Hoppa till innehåll

Neural stilöverföring i Python

Jag skapar en AI-konstnär som tillämpar neural stilöverföring i denna handledning, detta för att kunna skapa en ny bild utifrån en kombination av två bilder. Neural stilöverföring (NST) är en maskininlärningsalgoritm som adapterar en visuell stil till en annan bild eller video. NST används för att skapa konstgjorda konstverk genom att kombinera en innehållsbild och en stilreferensbild.

Neural stilöverföring introducerades år 2015 av Leon A. Gatys, Alexander S. Ecker och Matthias Bethge, algoritmen publicerades i A Neural Algorithm of Artistic Style. Författarna använde ett neuralt faltningsnätverk (CNN) med en VGG19-arkitektur, modellen hade förtränats på bilder från ImageNet-projektet.

Datauppsättning och bibliotek

Jag använder en förtränad VGG19-modell med vikter från ImageNet i denna handledning. Datauppsättningen består av ett fotografi och en stilreferensbild, bilderna visas nedan. Jag valde att använda 256×256 bilder för att få en kort träningstid. Jag använder följande bibliotek: os, time, argparse, numpy, keras and scipy.

Neural stilöverföring

Träning

Jag valde att sätta vikten till 30 % för innehållsbilden och vikten för stilreferensbilden till 70 %, målstorleken för den kombinerade bilden är 256 rader gånger 256 kolumner. Jag har kört koden i 200 iterationer (10, 10, 80, 100) och slutbilden visas till höger i bilden ovan. Resultatet från en körning visas nedanför koden.

# Import libraries
import os
import time
import argparse
import numpy as np
import keras
import keras.preprocessing
import scipy.optimize

# Evaluator class that makes it possible to compute loss and gradients in one pass
class Evaluator(object):

  # Initialize the class
  def __init__(self, rows:int, cols:int, outputs:[]):
    self.loss_value = None
    self.grads_values = None
    self.rows = rows
    self.cols = cols
    self.outputs = outputs

  # Calculate loss
  def loss(self, x):
    loss_value, grad_values = eval_loss_and_grads(x, self.rows, self.cols, self.outputs)
    self.loss_value = loss_value
    self.grad_values = grad_values
    return self.loss_value

  # Calculate gradients
  def grads(self, x):
    grad_values = np.copy(self.grad_values)
    self.loss_value = None
    self.grad_values = None
    return grad_values

# The gram matrix of an image tensor (feature-wise outer product)
def gram_matrix(x):
  
  # Turn a nD tensor into a 2D tensor with same 0th dimension
  if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
    features = keras.backend.batch_flatten(x)
  else:
    features = keras.backend.batch_flatten(keras.backend.permute_dimensions(x, (2, 0, 1)))

  # Return gram matrix
  return keras.backend.dot(features, keras.backend.transpose(features))

# Preprocess an image
def preprocess_image(path:str, rows:int, cols:int):

  # Load the image
  x = keras.preprocessing.image.load_img(path, target_size=(rows, cols))

  # Convert to array
  x = keras.preprocessing.image.img_to_array(x)
  x = np.expand_dims(x, axis=0)

  # Proprocess with a VGG19 model
  x = keras.applications.vgg19.preprocess_input(x)

  # Return the image
  return x

# Deprocess an image
def deprocess_image(x, rows:int, cols:int):

  # Reshape image
  if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
    x = x.reshape((3, rows, cols))
    x = x.transpose((1, 2, 0))
  else:
    x = x.reshape((rows, cols, 3))

  # Remove zero-center by mean pixel
  x[:, :, 0] += 103.939
  x[:, :, 1] += 116.779
  x[:, :, 2] += 123.68
  
  # Convert BGR to RGB
  x = x[:, :, ::-1]
  x = np.clip(x, 0, 255).astype('uint8')

  # Return the image
  return x

# Calculate style loss
def style_loss(style, combination, rows:int, cols:int):

  # Calculate input values
  S = gram_matrix(style)
  C = gram_matrix(combination)
  channels = 3
  size = rows * cols

  # Return style loss
  return keras.backend.sum(keras.backend.square(S - C)) / (4.0 * (channels ** 2) * (size ** 2))

# Calculate content loss
def content_loss(base, combination):
  return keras.backend.sum(keras.backend.square(combination - base))

# Calculate total variation loss
def total_variation_loss(x, rows:int, cols:int):

  # Element-wize squaring
  if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
    a = keras.backend.square(x[:, :, :rows - 1, :cols - 1] - x[:, :, 1:, :cols - 1])
    b = keras.backend.square(x[:, :, :rows - 1, :cols - 1] - x[:, :, :rows - 1, 1:])
  else:
    a = keras.backend.square(x[:, :rows - 1, :cols - 1, :] - x[:, 1:, :cols - 1, :])
    b = keras.backend.square(x[:, :rows - 1, :cols - 1, :] - x[:, :rows - 1, 1:, :])

  # Return the total loss
  return keras.backend.sum(keras.backend.pow(a + b, 1.25))

# Evaluate loss and grads
def eval_loss_and_grads(x, rows:int, cols:int, outputs:[]):

  # Reshape image
  if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
    x = x.reshape((1, 3, rows, cols))
  else:
    x = x.reshape((1, rows, cols, 3))

  # Get loss value
  outs = outputs([x])
  loss_value = outs[0]

  # Get gradient values
  if len(outs[1:]) == 1:
    grad_values = outs[1].flatten().astype('float64')
  else:
    grad_values = np.array(outs[1:]).flatten().astype('float64')

  # Return loss and gradient values
  return loss_value, grad_values

# The main entry point for this module
def main():

  # Variables
  base_image_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\neural-style-transfer\\images\\giana256x256.jpg'
  style_image_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\neural-style-transfer\\styles\\abstract-asymmetry-brown-cement.jpg'
  output_image_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\neural-style-transfer\\images\\giana-cement-style.jpg'
  total_variation_weight = 1.0
  style_weight = 0.7
  content_weight = 0.3
  iterations = 100

  # Get base image size and set target size
  width, height = keras.preprocessing.image.load_img(base_image_path).size
  rows = 256
  cols = int(width * rows / height)

  # Preprocess images
  base_image = keras.backend.variable(preprocess_image(base_image_path, rows, cols))
  style_image = keras.backend.variable(preprocess_image(style_image_path, rows, cols))
  output_image = None

  # The output_image will contain our generated image
  if keras.backend.image_data_format() == 'channels_first':
    output_image = keras.backend.placeholder((1, 3, rows, cols))
  else:
    output_image = keras.backend.placeholder((1, rows, cols, 3))

  # Combine 3 images into a single Keras tensor
  input_tensor = keras.backend.concatenate([base_image, style_image, output_image], axis=0)

  # Build the VGG19 network with 3 images as input
  model = keras.applications.vgg19.VGG19(input_tensor=input_tensor, weights='imagenet', include_top=False)
  print('VGG19-model has been loaded!')

  # Get the symbolic outputs of each layer (we gave them unique names)
  outputs_dict = dict([(layer.name, layer.output) for layer in model.layers])

  # Combine loss functions into a single scalar
  loss = keras.backend.variable(0.0)
  layer_features = outputs_dict['block5_conv2']
  base_image_features = layer_features[0, :, :, :]
  combination_features = layer_features[2, :, :, :]
  loss = loss + content_weight * content_loss(base_image_features, combination_features)
  feature_layers = ['block1_conv1', 'block2_conv1', 'block3_conv1', 'block4_conv1', 'block5_conv1']

  # Loop layers and calculate loss
  for layer_name in feature_layers:
    layer_features = outputs_dict[layer_name]
    style_reference_features = layer_features[1, :, :, :]
    combination_features = layer_features[2, :, :, :]
    sl = style_loss(style_reference_features, combination_features, rows, cols)
    loss = loss + (style_weight / len(feature_layers)) * sl

  # Get total loss
  loss = loss + total_variation_weight * total_variation_loss(output_image, rows, cols)

  # Get the gradients of the generated image
  grads = keras.backend.gradients(loss, output_image)

  # Get outputs
  outputs = [loss]
  if isinstance(grads, (list, tuple)):
    outputs += grads
  else:
    outputs.append(grads)

  # Create an evaluator
  evaluator = Evaluator(rows, cols, keras.backend.function([output_image], outputs))

  # Get input image
  if(os.path.isfile(output_image_path) == True):
    x = preprocess_image(output_image_path, rows, cols)
  else:
    x = preprocess_image(base_image_path, rows, cols)

  # Loop for a predefined number of iterations
  for i in range(iterations):

    # Print start
    print('Start of iteration', i + 1)

    # Get starting time
    start_time = time.time()

    # Run scipy-based optimization (L-BFGS)
    x, min_val, info = scipy.optimize.fmin_l_bfgs_b(evaluator.loss, x.flatten(), fprime=evaluator.grads, maxfun=20)

    # Print loss value
    print('Current loss value: ', min_val)
    
    # Deprocess image
    img = deprocess_image(x.copy(), rows, cols)

    # Save generated image
    keras.preprocessing.image.save_img(output_image_path, img)

    # Print iteration done
    print('Iteration {0} completed in {1} seconds'.format(i + 1, round(time.time() - start_time, 2)))

# Tell python to run main method
if __name__ == '__main__': main()
VGG19-model has been loaded!
Start of iteration 1
Current loss value: 297102530.0
Iteration 1 completed in 31.57 seconds
Start of iteration 2
Current loss value: 282029000.0
Iteration 2 completed in 30.82 seconds
Start of iteration 3
Current loss value: 278050500.0
Iteration 3 completed in 30.69 seconds
Start of iteration 4
Current loss value: 276365820.0
Iteration 4 completed in 30.83 seconds
Start of iteration 5
Current loss value: 275439400.0
Iteration 5 completed in 31.58 seconds
Start of iteration 6
Current loss value: 274867260.0
Iteration 6 completed in 31.47 seconds
Start of iteration 7
Current loss value: 274493700.0
Iteration 7 completed in 31.94 seconds
Start of iteration 8
Current loss value: 274209700.0
Iteration 8 completed in 32.48 seconds
Start of iteration 9
Current loss value: 273964220.0
Iteration 9 completed in 32.9 seconds
Start of iteration 10
Current loss value: 273742050.0
Iteration 10 completed in 32.52 seconds
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *