Hoppa till innehåll

RetinaNet objektdetektion i Python

Jag implementerar RetinaNet för objektdetektion i denna handledning. RetinaNet är en enstegsmodell för objektdetektering som använder Feature Pyramid Networks (FPN) och Focal Loss (FL) för att förbättra dess prestanda i förhållande till äldre R-CNN-modeller. RetinaNet fungerar bra med kompakta och små föremål.

Objektdetektering är en datorvision och bildbehandlingsteknik som används för att lokalisera förekomster av objekt avseende en viss klass (bil, människa eller katt exempelvis) i bilder och videoklipp. Objektdetektering innebär klassificering och regression, modellen måste förutsäga klasser för objekt och de avgränsningsrutor som omger dem.

RetinaNet är ett faltningsnätverk (CNN) med Feature Pyramid Networks (FPN) och Focal Loss. CNN: s är designade för att fungera bra med bilder, arkitekturen är inspirerad av organisationen av visuella cortex i den mänskliga hjärnan. En CNN reducerar bilder till en form som är lättare att bearbeta, detta utan att ge avkall på förutsägbarhet.

Ett Feature Pyramid Network (FPN) är en funktionsextraherare som genererar flera funktionskartlager av en bild i en pyramidformad hierarkisk struktur. Focal Loss (FL) är en förbättrad förlustfunktion jämfört med Cross-Entropy Loss (CE), FL lägger mer vikt på objekt som är svåra att klassificera och mindre vikt på objekt som är lätta att klassificera. FL fokuserar på svåra exempel.

Koden i denna handledning är skriven i Python och anpassad utifrån Keras RetinaNet av Fizyr. Jag har laddat ner ett urval av bilder från Open Images V5 (du kan använda den senaste versionen) och Keras Functional API används för att bygga modeller.

Ladda ner bilder

Du måste ladda ner tre .csv-filer för att kunna ladda ner ett urval av bilder från open images projektet. Navigera till Open Images Dataset och ladda ner class-descriptions-boxable.csv och train-annotations-bbox.csv, ladda ner train-images-boxable.csv från Figure Eight. Jag valde att bara använda tre kategorier (öl, bärbar dator och get) och 200 bilder i varje klass, 80 % används för träning och 20 % används för testning/validering.

# Import libraries
import numpy as np
import random
import pandas as pd
from skimage import io

# The main entry point for this module
def main():

  # Get classes from file
  classes = pd.read_csv('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\class-descriptions-boxable.csv', names=['label', 'name'])

  # Get labels for Beer, Laptop and Goat
  lbl_beer = classes.loc[classes['name']=='Beer', 'label'].iloc[0]
  lbl_laptop = classes.loc[classes['name']=='Laptop', 'label'].iloc[0]
  lbl_goat = classes.loc[classes['name']=='Goat', 'label'].iloc[0]

  # Print labels
  print('Beer: {0}, Laptop: {1}, Goat: {2}'.format(lbl_beer, lbl_laptop, lbl_goat))

  # Load dataset of annotations
  annotations = pd.read_csv('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\train-annotations-bbox.csv')

  # Get objects in annotations file
  beer_bbox = annotations[annotations['LabelName']==lbl_beer]
  laptop_bbox = annotations[annotations['LabelName']==lbl_laptop]
  goat_bbox = annotations[annotations['LabelName']==lbl_goat]

  # Print counts
  print('There is {0} beer in the dataset.'.format(len(beer_bbox)))
  print('There is {0} laptops in the dataset.'.format(len(laptop_bbox)))
  print('There is {0} goats in the dataset.'.format(len(goat_bbox)))

  # Get images
  beer_images = np.unique(beer_bbox['ImageID'])
  laptop_images = np.unique(laptop_bbox['ImageID'])
  goat_images = np.unique(goat_bbox['ImageID'])

  # Print count of images
  print('There are {0} images which contain beer'.format(len(beer_images)))
  print('There are {0} images which contain laptops'.format(len(laptop_images)))
  print('There are {0} images which contain goats'.format(len(goat_images)))

  # Variables
  n = 200
  train_size = int(n*0.8)
  base_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\'

  # Pick n of each object
  beers_subset = beer_images[:n]
  laptops_subset = laptop_images[:n]
  goats_subset = goat_images[:n]

  # Load dataset of images
  images = pd.read_csv('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\train-images-boxable.csv')

  # Get 3 balanced subsets of images
  beer_imgs_subset = [images[images['image_name']==name+'.jpg'] for name in beers_subset]
  laptop_imgs_subset = [images[images['image_name']==name+'.jpg'] for name in laptops_subset]
  goat_imgs_subset = [images[images['image_name']==name+'.jpg'] for name in goats_subset]

  # Download images
  for i in range(n):
    beer_img = io.imread(beer_imgs_subset[i]['image_url'].values[0])
    laptop_img = io.imread(laptop_imgs_subset[i]['image_url'].values[0])
    goat_img = io.imread(goat_imgs_subset[i]['image_url'].values[0])
    if(i < train_size):
      io.imsave(base_path + 'train\\' + beer_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], beer_img)
      io.imsave(base_path + 'train\\' + laptop_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], laptop_img)
      io.imsave(base_path + 'train\\' + goat_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], goat_img)
    else:
      io.imsave(base_path + 'test\\' + beer_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], beer_img)
      io.imsave(base_path + 'test\\' + laptop_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], laptop_img)
      io.imsave(base_path + 'test\\' + goat_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], goat_img)

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()

Skapa annotationer

Jag har laddat ner bilder och nu är det dags att skapa annotationsfiler, en för träning och en för att testning. Annotationsfiler berättar om objektens placering i bilder. Dessa filer visar filnamn, avgränsningsrutor och klassnamn för varje fil och objekt. En bild kan innehålla många objekt.

# Import libraries
import os
import cv2
import pandas as pd

# Create an annotations file
def create_annotation_file(base_path, annotations, classes, labels, mode='train'):

  # Create a dataframe
  df = pd.DataFrame(columns=['filename', 'xmin', 'ymin', 'xmax', 'ymax', 'class'])

  # Get all images
  images = os.listdir(base_path + mode)

  # Loop images
  for i in range(len(images)):
    img_name = images[i]
    img_id = img_name.split('.')[0]
    tmp_df = annotations[annotations['ImageID']==img_id]
    img = cv2.imread((base_path + mode + '\\' + img_name))
    height, width = img.shape[:2]
    for index, row in tmp_df.iterrows():
      label_name = row['LabelName']
      for i in range(len(labels)):
        if label_name == labels[i]:
          df = df.append({
            'filename': mode + '\\' + img_name, 
            'xmin': int(row['XMin'] * width),
            'ymin': int(row['YMin'] * height),
            'xmax': int(row['XMax'] * width), 
            'ymax': int(row['YMax'] * height), 
            'class': classes[i]}, 
            ignore_index=True)

  # Save annotations file
  df.to_csv(base_path + mode + '_annotations.csv', index=None, header=False)

# The main entry point for this module
def main():

  # Variables
  base_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\'
  classes = ['Beer', 'Laptop', 'Goat']
  labels = ['/m/01599', '/m/01c648', '/m/03fwl']

  # Load dataset of annotations
  annotations = pd.read_csv('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\train-annotations-bbox.csv')

  # Create annotation files for train and test
  create_annotation_file(base_path, annotations, classes, labels, mode='train')
  create_annotation_file(base_path, annotations, classes, labels, mode='test')

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()

Klasser

Jag har skapat en .csv-fil (classes.csv) med information om kategorierna som används i denna handledning. Denna fil läses in av generatorn.

Laptop,0
Beer,1
Goat,2

Gemensamma metoder

Denna modul innehåller vanliga metoder som används av många andra moduler. Metoderna i den här modulen används för att konfigurera gpu, för att behandla bilder och för att göra transformationer.

"""
Copyright 2017-2018 Fizyr (https://fizyr.com)

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
"""

# Import libraries
from __future__ import division
import cv2
import warnings
import keras
import numpy as np
import tensorflow as tf
from PIL import Image
from annytab.retinanet.anchors import AnchorParameters

# The pseudo-random number generator to use.
DEFAULT_PRNG = np.random

# Anchor parameters
anchor_parameters = AnchorParameters(
  sizes  = [32, 64, 128, 256, 512],
  strides = [8, 16, 32, 64, 128],
  ratios = np.array([0.125, 0.25, 0.5, 1, 2], keras.backend.floatx()),
  scales = np.array([2 ** 0, 2 ** (1.0 / 3.0), 2 ** (2.0 / 3.0)], keras.backend.floatx()))

# Colors
colors = [
  [31,0,255],[0,159,255],[255,95,0],[255,19,0],[255,0,0],[255,38,0],[0,255,25],[255,0,133],[255,172,0],[108,0,255],[0,82,255],
  [0,255,6],[255,0,152],[223,0,255],[12,0,255],[0,255,178],[108,255,0],[184,0,255],[255,0,76],[146,255,0],[51,0,255],[0,197,255],
  [255,248,0],[255,0,19],[255,0,38],[89,255,0],[127,255,0],[255,153,0],[0,255,255],[0,255,216],[0,255,121],[255,0,248],[70,0,255],
  [0,255,159],[0,216,255],[0,6,255],[0,63,255],[31,255,0],[255,57,0],[255,0,210],[0,255,102],[242,255,0],[255,191,0],[0,255,63],
  [255,0,95],[146,0,255],[184,255,0],[255,114,0],[0,255,235],[255,229,0],[0,178,255],[255,0,114],[255,0,57],[0,140,255],[0,121,255],
  [12,255,0],[255,210,0],[0,255,44],[165,255,0],[0,25,255],[0,255,140],[0,101,255],[0,255,82],[223,255,0],[242,0,255],[89,0,255],
  [165,0,255],[70,255,0],[255,0,172],[255,76,0],[203,255,0],[204,0,255],[255,0,229],[255,133,0],[127,0,255],[0,235,255],[0,255,197],
  [255,0,191],[0,44,255],[50,255,0]
]

# Minimum tensorflow version
MINIMUM_TF_VERSION = 1, 12, 0

# Restrict TensorFlow to only use the one GPU
def setup_gpu(gpu_id):
  if tf_version_ok((2, 0, 0)):
    if gpu_id == 'cpu' or gpu_id == -1:
      tf.config.experimental.set_visible_devices([], 'GPU')
      return

    # Get all gpus
    gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
    if gpus:
      # Restrict TensorFlow to only use the first GPU.
      try:
        # Currently, memory growth needs to be the same across GPUs.
        for gpu in gpus:
          tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)

        # Use only the selcted gpu.
        tf.config.experimental.set_visible_devices(gpus[gpu_id], 'GPU')
      except RuntimeError as e:
        # Visible devices must be set before GPUs have been initialized.
        print(e)

      logical_gpus = tf.config.experimental.list_logical_devices('GPU')
      print(len(gpus), "Physical GPUs,", len(logical_gpus), "Logical GPUs")
  else:
    import os
    if gpu_id == 'cpu' or gpu_id == -1:
      os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = ""
      return

    os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = str(gpu_id)
    config = tf.ConfigProto()
    config.gpu_options.per_process_gpu_memory_fraction = 0.5
    config.gpu_options.allow_growth = True
    tf.keras.backend.set_session(tf.Session(config=config))

# Get the Tensorflow version
def tf_version():
  return tuple(map(int, tf.version.VERSION.split('-')[0].split('.')))

# Check if the current Tensorflow version is higher than the minimum version
def tf_version_ok(minimum_tf_version=MINIMUM_TF_VERSION):
  return tf_version() >= minimum_tf_version

# Return a color from a set of predefined colors. Contains 80 colors in total
def label_color(label):
  if label < len(colors):
    return colors[label]
  else:
    warnings.warn('Label {} has no color, returning default.'.format(label))
    return (0, 255, 0)

# Draws a box on an image with a given color
def draw_box(image, box, color, thickness=2):
  b = np.array(box).astype(int)
  cv2.rectangle(image, (b[0], b[1]), (b[2], b[3]), color, thickness, cv2.LINE_AA)

# Draws a caption above the box in an image
def draw_caption(image, box, caption):
  b = np.array(box).astype(int)
  cv2.putText(image, caption, (b[0] + 2, b[1] + 22), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.8, (0, 0, 0), 2)
  cv2.putText(image, caption, (b[0] + 4, b[1] + 24), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.8, (255, 255, 255), 1)

# Draws boxes on an image with a given color
def draw_boxes(image, boxes, color, thickness=2):
  for b in boxes:
    draw_box(image, b, color, thickness=thickness)

# Draws detections in an image
def draw_detections(image, boxes, scores, labels, color=None, label_to_name=None, score_threshold=0.5):
  selection = np.where(scores > score_threshold)[0]

  for i in selection:
    c = color if color is not None else label_color(labels[i])
    draw_box(image, boxes[i, :], color=c)

    # draw labels
    caption = (label_to_name(labels[i]) if label_to_name else labels[i]) + ': {0:.2f}'.format(scores[i])
    draw_caption(image, boxes[i, :], caption)

# Draws annotations in an image
def draw_annotations(image, annotations, color=(0, 255, 0), label_to_name=None):
  
  if isinstance(annotations, np.ndarray):
    annotations = {'bboxes': annotations[:, :4], 'labels': annotations[:, 4]}

  assert('bboxes' in annotations)
  assert('labels' in annotations)
  assert(annotations['bboxes'].shape[0] == annotations['labels'].shape[0])

  for i in range(annotations['bboxes'].shape[0]):
    label  = annotations['labels'][i]
    c    = color if color is not None else label_color(label)
    caption = '{}'.format(label_to_name(label) if label_to_name else label)
    draw_caption(image, annotations['bboxes'][i], caption)
    draw_box(image, annotations['bboxes'][i], color=c)

# Create a numpy array representing a column vector
def colvec(*args):
  return np.array([args]).T

# Apply a transformation to an axis aligned bounding box
def transform_aabb(transform, aabb):

  x1, y1, x2, y2 = aabb
  # Transform all 4 corners of the AABB.
  points = transform.dot([
    [x1, x2, x1, x2],
    [y1, y2, y2, y1],
    [1, 1, 1, 1 ],
  ])

  # Extract the min and max corners again.
  min_corner = points.min(axis=1)
  max_corner = points.max(axis=1)

  return [min_corner[0], min_corner[1], max_corner[0], max_corner[1]]

# Construct a random vector between min and max
def _random_vector(min, max, prng=DEFAULT_PRNG):

  min = np.array(min)
  max = np.array(max)
  assert min.shape == max.shape
  assert len(min.shape) == 1
  return prng.uniform(min, max)

# Construct a homogeneous 2D rotation matrix
def rotation(angle):

  return np.array([
    [np.cos(angle), -np.sin(angle), 0],
    [np.sin(angle), np.cos(angle), 0],
    [0, 0, 1]
  ])

# Construct a random rotation between -max and max
def random_rotation(min, max, prng=DEFAULT_PRNG):

  return rotation(prng.uniform(min, max))

# Construct a homogeneous 2D translation matrix
def translation(translation):

  return np.array([
    [1, 0, translation[0]],
    [0, 1, translation[1]],
    [0, 0, 1]
  ])

# Construct a random 2D translation between min and max
def random_translation(min, max, prng=DEFAULT_PRNG):

  return translation(_random_vector(min, max, prng))

# Construct a homogeneous 2D shear matrix
def shear(angle):

  return np.array([
    [1, -np.sin(angle), 0],
    [0, np.cos(angle), 0],
    [0, 0, 1]
  ])

# Construct a random 2D shear matrix with shear angle between -max and max
def random_shear(min, max, prng=DEFAULT_PRNG):

  return shear(prng.uniform(min, max))

# Construct a homogeneous 2D scaling matrix
def scaling(factor):

  return np.array([
    [factor[0], 0, 0],
    [0, factor[1], 0],
    [0, 0, 1]
  ])

# Construct a random 2D scale matrix between -max and max
def random_scaling(min, max, prng=DEFAULT_PRNG):

  return scaling(_random_vector(min, max, prng))

# Construct a transformation randomly containing X/Y flips (or not)
def random_flip(flip_x_chance, flip_y_chance, prng=DEFAULT_PRNG):

  flip_x = prng.uniform(0, 1) < flip_x_chance
  flip_y = prng.uniform(0, 1) < flip_y_chance
  # 1 - 2 * bool gives 1 for False and -1 for True.
  return scaling((1 - 2 * flip_x, 1 - 2 * flip_y))

# Create a new transform representing the same transformation, only with the origin of the linear part changed
def change_transform_origin(transform, center):

  center = np.array(center)
  return np.linalg.multi_dot([translation(center), transform, translation(-center)])

# Create a random transformation.
def random_transform(
  min_rotation=0,
  max_rotation=0,
  min_translation=(0, 0),
  max_translation=(0, 0),
  min_shear=0,
  max_shear=0,
  min_scaling=(1, 1),
  max_scaling=(1, 1),
  flip_x_chance=0,
  flip_y_chance=0,
  prng=DEFAULT_PRNG
):
  return np.linalg.multi_dot([
    random_rotation(min_rotation, max_rotation, prng),
    random_translation(min_translation, max_translation, prng),
    random_shear(min_shear, max_shear, prng),
    random_scaling(min_scaling, max_scaling, prng),
    random_flip(flip_x_chance, flip_y_chance, prng)
  ])

# Create a random transform generator
def random_transform_generator(prng=None, **kwargs):

  if prng is None:
    # RandomState automatically seeds using the best available method
    prng = np.random.RandomState()

  while True:
    yield random_transform(prng=prng, **kwargs)

# Applies deltas (usually regression results) to boxes (usually anchors)
def bbox_transform_inv(boxes, deltas, mean=None, std=None):
  
  if mean is None:
    mean = [0, 0, 0, 0]
  if std is None:
    std = [0.2, 0.2, 0.2, 0.2]

  width = boxes[:, :, 2] - boxes[:, :, 0]
  height = boxes[:, :, 3] - boxes[:, :, 1]

  x1 = boxes[:, :, 0] + (deltas[:, :, 0] * std[0] + mean[0]) * width
  y1 = boxes[:, :, 1] + (deltas[:, :, 1] * std[1] + mean[1]) * height
  x2 = boxes[:, :, 2] + (deltas[:, :, 2] * std[2] + mean[2]) * width
  y2 = boxes[:, :, 3] + (deltas[:, :, 3] * std[3] + mean[3]) * height

  pred_boxes = keras.backend.stack([x1, y1, x2, y2], axis=2)

  return pred_boxes

# Read an image in BGR format
def read_image_bgr(path):

  # We deliberately don't use cv2.imread here, since it gives no feedback on errors while reading the image.
  image = np.asarray(Image.open(path).convert('RGB'))
  return image[:, :, ::-1].copy()

# Preprocess an image by subtracting the ImageNet mean
def preprocess_image(x, mode='caffe'):

  # covert always to float32 to keep compatibility with opencv
  x = x.astype(np.float32)

  if mode == 'tf':
    x /= 127.5
    x -= 1.
  elif mode == 'caffe':
    x[..., 0] -= 103.939
    x[..., 1] -= 116.779
    x[..., 2] -= 123.68

  return x

# Adjust a transformation for a specific image
def adjust_transform_for_image(transform, image, relative_translation):

  height, width, channels = image.shape

  result = transform

  # Scale the translation with the image size if specified.
  if relative_translation:
    result[0:2, 2] *= [width, height]

  # Move the origin of transformation.
  result = change_transform_origin(transform, (0.5 * width, 0.5 * height))

  return result

# Struct holding parameters determining how to apply a transformation to an image
class TransformParameters:

  def __init__(
    self,
    fill_mode      = 'nearest',
    interpolation    = 'linear',
    cval         = 0,
    relative_translation = True,
  ):
    self.fill_mode      = fill_mode
    self.cval         = cval
    self.interpolation    = interpolation
    self.relative_translation = relative_translation

  def cvBorderMode(self):
    if self.fill_mode == 'constant':
      return cv2.BORDER_CONSTANT
    if self.fill_mode == 'nearest':
      return cv2.BORDER_REPLICATE
    if self.fill_mode == 'reflect':
      return cv2.BORDER_REFLECT_101
    if self.fill_mode == 'wrap':
      return cv2.BORDER_WRAP

  def cvInterpolation(self):
    if self.interpolation == 'nearest':
      return cv2.INTER_NEAREST
    if self.interpolation == 'linear':
      return cv2.INTER_LINEAR
    if self.interpolation == 'cubic':
      return cv2.INTER_CUBIC
    if self.interpolation == 'area':
      return cv2.INTER_AREA
    if self.interpolation == 'lanczos4':
      return cv2.INTER_LANCZOS4

# Apply a transformation to an image
def apply_transform(matrix, image, params):

  output = cv2.warpAffine(
    image,
    matrix[:2, :],
    dsize    = (image.shape[1], image.shape[0]),
    flags    = params.cvInterpolation(),
    borderMode = params.cvBorderMode(),
    borderValue = params.cval,
  )
  return output

# Compute an image scale such that the image size is constrained to min_side and max_side
def compute_resize_scale(image_shape, min_side=800, max_side=1333):

  (rows, cols, _) = image_shape

  smallest_side = min(rows, cols)

  # rescale the image so the smallest side is min_side
  scale = min_side / smallest_side

  # check if the largest side is now greater than max_side, which can happen
  # when images have a large aspect ratio
  largest_side = max(rows, cols)
  if largest_side * scale > max_side:
    scale = max_side / largest_side

  return scale

# Resize an image such that the size is constrained to min_side and max_side
def resize_image(img, min_side=800, max_side=1333):

  # compute scale to resize the image
  scale = compute_resize_scale(img.shape, min_side=min_side, max_side=max_side)

  # resize the image with the computed scale
  img = cv2.resize(img, None, fx=scale, fy=scale)

  return img, scale

# Uniformly sample from the given range
def _uniform(val_range):

  return np.random.uniform(val_range[0], val_range[1])

# Check whether the range is a valid range
def _check_range(val_range, min_val=None, max_val=None):

  if val_range[0] > val_range[1]:
    raise ValueError('interval lower bound > upper bound')
  if min_val is not None and val_range[0] < min_val:
    raise ValueError('invalid interval lower bound')
  if max_val is not None and val_range[1] > max_val:
    raise ValueError('invalid interval upper bound')

# Clip and convert an image to np.uint8
def _clip(image):

  return np.clip(image, 0, 255).astype(np.uint8)

# Struct holding parameters and applying image color transformation
class VisualEffect:

  def __init__(
    self,
    contrast_factor,
    brightness_delta,
    hue_delta,
    saturation_factor,
  ):
    self.contrast_factor = contrast_factor
    self.brightness_delta = brightness_delta
    self.hue_delta = hue_delta
    self.saturation_factor = saturation_factor

  # Apply a visual effect on the image
  def __call__(self, image):

    if self.contrast_factor:
      image = adjust_contrast(image, self.contrast_factor)
    if self.brightness_delta:
      image = adjust_brightness(image, self.brightness_delta)

    if self.hue_delta or self.saturation_factor:

      image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

      if self.hue_delta:
        image = adjust_hue(image, self.hue_delta)
      if self.saturation_factor:
        image = adjust_saturation(image, self.saturation_factor)

      image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_HSV2BGR)

    return image

# Generate visual effect parameters uniformly sampled from the given intervals
def random_visual_effect_generator(
  contrast_range=(0.9, 1.1),
  brightness_range=(-.1, .1),
  hue_range=(-0.05, 0.05),
  saturation_range=(0.95, 1.05)
):

  _check_range(contrast_range, 0)
  _check_range(brightness_range, -1, 1)
  _check_range(hue_range, -1, 1)
  _check_range(saturation_range, 0)

  def _generate():
    while True:
      yield VisualEffect(
        contrast_factor=_uniform(contrast_range),
        brightness_delta=_uniform(brightness_range),
        hue_delta=_uniform(hue_range),
        saturation_factor=_uniform(saturation_range),
      )

  return _generate()

# Adjust contrast of an image
def adjust_contrast(image, factor):

  mean = image.mean(axis=0).mean(axis=0)
  return _clip((image - mean) * factor + mean)

# Adjust brightness of an image
def adjust_brightness(image, delta):

  return _clip(image + delta * 255)

# Adjust hue of an image
def adjust_hue(image, delta):

  image[..., 0] = np.mod(image[..., 0] + delta * 180, 180)
  return image

# Adjust saturation of an image
def adjust_saturation(image, factor):

  image[..., 1] = np.clip(image[..., 1] * factor, 0 , 255)
  return image

Generator

Detta är en abstrakt basklass för en generator, specialiserade generatorer kan ärva egenskaper och metoder från denna basgenerator. En generator används för att generera inputdata för träning och utvärdering.

"""
Copyright 2017-2018 Fizyr (https://fizyr.com)

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
"""

# Import libraries
import numpy as np
import random
import warnings
import keras
from annytab.retinanet.anchors import (
  anchor_targets_bbox,
  anchors_for_shape,
  guess_shapes
)
from annytab.retinanet.common import (
  TransformParameters,
  adjust_transform_for_image,
  apply_transform,
  preprocess_image,
  resize_image,
)
from annytab.retinanet.common import transform_aabb
import annytab.retinanet.common as common

# Abstract generator class
class Generator(keras.utils.Sequence):

  def __init__(
    self,
    transform_generator = None,
    visual_effect_generator=None,
    batch_size=1,
    group_method='ratio', # one of 'none', 'random', 'ratio'
    shuffle_groups=True,
    image_min_side=800,
    image_max_side=1333,
    no_resize=False,
    transform_parameters=None,
    compute_anchor_targets=anchor_targets_bbox,
    compute_shapes=guess_shapes,
    preprocess_image=preprocess_image,
    config=None
  ):
    
    self.transform_generator  = transform_generator
    self.visual_effect_generator = visual_effect_generator
    self.batch_size       = int(batch_size)
    self.group_method      = group_method
    self.shuffle_groups     = shuffle_groups
    self.image_min_side     = image_min_side
    self.image_max_side     = image_max_side
    self.no_resize       = no_resize
    self.transform_parameters  = transform_parameters or TransformParameters()
    self.compute_anchor_targets = compute_anchor_targets
    self.compute_shapes     = compute_shapes
    self.preprocess_image    = preprocess_image
    self.config         = config

    # Define groups
    self.group_images()

    # Shuffle when initializing
    if self.shuffle_groups:
      self.on_epoch_end()

  def on_epoch_end(self):
    if self.shuffle_groups:
      random.shuffle(self.groups)

  # Size of the dataset
  def size(self):
    raise NotImplementedError('size method not implemented')

  # Number of classes in the dataset
  def num_classes(self):
    raise NotImplementedError('num_classes method not implemented')

  # Returns True if label is a known label
  def has_label(self, label):
    raise NotImplementedError('has_label method not implemented')

  # Returns True if name is a known class
  def has_name(self, name):
    raise NotImplementedError('has_name method not implemented')

  # Map name to label
  def name_to_label(self, name):
    raise NotImplementedError('name_to_label method not implemented')

  # Map label to name
  def label_to_name(self, label):
    raise NotImplementedError('label_to_name method not implemented')

  # Compute the aspect ratio for an image with image_index
  def image_aspect_ratio(self, image_index):
    raise NotImplementedError('image_aspect_ratio method not implemented')

  # Load an image at the image_index
  def load_image(self, image_index):
    raise NotImplementedError('load_image method not implemented')

  # Load annotations for an image_index
  def load_annotations(self, image_index):
    raise NotImplementedError('load_annotations method not implemented')

  # Load annotations for all images in group
  def load_annotations_group(self, group):

    annotations_group = [self.load_annotations(image_index) for image_index in group]
    for annotations in annotations_group:
      assert(isinstance(annotations, dict)), '\'load_annotations\' should return a list of dictionaries, received: {}'.format(type(annotations))
      assert('labels' in annotations), '\'load_annotations\' should return a list of dictionaries that contain \'labels\' and \'bboxes\'.'
      assert('bboxes' in annotations), '\'load_annotations\' should return a list of dictionaries that contain \'labels\' and \'bboxes\'.'

    return annotations_group

  # Filter annotations by removing those that are outside of the image bounds or whose width/height < 0
  def filter_annotations(self, image_group, annotations_group, group):

    # test all annotations
    for index, (image, annotations) in enumerate(zip(image_group, annotations_group)):
      # test x2 < x1 | y2 < y1 | x1 < 0 | y1 < 0 | x2 <= 0 | y2 <= 0 | x2 >= image.shape[1] | y2 >= image.shape[0]
      invalid_indices = np.where(
        (annotations['bboxes'][:, 2] <= annotations['bboxes'][:, 0]) |
        (annotations['bboxes'][:, 3] <= annotations['bboxes'][:, 1]) |
        (annotations['bboxes'][:, 0] < 0) |
        (annotations['bboxes'][:, 1] < 0) |
        (annotations['bboxes'][:, 2] > image.shape[1]) |
        (annotations['bboxes'][:, 3] > image.shape[0])
      )[0]

      # delete invalid indices
      if len(invalid_indices):
        warnings.warn('Image with id {} (shape {}) contains the following invalid boxes: {}.'.format(
          group[index],
          image.shape,
          annotations['bboxes'][invalid_indices, :]
        ))
        for k in annotations_group[index].keys():
          annotations_group[index][k] = np.delete(annotations[k], invalid_indices, axis=0)

    return image_group, annotations_group

  # Load images for all images in a group
  def load_image_group(self, group):
    return [self.load_image(image_index) for image_index in group]

  # Randomly transforms image and annotation
  def random_visual_effect_group_entry(self, image, annotations):
    visual_effect = next(self.visual_effect_generator)
    # apply visual effect
    image = visual_effect(image)
    return image, annotations

  # Randomly apply visual effect on each image
  def random_visual_effect_group(self, image_group, annotations_group):

    assert(len(image_group) == len(annotations_group))

    if self.visual_effect_generator is None:
      # do nothing
      return image_group, annotations_group

    for index in range(len(image_group)):
      # apply effect on a single group entry
      image_group[index], annotations_group[index] = self.random_visual_effect_group_entry(
        image_group[index], annotations_group[index]
      )

    return image_group, annotations_group

  # Randomly transforms image and annotation
  def random_transform_group_entry(self, image, annotations, transform=None):

    # randomly transform both image and annotations
    if transform is not None or self.transform_generator:
      if transform is None:
        transform = adjust_transform_for_image(next(self.transform_generator), image, self.transform_parameters.relative_translation)

      # apply transformation to image
      image = apply_transform(transform, image, self.transform_parameters)

      # Transform the bounding boxes in the annotations.
      annotations['bboxes'] = annotations['bboxes'].copy()
      for index in range(annotations['bboxes'].shape[0]):
        annotations['bboxes'][index, :] = transform_aabb(transform, annotations['bboxes'][index, :])

    return image, annotations

  # Randomly transforms each image and its annotations
  def random_transform_group(self, image_group, annotations_group):

    assert(len(image_group) == len(annotations_group))

    for index in range(len(image_group)):
      # transform a single group entry
      image_group[index], annotations_group[index] = self.random_transform_group_entry(image_group[index], annotations_group[index])

    return image_group, annotations_group

  # Resize an image using image_min_side and image_max_side
  def resize_image(self, image):

    if self.no_resize:
      return image, 1
    else:
      return resize_image(image, min_side=self.image_min_side, max_side=self.image_max_side)

  # Preprocess image and its annotations
  def preprocess_group_entry(self, image, annotations):

    # preprocess the image
    image = self.preprocess_image(image)

    # resize image
    image, image_scale = self.resize_image(image)

    # apply resizing to annotations too
    annotations['bboxes'] *= image_scale

    # convert to the wanted keras floatx
    image = keras.backend.cast_to_floatx(image)

    return image, annotations

  # Preprocess each image and its annotations in its group
  def preprocess_group(self, image_group, annotations_group):

    assert(len(image_group) == len(annotations_group))

    for index in range(len(image_group)):
      # preprocess a single group entry
      image_group[index], annotations_group[index] = self.preprocess_group_entry(image_group[index], annotations_group[index])

    return image_group, annotations_group

  # Order the images according to self.order and makes groups of self.batch_size
  def group_images(self):

    # determine the order of the images
    order = list(range(self.size()))
    if self.group_method == 'random':
      random.shuffle(order)
    elif self.group_method == 'ratio':
      order.sort(key=lambda x: self.image_aspect_ratio(x))

    # divide into groups, one group = one batch
    self.groups = [[order[x % len(order)] for x in range(i, i + self.batch_size)] for i in range(0, len(order), self.batch_size)]

  # Compute inputs for the network using an image_group
  def compute_inputs(self, image_group):

    # get the max image shape
    max_shape = tuple(max(image.shape[x] for image in image_group) for x in range(3))

    # construct an image batch object
    image_batch = np.zeros((self.batch_size,) + max_shape, dtype=keras.backend.floatx())

    # copy all images to the upper left part of the image batch object
    for image_index, image in enumerate(image_group):
      image_batch[image_index, :image.shape[0], :image.shape[1], :image.shape[2]] = image

    if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
      image_batch = image_batch.transpose((0, 3, 1, 2))

    return image_batch

  # Generate anchors
  def generate_anchors(self, image_shape):
    anchor_params = common.anchor_parameters
    if self.config and 'anchor_parameters' in self.config:
      anchor_params = parse_anchor_parameters(self.config)
    return anchors_for_shape(image_shape, anchor_params=anchor_params, shapes_callback=self.compute_shapes)

  # Compute target outputs for the network using images and their annotations
  def compute_targets(self, image_group, annotations_group):

    # get the max image shape
    max_shape = tuple(max(image.shape[x] for image in image_group) for x in range(3))
    anchors  = self.generate_anchors(max_shape)

    batches = self.compute_anchor_targets(
      anchors,
      image_group,
      annotations_group,
      self.num_classes()
    )

    return list(batches)

  # Compute inputs and target outputs for the network
  def compute_input_output(self, group):

    # load images and annotations
    image_group    = self.load_image_group(group)
    annotations_group = self.load_annotations_group(group)

    # check validity of annotations
    image_group, annotations_group = self.filter_annotations(image_group, annotations_group, group)

    # randomly apply visual effect
    image_group, annotations_group = self.random_visual_effect_group(image_group, annotations_group)

    # randomly transform data
    image_group, annotations_group = self.random_transform_group(image_group, annotations_group)

    # perform preprocessing steps
    image_group, annotations_group = self.preprocess_group(image_group, annotations_group)

    # compute network inputs
    inputs = self.compute_inputs(image_group)

    # compute network targets
    targets = self.compute_targets(image_group, annotations_group)

    return inputs, targets

  # Number of batches for generator
  def __len__(self):
    return len(self.groups)

  # Keras sequence method for generating batches
  def __getitem__(self, index):

    group = self.groups[index]
    inputs, targets = self.compute_input_output(group)

    return inputs, targets

CSV Generator

Detta är en specialiserad generator som genererar data från .csv-filer. Pascal VOC-formatet är mer effektivt om datauppsättningen är stor, .csv-data fungerar bra för datauppsättningen i denna handledning.

"""
Copyright 2017-2018 yhenon (https://github.com/yhenon/)
Copyright 2017-2018 Fizyr (https://fizyr.com)

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
"""

# Import libraries
import numpy as np
from PIL import Image
from six import raise_from
import csv
import sys
import os.path
from collections import OrderedDict
from annytab.retinanet.generator import Generator
from annytab.retinanet.common import read_image_bgr

# Parse a string into a value, and format a nice ValueError if it fails
def _parse(value, function, fmt):

  try:
    return function(value)
  except ValueError as e:
    raise_from(ValueError(fmt.format(e)), None)

# Parse the classes file given by csv_reader
def _read_classes(csv_reader):

  result = OrderedDict()
  for line, row in enumerate(csv_reader):
    line += 1

    try:
      class_name, class_id = row
    except ValueError:
      raise_from(ValueError('line {}: format should be \'class_name, class_id\''.format(line)), None)
    class_id = _parse(class_id, int, 'line {}: malformed class ID: {{}}'.format(line))

    if class_name in result:
      raise ValueError('line {}: duplicate class name: \'{}\''.format(line, class_name))
    result[class_name] = class_id
  return result

# Read annotations from the csv_reader
def _read_annotations(csv_reader, classes):

  result = OrderedDict()
  for line, row in enumerate(csv_reader):
    line += 1

    try:
      img_file, x1, y1, x2, y2, class_name = row[:6]
    except ValueError:
      raise_from(ValueError('line {}: format should be \'img_file,x1,y1,x2,y2,class_name\' or \'img_file,,,,,\''.format(line)), None)

    if img_file not in result:
      result[img_file] = []

    # If a row contains only an image path, it's an image without annotations.
    if (x1, y1, x2, y2, class_name) == ('', '', '', '', ''):
      continue

    x1 = _parse(x1, int, 'line {}: malformed x1: {{}}'.format(line))
    y1 = _parse(y1, int, 'line {}: malformed y1: {{}}'.format(line))
    x2 = _parse(x2, int, 'line {}: malformed x2: {{}}'.format(line))
    y2 = _parse(y2, int, 'line {}: malformed y2: {{}}'.format(line))

    # Check that the bounding box is valid.
    if x2 <= x1:
      raise ValueError('line {}: x2 ({}) must be higher than x1 ({})'.format(line, x2, x1))
    if y2 <= y1:
      raise ValueError('line {}: y2 ({}) must be higher than y1 ({})'.format(line, y2, y1))

    # check if the current class name is correctly present
    if class_name not in classes:
      raise ValueError('line {}: unknown class name: \'{}\' (classes: {})'.format(line, class_name, classes))

    result[img_file].append({'x1': x1, 'x2': x2, 'y1': y1, 'y2': y2, 'class': class_name})
  return result

# Open a file with flags suitable for csv.reader
def _open_for_csv(path):

  if sys.version_info[0] < 3:
    return open(path, 'rb')
  else:
    return open(path, 'r', newline='')

# Generate data for a custom CSV dataset
class CSVGenerator(Generator):

  def __init__(
    self,
    csv_data_file,
    csv_class_file,
    base_dir=None,
    **kwargs
  ):

    self.image_names = []
    self.image_data = {}
    self.base_dir  = base_dir

    # Take base_dir from annotations file if not explicitly specified.
    if self.base_dir is None:
      self.base_dir = os.path.dirname(csv_data_file)

    # parse the provided class file
    try:
      with _open_for_csv(csv_class_file) as file:
        self.classes = _read_classes(csv.reader(file, delimiter=','))
    except ValueError as e:
      raise_from(ValueError('invalid CSV class file: {}: {}'.format(csv_class_file, e)), None)

    self.labels = {}
    for key, value in self.classes.items():
      self.labels[value] = key

    # csv with img_path, x1, y1, x2, y2, class_name
    try:
      with _open_for_csv(csv_data_file) as file:
        self.image_data = _read_annotations(csv.reader(file, delimiter=','), self.classes)
    except ValueError as e:
      raise_from(ValueError('invalid CSV annotations file: {}: {}'.format(csv_data_file, e)), None)
    self.image_names = list(self.image_data.keys())

    super(CSVGenerator, self).__init__(**kwargs)

  # Size of the dataset
  def size(self):
    return len(self.image_names)

  # Number of classes in the dataset
  def num_classes(self):
    return max(self.classes.values()) + 1

  # Return True if label is a known label
  def has_label(self, label):
    return label in self.labels

  # Returns True if name is a known class
  def has_name(self, name):
    return name in self.classes

  # Map name to label
  def name_to_label(self, name):
    return self.classes[name]

  # Map label to name
  def label_to_name(self, label):
    return self.labels[label]

  # Returns the image path for image_index
  def image_path(self, image_index):
    return os.path.join(self.base_dir, self.image_names[image_index])

  # Compute the aspect ratio for an image with image_index
  def image_aspect_ratio(self, image_index):

    # PIL is fast for metadata
    image = Image.open(self.image_path(image_index))
    return float(image.width) / float(image.height)

  # Load an image at the image_index
  def load_image(self, image_index):
    return read_image_bgr(self.image_path(image_index))

  # Load annotations for an image_index
  def load_annotations(self, image_index):

    path    = self.image_names[image_index]
    annotations = {'labels': np.empty((0,)), 'bboxes': np.empty((0, 4))}

    for idx, annot in enumerate(self.image_data[path]):
      annotations['labels'] = np.concatenate((annotations['labels'], [self.name_to_label(annot['class'])]))
      annotations['bboxes'] = np.concatenate((annotations['bboxes'], [[
        float(annot['x1']),
        float(annot['y1']),
        float(annot['x2']),
        float(annot['y2']),
      ]]))

    return annotations

Ankare

Denna modul används för att generera ankare för objekt. Flera förankringsboxar genereras för varje objekt, detta för att hitta den avgränsningsruta som har den bästa passformen.

"""
Copyright 2017-2018 Fizyr (https://fizyr.com)

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
"""

# Import libraries
import numpy as np
import keras

# The parameters that define how anchors are generated
class AnchorParameters:

  # Initialize the class
  def __init__(self, sizes, strides, ratios, scales):
    self.sizes  = sizes
    self.strides = strides
    self.ratios = ratios
    self.scales = scales

  # Get the number of anchors
  def num_anchors(self):
    return len(self.ratios) * len(self.scales)

# Default anchor parameters
AnchorParameters.default = AnchorParameters(
  sizes  = [32, 64, 128, 256, 512],
  strides = [8, 16, 32, 64, 128],
  ratios = np.array([0.5, 1, 2], keras.backend.floatx()),
  scales = np.array([2 ** 0, 2 ** (1.0 / 3.0), 2 ** (2.0 / 3.0)], keras.backend.floatx()),
)

# Compute overlap
def compute_overlap(boxes, query_boxes):
  N = boxes.shape[0]
  K = query_boxes.shape[0]
  overlaps = np.zeros((N, K), dtype=np.float64)
  iw = 0.0
  ih = 0.0
  box_area = 0.0
  ua = 0.0
  k = 0.0
  n = 0.0
  for k in range(K):
    box_area = (
      (query_boxes[k, 2] - query_boxes[k, 0] + 1) *
      (query_boxes[k, 3] - query_boxes[k, 1] + 1)
    )
    for n in range(N):
      iw = (
        min(boxes[n, 2], query_boxes[k, 2]) -
        max(boxes[n, 0], query_boxes[k, 0]) + 1
      )
      if iw > 0:
        ih = (
          min(boxes[n, 3], query_boxes[k, 3]) -
          max(boxes[n, 1], query_boxes[k, 1]) + 1
        )
        if ih > 0:
          ua = np.float64(
            (boxes[n, 2] - boxes[n, 0] + 1) *
            (boxes[n, 3] - boxes[n, 1] + 1) +
            box_area - iw * ih
          )
          overlaps[n, k] = iw * ih / ua
  return overlaps

# Generate anchor targets for bbox detection
def anchor_targets_bbox(
  anchors,
  image_group,
  annotations_group,
  num_classes,
  negative_overlap=0.4,
  positive_overlap=0.5
):

  assert(len(image_group) == len(annotations_group)), "The length of the images and annotations need to be equal."
  assert(len(annotations_group) > 0), "No data received to compute anchor targets for."
  for annotations in annotations_group:
    assert('bboxes' in annotations), "Annotations should contain bboxes."
    assert('labels' in annotations), "Annotations should contain labels."

  batch_size = len(image_group)

  regression_batch = np.zeros((batch_size, anchors.shape[0], 4 + 1), dtype=keras.backend.floatx())
  labels_batch   = np.zeros((batch_size, anchors.shape[0], num_classes + 1), dtype=keras.backend.floatx())

  # compute labels and regression targets
  for index, (image, annotations) in enumerate(zip(image_group, annotations_group)):
    if annotations['bboxes'].shape[0]:
      # obtain indices of gt annotations with the greatest overlap
      positive_indices, ignore_indices, argmax_overlaps_inds = compute_gt_annotations(anchors, annotations['bboxes'], negative_overlap, positive_overlap)

      labels_batch[index, ignore_indices, -1]    = -1
      labels_batch[index, positive_indices, -1]   = 1

      regression_batch[index, ignore_indices, -1]  = -1
      regression_batch[index, positive_indices, -1] = 1

      # compute target class labels
      labels_batch[index, positive_indices, annotations['labels'][argmax_overlaps_inds[positive_indices]].astype(int)] = 1

      regression_batch[index, :, :-1] = bbox_transform(anchors, annotations['bboxes'][argmax_overlaps_inds, :])

    # ignore annotations outside of image
    if image.shape:
      anchors_centers = np.vstack([(anchors[:, 0] + anchors[:, 2]) / 2, (anchors[:, 1] + anchors[:, 3]) / 2]).T
      indices = np.logical_or(anchors_centers[:, 0] >= image.shape[1], anchors_centers[:, 1] >= image.shape[0])

      labels_batch[index, indices, -1]   = -1
      regression_batch[index, indices, -1] = -1

  return regression_batch, labels_batch

# Obtain indices of gt annotations with the greatest overlap
def compute_gt_annotations(
  anchors,
  annotations,
  negative_overlap=0.4,
  positive_overlap=0.5
):

  overlaps = compute_overlap(anchors.astype(np.float64), annotations.astype(np.float64))
  argmax_overlaps_inds = np.argmax(overlaps, axis=1)
  max_overlaps = overlaps[np.arange(overlaps.shape[0]), argmax_overlaps_inds]

  # assign "dont care" labels
  positive_indices = max_overlaps >= positive_overlap
  ignore_indices = (max_overlaps > negative_overlap) & ~positive_indices

  return positive_indices, ignore_indices, argmax_overlaps_inds

# Compute layer shapes given input image shape and the model
def layer_shapes(image_shape, model):

  shape = {
    model.layers[0].name: (None,) + image_shape,
  }

  for layer in model.layers[1:]:
    nodes = layer._inbound_nodes
    for node in nodes:
      inputs = [shape[lr.name] for lr in node.inbound_layers]
      if not inputs:
        continue
      shape[layer.name] = layer.compute_output_shape(inputs[0] if len(inputs) == 1 else inputs)

  return shape

# Make a function for getting the shape of the pyramid levels
def make_shapes_callback(model):

  def get_shapes(image_shape, pyramid_levels):
    shape = layer_shapes(image_shape, model)
    image_shapes = [shape["P{}".format(level)][1:3] for level in pyramid_levels]
    return image_shapes

  return get_shapes

# Guess shapes based on pyramid levels
def guess_shapes(image_shape, pyramid_levels):

  image_shape = np.array(image_shape[:2])
  image_shapes = [(image_shape + 2 ** x - 1) // (2 ** x) for x in pyramid_levels]
  return image_shapes

# Generators anchors for a given shape
def anchors_for_shape(
  image_shape,
  pyramid_levels=None,
  anchor_params=None,
  shapes_callback=None,
):

  if pyramid_levels is None:
    pyramid_levels = [3, 4, 5, 6, 7]

  if anchor_params is None:
    anchor_params = AnchorParameters.default

  if shapes_callback is None:
    shapes_callback = guess_shapes
  image_shapes = shapes_callback(image_shape, pyramid_levels)

  # compute anchors over all pyramid levels
  all_anchors = np.zeros((0, 4))
  for idx, p in enumerate(pyramid_levels):
    anchors = generate_anchors(
      base_size=anchor_params.sizes[idx],
      ratios=anchor_params.ratios,
      scales=anchor_params.scales
    )
    shifted_anchors = shift(image_shapes[idx], anchor_params.strides[idx], anchors)
    all_anchors   = np.append(all_anchors, shifted_anchors, axis=0)

  return all_anchors

# Produce shifted anchors based on shape of the map and stride size
def shift(shape, stride, anchors):

  # create a grid starting from half stride from the top left corner
  shift_x = (np.arange(0, shape[1]) + 0.5) * stride
  shift_y = (np.arange(0, shape[0]) + 0.5) * stride

  shift_x, shift_y = np.meshgrid(shift_x, shift_y)

  shifts = np.vstack((
    shift_x.ravel(), shift_y.ravel(),
    shift_x.ravel(), shift_y.ravel()
  )).transpose()

  # add A anchors (1, A, 4) to
  # cell K shifts (K, 1, 4) to get
  # shift anchors (K, A, 4)
  # reshape to (K*A, 4) shifted anchors
  A = anchors.shape[0]
  K = shifts.shape[0]
  all_anchors = (anchors.reshape((1, A, 4)) + shifts.reshape((1, K, 4)).transpose((1, 0, 2)))
  all_anchors = all_anchors.reshape((K * A, 4))

  return all_anchors

# Generate anchor (reference) windows by enumerating aspect ratios X scales w.r.t. a reference window
def generate_anchors(base_size=16, ratios=None, scales=None):

  if ratios is None:
    ratios = AnchorParameters.default.ratios

  if scales is None:
    scales = AnchorParameters.default.scales

  num_anchors = len(ratios) * len(scales)

  # initialize output anchors
  anchors = np.zeros((num_anchors, 4))

  # scale base_size
  anchors[:, 2:] = base_size * np.tile(scales, (2, len(ratios))).T

  # compute areas of anchors
  areas = anchors[:, 2] * anchors[:, 3]

  # correct for ratios
  anchors[:, 2] = np.sqrt(areas / np.repeat(ratios, len(scales)))
  anchors[:, 3] = anchors[:, 2] * np.repeat(ratios, len(scales))

  # transform from (x_ctr, y_ctr, w, h) -> (x1, y1, x2, y2)
  anchors[:, 0::2] -= np.tile(anchors[:, 2] * 0.5, (2, 1)).T
  anchors[:, 1::2] -= np.tile(anchors[:, 3] * 0.5, (2, 1)).T

  return anchors

# Compute bounding-box regression targets for an image
def bbox_transform(anchors, gt_boxes, mean=None, std=None):

  if mean is None:
    mean = np.array([0, 0, 0, 0])
  if std is None:
    std = np.array([0.2, 0.2, 0.2, 0.2])

  if isinstance(mean, (list, tuple)):
    mean = np.array(mean)
  elif not isinstance(mean, np.ndarray):
    raise ValueError('Expected mean to be a np.ndarray, list or tuple. Received: {}'.format(type(mean)))

  if isinstance(std, (list, tuple)):
    std = np.array(std)
  elif not isinstance(std, np.ndarray):
    raise ValueError('Expected std to be a np.ndarray, list or tuple. Received: {}'.format(type(std)))

  anchor_widths = anchors[:, 2] - anchors[:, 0]
  anchor_heights = anchors[:, 3] - anchors[:, 1]

  targets_dx1 = (gt_boxes[:, 0] - anchors[:, 0]) / anchor_widths
  targets_dy1 = (gt_boxes[:, 1] - anchors[:, 1]) / anchor_heights
  targets_dx2 = (gt_boxes[:, 2] - anchors[:, 2]) / anchor_widths
  targets_dy2 = (gt_boxes[:, 3] - anchors[:, 3]) / anchor_heights

  targets = np.stack((targets_dx1, targets_dy1, targets_dx2, targets_dy2))
  targets = targets.T

  targets = (targets - mean) / std

  return targets

Lager

Denna modul innehåller anpassade lager som används av modellbyggaren för att skapa en RetinaNet-modell.

"""
Copyright 2017-2018 Fizyr (https://fizyr.com)

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
"""

# Import libraries
import numpy as np
import keras
import math
import tensorflow
import annytab.retinanet.anchors as utils_anchors
from annytab.retinanet.common import random_transform_generator, bbox_transform_inv
import annytab.retinanet.common

# Keras layer for upsampling a Tensor to be the same shape as another Tensor.
class UpsampleLike(keras.layers.Layer):

  def call(self, inputs, **kwargs):
    source, target = inputs
    target_shape = keras.backend.shape(target)
    if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
      source = tensorflow.transpose(source, (0, 2, 3, 1))
      output = tensorflow.compat.v1.image.resize_images(source, (target_shape[2], target_shape[3]), tensorflow.image.ResizeMethod.NEAREST_NEIGHBOR, False)
      output = tensorflow.transpose(output, (0, 3, 1, 2))
      return output
    else:
      return tensorflow.compat.v1.image.resize_images(source, (target_shape[1], target_shape[2]), tensorflow.image.ResizeMethod.NEAREST_NEIGHBOR, False)

  def compute_output_shape(self, input_shape):
    if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
      return (input_shape[0][0], input_shape[0][1]) + input_shape[1][2:4]
    else:
      return (input_shape[0][0],) + input_shape[1][1:3] + (input_shape[0][-1],)

# Apply a prior probability to the weights
class PriorProbability(keras.initializers.Initializer):
  def __init__(self, probability=0.01):
    self.probability = probability

  def get_config(self):
    return { 'probability': self.probability }

  def __call__(self, shape, dtype=None):
    # set bias to -log((1 - p)/p) for foreground
    result = np.ones(shape, dtype=dtype) * -math.log((1 - self.probability) / self.probability)

    return result

# Keras layer for applying regression values to boxes
class RegressBoxes(keras.layers.Layer):

  def __init__(self, mean=None, std=None, *args, **kwargs):

    if mean is None:
      mean = np.array([0, 0, 0, 0])
    if std is None:
      std = np.array([0.2, 0.2, 0.2, 0.2])

    if isinstance(mean, (list, tuple)):
      mean = np.array(mean)
    elif not isinstance(mean, np.ndarray):
      raise ValueError('Expected mean to be a np.ndarray, list or tuple. Received: {}'.format(type(mean)))

    if isinstance(std, (list, tuple)):
      std = np.array(std)
    elif not isinstance(std, np.ndarray):
      raise ValueError('Expected std to be a np.ndarray, list or tuple. Received: {}'.format(type(std)))

    self.mean = mean
    self.std = std
    super(RegressBoxes, self).__init__(*args, **kwargs)

  def call(self, inputs, **kwargs):
    anchors, regression = inputs
    return bbox_transform_inv(anchors, regression, mean=self.mean, std=self.std)

  def compute_output_shape(self, input_shape):
    return input_shape[0]

  def get_config(self):
    config = super(RegressBoxes, self).get_config()
    config.update({
      'mean': self.mean.tolist(),
      'std' : self.std.tolist(),
    })

    return config

# Keras layer for filtering detections using score threshold and NMS
class FilterDetections(keras.layers.Layer):
  def __init__(
    self,
    nms          = True,
    class_specific_filter = True,
    nms_threshold     = 0.5,
    score_threshold    = 0.05,
    max_detections    = 300,
    parallel_iterations  = 32,
    **kwargs
  ):

    self.nms          = nms
    self.class_specific_filter = class_specific_filter
    self.nms_threshold     = nms_threshold
    self.score_threshold    = score_threshold
    self.max_detections    = max_detections
    self.parallel_iterations  = parallel_iterations
    super(FilterDetections, self).__init__(**kwargs)

  # Constructs the NMS graph
  def call(self, inputs, **kwargs):

    boxes     = inputs[0]
    classification = inputs[1]
    other     = inputs[2:]

    # wrap nms with our parameters
    def _filter_detections(args):
      boxes     = args[0]
      classification = args[1]
      other     = args[2]

      return filter_detections(
        boxes,
        classification,
        other,
        nms          = self.nms,
        class_specific_filter = self.class_specific_filter,
        score_threshold    = self.score_threshold,
        max_detections    = self.max_detections,
        nms_threshold     = self.nms_threshold,
      )

    # call filter_detections on each batch
    outputs = tensorflow.map_fn(
      _filter_detections,
      elems=[boxes, classification, other],
      dtype=[keras.backend.floatx(), keras.backend.floatx(), 'int32'] + [o.dtype for o in other],
      parallel_iterations=self.parallel_iterations
    )

    return outputs

  # Computes the output shapes given the input shapes
  def compute_output_shape(self, input_shape):

    return [
      (input_shape[0][0], self.max_detections, 4),
      (input_shape[1][0], self.max_detections),
      (input_shape[1][0], self.max_detections),
    ] + [
      tuple([input_shape[i][0], self.max_detections] + list(input_shape[i][2:])) for i in range(2, len(input_shape))
    ]

  # This is required in Keras when there is more than 1 output
  def compute_mask(self, inputs, mask=None):
    return (len(inputs) + 1) * [None]

  # Gets the configuration of this layer
  def get_config(self):

    config = super(FilterDetections, self).get_config()
    config.update({
      'nms'          : self.nms,
      'class_specific_filter' : self.class_specific_filter,
      'nms_threshold'     : self.nms_threshold,
      'score_threshold'    : self.score_threshold,
      'max_detections'    : self.max_detections,
      'parallel_iterations'  : self.parallel_iterations,
    })

    return config

# Keras layer for generating achors for a given shape
class Anchors(keras.layers.Layer):

  def __init__(self, size, stride, ratios=None, scales=None, *args, **kwargs):
 
    self.size  = size
    self.stride = stride
    self.ratios = ratios
    self.scales = scales

    if ratios is None:
      self.ratios = common.anchor_parameters.ratios
    elif isinstance(ratios, list):
      self.ratios = np.array(ratios)
    if scales is None:
      self.scales = common.anchor_parameters.scales
    elif isinstance(scales, list):
      self.scales = np.array(scales)

    self.num_anchors = len(ratios) * len(scales)
    self.anchors   = keras.backend.variable(utils_anchors.generate_anchors(
      base_size=size,
      ratios=ratios,
      scales=scales,
    ))

    super(Anchors, self).__init__(*args, **kwargs)

  def call(self, inputs, **kwargs):
    features = inputs
    features_shape = keras.backend.shape(features)

    # generate proposals from bbox deltas and shifted anchors
    if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
      anchors = shift(features_shape[2:4], self.stride, self.anchors)
    else:
      anchors = shift(features_shape[1:3], self.stride, self.anchors)
    anchors = keras.backend.tile(keras.backend.expand_dims(anchors, axis=0), (features_shape[0], 1, 1))

    return anchors

  def compute_output_shape(self, input_shape):
    if None not in input_shape[1:]:
      if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
        total = np.prod(input_shape[2:4]) * self.num_anchors
      else:
        total = np.prod(input_shape[1:3]) * self.num_anchors

      return (input_shape[0], total, 4)
    else:
      return (input_shape[0], None, 4)

  def get_config(self):
    config = super(Anchors, self).get_config()
    config.update({
      'size'  : self.size,
      'stride' : self.stride,
      'ratios' : self.ratios.tolist(),
      'scales' : self.scales.tolist(),
    })

    return config

# Clip boxes
class ClipBoxes(keras.layers.Layer):

  def call(self, inputs, **kwargs):
    image, boxes = inputs
    shape = keras.backend.cast(keras.backend.shape(image), keras.backend.floatx())
    if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
      _, _, height, width = tensorflow.unstack(shape, axis=0)
    else:
      _, height, width, _ = tensorflow.unstack(shape, axis=0)

    x1, y1, x2, y2 = tensorflow.unstack(boxes, axis=-1)
    x1 = tensorflow.clip_by_value(x1, 0, width)
    y1 = tensorflow.clip_by_value(y1, 0, height)
    x2 = tensorflow.clip_by_value(x2, 0, width)
    y2 = tensorflow.clip_by_value(y2, 0, height)

    return keras.backend.stack([x1, y1, x2, y2], axis=2)

  def compute_output_shape(self, input_shape):
    return input_shape[1]

# Identical to keras.layers.BatchNormalization, but adds the option to freeze parameters.
class BatchNormalization(keras.layers.BatchNormalization):

  def __init__(self, freeze, *args, **kwargs):
    self.freeze = freeze
    super(BatchNormalization, self).__init__(*args, **kwargs)

    # set to non-trainable if freeze is true
    self.trainable = not self.freeze

  def call(self, *args, **kwargs):
    # return super.call, but set training
    return super(BatchNormalization, self).call(training=(not self.freeze), *args, **kwargs)

  def get_config(self):
    config = super(BatchNormalization, self).get_config()
    config.update({'freeze': self.freeze})
    return config

# Filter detections using the boxes and classification values
def filter_detections(boxes,classification,other= [],class_specific_filter = True,nms= True,score_threshold= 0.05,max_detections= 300,nms_threshold= 0.5):
  
  # Threshold based on score
  def _filter_detections(scores, labels):
    # threshold based on score
    indices = tensorflow.where(keras.backend.greater(scores, score_threshold))

    if nms:
      filtered_boxes = tensorflow.gather_nd(boxes, indices)
      filtered_scores = keras.backend.gather(scores, indices)[:, 0]

      # perform NMS
      nms_indices = tensorflow.image.non_max_suppression(filtered_boxes, filtered_scores, max_output_size=max_detections, iou_threshold=nms_threshold)

      # filter indices based on NMS
      indices = keras.backend.gather(indices, nms_indices)

    # add indices to list of all indices
    labels = tensorflow.gather_nd(labels, indices)
    indices = keras.backend.stack([indices[:, 0], labels], axis=1)

    return indices

  if class_specific_filter:
    all_indices = []
    # perform per class filtering
    for c in range(int(classification.shape[1])):
      scores = classification[:, c]
      labels = c * tensorflow.ones((keras.backend.shape(scores)[0],), dtype='int64')
      all_indices.append(_filter_detections(scores, labels))

    # concatenate indices to single tensor
    indices = keras.backend.concatenate(all_indices, axis=0)
  else:
    scores = keras.backend.max(classification, axis  = 1)
    labels = keras.backend.argmax(classification, axis = 1)
    indices = _filter_detections(scores, labels)

  # select top k
  scores       = tensorflow.gather_nd(classification, indices)
  labels       = indices[:, 1]
  scores, top_indices = tensorflow.nn.top_k(scores, k=keras.backend.minimum(max_detections, keras.backend.shape(scores)[0]))

  # filter input using the final set of indices
  indices       = keras.backend.gather(indices[:, 0], top_indices)
  boxes        = keras.backend.gather(boxes, indices)
  labels       = keras.backend.gather(labels, top_indices)
  other_       = [keras.backend.gather(o, indices) for o in other]

  # zero pad the outputs
  pad_size = keras.backend.maximum(0, max_detections - keras.backend.shape(scores)[0])
  boxes  = tensorflow.pad(boxes, [[0, pad_size], [0, 0]], constant_values=-1)
  scores  = tensorflow.pad(scores, [[0, pad_size]], constant_values=-1)
  labels  = tensorflow.pad(labels, [[0, pad_size]], constant_values=-1)
  labels  = keras.backend.cast(labels, 'int32')
  other_  = [tensorflow.pad(o, [[0, pad_size]] + [[0, 0] for _ in range(1, len(o.shape))], constant_values=-1) for o in other_]

  # set shapes, since we know what they are
  boxes.set_shape([max_detections, 4])
  scores.set_shape([max_detections])
  labels.set_shape([max_detections])
  for o, s in zip(other_, [list(keras.backend.int_shape(o)) for o in other]):
    o.set_shape([max_detections] + s[1:])

  return [boxes, scores, labels] + other_

# Create a resnet 50 model
def resnet50(inputs, include_top=True, classes=1000, freeze_bn=True, numerical_names=None, *args, **kwargs):

  # Create an input layer 
  #inputs = keras.layers.Input(shape=(None, None, 3))

  # Set variables
  blocks = [3, 4, 6, 3]
  numerical_names = [False, False, False, False]
  block = bottleneck_2d

  if keras.backend.image_data_format() == "channels_last":
    axis = 3
  else:
    axis = 1

  if numerical_names is None:
    numerical_names = [True] * len(blocks)

  # Create layers
  x = keras.layers.ZeroPadding2D(padding=3, name="padding_conv1")(inputs)
  x = keras.layers.Conv2D(64, (7, 7), strides=(2, 2), use_bias=False, name="conv1")(x)
  x = BatchNormalization(axis=axis, epsilon=1e-5, freeze=freeze_bn, name="bn_conv1")(x)
  x = keras.layers.Activation("relu", name="conv1_relu")(x)
  x = keras.layers.MaxPooling2D((3, 3), strides=(2, 2), padding="same", name="pool1")(x)

  features = 64

  outputs = []

  # Loop blocks
  for stage_id, iterations in enumerate(blocks):
    for block_id in range(iterations):
      x = block(features, stage_id, block_id, numerical_name=(block_id > 0 and numerical_names[stage_id]), freeze_bn=freeze_bn)(x)

    features *= 2

    outputs.append(x)

  if include_top:
    assert classes > 0

    x = keras.layers.GlobalAveragePooling2D(name="pool5")(x)
    x = keras.layers.Dense(classes, activation="softmax", name="fc1000")(x)

    return keras.models.Model(inputs=inputs, outputs=x, *args, **kwargs)
  else:
    # Else output each stages features
    return keras.models.Model(inputs=inputs, outputs=outputs, *args, **kwargs)


# Create a functor for computing the focal loss
def focal(alpha=0.25, gamma=2.0):

  # Compute the focal loss given the target tensor and the predicted tensor
  def _focal(y_true, y_pred):
    
    # Variables
    labels     = y_true[:, :, :-1]
    anchor_state  = y_true[:, :, -1] # -1 for ignore, 0 for background, 1 for object
    classification = y_pred

    # filter out "ignore" anchors
    indices    = tensorflow.where(keras.backend.not_equal(anchor_state, -1))
    labels     = tensorflow.gather_nd(labels, indices)
    classification = tensorflow.gather_nd(classification, indices)

    # compute the focal loss
    alpha_factor = keras.backend.ones_like(labels) * alpha
    alpha_factor = tensorflow.where(keras.backend.equal(labels, 1), alpha_factor, 1 - alpha_factor)
    focal_weight = tensorflow.where(keras.backend.equal(labels, 1), 1 - classification, classification)
    focal_weight = alpha_factor * focal_weight ** gamma

    cls_loss = focal_weight * keras.backend.binary_crossentropy(labels, classification)

    # compute the normalizer: the number of positive anchors
    normalizer = tensorflow.where(keras.backend.equal(anchor_state, 1))
    normalizer = keras.backend.cast(keras.backend.shape(normalizer)[0], keras.backend.floatx())
    normalizer = keras.backend.maximum(keras.backend.cast_to_floatx(1.0), normalizer)

    return keras.backend.sum(cls_loss) / normalizer

  return _focal

# Create a smooth L1 loss functor
def smooth_l1(sigma=3.0):

  # This argument defines the point where the loss changes from L2 to L1
  sigma_squared = sigma ** 2

  # Compute the smooth L1 loss of y_pred w.r.t. y_true.
  def _smooth_l1(y_true, y_pred):

    # separate target and state
    regression    = y_pred
    regression_target = y_true[:, :, :-1]
    anchor_state   = y_true[:, :, -1]

    # filter out "ignore" anchors
    indices      = tensorflow.where(keras.backend.equal(anchor_state, 1))
    regression    = tensorflow.gather_nd(regression, indices)
    regression_target = tensorflow.gather_nd(regression_target, indices)

    # compute smooth L1 loss
    # f(x) = 0.5 * (sigma * x)^2     if |x| < 1 / sigma / sigma
    #    |x| - 0.5 / sigma / sigma  otherwise
    regression_diff = regression - regression_target
    regression_diff = keras.backend.abs(regression_diff)
    regression_loss = tensorflow.where(
      keras.backend.less(regression_diff, 1.0 / sigma_squared),
      0.5 * sigma_squared * keras.backend.pow(regression_diff, 2),
      regression_diff - 0.5 / sigma_squared
    )

    # compute the normalizer: the number of positive anchors
    normalizer = keras.backend.maximum(1, keras.backend.shape(indices)[0])
    normalizer = keras.backend.cast(normalizer, dtype=keras.backend.floatx())
    return keras.backend.sum(regression_loss) / normalizer

  return _smooth_l1

# A two-dimensional bottleneck block
def bottleneck_2d(filters, stage=0, block=0, kernel_size=3, numerical_name=False, stride=None, freeze_bn=False):
  
  if stride is None:
    if block != 0 or stage == 0:
      stride = 1
    else:
      stride = 2

  # Set parameters
  parameters = { "kernel_initializer": "he_normal" }

  if keras.backend.image_data_format() == "channels_last":
    axis = 3
  else:
    axis = 1

  if block > 0 and numerical_name:
    block_char = "b{}".format(block)
  else:
    block_char = chr(ord('a') + block)

  stage_char = str(stage + 2)

  def f(x):
    y = keras.layers.Conv2D(filters, (1, 1), strides=stride, use_bias=False, name="res{}{}_branch2a".format(stage_char, block_char), **parameters)(x)
    y = BatchNormalization(axis=axis, epsilon=1e-5, freeze=freeze_bn, name="bn{}{}_branch2a".format(stage_char, block_char))(y)
    y = keras.layers.Activation("relu", name="res{}{}_branch2a_relu".format(stage_char, block_char))(y)

    y = keras.layers.ZeroPadding2D(padding=1, name="padding{}{}_branch2b".format(stage_char, block_char))(y)
    y = keras.layers.Conv2D(filters, kernel_size, use_bias=False, name="res{}{}_branch2b".format(stage_char, block_char), **parameters)(y)
    y = BatchNormalization(axis=axis, epsilon=1e-5, freeze=freeze_bn, name="bn{}{}_branch2b".format(stage_char, block_char))(y)
    y = keras.layers.Activation("relu", name="res{}{}_branch2b_relu".format(stage_char, block_char))(y)

    y = keras.layers.Conv2D(filters * 4, (1, 1), use_bias=False, name="res{}{}_branch2c".format(stage_char, block_char), **parameters)(y)
    y = BatchNormalization(axis=axis, epsilon=1e-5, freeze=freeze_bn, name="bn{}{}_branch2c".format(stage_char, block_char))(y)

    if block == 0:
      shortcut = keras.layers.Conv2D(filters * 4, (1, 1), strides=stride, use_bias=False, name="res{}{}_branch1".format(stage_char, block_char), **parameters)(x)
      shortcut = BatchNormalization(axis=axis, epsilon=1e-5, freeze=freeze_bn, name="bn{}{}_branch1".format(stage_char, block_char))(shortcut)
    else:
      shortcut = x

    y = keras.layers.Add(name="res{}{}".format(stage_char, block_char))([y, shortcut])
    y = keras.layers.Activation("relu", name="res{}{}_relu".format(stage_char, block_char))(y)

    return y

  return f

# Produce shifted anchors based on shape of the map and stride size
def shift(shape, stride, anchors):
  shift_x = (keras.backend.arange(0, shape[1], dtype=keras.backend.floatx()) + keras.backend.constant(0.5, dtype=keras.backend.floatx())) * stride
  shift_y = (keras.backend.arange(0, shape[0], dtype=keras.backend.floatx()) + keras.backend.constant(0.5, dtype=keras.backend.floatx())) * stride

  shift_x, shift_y = tensorflow.meshgrid(shift_x, shift_y)
  shift_x = keras.backend.reshape(shift_x, [-1])
  shift_y = keras.backend.reshape(shift_y, [-1])

  shifts = keras.backend.stack([
    shift_x,
    shift_y,
    shift_x,
    shift_y
  ], axis=0)

  shifts      = keras.backend.transpose(shifts)
  number_of_anchors = keras.backend.shape(anchors)[0]

  k = keras.backend.shape(shifts)[0] # number of base points = feat_h * feat_w

  shifted_anchors = keras.backend.reshape(anchors, [1, number_of_anchors, 4]) + keras.backend.cast(keras.backend.reshape(shifts, [k, 1, 4]), keras.backend.floatx())
  shifted_anchors = keras.backend.reshape(shifted_anchors, [k * number_of_anchors, 4])

  return shifted_anchors

# Builds anchors for the shape of the features from FPN
def build_anchors(anchor_parameters, features):
  anchors = [
    Anchors(
      size=anchor_parameters.sizes[i],
      stride=anchor_parameters.strides[i],
      ratios=anchor_parameters.ratios,
      scales=anchor_parameters.scales,
      name='anchors_{}'.format(i)
    )(f) for i, f in enumerate(features)
  ]

  return keras.layers.Concatenate(axis=1, name='anchors')(anchors)

Modellbyggare

Denna modul används för att skapa träningsmodeller och inferensmodeller. En ResNet50-modell används som ryggradsmodell för bildklassificering. Vikter läses in från en förtränad modell, detta för att förkorta träningstiden.

# Import libraries
import numpy as np
import keras
import math
import tensorflow
import annytab.retinanet.anchors as utils_anchors
import annytab.retinanet.layers as layers
import annytab.retinanet.common as common

# Get a classification model
def get_classification_model(num_classes, num_anchors, pyramid_feature_size=256, prior_probability=0.01, classification_feature_size=256):

  # Create options
  options = {
    'kernel_size' : 3,
    'strides'   : 1,
    'padding'   : 'same',
  }

  # Create an input layer (Tensorflow)
  inputs = keras.layers.Input(shape=(None, None, pyramid_feature_size))

  # Set outputs to inputs
  outputs = inputs

  # Add convolution layers
  for i in range(4):
    outputs = keras.layers.Conv2D(
      filters=classification_feature_size,
      activation='relu',
      name='pyramid_classification_{0}'.format(i),
      kernel_initializer=keras.initializers.normal(mean=0.0, stddev=0.01, seed=None),
      bias_initializer='zeros', 
      **options)(outputs)

  # Create a convolution layer
  outputs = keras.layers.Conv2D(
    filters=num_classes * num_anchors,
    kernel_initializer=keras.initializers.normal(mean=0.0, stddev=0.01, seed=None),
    bias_initializer=layers.PriorProbability(probability=prior_probability),
    name='pyramid_classification',
    **options
  )(outputs)

  # Reshape output and apply sigmoid
  if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
    outputs = keras.layers.Permute((2, 3, 1), name='pyramid_classification_permute')(outputs)
  outputs = keras.layers.Reshape((-1, num_classes), name='pyramid_classification_reshape')(outputs)
  outputs = keras.layers.Activation('sigmoid', name='pyramid_classification_sigmoid')(outputs)

  # Create the classification model
  model = keras.models.Model(inputs=inputs, outputs=outputs, name='classification_submodel')

  # Return the classification model
  return model

# Get a regression model
def get_regression_model(num_values, num_anchors, pyramid_feature_size=256, regression_feature_size=256):
  
  # Create options
  options = {
    'kernel_size'    : 3,
    'strides'      : 1,
    'padding'      : 'same',
    'kernel_initializer' : keras.initializers.normal(mean=0.0, stddev=0.01, seed=None),
    'bias_initializer'  : 'zeros'
  }
  
  # Create an input layer (Tensorflow)
  inputs = keras.layers.Input(shape=(None, None, pyramid_feature_size))

  # Set inputs to outputs
  outputs = inputs

  # Create convolution layers
  for i in range(4):
    outputs = keras.layers.Conv2D(
      filters=regression_feature_size,
      activation='relu',
      name='pyramid_regression_{}'.format(i),
      **options
    )(outputs)

  outputs = keras.layers.Conv2D(num_anchors * num_values, name='pyramid_regression', **options)(outputs)
  if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
    outputs = keras.layers.Permute((2, 3, 1), name='pyramid_regression_permute')(outputs)
  outputs = keras.layers.Reshape((-1, num_values), name='pyramid_regression_reshape')(outputs)
  
  # Return a regression model
  return keras.models.Model(inputs=inputs, outputs=outputs, name='regression_submodel')

# Create pyramid featurs
def create_pyramid_features(C3, C4, C5, feature_size=256):

  # upsample C5 to get P5 from the FPN paper
  P5      = keras.layers.Conv2D(feature_size, kernel_size=1, strides=1, padding='same', name='C5_reduced')(C5)
  P5_upsampled = layers.UpsampleLike(name='P5_upsampled')([P5, C4])
  P5      = keras.layers.Conv2D(feature_size, kernel_size=3, strides=1, padding='same', name='P5')(P5)

  # add P5 elementwise to C4
  P4      = keras.layers.Conv2D(feature_size, kernel_size=1, strides=1, padding='same', name='C4_reduced')(C4)
  P4      = keras.layers.Add(name='P4_merged')([P5_upsampled, P4])
  P4_upsampled = layers.UpsampleLike(name='P4_upsampled')([P4, C3])
  P4      = keras.layers.Conv2D(feature_size, kernel_size=3, strides=1, padding='same', name='P4')(P4)

  # add P4 elementwise to C3
  P3 = keras.layers.Conv2D(feature_size, kernel_size=1, strides=1, padding='same', name='C3_reduced')(C3)
  P3 = keras.layers.Add(name='P3_merged')([P4_upsampled, P3])
  P3 = keras.layers.Conv2D(feature_size, kernel_size=3, strides=1, padding='same', name='P3')(P3)

  # "P6 is obtained via a 3x3 stride-2 conv on C5"
  P6 = keras.layers.Conv2D(feature_size, kernel_size=3, strides=2, padding='same', name='P6')(C5)

  # "P7 is computed by applying ReLU followed by a 3x3 stride-2 conv on P6"
  P7 = keras.layers.Activation('relu', name='C6_relu')(P6)
  P7 = keras.layers.Conv2D(feature_size, kernel_size=3, strides=2, padding='same', name='P7')(P7)

  return [P3, P4, P5, P6, P7]

# Build model pyramid
def build_model_pyramid(name, model, features):
  return keras.layers.Concatenate(axis=1, name=name)([model(f) for f in features])

# Build a pyramid
def build_pyramid(models, features):
  return [build_model_pyramid(n, m, features) for n, m in models]

# Get training model
def get_training_model(num_classes, freeze_backbone=False):

  # Get the number of anchors
  num_anchors = common.anchor_parameters.num_anchors()

  # Create an inputs layer to read image data [height, width, colors] (Tensorflow)
  inputs = keras.layers.Input(shape=(None, None, 3))

  # Get submodels
  submodels = [('regression', get_regression_model(4, num_anchors)), ('classification', get_classification_model(num_classes, num_anchors))]

  # Get backbone layers
  resnet = layers.resnet50(inputs, include_top=False, freeze_bn=freeze_backbone)
  C3, C4, C5 = resnet.outputs[1:]

  # Compute pyramid features
  features = create_pyramid_features(C3, C4, C5)

  # For all pyramid levels, run available submodels
  pyramids = build_pyramid(submodels, features)

  # Return the model
  return keras.models.Model(inputs=inputs, outputs=pyramids, name='retinanet')

# Get inference model
def get_inference_model(model=None, nms=True, class_specific_filter=True, **kwargs):
  
  # Get anchor parameters
  anchor_params = common.anchor_parameters

  # Compute the anchors
  features = [model.get_layer(p_name).output for p_name in ['P3', 'P4', 'P5', 'P6', 'P7']]
  anchors = layers.build_anchors(anchor_params, features)

  # We expect the anchors, regression and classification values as first output
  regression   = model.outputs[0]
  classification = model.outputs[1]

  # Any additional output from custom submodels, by default this will be []
  other = model.outputs[2:]

  # Apply predicted regression to anchors
  boxes = layers.RegressBoxes(name='boxes')([anchors, regression])
  boxes = layers.ClipBoxes(name='clipped_boxes')([model.inputs[0], boxes])

  # Filter detections (apply NMS / score threshold / select top-k)
  detections = layers.FilterDetections(nms= nms,class_specific_filter=class_specific_filter,name='filtered_detections')([boxes, classification] + other)

  # Return the model
  return keras.models.Model(inputs=model.inputs, outputs=detections, name='retinanet-bbox')

Felsökning

Syftet med felsökning är att se till att annotationerna har angetts korrekt, det är viktigt att kontrollera detta innan träningen påbörjas. En genererad bild från felsökningen visas nedanför koden.

# Import libraries
import argparse
import os
import sys
import cv2
import random
import annytab.retinanet.csv_generator
import annytab.retinanet.anchors
import annytab.retinanet.common as common

# The main entry point for this module
def main():

  # Create a transform generator
  transform_generator = common.random_transform_generator(
    min_rotation=-0.1,
    max_rotation=0.1,
    min_translation=(-0.1, -0.1),
    max_translation=(0.1, 0.1),
    min_shear=-0.1,
    max_shear=0.1,
    min_scaling=(0.9, 0.9),
    max_scaling=(1.1, 1.1),
    flip_x_chance=0.5,
    flip_y_chance=0.5)

  # Create a visual effect generator
  visual_effect_generator = common.random_visual_effect_generator(
    contrast_range=(0.9, 1.1),
    brightness_range=(-.1, .1),
    hue_range=(-0.05, 0.05),
    saturation_range=(0.95, 1.05))

  # Create a csv generator
  generator = annytab.retinanet.csv_generator.CSVGenerator(
    'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\train_annotations.csv',
    'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\classes.csv',
    transform_generator=transform_generator,
    visual_effect_generator=visual_effect_generator,
    no_resize = True)

  # Get anchor paramters
  anchor_params = common.anchor_parameters

  # Loop images
  i = random.randint(0, generator.size())
  count = 0
  while True:

    # Get the image
    image = generator.load_image(i)

    # Get annotations
    annotations = generator.load_annotations(i)

    # Make sure that there is labels
    if len(annotations['labels']) > 0:

      # Apply random transformations
      #image, annotations = generator.random_transform_group_entry(image, annotations)
      #image, annotations = generator.random_visual_effect_group_entry(image, annotations)

      # Get anchors
      anchors = annytab.retinanet.anchors.anchors_for_shape(image.shape, anchor_params=anchor_params)
      positive_indices, _, max_indices = annytab.retinanet.anchors.compute_gt_annotations(anchors, annotations['bboxes'])

      # Draw anchors on the image
      common.draw_boxes(image, anchors[positive_indices], (255, 255, 0), thickness=1)

      # Draw annotations
      common.draw_annotations(image, annotations, color=(0, 0, 255), label_to_name=generator.label_to_name)

      # Draw regressed anchors in green to override most red annotations
      # result is that annotations without anchors are red, with anchors are green
      common.draw_boxes(image, annotations['bboxes'][max_indices[positive_indices], :], (0, 255, 0))
      
    # Write to a file
    cv2.imwrite('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\retinanet\\debug\\' + str(count) + '.jpg', image)

    # Continue if there is more images, limit debugging to 20 images
    i = 0 if i == generator.size() else i + 1
    count += 1
    if count >= 20:
      break
    else:
      continue

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
RetinaNet felsökning

Träning

Träningsmodeller skapas om ingen träning har utförts tidigare, vikter kan läsas in från en förtränad modell. Träningsmodeller laddas med sparade vikter om träning har genomförts tidigare, detta gör det möjligt för modellen att fortsätta sin träning (överföringslärande). Resultatet från en körning visas nedanför koden.

# Import libraries
import os
import keras
import numpy as np
import annytab.retinanet.csv_generator
import annytab.retinanet.model_builder as mb
import annytab.retinanet.layers as layers
import annytab.retinanet.common as common

# Train
def train():

  # Set the gpu to use
  common.setup_gpu('cpu')

  # Custom objects
  custom_layers = {
    'UpsampleLike'     : layers.UpsampleLike,
    'PriorProbability'   : layers.PriorProbability,
    'RegressBoxes'     : layers.RegressBoxes,
    'FilterDetections'   : layers.FilterDetections,
    'Anchors'        : layers.Anchors,
    'ClipBoxes'       : layers.ClipBoxes,
    '_smooth_l1'      : layers.smooth_l1(),
    '_focal'        : layers.focal(),
    'BatchNormalization'  : layers.BatchNormalization}

  # Create a transform generator
  transform_generator = common.random_transform_generator(
    min_rotation=-0.1,
    max_rotation=0.1,
    min_translation=(-0.1, -0.1),
    max_translation=(0.1, 0.1),
    min_shear=-0.1,
    max_shear=0.1,
    min_scaling=(0.9, 0.9),
    max_scaling=(1.1, 1.1),
    flip_x_chance=0.5,
    flip_y_chance=0.5)

  # Create a visual effect generator
  visual_effect_generator = common.random_visual_effect_generator(
    contrast_range=(0.9, 1.1),
    brightness_range=(-.1, .1),
    hue_range=(-0.05, 0.05),
    saturation_range=(0.95, 1.05)
  )

  # Set options
  common_options = {
    'batch_size' : 1,
    'shuffle_groups' : True,
    'image_min_side' : 300,
    'image_max_side' : 800,
    'no_resize' : False,
    'preprocess_image' : common.preprocess_image}

  # Create a train generator
  train_generator = annytab.retinanet.csv_generator.CSVGenerator(
    'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\train_annotations.csv',
    'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\classes.csv',
    transform_generator=None,
    visual_effect_generator=None,
    **common_options)

  # Get a training model
  if(os.path.isfile('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\retinanet\\training_model.h5') == True):
    training_model = keras.models.load_model('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\retinanet\\training_model.h5', custom_objects=custom_layers)
  else:
    training_model = mb.get_training_model(train_generator.num_classes(), True)
    training_model.compile(loss={'regression' : layers.smooth_l1(), 'classification' : layers.focal() },
        optimizer=keras.optimizers.adam(lr=1e-5, clipnorm=0.001))

  # Plot training model
  #keras.utils.plot_model(training_model, show_shapes=True, to_file='C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\retinanet\\plots\\training_model.png')

  # Start training
  training_model.fit_generator(
      generator=train_generator,
      steps_per_epoch=480, # 480 images (epoch_length)
      epochs=4, # 40 so far
      verbose=1,
      max_queue_size=2)

  # Save the training model
  training_model.save('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\retinanet\\training_model.h5')

  # Get inference model
  inference_model = mb.get_inference_model(model=training_model, nms=True, class_specific_filter=True)

  # Save the inference model
  inference_model.save('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\retinanet\\inference_model.h5')

# The main entry point for this module
def main():

  # Start training
  train()

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
351/480 [====================>.........] - ETA: 3:04 - loss: 0.8706 - regression_loss: 0.6824 - classification_loss: 0.1882
352/480 [=====================>........] - ETA: 3:03 - loss: 0.8690 - regression_loss: 0.6812 - classification_loss: 0.1878
353/480 [=====================>........] - ETA: 3:01 - loss: 0.8681 - regression_loss: 0.6806 - classification_loss: 0.1875
354/480 [=====================>........] - ETA: 3:00 - loss: 0.8685 - regression_loss: 0.6811 - classification_loss: 0.1874
355/480 [=====================>........] - ETA: 2:59 - loss: 0.8677 - regression_loss: 0.6806 - classification_loss: 0.1871
356/480 [=====================>........] - ETA: 2:57 - loss: 0.8685 - regression_loss: 0.6812 - classification_loss: 0.1873
357/480 [=====================>........] - ETA: 2:56 - loss: 0.8677 - regression_loss: 0.6804 - classification_loss: 0.1873
358/480 [=====================>........] - ETA: 2:54 - loss: 0.8673 - regression_loss: 0.6798 - classification_loss: 0.1875
359/480 [=====================>........] - ETA: 2:53 - loss: 0.8668 - regression_loss: 0.6795 - classification_loss: 0.1873
360/480 [=====================>........] - ETA: 2:52 - loss: 0.8674 - regression_loss: 0.6798 - classification_loss: 0.1876
361/480 [=====================>........] - ETA: 2:50 - loss: 0.8678 - regression_loss: 0.6802 - classification_loss: 0.1876
362/480 [=====================>........] - ETA: 2:49 - loss: 0.8694 - regression_loss: 0.6813 - classification_loss: 0.1881
363/480 [=====================>........] - ETA: 2:47 - loss: 0.8697 - regression_loss: 0.6815 - classification_loss: 0.1882
364/480 [=====================>........] - ETA: 2:46 - loss: 0.8689 - regression_loss: 0.6809 - classification_loss: 0.1880
365/480 [=====================>........] - ETA: 2:45 - loss: 0.8682 - regression_loss: 0.6805 - classification_loss: 0.1878
366/480 [=====================>........] - ETA: 2:43 - loss: 0.8688 - regression_loss: 0.6808 - classification_loss: 0.1880
367/480 [=====================>........] - ETA: 2:42 - loss: 0.8678 - regression_loss: 0.6801 - classification_loss: 0.1877
368/480 [======================>.......] - ETA: 2:40 - loss: 0.8675 - regression_loss: 0.6798 - classification_loss: 0.1876
369/480 [======================>.......] - ETA: 2:39 - loss: 0.8687 - regression_loss: 0.6807 - classification_loss: 0.1879
370/480 [======================>.......] - ETA: 2:38 - loss: 0.8682 - regression_loss: 0.6805 - classification_loss: 0.1877
371/480 [======================>.......] - ETA: 2:36 - loss: 0.8664 - regression_loss: 0.6791 - classification_loss: 0.1873
372/480 [======================>.......] - ETA: 2:35 - loss: 0.8660 - regression_loss: 0.6789 - classification_loss: 0.1871
373/480 [======================>.......] - ETA: 2:33 - loss: 0.8643 - regression_loss: 0.6771 - classification_loss: 0.1872
374/480 [======================>.......] - ETA: 2:32 - loss: 0.8639 - regression_loss: 0.6769 - classification_loss: 0.1870
375/480 [======================>.......] - ETA: 2:30 - loss: 0.8636 - regression_loss: 0.6764 - classification_loss: 0.1872
376/480 [======================>.......] - ETA: 2:29 - loss: 0.8646 - regression_loss: 0.6769 - classification_loss: 0.1877
377/480 [======================>.......] - ETA: 2:28 - loss: 0.8631 - regression_loss: 0.6757 - classification_loss: 0.1874
378/480 [======================>.......] - ETA: 2:26 - loss: 0.8646 - regression_loss: 0.6767 - classification_loss: 0.1879
379/480 [======================>.......] - ETA: 2:25 - loss: 0.8661 - regression_loss: 0.6780 - classification_loss: 0.1881
380/480 [======================>.......] - ETA: 2:24 - loss: 0.8679 - regression_loss: 0.6793 - classification_loss: 0.1887
381/480 [======================>.......] - ETA: 2:22 - loss: 0.8674 - regression_loss: 0.6791 - classification_loss: 0.1884
382/480 [======================>.......] - ETA: 2:21 - loss: 0.8684 - regression_loss: 0.6795 - classification_loss: 0.1890
383/480 [======================>.......] - ETA: 2:19 - loss: 0.8688 - regression_loss: 0.6798 - classification_loss: 0.1891
384/480 [=======================>......] - ETA: 2:18 - loss: 0.8692 - regression_loss: 0.6802 - classification_loss: 0.1890
385/480 [=======================>......] - ETA: 2:17 - loss: 0.8704 - regression_loss: 0.6812 - classification_loss: 0.1892
386/480 [=======================>......] - ETA: 2:15 - loss: 0.8702 - regression_loss: 0.6809 - classification_loss: 0.1893
387/480 [=======================>......] - ETA: 2:14 - loss: 0.8699 - regression_loss: 0.6808 - classification_loss: 0.1892
388/480 [=======================>......] - ETA: 2:12 - loss: 0.8716 - regression_loss: 0.6823 - classification_loss: 0.1893
389/480 [=======================>......] - ETA: 2:11 - loss: 0.8725 - regression_loss: 0.6829 - classification_loss: 0.1897
390/480 [=======================>......] - ETA: 2:09 - loss: 0.8718 - regression_loss: 0.6822 - classification_loss: 0.1896
391/480 [=======================>......] - ETA: 2:08 - loss: 0.8747 - regression_loss: 0.6842 - classification_loss: 0.1905
392/480 [=======================>......] - ETA: 2:07 - loss: 0.8742 - regression_loss: 0.6839 - classification_loss: 0.1902
393/480 [=======================>......] - ETA: 2:05 - loss: 0.8751 - regression_loss: 0.6842 - classification_loss: 0.1910
394/480 [=======================>......] - ETA: 2:04 - loss: 0.8761 - regression_loss: 0.6851 - classification_loss: 0.1911
395/480 [=======================>......] - ETA: 2:02 - loss: 0.8757 - regression_loss: 0.6849 - classification_loss: 0.1908
396/480 [=======================>......] - ETA: 2:01 - loss: 0.8765 - regression_loss: 0.6855 - classification_loss: 0.1910
397/480 [=======================>......] - ETA: 2:00 - loss: 0.8766 - regression_loss: 0.6857 - classification_loss: 0.1909
398/480 [=======================>......] - ETA: 1:58 - loss: 0.8765 - regression_loss: 0.6856 - classification_loss: 0.1909
399/480 [=======================>......] - ETA: 1:57 - loss: 0.8761 - regression_loss: 0.6854 - classification_loss: 0.1907
400/480 [========================>.....] - ETA: 1:55 - loss: 0.8756 - regression_loss: 0.6851 - classification_loss: 0.1905
401/480 [========================>.....] - ETA: 1:54 - loss: 0.8752 - regression_loss: 0.6848 - classification_loss: 0.1904
402/480 [========================>.....] - ETA: 1:52 - loss: 0.8743 - regression_loss: 0.6842 - classification_loss: 0.1901
403/480 [========================>.....] - ETA: 1:51 - loss: 0.8745 - regression_loss: 0.6845 - classification_loss: 0.1900
404/480 [========================>.....] - ETA: 1:50 - loss: 0.8741 - regression_loss: 0.6844 - classification_loss: 0.1897
405/480 [========================>.....] - ETA: 1:48 - loss: 0.8736 - regression_loss: 0.6841 - classification_loss: 0.1894
406/480 [========================>.....] - ETA: 1:47 - loss: 0.8738 - regression_loss: 0.6844 - classification_loss: 0.1894
407/480 [========================>.....] - ETA: 1:45 - loss: 0.8747 - regression_loss: 0.6851 - classification_loss: 0.1896
408/480 [========================>.....] - ETA: 1:44 - loss: 0.8743 - regression_loss: 0.6849 - classification_loss: 0.1893
409/480 [========================>.....] - ETA: 1:42 - loss: 0.8751 - regression_loss: 0.6857 - classification_loss: 0.1894
410/480 [========================>.....] - ETA: 1:41 - loss: 0.8744 - regression_loss: 0.6850 - classification_loss: 0.1893
411/480 [========================>.....] - ETA: 1:40 - loss: 0.8738 - regression_loss: 0.6847 - classification_loss: 0.1891
412/480 [========================>.....] - ETA: 1:38 - loss: 0.8736 - regression_loss: 0.6846 - classification_loss: 0.1890
413/480 [========================>.....] - ETA: 1:37 - loss: 0.8742 - regression_loss: 0.6852 - classification_loss: 0.1890
414/480 [========================>.....] - ETA: 1:35 - loss: 0.8737 - regression_loss: 0.6850 - classification_loss: 0.1888
415/480 [========================>.....] - ETA: 1:34 - loss: 0.8740 - regression_loss: 0.6852 - classification_loss: 0.1888
416/480 [=========================>....] - ETA: 1:32 - loss: 0.8755 - regression_loss: 0.6864 - classification_loss: 0.1890
417/480 [=========================>....] - ETA: 1:31 - loss: 0.8756 - regression_loss: 0.6866 - classification_loss: 0.1891
418/480 [=========================>....] - ETA: 1:29 - loss: 0.8760 - regression_loss: 0.6868 - classification_loss: 0.1892
419/480 [=========================>....] - ETA: 1:28 - loss: 0.8750 - regression_loss: 0.6861 - classification_loss: 0.1889
420/480 [=========================>....] - ETA: 1:27 - loss: 0.8762 - regression_loss: 0.6868 - classification_loss: 0.1893
421/480 [=========================>....] - ETA: 1:25 - loss: 0.8768 - regression_loss: 0.6874 - classification_loss: 0.1894
422/480 [=========================>....] - ETA: 1:24 - loss: 0.8767 - regression_loss: 0.6870 - classification_loss: 0.1896
423/480 [=========================>....] - ETA: 1:22 - loss: 0.8768 - regression_loss: 0.6871 - classification_loss: 0.1896
424/480 [=========================>....] - ETA: 1:21 - loss: 0.8763 - regression_loss: 0.6867 - classification_loss: 0.1896
425/480 [=========================>....] - ETA: 1:19 - loss: 0.8765 - regression_loss: 0.6869 - classification_loss: 0.1896
426/480 [=========================>....] - ETA: 1:18 - loss: 0.8776 - regression_loss: 0.6879 - classification_loss: 0.1897
427/480 [=========================>....] - ETA: 1:17 - loss: 0.8767 - regression_loss: 0.6873 - classification_loss: 0.1894
428/480 [=========================>....] - ETA: 1:15 - loss: 0.8760 - regression_loss: 0.6867 - classification_loss: 0.1893
429/480 [=========================>....] - ETA: 1:14 - loss: 0.8762 - regression_loss: 0.6868 - classification_loss: 0.1894
430/480 [=========================>....] - ETA: 1:12 - loss: 0.8774 - regression_loss: 0.6878 - classification_loss: 0.1896
431/480 [=========================>....] - ETA: 1:11 - loss: 0.8774 - regression_loss: 0.6879 - classification_loss: 0.1895
432/480 [==========================>...] - ETA: 1:09 - loss: 0.8772 - regression_loss: 0.6877 - classification_loss: 0.1895
433/480 [==========================>...] - ETA: 1:08 - loss: 0.8767 - regression_loss: 0.6875 - classification_loss: 0.1892
434/480 [==========================>...] - ETA: 1:06 - loss: 0.8774 - regression_loss: 0.6879 - classification_loss: 0.1895
435/480 [==========================>...] - ETA: 1:05 - loss: 0.8778 - regression_loss: 0.6884 - classification_loss: 0.1894
436/480 [==========================>...] - ETA: 1:03 - loss: 0.8778 - regression_loss: 0.6886 - classification_loss: 0.1892
437/480 [==========================>...] - ETA: 1:02 - loss: 0.8784 - regression_loss: 0.6893 - classification_loss: 0.1891
438/480 [==========================>...] - ETA: 1:01 - loss: 0.8775 - regression_loss: 0.6887 - classification_loss: 0.1888
439/480 [==========================>...] - ETA: 59s - loss: 0.8773 - regression_loss: 0.6886 - classification_loss: 0.1886
440/480 [==========================>...] - ETA: 58s - loss: 0.8772 - regression_loss: 0.6886 - classification_loss: 0.1886
441/480 [==========================>...] - ETA: 56s - loss: 0.8778 - regression_loss: 0.6892 - classification_loss: 0.1886
442/480 [==========================>...] - ETA: 55s - loss: 0.8779 - regression_loss: 0.6894 - classification_loss: 0.1885
443/480 [==========================>...] - ETA: 53s - loss: 0.8787 - regression_loss: 0.6905 - classification_loss: 0.1882
444/480 [==========================>...] - ETA: 52s - loss: 0.8800 - regression_loss: 0.6913 - classification_loss: 0.1887
445/480 [==========================>...] - ETA: 50s - loss: 0.8802 - regression_loss: 0.6914 - classification_loss: 0.1888
446/480 [==========================>...] - ETA: 49s - loss: 0.8812 - regression_loss: 0.6924 - classification_loss: 0.1888
447/480 [==========================>...] - ETA: 47s - loss: 0.8816 - regression_loss: 0.6928 - classification_loss: 0.1888
448/480 [===========================>..] - ETA: 46s - loss: 0.8829 - regression_loss: 0.6939 - classification_loss: 0.1890
449/480 [===========================>..] - ETA: 45s - loss: 0.8843 - regression_loss: 0.6950 - classification_loss: 0.1893
450/480 [===========================>..] - ETA: 43s - loss: 0.8844 - regression_loss: 0.6951 - classification_loss: 0.1893
451/480 [===========================>..] - ETA: 42s - loss: 0.8852 - regression_loss: 0.6959 - classification_loss: 0.1892
452/480 [===========================>..] - ETA: 40s - loss: 0.8853 - regression_loss: 0.6961 - classification_loss: 0.1892
453/480 [===========================>..] - ETA: 39s - loss: 0.8855 - regression_loss: 0.6961 - classification_loss: 0.1894
454/480 [===========================>..] - ETA: 37s - loss: 0.8853 - regression_loss: 0.6958 - classification_loss: 0.1895
455/480 [===========================>..] - ETA: 36s - loss: 0.8854 - regression_loss: 0.6958 - classification_loss: 0.1896
456/480 [===========================>..] - ETA: 34s - loss: 0.8846 - regression_loss: 0.6952 - classification_loss: 0.1895
457/480 [===========================>..] - ETA: 33s - loss: 0.8837 - regression_loss: 0.6945 - classification_loss: 0.1892
458/480 [===========================>..] - ETA: 32s - loss: 0.8841 - regression_loss: 0.6946 - classification_loss: 0.1895
459/480 [===========================>..] - ETA: 30s - loss: 0.8846 - regression_loss: 0.6943 - classification_loss: 0.1903
460/480 [===========================>..] - ETA: 29s - loss: 0.8840 - regression_loss: 0.6938 - classification_loss: 0.1901
461/480 [===========================>..] - ETA: 27s - loss: 0.8837 - regression_loss: 0.6937 - classification_loss: 0.1899
462/480 [===========================>..] - ETA: 26s - loss: 0.8826 - regression_loss: 0.6930 - classification_loss: 0.1896
463/480 [===========================>..] - ETA: 24s - loss: 0.8824 - regression_loss: 0.6928 - classification_loss: 0.1896
464/480 [============================>.] - ETA: 23s - loss: 0.8821 - regression_loss: 0.6925 - classification_loss: 0.1896
465/480 [============================>.] - ETA: 21s - loss: 0.8808 - regression_loss: 0.6915 - classification_loss: 0.1893
466/480 [============================>.] - ETA: 20s - loss: 0.8818 - regression_loss: 0.6924 - classification_loss: 0.1894
467/480 [============================>.] - ETA: 18s - loss: 0.8818 - regression_loss: 0.6926 - classification_loss: 0.1892
468/480 [============================>.] - ETA: 17s - loss: 0.8811 - regression_loss: 0.6920 - classification_loss: 0.1890
469/480 [============================>.] - ETA: 16s - loss: 0.8820 - regression_loss: 0.6928 - classification_loss: 0.1891
470/480 [============================>.] - ETA: 14s - loss: 0.8824 - regression_loss: 0.6931 - classification_loss: 0.1893
471/480 [============================>.] - ETA: 13s - loss: 0.8837 - regression_loss: 0.6943 - classification_loss: 0.1894
472/480 [============================>.] - ETA: 11s - loss: 0.8844 - regression_loss: 0.6949 - classification_loss: 0.1895
473/480 [============================>.] - ETA: 10s - loss: 0.8849 - regression_loss: 0.6952 - classification_loss: 0.1898
474/480 [============================>.] - ETA: 8s - loss: 0.8857 - regression_loss: 0.6956 - classification_loss: 0.1901
475/480 [============================>.] - ETA: 7s - loss: 0.8851 - regression_loss: 0.6951 - classification_loss: 0.1900
476/480 [============================>.] - ETA: 5s - loss: 0.8845 - regression_loss: 0.6947 - classification_loss: 0.1898
477/480 [============================>.] - ETA: 4s - loss: 0.8839 - regression_loss: 0.6942 - classification_loss: 0.1897
478/480 [============================>.] - ETA: 2s - loss: 0.8836 - regression_loss: 0.6939 - classification_loss: 0.1897
479/480 [============================>.] - ETA: 1s - loss: 0.8839 - regression_loss: 0.6942 - classification_loss: 0.1897
480/480 [==============================] - 702s 1s/step - loss: 0.8850 - regression_loss: 0.6950 - classification_loss: 0.1900

Utvärdering

Denna modul används för att utföra visuell utvärdering av modellen. Jag har bara tränat modellen i 40 epoker, den här typen av modeller behöver mycket träning för att prestera bra. Jag har satt poängtröskeln till 40 % och det maximala antalet detekteringar till 10. Resultatet från en utvärdering visas nedanför koden.

# Import libraries
import os
import sys
import cv2
import keras
import numpy as np
import progressbar
assert(callable(progressbar.progressbar)), "Using wrong progressbar module, install 'progressbar2' instead."
import annytab.retinanet.csv_generator
import annytab.retinanet.anchors
import annytab.retinanet.model_builder as mb
import annytab.retinanet.layers as layers
import annytab.retinanet.common as common

# Compute the average precision, given the recall and precision curves
def _compute_ap(recall, precision):

  # correct AP calculation
  # first append sentinel values at the end
  mrec = np.concatenate(([0.], recall, [1.]))
  mpre = np.concatenate(([0.], precision, [0.]))

  # compute the precision envelope
  for i in range(mpre.size - 1, 0, -1):
    mpre[i - 1] = np.maximum(mpre[i - 1], mpre[i])

  # to calculate area under PR curve, look for points
  # where X axis (recall) changes value
  i = np.where(mrec[1:] != mrec[:-1])[0]

  # and sum (\Delta recall) * prec
  ap = np.sum((mrec[i + 1] - mrec[i]) * mpre[i + 1])
  return ap

# Get the detections from the model using the generator
def _get_detections(generator, model, score_threshold=0.05, max_detections=100, save_path=None):
  
  all_detections = [[None for i in range(generator.num_classes()) if generator.has_label(i)] for j in range(generator.size())]

  for i in progressbar.progressbar(range(generator.size()), prefix='Running network: '):
    raw_image  = generator.load_image(i)
    image    = generator.preprocess_image(raw_image.copy())
    image, scale = generator.resize_image(image)

    if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
      image = image.transpose((2, 0, 1))

    # Run network
    boxes, scores, labels = model.predict_on_batch(np.expand_dims(image, axis=0))[:3]

    # Correct boxes for image scale
    boxes /= scale

    # Select indices which have a score above the threshold
    indices = np.where(scores[0, :] > score_threshold)[0]

    # Select those scores
    scores = scores[0][indices]

    # Find the order with which to sort the scores
    scores_sort = np.argsort(-scores)[:max_detections]

    # Select detections
    image_boxes   = boxes[0, indices[scores_sort], :]
    image_scores   = scores[scores_sort]
    image_labels   = labels[0, indices[scores_sort]]
    image_detections = np.concatenate([image_boxes, np.expand_dims(image_scores, axis=1), np.expand_dims(image_labels, axis=1)], axis=1)

    # Save image to disk
    if save_path is not None:
      #common.draw_annotations(raw_image, generator.load_annotations(i), label_to_name=generator.label_to_name)
      common.draw_detections(raw_image, image_boxes, image_scores, image_labels, label_to_name=generator.label_to_name, score_threshold=score_threshold)
      cv2.imwrite(os.path.join(save_path, '{}.png'.format(i)), raw_image)

    # Copy detections to all_detections
    for label in range(generator.num_classes()):
      if not generator.has_label(label):
        continue

      all_detections[i][label] = image_detections[image_detections[:, -1] == label, :-1]

  return all_detections

# Get the ground truth annotations from the generator
def _get_annotations(generator):

  all_annotations = [[None for i in range(generator.num_classes())] for j in range(generator.size())]

  for i in progressbar.progressbar(range(generator.size()), prefix='Parsing annotations: '):
    # load the annotations
    annotations = generator.load_annotations(i)

    # copy detections to all_annotations
    for label in range(generator.num_classes()):
      if not generator.has_label(label):
        continue

      all_annotations[i][label] = annotations['bboxes'][annotations['labels'] == label, :].copy()

  return all_annotations

# Evaluate a given dataset using a given model
def evaluate(generator, model, iou_threshold=0.5, score_threshold=0.05, max_detections=100, save_path=None):

  # gather all detections and annotations
  all_detections   = _get_detections(generator, model, score_threshold=score_threshold, max_detections=max_detections, save_path=save_path)
  all_annotations  = _get_annotations(generator)
  average_precisions = {}

  # process detections and annotations
  for label in range(generator.num_classes()):
    if not generator.has_label(label):
      continue

    false_positives = np.zeros((0,))
    true_positives = np.zeros((0,))
    scores     = np.zeros((0,))
    num_annotations = 0.0

    for i in range(generator.size()):
      detections      = all_detections[i][label]
      annotations     = all_annotations[i][label]
      num_annotations   += annotations.shape[0]
      detected_annotations = []

      for d in detections:
        scores = np.append(scores, d[4])

        if annotations.shape[0] == 0:
          false_positives = np.append(false_positives, 1)
          true_positives = np.append(true_positives, 0)
          continue

        overlaps      = annytab.retinanet.anchors.compute_overlap(np.expand_dims(d, axis=0), annotations)
        assigned_annotation = np.argmax(overlaps, axis=1)
        max_overlap     = overlaps[0, assigned_annotation]

        if max_overlap >= iou_threshold and assigned_annotation not in detected_annotations:
          false_positives = np.append(false_positives, 0)
          true_positives = np.append(true_positives, 1)
          detected_annotations.append(assigned_annotation)
        else:
          false_positives = np.append(false_positives, 1)
          true_positives = np.append(true_positives, 0)

    # no annotations -> AP for this class is 0 (is this correct?)
    if num_annotations == 0:
      average_precisions[label] = 0, 0
      continue

    # sort by score
    indices     = np.argsort(-scores)
    false_positives = false_positives[indices]
    true_positives = true_positives[indices]

    # compute false positives and true positives
    false_positives = np.cumsum(false_positives)
    true_positives = np.cumsum(true_positives)

    # compute recall and precision
    recall  = true_positives / num_annotations
    precision = true_positives / np.maximum(true_positives + false_positives, np.finfo(np.float64).eps)

    # compute average precision
    average_precision = _compute_ap(recall, precision)
    average_precisions[label] = average_precision, num_annotations

  return average_precisions

# The main entry point for this module
def main():

  # Set the gpu to use
  common.setup_gpu('cpu')

  # Create a test generator
  test_generator = annytab.retinanet.csv_generator.CSVGenerator(
    'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\test_annotations.csv',
    'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\classes.csv',
    image_min_side=300,
    image_max_side=800,
    shuffle_groups=True)

  # Load a model
  print('Loading model, this may take a second...')

  # Custom objects
  custom_layers = {
    'UpsampleLike'     : layers.UpsampleLike,
    'PriorProbability'   : layers.PriorProbability,
    'RegressBoxes'     : layers.RegressBoxes,
    'FilterDetections'   : layers.FilterDetections,
    'Anchors'        : layers.Anchors,
    'ClipBoxes'       : layers.ClipBoxes,
    '_smooth_l1'      : layers.smooth_l1(),
    '_focal'        : layers.focal(),
    'BatchNormalization'  : layers.BatchNormalization}

  # Get a model
  model = keras.models.load_model('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\retinanet\\inference_model.h5', custom_objects=custom_layers)

  # Start evaluations
  average_precisions = evaluate(test_generator, model, iou_threshold=0.5, score_threshold=0.4, max_detections=10, save_path='C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\retinanet\\evaluation\\')

  # Print evaluation
  total_instances = []
  precisions = []
  for label, (average_precision, num_annotations) in average_precisions.items():
    print('{:.0f} instances of class'.format(num_annotations), test_generator.label_to_name(label), 'with average precision: {0:.4f}'.format(average_precision))
    total_instances.append(num_annotations)
    precisions.append(average_precision)

  if sum(total_instances) == 0:
    print('No test instances found.')
  else:
    print('mAP using the weighted average of precisions among classes: {0:.4f}'.format(sum([a * b for a, b in zip(total_instances, precisions)]) / sum(total_instances)))
    print('mAP: {0:.4f}'.format(sum(precisions) / sum(x > 0 for x in total_instances)))

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
RetinaNet utvärdering
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *