Hoppa till innehåll

Fasttext, textklassificering med Keras i Python

Jag kommer att implementera fasttext för textklassificering av texter i datauppsättningen 20 nyhetsgrupper i den här handledningen. Jag kommer att använda Keras i Python för att bygga modellen. Jag kommer att visualisera datauppsättningen, träna modellen och utvärdera modellens prestanda.

Fasttext är utvecklad av Facebook och existerar som ett open source-projekt på GitHub. Fasttext är en neural nätverksmodell som används för textklassificering, modellen stöder övervakad inlärning och oövervakad inlärning. Textklassificering är en uppgift som syftar till att klassificera texter i två eller flera kategorier.

Datauppsättning och bibliotek

Jag använder datauppsättningen 20 nyhetsgrupper (ladda ner) i den här handledning. Du skall ladda ner 20news-bydate.tar.gz, denna datauppsättning sorteras efter datum och delas in i en träningsuppsättning och en testuppsättning. Packa upp filen till en mapp (20news_bydate), filerna är indelade i mappar där mappens namn representerar namnet på en kategori. Jag har använt följande bibliotek: os, re, string, numpy, nltk, pickle, contextlib, matplotlib, scikit-learn and keras.

Visualisera datauppsättningen

Koden för att visualisera datauppsättningen finns träningsmodulen. Vi vill främst titta på hur balanserad träningsuppsättningen är, det är viktigt med en balanserad datauppsättning i klassificeringsalgoritmer. Datauppsättningen är inte perfekt balanserad, den vanligaste kategorin (rec.sport.hockey) har 600 artiklar och den minst frekventa kategorin (talk.religion.misc) har 377 artiklar. Sannolikheten för att slumpmässigt korrekt förutsäga den vanligaste kategorin är 5,3 % (600 * 100/11314), vår modell måste ha en högre sannolikhet än detta för att vara användbar.

--- Information ---
Number of articles: 11314
Number of categories: 20

--- Class distribution ---
alt.atheism: 480
comp.graphics: 584
comp.os.ms-windows.misc: 591
comp.sys.ibm.pc.hardware: 590
comp.sys.mac.hardware: 578
comp.windows.x: 593
misc.forsale: 585
rec.autos: 594
rec.motorcycles: 598
rec.sport.baseball: 597
rec.sport.hockey: 600
sci.crypt: 595
sci.electronics: 591
sci.med: 594
sci.space: 593
soc.religion.christian: 599
talk.politics.guns: 546
talk.politics.mideast: 564
talk.politics.misc: 465
talk.religion.misc: 377
20 nyhetsgrupper, balans i indata

Gemensam modul

Jag har skapat en gemensam modul (common.py) som innehåller konfiguration, funktioner för att preparera data och en funktion för att bygga modellen. Förbehandlingsmetoden tar bort sidhuvud, sidfot, citat, punkter och siffror i varje artikel. Jag använder också en ordstämmare, denna process tar lite tid och du kanske vill kommentera den här raden för att påskynda processen. Du kan använda en ordlemmare istället för en ordstämmare om du vill, du kanske måste ladda ner WordNetLemmatizer. Denna modul innehåller också två metoder för att skapa n-gram.

# Import libraries
import re
import string
import keras
import keras.preprocessing
import contextlib
import nltk.stem

# Download WordNetLemmatizer
# nltk.download()

# Variables
QUOTES = re.compile(r'(writes in|writes:|wrote:|says:|said:|^In article|^Quoted from|^\||^>)')

# Configuration
class Configuration:
  
  # Initializes the class
  def __init__(self):

    self.ngram_range = 2
    self.num_words = 20000 # Size of vocabulary, max number of words in a document
    self.max_length = 1000 # The maximum number of words in any document
    self.num_classes = 20
    self.batch_size = 32
    self.embedding_dims = 50
    self.epochs = 40 # 140 so far

# Preprocess data
def preprocess_data(data):

  # Create a stemmer/lemmatizer
  stemmer = nltk.stem.SnowballStemmer('english')
  #lemmer = nltk.stem.WordNetLemmatizer()

  for i in range(len(data)):
    # Remove header
    _, _, data[i] = data[i].partition('\n\n')
    # Remove footer
    lines = data[i].strip().split('\n')
    for line_num in range(len(lines) - 1, -1, -1):
      line = lines[line_num]
      if line.strip().strip('-') == '':
        break
    if line_num > 0:
      data[i] = '\n'.join(lines[:line_num])
    # Remove quotes
    data[i] = '\n'.join([line for line in data[i].split('\n') if not QUOTES.search(line)])
    # Remove punctation (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~)
    data[i] = data[i].translate(str.maketrans('', '', string.punctuation))
    # Remove digits
    data[i] = re.sub('\d', '', data[i])
    # Stem words
    data[i] = ' '.join([stemmer.stem(word) for word in data[i].split()])
    #data[i] = ' '.join([lemmer.lemmatize(word) for word in data[i].split()])

  # Return data
  return data

# Create n-gram set, extract a set of n-grams from a list of integers
def create_ngram_set(input_list, ngram_value=2):
  return set(zip(*[input_list[i:] for i in range(ngram_value)]))

# Add n-gram, augment the input list of list (sequences) by appending n-grams values
def add_ngram(sequences, token_indice, ngram_range=2):
  new_sequences = []
  for input_list in sequences:
    new_list = input_list[:]
    for ngram_value in range(2, ngram_range + 1):
      for i in range(len(new_list) - ngram_value + 1):
        ngram = tuple(new_list[i:i + ngram_value])
        if ngram in token_indice:
          new_list.append(token_indice[ngram])
    new_sequences.append(new_list)

  return new_sequences

# Get a fasttext model
def fasttext(config:Configuration):

  # Create an input layer, dtype='int32'
  input = keras.layers.Input(shape=(config.max_length,), dtype='float32', name='input_layer')

  # Create output layers
  output = keras.layers.Embedding(config.num_words, config.embedding_dims, input_length=config.max_length, name='embedding_layer')(input) # Maps our vocabulary indices into embedding_dims dimensions
  output = keras.layers.GlobalAveragePooling1D(name='gapl')(output) # Will average the embeddings of all words in the document
  output = keras.layers.Dense(config.num_classes, activation='softmax', name='output_layer')(output) # Project to dense output layer with softmax

  # Create a model from input layer and output layers
  model = keras.models.Model(inputs=input, outputs=output, name='fasttext')

  # Compile the model
  model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=keras.optimizers.adam(lr=0.01, clipnorm=0.001), metrics=['accuracy'])

  # Save model summary to file
  with open('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\model-summary.txt', 'w') as file:
    with contextlib.redirect_stdout(file):
      model.summary()

  # Return a model
  return model

Träning

Träningsmodulen används för att läsa in träningsdata, visualisera datauppsättningen, träna modellen och utvärdera modellens prestanda på träningsdata. Klassnamnen, tokenizern och modellen sparas till disk efter varje träningspass (överföringsinlärning). Resultatet från en körning visas nedanför koden.

# Import libraries
import os
import pickle
import keras
import keras.preprocessing
import sklearn.datasets
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import annytab.fasttext.common as common

# Visualize dataset
def visualize_dataset(ds:object, num_classes:int):
  
  # Print dataset
  print('\n--- Information ---')
  print('Number of articles: ' + str(len(ds.data)))
  print('Number of categories: ' + str(len(ds.target_names)))

  # Count number of articles in each category
  plot_X = np.arange(num_classes, dtype=np.int16)
  plot_Y = np.zeros(num_classes) 
  for i in range(len(ds.data)):
    plot_Y[ds.target[i]] += 1

  print('\n--- Class distribution ---')
  for i in range(len(plot_X)):
    print('{0}: {1:.0f}'.format(ds.target_names[plot_X[i]], plot_Y[i]))

  # Plot the balance of the dataset
  figure = plt.figure(figsize = (16, 10))
  figure.suptitle('Balance of dataset', fontsize=16)
  plt.bar(plot_X, plot_Y, align='center', color='rgbkymc')
  plt.xticks(plot_X, ds.target_names, rotation=25, horizontalalignment='right')
  #plt.show()
  plt.savefig('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\20-newsgroups-balance.png')

# Train and evaluate a model
def train_and_evaluate(train:object, config:common.Configuration):

  # Create a dictionary with classes (maps index to name)
  classes = {}
  for i in range(len(train.target_names)):
    classes[i] = train.target_names[i]

  # Save classes to file
  with open('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\classes.pkl', 'wb') as file:
    pickle.dump(classes, file)
  print('Saved classes to disk!')

  # This class allows to vectorize a text corpus, by turning each text into a sequence of integers
  tokenizer = keras.preprocessing.text.Tokenizer(num_words=config.num_words)

  # Updates internal vocabulary based on a list of texts
  tokenizer.fit_on_texts(train.data)

  # Save tokenizer to disk
  with open('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\tokenizer.pkl', 'wb') as file:
    pickle.dump(tokenizer, file)
  print('Saved tokenizer to disk!')

  # Transforms each text in texts to a sequence of integers
  train.data = tokenizer.texts_to_sequences(train.data)

  # Converts a class vector (integers) to binary class matrix: categorical_crossentropy expects targets 
  # to be binary matrices (1s and 0s) of shape (samples, classes)
  train.target = keras.utils.to_categorical(train.target, num_classes=config.num_classes, dtype='int32')

  # Add n-gram features
  if config.ngram_range > 1:

    # Create set of unique n-gram from the training set
    ngram_set = set()
    for input_list in train.data:
      for i in range(2, config.ngram_range + 1):
        set_of_ngram = common.create_ngram_set(input_list, ngram_value=i)
        ngram_set.update(set_of_ngram)

    # Dictionary mapping n-gram token to a unique integer, integer values are greater than number of words in order to avoid collision with existing features
    start_index = config.num_words + 1
    token_indice = {v: k + start_index for k, v in enumerate(ngram_set)}
    indice_token = {token_indice[k]: k for k in token_indice}

    # Number of words is the highest integer that could be found in the dataset
    config.num_words = np.max(list(indice_token.keys())) + 1

    # Augmenting x_train and x_test with n-grams features
    train.data = common.add_ngram(train.data, token_indice, config.ngram_range)

  # Pads sequences to the same length
  train.data = keras.preprocessing.sequence.pad_sequences(train.data, maxlen=config.max_length)

  # Get a model
  if(os.path.isfile('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\model.h5') == True):
    model = keras.models.load_model('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\model.h5')
  else:
    model = common.fasttext_improved(config)

  # Start training
  history = model.fit(train.data, train.target, batch_size=config.batch_size, epochs=config.epochs, verbose=1)

  # Save model to disk
  model.save('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\model.h5')
  print('Training completed, saved model to disk!')

  # Plot training loss
  plt.figure(figsize =(12,8))
  plt.plot(history.history['loss'], marker='.', label='train')
  plt.title('Loss')
  plt.grid(True)
  plt.xlabel('Epoch')
  plt.ylabel('Loss')
  plt.legend(loc='best')
  plt.savefig('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\loss-plot.png')

  # Plot training accuracy
  plt.figure(figsize =(12,8))
  plt.plot(history.history['accuracy'], marker='.', label='train')
  plt.title('Accuracy')
  plt.grid(True)
  plt.xlabel('Epoch')
  plt.ylabel('Accuracy')
  plt.legend(loc='best')
  plt.savefig('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\accuracy-plot.png')

# The main entry point for this module
def main():

  # Load text files with categories as subfolder names
  # Individual samples are assumed to be files stored in a two levels folder structure
  # The folder names are used as supervised signal label names. The individual file names are not important.
  train = sklearn.datasets.load_files('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\20news-bydate-train', shuffle=False, load_content=True, encoding='latin1')
  
  # Get a configuration
  config = common.Configuration()

  # Visualize dataset
  #visualize_dataset(train, config.num_classes)

  # Preprocess data
  train.data = common.preprocess_data(train.data)

  # Print cleaned data
  #print(train.data[0])

  # Print empty row
  print()

  # Start training
  train_and_evaluate(train, config)

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
10784/11314 [===========================>..] - ETA: 9s - loss: 0.1440 - accuracy: 0.9651
10816/11314 [===========================>..] - ETA: 8s - loss: 0.1436 - accuracy: 0.9652
10848/11314 [===========================>..] - ETA: 7s - loss: 0.1435 - accuracy: 0.9652
10880/11314 [===========================>..] - ETA: 7s - loss: 0.1437 - accuracy: 0.9652
10912/11314 [===========================>..] - ETA: 6s - loss: 0.1438 - accuracy: 0.9652
10944/11314 [============================>.] - ETA: 6s - loss: 0.1439 - accuracy: 0.9652
10976/11314 [============================>.] - ETA: 5s - loss: 0.1443 - accuracy: 0.9650
11008/11314 [============================>.] - ETA: 5s - loss: 0.1446 - accuracy: 0.9649
11040/11314 [============================>.] - ETA: 4s - loss: 0.1442 - accuracy: 0.9650
11072/11314 [============================>.] - ETA: 4s - loss: 0.1449 - accuracy: 0.9649
11104/11314 [============================>.] - ETA: 3s - loss: 0.1445 - accuracy: 0.9650
11136/11314 [============================>.] - ETA: 3s - loss: 0.1455 - accuracy: 0.9647
11168/11314 [============================>.] - ETA: 2s - loss: 0.1451 - accuracy: 0.9648
11200/11314 [============================>.] - ETA: 1s - loss: 0.1447 - accuracy: 0.9649
11232/11314 [============================>.] - ETA: 1s - loss: 0.1444 - accuracy: 0.9650
11264/11314 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.1441 - accuracy: 0.9651
11296/11314 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.1447 - accuracy: 0.9650
11314/11314 [==============================] - 194s 17ms/step - loss: 0.1445 - accuracy: 0.9651
Training completed, saved model to disk!

Utvärdering

Modellens prestanda utvärderas på testdata, modellen har tränats i cirka 140 epoker. Noggrannheten på testdatan är mycket lägre än den noggrannhet som rapporterades under träning, detta indikerar att modellen är underanpassad (för enkel). Resultatet från en utvärderingskörning visas nedanför koden.

# Import libraries
import keras
import pickle
import numpy as np
import sklearn.datasets
import sklearn.metrics
import annytab.fasttext.common as common

# Test and evaluate a model
def test_and_evaluate(ds:object, config:common.Configuration):
  
  # Load models
  model = keras.models.load_model('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\model.h5')
  with open('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\classes.pkl', 'rb') as file:
    classes = pickle.load(file)
  with open('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\fasttext\\tokenizer.pkl', 'rb') as file:
    tokenizer = pickle.load(file)

  # Transforms each text in texts to a sequence of integers
  ds.data = tokenizer.texts_to_sequences(ds.data)

  # Add n-gram features
  if config.ngram_range > 1:

    # Create set of unique n-gram from the dataset
    ngram_set = set()
    for input_list in ds.data:
      for i in range(2, config.ngram_range + 1):
        set_of_ngram = common.create_ngram_set(input_list, ngram_value=i)
        ngram_set.update(set_of_ngram)

    # Dictionary mapping n-gram token to a unique integer, integer values are greater than number of words in order to avoid collision with existing features
    start_index = config.num_words + 1
    token_indice = {v: k + start_index for k, v in enumerate(ngram_set)}
    indice_token = {token_indice[k]: k for k in token_indice}

    # Augmenting data with n-grams features
    ds.data = common.add_ngram(ds.data, token_indice, config.ngram_range)

  # Pads sequences to the same length
  ds.data = keras.preprocessing.sequence.pad_sequences(ds.data, maxlen=config.max_length)
  
  # Make predictions
  predictions = model.predict(ds.data)

  # Print results
  print('\n-- Results --')
  accuracy = sklearn.metrics.accuracy_score(ds.target, np.argmax(predictions, axis=1))
  print('Accuracy: {0:.2f} %'.format(accuracy * 100.0))
  print('Classification Report:')
  print(sklearn.metrics.classification_report(ds.target, np.argmax(predictions, axis=1), target_names=list(classes.values())))
  print('\n-- Samples --')
  for i in range(20):
    print('{0} --- Predicted: {1}, Actual: {2}'.format('CORRECT' if np.argmax(predictions[i]) == ds.target[i] else 'INCORRECT', classes.get(np.argmax(predictions[i])), classes.get(ds.target[i])))
  print()

# The main entry point for this module
def main():

  # Load test dataset (shuffle it to get different samples each time)
  test = sklearn.datasets.load_files('C:\\DATA\\Python-data\\20news_bydate\\20news-bydate-test', shuffle=True, load_content=True, encoding='latin1')

  # Preprocess data
  test.data = common.preprocess_data(test.data)

  # Get a configuration
  config = common.Configuration()
  
  # Test and evaluate
  test_and_evaluate(test, config)

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
-- Results --
Accuracy: 51.95 %
Classification Report:
             precision  recall f1-score  support

       alt.atheism    0.41   0.42   0.42    319
      comp.graphics    0.51   0.57   0.54    389
 comp.os.ms-windows.misc    0.60   0.51   0.55    394
comp.sys.ibm.pc.hardware    0.68   0.45   0.54    392
  comp.sys.mac.hardware    0.62   0.56   0.59    385
     comp.windows.x    0.81   0.49   0.61    395
      misc.forsale    0.79   0.65   0.71    390
        rec.autos    0.61   0.61   0.61    396
     rec.motorcycles    0.54   0.65   0.59    398
   rec.sport.baseball    0.19   0.93   0.32    397
    rec.sport.hockey    0.89   0.61   0.73    399
        sci.crypt    0.82   0.47   0.60    396
     sci.electronics    0.60   0.35   0.44    393
         sci.med    0.73   0.49   0.59    396
        sci.space    0.77   0.53   0.63    394
 soc.religion.christian    0.73   0.50   0.59    398
   talk.politics.guns    0.49   0.46   0.47    364
  talk.politics.mideast    0.89   0.43   0.58    376
   talk.politics.misc    0.36   0.37   0.36    310
   talk.religion.misc    0.37   0.15   0.22    251

        accuracy              0.52   7532
        macro avg    0.62   0.51   0.53   7532
      weighted avg    0.63   0.52   0.54   7532


-- Samples --
CORRECT --- Predicted: rec.sport.hockey, Actual: rec.sport.hockey
CORRECT --- Predicted: talk.politics.guns, Actual: talk.politics.guns
INCORRECT --- Predicted: rec.sport.baseball, Actual: sci.space
CORRECT --- Predicted: talk.politics.misc, Actual: talk.politics.misc
INCORRECT --- Predicted: rec.sport.baseball, Actual: comp.windows.x
INCORRECT --- Predicted: talk.politics.misc, Actual: rec.autos
CORRECT --- Predicted: comp.os.ms-windows.misc, Actual: comp.os.ms-windows.misc
CORRECT --- Predicted: rec.autos, Actual: rec.autos
INCORRECT --- Predicted: comp.sys.mac.hardware, Actual: comp.graphics
CORRECT --- Predicted: comp.graphics, Actual: comp.graphics
CORRECT --- Predicted: comp.graphics, Actual: comp.graphics
CORRECT --- Predicted: comp.graphics, Actual: comp.graphics
INCORRECT --- Predicted: rec.sport.baseball, Actual: sci.med
CORRECT --- Predicted: soc.religion.christian, Actual: soc.religion.christian
INCORRECT --- Predicted: comp.os.ms-windows.misc, Actual: comp.sys.ibm.pc.hardware
CORRECT --- Predicted: sci.space, Actual: sci.space
INCORRECT --- Predicted: rec.sport.baseball, Actual: comp.sys.mac.hardware
CORRECT --- Predicted: rec.sport.hockey, Actual: rec.sport.hockey
CORRECT --- Predicted: soc.religion.christian, Actual: soc.religion.christian
CORRECT --- Predicted: comp.os.ms-windows.misc, Actual: comp.os.ms-windows.misc
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *