfo, Annytab.Scripts.Models.Signature signature)
    {
      // Variables
      StringContent content = null;
      FrejaStatusResponse status_response = null;

      try
      {
        // Create a request
        FrejaRequest request = new FrejaRequest
        {
          userInfoType = userInfoType,
          userInfo = userInfo,
          minRegistrationLevel = "BASIC", // BASIC, EXTENDED or PLUS
          title = "Sign File",
          pushNotification = new PushNotification // Can not include swedish characters å,ä,ö
          {
            title = "Hello - Hallå",
            text = "Please sign this file - Signera denna fil"
          },
          expiry = (Int64)DateTime.UtcNow.AddMinutes(5).Subtract(new DateTime(1970, 1, 1)).TotalMilliseconds,
          //expiry = DateTimeOffset.UtcNow.AddMinutes(5).ToUnixTimeMilliseconds(),
          dataToSignType = "SIMPLE_UTF8_TEXT",
          dataToSign = new DataToSign { text = Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(signature.data)) },
          signatureType = "SIMPLE",
          attributesToReturn = new List<AttributesToReturnItem>
          {
            //new AttributesToReturnItem
            //{
            //  attribute = "BASIC_USER_INFO",
            //},
            new AttributesToReturnItem
            {
              attribute = "EMAIL_ADDRESS",
            },
            //new AttributesToReturnItem
            //{
            //  attribute = "DATE_OF_BIRTH",
            //},
            //new AttributesToReturnItem
            //{
            //  attribute = "ADDRESSES",
            //},
            //new AttributesToReturnItem
            //{
            //  attribute = "SSN",
            //}
          }
        };

        // Set serializer options
        var json_options = new JsonSerializerOptions
        {
          IgnoreNullValues = true,
          WriteIndented = true,
          Encoder = System.Text.Encodings.Web.JavaScriptEncoder.UnsafeRelaxedJsonEscaping
        };

        // Convert request to json
        string json = JsonSerializer.Serialize(request, json_options);

        // Create string content
        content = new StringContent("initSignRequest=" + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(json)));
        content.Headers.ContentType.MediaType = "application/json";
        content.Headers.ContentType.CharSet = "utf-8";

        // Get the response
        HttpResponseMessage response = await client.PostAsync("/sign/1.0/initSignature", content);

        // Check the status code for the response
        if (response.IsSuccessStatusCode == true)
        {
          // Get string data
          json = await response.Content.ReadAsStringAsync();

          // Add content
          content = new StringContent("getOneSignResultRequest=" + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(json)));
          content.Headers.ContentType.MediaType = "application/json";
          content.Headers.ContentType.CharSet = "utf-8";

          // Collect the signature
          Int32 timeout = this.options.TimeoutInMilliseconds.GetValueOrDefault();
          while (true)
          {
            // Check for a timeout
            if (timeout <= 0)
            {
              // Cancel the order and return false
              content = new StringContent("cancelSignRequest=" + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(json)));
              content.Headers.ContentType.MediaType = "application/json";
              content.Headers.ContentType.CharSet = "utf-8";
              response = await client.PostAsync("/sign/1.0/cancel", content);
              return false;
            }

            // Sleep for 2 seconds
            await Task.Delay(2000);
            timeout -= 2000;

            // Collect a signature
            response = await client.PostAsync("/sign/1.0/getOneResult", content);

            // Check the status code for the response
            if (response.IsSuccessStatusCode == true)
            {
              // Get string data
              string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

              // Convert data to a bankid response
              status_response = JsonSerializer.Deserialize<FrejaStatusResponse>(data);

              if (status_response.status == "APPROVED")
              {
                // Break out from the loop
                break;
                
              }
              else if (status_response.status == "STARTED" || status_response.status == "DELIVERED_TO_MOBILE" 
                || status_response.status == "OPENED" || status_response.status == "OPENED")
              {
                // Continue to loop
                continue;
              }
              else
              {
                // CANCELED, RP_CANCELED or EXPIRED
                return false;
              }
            }
            else
            {
              // Get string data
              string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

              // Return false
              return false;
            }
          }
        }
        else
        {
          // Get string data
          string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

          // Log the error
          this.logger.LogError($"Sign: {data}");

          // Return false
          return false;
        }

        // Update the signature
        signature.algorithm = "SHA-256";
        signature.padding = "Pkcs1";
        signature.value = status_response.details;
        signature.certificate = this.options.JwsCertificate;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Log the exception
        this.logger.LogInformation(ex, $"Sign: {signature.value}", null);

        // Return false
        return false;
      }
      finally
      {
        if (content != null)
        {
          content.Dispose();
        }
      }

      // Return success
      return true;

    } // End of the Sign method

    public SignatureValidationResult Validate(Annytab.Scripts.Models.Signature signature)
    {
      // Create the result to return
      SignatureValidationResult result = new SignatureValidationResult();
      result.signature_data = signature.data;

      // Get JWS data (signed by Freja)
      string[] jws = signature.value.Split('.');
      byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes(jws[0] + "." + jws[1]);
      byte[] digest = WebEncoders.Base64UrlDecode(jws[2]);

      // Get payload data
      FrejaPayload payload = JsonSerializer.Deserialize<FrejaPayload>(Encoding.UTF8.GetString(WebEncoders.Base64UrlDecode(jws[1])));
      result.signatory = payload.userInfoType + ": " + payload.userInfo;
      string[] user_signature = payload.signatureData.userSignature.Split('.');
      string signed_data = Encoding.UTF8.GetString(WebEncoders.Base64UrlDecode(user_signature[1]));

      try
      {
        // Get the certificate
        result.certificate = new X509Certificate2(Convert.FromBase64String(signature.certificate));

        // Get the public key
        using (RSA rsa = result.certificate.GetRSAPublicKey())
        {
          // Check if the signature is valid
          result.valid = rsa.VerifyData(data, digest, GetHashAlgorithmName(signature.algorithm), GetRSASignaturePadding(signature.padding));
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Log the exception
        this.logger.LogInformation(ex, $"Validate: {signature.value}", null);
      }

      // Make sure that signature data conforms
      if(signature.data != signed_data)
      {
        result.valid = false;
      }

      // Return the validation result
      return result;

    } // End of the Validate method

    #endregion

    #region Helpers

    public static HashAlgorithmName GetHashAlgorithmName(string signature_algorithm)
    {
      if (signature_algorithm == "SHA-256")
      {
        return HashAlgorithmName.SHA256;
      }
      else if (signature_algorithm == "SHA-384")
      {
        return HashAlgorithmName.SHA384;
      }
      else if (signature_algorithm == "SHA-512")
      {
        return HashAlgorithmName.SHA512;
      }
      else
      {
        return HashAlgorithmName.SHA1;
      }

    } // End of the GetHashAlgorithmName method

    public static RSASignaturePadding GetRSASignaturePadding(string signature_padding)
    {
      if (signature_padding == "Pss")
      {
        return RSASignaturePadding.Pss;
      }
      else
      {
        return RSASignaturePadding.Pkcs1;
      }

    } // End of the GetRSASignaturePadding method

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

Konfiguration

using System;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Globalization;
using System.Security.Authentication;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http.Features;
using Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;

namespace Annytab.Scripts
{
  /// <summary>
  /// This class handles application startup
  /// </summary>
  public class Startup
  {
    /// <summary>
    /// Variables
    /// </summary>
    public IConfiguration configuration { get; set; }

    /// <summary>
    /// Create a new startup object
    /// </summary>
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      this.configuration = configuration;

    } // End of the constructor method

    /// <summary>
    /// Configure services
    /// </summary>
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      // Add the mvc framework
      services.AddRazorPages();

      // Set limits for form options
      services.Configure<FormOptions>(x =>
      {
        x.BufferBody = false;
        x.KeyLengthLimit = 2048; // 2 KiB
        x.ValueLengthLimit = 4194304; // 32 MiB
        x.ValueCountLimit = 2048;// 1024
        x.MultipartHeadersCountLimit = 32; // 16
        x.MultipartHeadersLengthLimit = 32768; // 16384
        x.MultipartBoundaryLengthLimit = 256; // 128
        x.MultipartBodyLengthLimit = 134217728; // 128 MiB
      });

      // Create api options
      services.Configure<FrejaOptions>(configuration.GetSection("FrejaOptions"));

      // Create clients
      services.AddHttpClient<IFrejaClient, FrejaClient>()
        .ConfigurePrimaryHttpMessageHandler(() =>
        {
          HttpClientHandler handler = new HttpClientHandler
          {
            AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate,
            ClientCertificateOptions = ClientCertificateOption.Manual,
            SslProtocols = SslProtocols.Tls12 | SslProtocols.Tls11,
            ServerCertificateCustomValidationCallback = (message, cert, chain, errors) => { return true; }
          };
          handler.ClientCertificates.Add(new X509Certificate2("C:\\DATA\\home\\Freja\\Certificates\\ANameNotYetTakenAB_1.pfx", "5iTCTp"));
          return handler;
        });

    } // End of the ConfigureServices method

    /// <summary>
    /// This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
    /// </summary>
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
      // Use error handling
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }
      else
      {
        app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/home/error/{0}");
      }

      // To get client ip address
      app.UseForwardedHeaders(new ForwardedHeadersOptions
      {
        ForwardedHeaders = ForwardedHeaders.XForwardedFor | ForwardedHeaders.XForwardedProto
      });

      // Use static files
      app.UseStaticFiles(new StaticFileOptions
      {
        OnPrepareResponse = ctx =>
        {
          // Cache static files for 30 days
          ctx.Context.Response.Headers.Add("Cache-Control", "public,max-age=2592000");
          ctx.Context.Response.Headers.Add("Expires", DateTime.UtcNow.AddDays(30).ToString("R", CultureInfo.InvariantCulture));
        }
      });

      // For most apps, calls to UseAuthentication, UseAuthorization, and UseCors must 
      // appear between the calls to UseRouting and UseEndpoints to be effective.
      app.UseRouting();

      // Use authentication and authorization middlewares
      app.UseAuthentication();
      app.UseAuthorization();

      // Routing endpoints
      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllerRoute(
          "default",
          "{controller=home}/{action=index}/{id?}");
      });

    } // End of the Configure method

  } // End of the class

} // End of the namespace

Controller

using System;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Annytab.Scripts.Models;

namespace Annytab.Scripts.Controllers
{
  public class frejaController : Controller
  {
    #region Variables

    private readonly ILogger logger;
    private readonly IFrejaClient freja_client;

    #endregion

    #region Constructors

    public frejaController(ILogger<frejaController> logger, IFrejaClient freja_client)
    {
      // Set values for instance variables
      this.logger = logger;
      this.freja_client = freja_client;

    } // End of the constructor

    #endregion

    #region Post methods

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> authentication(IFormCollection collection)
    {
      // Get form data
      string userInfoType = collection["userInfoType"];
      string userInfo = collection["txtUserInfo"];

      // Check if email is personal id
      if(userInfoType == "SSN")
      {
        userInfo = Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes("{\"ssn\":" + Convert.ToInt64(userInfo) + ", \"country\":\"" + "SE" + "\"}"));
      }

      // Authenticate with freja eID v1.0
      bool success = await this.freja_client.Authenticate(userInfoType, userInfo);
      if (success == false)
      {
        return Json(data: new ResponseData(false, "", "Was not able to authenticate you with Freja eID. If you have a Freja eID app with a valid certificate, try again."));
      }

      // Return a response
      return Json(data: new ResponseData(success, "You were successfully authenticated!", null));

    } // End of the authentication method

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> sign(IFormCollection collection)
    {
      // Create a signature
      Annytab.Scripts.Models.Signature signature = new Annytab.Scripts.Models.Signature();
      signature.validation_type = "Freja eID v1.0";

      // Get form data
      signature.data = collection["txtSignatureData"];
      string userInfoType = collection["userInfoType"];
      string userInfo = collection["txtUserInfo"];

      // Check if email is personal id
      if (userInfoType == "SSN")
      {
        userInfo = Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes("{\"ssn\":" + Convert.ToInt64(userInfo) + ", \"country\":\"" + "SE" + "\"}"));
      }

      // Sign with freja eID
      bool success = await this.freja_client.Sign(userInfoType, userInfo, signature);
      if (success == false)
      {
        return Json(data: new ResponseData(false, "", "The file could not be signed with Freja eID. If you have a Freja eID app with a valid certificate, try again."));
      }

      // Return a response
      return Json(data: new ResponseData(success, "Signature was successfully created!", signature.value, signature.certificate));

    } // End of the sign method

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public IActionResult validate(IFormCollection collection)
    {
      // Create a signature
      Annytab.Scripts.Models.Signature signature = new Annytab.Scripts.Models.Signature();
      signature.validation_type = "Freja eID v1.0";
      signature.algorithm = "SHA-256";
      signature.padding = "Pkcs1";
      signature.data = collection["txtSignatureData"];
      signature.value = collection["txtSignatureValue"];
      signature.certificate = collection["txtSignatureCertificate"];

      // Validate the signature
      SignatureValidationResult result = this.freja_client.Validate(signature);

      // Set a title and a message
      string title = result.valid == false ? "Invalid Signature" : "Valid Signature";
      string message = "<b>" + title + "</b><br />" + signature.data + "<br />" + result.signatory + "<br />";
      message += result.certificate != null ? result.certificate.GetNameInfo(X509NameType.SimpleName, false) + ", " + result.certificate.GetNameInfo(X509NameType.SimpleName, true)
        + ", " + result.certificate.NotBefore.ToString("yyyy-MM-dd") + " to "
        + result.certificate.NotAfter.ToString("yyyy-MM-dd") : "";

      // Return a response
      return Json(data: new ResponseData(result.valid, title, message));

    } // End of the validate method

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

HTML and JavaScript

Detta formulär har en filöverföringskontroll som startar signeringsprocessen, dagens datum och filens md5-hash är den data som blir signerad. Personen som vill verifiera eller underteckna en fil måste ange sin e-postadress, telefonnummer eller personnummer (SSN). Signaturen kan också valideras.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Freja eID v1.0 Signature</title>
  <style>
    .annytab-textarea{width:300px;height:100px;}
    .annytab-textbox {width:300px;}
    .annytab-form-loading-container {display: none;width: 300px;padding: 20px 0px 20px 0px;text-align: center;}
    .annytab-basic-loading-text {margin: 20px 0px 0px 0px;font-size: 16px;line-height: 24px;}
    .annytab-cancel-link {color: #ff0000;cursor: pointer;}
  </style>
</head>
<body style="width:100%;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">

  <!-- Container -->
  <div style="display:block;padding:10px;">

    <!-- Input form -->
    <form id="inputForm">

      <!-- Hidden data -->
      @Html.AntiForgeryToken()

      <div>Select file to sign <span id="loading"></span></div>
      <input id="fuFile" name="fuFile" type="file" onchange="calculateMd5();" class="annytab-textbox" /><br /><br />

      <div>Signature data</div>
      <textarea id="txtSignatureData" name="txtSignatureData" class="annytab-textarea"></textarea><br /><br />

      <div>User information type</div>
      <input type="radio" name="userInfoType" value="EMAIL" checked>Email
      <input type="radio" name="userInfoType" value="PHONE">Phone
      <input type="radio" name="userInfoType" value="SSN">SSN<br /><br />

      <div>User information</div>
      <input name="txtUserInfo" type="text" class="annytab-textbox" placeholder="Email, SSN or Phone" value="" /><br /><br />

      <div>Certificate</div>
      <textarea id="txtSignatureCertificate" name="txtSignatureCertificate" class="annytab-textarea"></textarea><br /><br />

      <div>Signature value</div>
      <textarea id="txtSignatureValue" name="txtSignatureValue" class="annytab-textarea"></textarea><br /><br />

      <div class="annytab-form-loading-container">
        <i class="fas fa-spinner fa-pulse fa-4x fa-fw"></i><div class="annytab-basic-loading-text">Start your Freja eID app on your smartphone or tablet.</div>
        <div class="annytab-basic-loading-text annytab-cancel-link" onclick="cancelSignature()">Cancel</div>
      </div>

      <input type="button" value="Authenticate" class="btn-disablable" onclick="authenticate()" disabled />
      <input type="button" value="Sign file" class="btn-disablable" onclick="createSignature()" disabled />
      <input type="button" value="Validate signature" class="btn-disablable" onclick="validateSignature()" disabled />

    </form>

  </div>

  <!-- Style and scripts -->
  <link href="/css/annytab.notifier.css" rel="stylesheet" />
  <script src="/js/font-awesome/all.min.js"></script>
  <script src="/js/annytab.effects.js"></script>
  <script src="/js/annytab.notifier.js"></script>
  <script src="/js/crypto/spark-md5.js"></script>
  <script>

    // Set default focus
    document.querySelector('#fuFile').focus();

    // Authenticate
    function authenticate()
    {
      // Make sure that the request is secure (SSL)
      if (location.protocol !== 'https:') {
        annytab.notifier.show('error', 'You need a secure connection (SSL)!');
        return;
      }

      // Show loading animation
      annytab.effects.fadeIn(document.querySelector('.annytab-form-loading-container'), 500);

      // Disable buttons
      disableButtons();

      // Create form data
      var fd = new FormData(document.querySelector('#inputForm'));

      // Post form data
      postFormData('/freja/authentication', fd, function (data) {
        if (data.success === true) {
          annytab.notifier.show('success', data.id);
          cancelSignature();
        }
        else {
          annytab.notifier.show('error', data.message);
          cancelSignature();
        }

      }, function (data) {
        annytab.notifier.show('error', data.message);
        cancelSignature();
      });

    } // End of the authenticate method

    // Create a signature
    function createSignature()
    {
      // Make sure that the request is secure (SSL)
      if (location.protocol !== 'https:') {
        annytab.notifier.show('error', 'You need a secure connection (SSL)!');
        return;
      }

      // Show loading animation
      annytab.effects.fadeIn(document.querySelector('.annytab-form-loading-container'), 500);

      // Disable buttons
      disableButtons();

      // Create form data
      var fd = new FormData(document.querySelector('#inputForm'));

      // Post form data
      postFormData('/freja/sign', fd, function (data) {
        if (data.success === true) {
          annytab.notifier.show('success', data.id);
          document.querySelector('#txtSignatureValue').value = data.message;
          document.querySelector('#txtSignatureCertificate').value = data.url;
          cancelSignature();
        }
        else
        {
          annytab.notifier.show('error', data.message);
          cancelSignature();
        }

      }, function (data) {
        annytab.notifier.show('error', data.message);
        cancelSignature();
      });

    } // End of the createSignature method

    // Cancel a signature
    function cancelSignature()
    {
      // Hide loading container
      annytab.effects.fadeOut(document.querySelector('.annytab-form-loading-container'), 500);

      // Enable buttons
      enableButtons();

    } // End of the cancelSignature method

    // Validate signature
    function validateSignature() {

      // Disable buttons
      disableButtons();

      // Create form data
      var fd = new FormData(document.querySelector('#inputForm'));

      // Post form data
      postFormData('/freja/validate', fd, function (data) {
        if (data.success === true) {
          annytab.notifier.show('success', data.message);
        }
        else {
          annytab.notifier.show('error', data.message);
        }

        // Enable buttons
        enableButtons();

      }, function (data) {
        annytab.notifier.show('error', data.message);

        // Enable buttons
        enableButtons();
      });

    } // End of the validateSignature method

    // Get a hash of a message
    async function getHash(data, algorithm)
    {
      // Hash data
      var hashBuffer = await crypto.subtle.digest(algorithm, new TextEncoder().encode(data));

      // Convert buffer to byte array
      var hashArray = Array.from(new Uint8Array(hashBuffer));

      // Convert bytes to hex string
      var hashHex = hashArray.map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');

      // Return hash as hex string
      return hashHex;

    } // End of the getHash method

    // #region MD5

    // Convert Md5 to C# version
    function convertMd5(str) {
      return btoa(String.fromCharCode.apply(null,
        str.replace(/\r|\n/g, "").replace(/([\da-fA-F]{2}) ?/g, "0x$1 ").replace(/ +$/, "").split(" "))
      );

    } // End of the convertMd5 method

    // Calculate a MD5 value of a file
    async function calculateMd5() {

      // Get the controls
      var data = document.querySelector("#txtSignatureData");
      var loading = document.querySelector("#loading");

      // Get the file
      var file = document.querySelector("#fuFile").files[0];

      // Make sure that a file is selected
      if (typeof file === 'undefined' || file === null) {
        return;
      }

      // Add a loading animation
      loading.innerHTML = '- 0 %';

      // Variables
      var block_size = 4 * 1024 * 1024; // 4 MiB
      var offset = 0;

      // Create a spark object
      var spark = new SparkMD5.ArrayBuffer();
      var reader = new FileReader();

      // Create blocks
      while (offset < file.size) {
        // Get the start and end indexes
        var start = offset;
        var end = Math.min(offset + block_size, file.size);

        await loadToMd5(spark, reader, file.slice(start, end));
        loading.innerHTML = '- ' + Math.round((offset / file.size) * 100) + ' %';

        // Modify the offset and increment the index
        offset = end;
      }

      // Get todays date
      var today = new Date();
      var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
      var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
      var yyyy = today.getFullYear();

      // Output signature data
      data.value = yyyy + '-' + mm + '-' + dd + ',' + convertMd5(spark.end());
      loading.innerHTML = '- 100 %';

      // Enable buttons
      enableButtons();

    } // End of the calculateMd5 method

    // Load to md5
    async function loadToMd5(spark, reader, chunk) {
      return new Promise((resolve, reject) => {
        reader.readAsArrayBuffer(chunk);
        reader.onload = function (e) {
          resolve(spark.append(e.target.result));
        };
        reader.onerror = function () {
          reject(reader.abort());
        };
      });

    } // End of the loadToMd5 method

    // #endregion

    // #region form methods

    // Post form data
    function postFormData(url, fd, successCallback, errorCallback) {

      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open('POST', url, true);
      xhr.onload = function () {
        if (xhr.status === 200) {
          // Get response
          var data = JSON.parse(xhr.response);

          // Check success status
          if (data.success === true) {
            // Callback success
            if (successCallback !== null) { successCallback(data); }
          }
          else {
            // Callback error
            if (errorCallback !== null) { errorCallback(data); }
          }
        }
        else {
          // Callback error information
          data = { success: false, id: '', message: xhr.status + " - " + xhr.statusText };
          if (errorCallback !== null) { errorCallback(data); }
        }
      };
      xhr.onerror = function () {
        // Callback error information
        data = { success: false, id: '', message: xhr.status + " - " + xhr.statusText };
        if (errorCallback !== null) { errorCallback(data); }
      };
      xhr.send(fd);

    } // End of the postFormData method

    // Disable buttons
    function disableButtons() {
      var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
      for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
        buttons[i].setAttribute('disabled', true);
      }

    } // End of the disableButtons method

    // Enable buttons
    function enableButtons() {
      var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
      for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
        setTimeout(function (button) { button.removeAttribute('disabled'); }, 1000, buttons[i]);
      }

    } // End of the enableButtons method

    // #endregion

  </script>

</body>
</html>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *