Hoppa till innehåll

Faster R-CNN objektdetektering i Python

Jag kommer att implementera Faster R-CNN för objektdetektering i denna handledning, objektdetektering är en datorvision och bildbehandlingsteknik som används för att lokalisera instanser av objekt avseende en viss klass (bil, människa eller katt till exempel) i bilder och videoklipp.

Vid objektdetektering måste vi förutsäga kategorier för objekt och upptäcka omgivande avgränsande rutor för objekt, detta betyder att en objektdetekteringsmodell måste implementera klassificering och regression. Faster R-CNN är ett neuralt faltningsnätverk (CNN eller ConvNet) med regionförslagsnätverk (RPN). Faster R-CNN uppfanns av Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick och Jian Sun, de förbättrade Fast R-CNN genom att skapa en RPN med nästan kostnadsfria regionförslag.

Neurala faltningsnätverk är utformade för att fungera bra med bilder, arkitekturen är inspirerad av organisationen av visuella cortex i den mänskliga hjärnan. En CNN reducerar bilder till en form som är lättare att bearbeta utan att ge avkall på förutsägbarhet. Ett RPN är ett faltningsnätverk som förutsäger objektgränser och objektpoäng samtidigt för varje enskild position.

Koden i den här handledningen är skriven i Python och koden har anpassats utifrån Faster R-CNN for Open Images Dataset by Keras. Jag har laddat ner ett urval av bilder från Open Images V5 (du kan använda den senaste versionen) och Keras Functional API används för att bygga modeller.

Ladda ner bilder

Du måste ladda ner tre .csv-filer för att kunna ladda ner ett urval av bilder från open images projektet. Navigera till Open Images Dataset och ladda ner class-descriptions-boxable.csv och train-annotations-bbox.csv, ladda ner train-images-boxable.csv från Figure Eight. Jag valde att bara använda tre kategorier (öl, bärbar dator och get) och 100 bilder i varje klass, 80 % används för träning och 20 % används för testning/validering.

# Import libraries
import numpy as np
import random
import pandas as pd
from skimage import io # scikit-image

# The main entry point for this module
def main():

  # Get classes from file
  classes = pd.read_csv('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\class-descriptions-boxable.csv', names=['label', 'name'])

  # Get labels for Beer, Laptop and Goat
  lbl_beer = classes.loc[classes['name']=='Beer', 'label'].iloc[0]
  lbl_laptop = classes.loc[classes['name']=='Laptop', 'label'].iloc[0]
  lbl_goat = classes.loc[classes['name']=='Goat', 'label'].iloc[0]

  # Print labels
  print('Beer: {0}, Laptop: {1}, Goat: {2}'.format(lbl_beer, lbl_laptop, lbl_goat))

  # Load dataset of annotations
  annotations = pd.read_csv('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\train-annotations-bbox.csv')

  # Get objects in annotations file
  beer_bbox = annotations[annotations['LabelName']==lbl_beer]
  laptop_bbox = annotations[annotations['LabelName']==lbl_laptop]
  goat_bbox = annotations[annotations['LabelName']==lbl_goat]

  # Print counts
  print('There is {0} beer in the dataset.'.format(len(beer_bbox)))
  print('There is {0} laptops in the dataset.'.format(len(laptop_bbox)))
  print('There is {0} goats in the dataset.'.format(len(goat_bbox)))

  # Get images
  beer_images = np.unique(beer_bbox['ImageID'])
  laptop_images = np.unique(laptop_bbox['ImageID'])
  goat_images = np.unique(goat_bbox['ImageID'])

  # Print count of images
  print('There are {0} images which contain beer'.format(len(beer_images)))
  print('There are {0} images which contain laptops'.format(len(laptop_images)))
  print('There are {0} images which contain goats'.format(len(goat_images)))

  # Variables
  n = 100
  train_size = int(n*0.8)
  base_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\'

  # Pick n of each object
  beers_subset = beer_images[:n]
  laptops_subset = laptop_images[:n]
  goats_subset = goat_images[:n]

  # Load dataset of images
  images = pd.read_csv('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\train-images-boxable.csv')

  # Get 3 balanced subsets of images
  beer_imgs_subset = [images[images['image_name']==name+'.jpg'] for name in beers_subset]
  laptop_imgs_subset = [images[images['image_name']==name+'.jpg'] for name in laptops_subset]
  goat_imgs_subset = [images[images['image_name']==name+'.jpg'] for name in goats_subset]

  # Download images
  for i in range(n):
    beer_img = io.imread(beer_imgs_subset[i]['image_url'].values[0])
    laptop_img = io.imread(laptop_imgs_subset[i]['image_url'].values[0])
    goat_img = io.imread(goat_imgs_subset[i]['image_url'].values[0])
    if(i < train_size):
      io.imsave(base_path + 'train\\' + beer_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], beer_img)
      io.imsave(base_path + 'train\\' + laptop_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], laptop_img)
      io.imsave(base_path + 'train\\' + goat_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], goat_img)
    else:
      io.imsave(base_path + 'test\\' + beer_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], beer_img)
      io.imsave(base_path + 'test\\' + laptop_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], laptop_img)
      io.imsave(base_path + 'test\\' + goat_imgs_subset[i]['image_name'].values[0], goat_img)

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()

Skapa annotationer

Jag har laddat ner bilder och nu är det dags att skapa annotationsfiler, en för träning och en för att testning. Annotationsfiler berättar om objektens placering i bilder. Dessa filer visar filnamn, avgränsningsrutor och klassnamn för varje fil och objekt. En bild kan innehålla många objekt.

# Import libraries
import os
import cv2
import pandas as pd

# Create an annotations file
def create_annotation_file(base_path, annotations, classes, labels, mode='train'):

  # Create a dataframe
  df = pd.DataFrame(columns=['filename', 'xmin', 'ymin', 'xmax', 'ymax', 'class'])

  # Get all images
  images = os.listdir(base_path + mode)

  # Loop images
  for i in range(len(images)):
    img_name = images[i]
    img_id = img_name.split('.')[0]
    tmp_df = annotations[annotations['ImageID']==img_id]
    img = cv2.imread((base_path + mode + '\\' + img_name))
    height, width = img.shape[:2]
    for index, row in tmp_df.iterrows():
      label_name = row['LabelName']
      for i in range(len(labels)):
        if label_name == labels[i]:
          df = df.append({
            'filename': mode + '\\' + img_name, 
            'xmin': int(row['XMin'] * width),
            'ymin': int(row['YMin'] * height),
            'xmax': int(row['XMax'] * width), 
            'ymax': int(row['YMax'] * height), 
            'class': classes[i]}, 
            ignore_index=True)

  # Save annotations file
  df.to_csv(base_path + mode + '_annotations.csv', index=None, header=False)

# The main entry point for this module
def main():

  # Variables
  base_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\'
  classes = ['Beer', 'Laptop', 'Goat']
  labels = ['/m/01599', '/m/01c648', '/m/03fwl']

  # Load dataset of annotations
  annotations = pd.read_csv('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\train-annotations-bbox.csv')

  # Create annotation files for train and test
  create_annotation_file(base_path, annotations, classes, labels, mode='train')
  create_annotation_file(base_path, annotations, classes, labels, mode='test')

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()

Gemensamma metoder

Den här modulen innehåller många praktiska metoder som används vid träning och utvärdering, modulen har en klass för konfiguration och några bildmetoder.

# Import libraries
import sys
import math
import cv2
import copy
import random
import keras
import numpy as np
import tensorflow as tf

# Minimum tensorflow version
MINIMUM_TF_VERSION = 1, 12, 0

# Restrict tensortlow to only use the one GPU
def setup_gpu(gpu_id):
  if tf_version_ok((2, 0, 0)):
    if gpu_id == 'cpu' or gpu_id == -1:
      tf.config.experimental.set_visible_devices([], 'GPU')
      return

    # Get all gpus
    gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
    if gpus:
      # Restrict TensorFlow to only use the first GPU.
      try:
        # Currently, memory growth needs to be the same across GPUs.
        for gpu in gpus:
          #tf.config.experimental.set_virtual_device_configuration(gpu, [tf.config.experimental.VirtualDeviceConfiguration(memory_limit=4096)])
          tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)

        # Use only the selcted gpu.
        tf.config.experimental.set_visible_devices(gpus[gpu_id], 'GPU')
      except RuntimeError as e:
        # Visible devices must be set before GPUs have been initialized.
        print(e)

      logical_gpus = tf.config.experimental.list_logical_devices('GPU')
      print(len(gpus), "Physical GPUs,", len(logical_gpus), "Logical GPUs")
  else:
    import os
    if gpu_id == 'cpu' or gpu_id == -1:
      os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = ""
      return

    os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = str(gpu_id)
    config = tf.ConfigProto()
    config.gpu_options.per_process_gpu_memory_fraction = 0.5
    config.gpu_options.allow_growth = True
    tf.keras.backend.set_session(tf.Session(config=config))

# Get the Tensorflow version
def tf_version():
  return tuple(map(int, tf.version.VERSION.split('-')[0].split('.')))

# Check if the current Tensorflow version is higher than the minimum version
def tf_version_ok(minimum_tf_version=MINIMUM_TF_VERSION):
  return tf_version() >= minimum_tf_version

# This class is used for configuration
class Config:

  # Initializes the class
  def __init__(self):

    # Print the process or not
    self.verbose = True

    # Settings for data augmentation
    self.use_horizontal_flips = False
    self.use_vertical_flips = False
    self.rot_90 = False

    # Anchor box scales
    # Note that if im_size is smaller, anchor_box_scales should be scaled
    # Original anchor_box_scales in the paper is [128, 256, 512]
    self.anchor_box_scales = [64, 128, 256] 

    # Anchor box ratios
    self.anchor_box_ratios = [[1, 1], [1./math.sqrt(2), 2./math.sqrt(2)], [2./math.sqrt(2), 1./math.sqrt(2)]]

    # Size to resize the smallest side of the image
    # Original setting in paper is 600. Set to 300 in here to save training time
    self.im_size = 300

    # image channel-wise mean to subtract
    self.img_channel_mean = [103.939, 116.779, 123.68]
    self.img_scaling_factor = 1.0

    # number of ROIs at once
    self.num_rois = 4

    # stride at the RPN (this depends on the network configuration)
    self.rpn_stride = 16

    # scaling the stdev
    self.std_scaling = 4.0
    self.classifier_regr_std = [8.0, 8.0, 4.0, 4.0]

    # overlaps for RPN
    self.rpn_min_overlap = 0.3
    self.rpn_max_overlap = 0.7

    # overlaps for classifier ROIs
    self.classifier_min_overlap = 0.1
    self.classifier_max_overlap = 0.5

    # Loss function settings
    self.lambda_rpn_regr = 1.0
    self.lambda_rpn_class = 1.0
    self.lambda_cls_regr = 1.0
    self.lambda_cls_class = 1.0
    self.epsilon = 1e-4

    # Paths
    self.annotations_file_path = None
    self.img_base_path = None
    self.pretrained_model_path = None
    self.model_path = None
    self.records_path = None

# Parse the data from annotation file
def get_data(config):
	
  # Make sure that there is configurations
  if config == None:
    config = Config()

  # Variables
  found_bg = False
  all_imgs = {}
  classes_count = {}
  class_mapping = {}
  visualise = True
  i = 1

  with open(config.annotations_file_path,'r') as f:

    print('Parsing annotation file')

    for line in f:

      # Print process
      sys.stdout.write('\r'+'idx=' + str(i))
      i += 1

      line_split = line.strip().split(',')

      # Make sure the info saved in annotation file matching the format (path_filename, x1, y1, x2, y2, class_name)
      (filename,x1,y1,x2,y2,class_name) = line_split

      if class_name not in classes_count:
        classes_count[class_name] = 1
      else:
        classes_count[class_name] += 1

      if class_name not in class_mapping:
        if class_name == 'bg' and found_bg == False:
          print('Found class name with special name bg. Will be treated as a background region (this is usually for hard negative mining).')
          found_bg = True
        class_mapping[class_name] = len(class_mapping)

      if filename not in all_imgs:
        all_imgs[filename] = {}

        img = cv2.imread(config.img_base_path + filename)
        (rows,cols) = img.shape[:2]
        all_imgs[filename]['filepath'] = filename
        all_imgs[filename]['width'] = cols
        all_imgs[filename]['height'] = rows
        all_imgs[filename]['bboxes'] = []

      all_imgs[filename]['bboxes'].append({'class': class_name, 'x1': int(x1), 'x2': int(x2), 'y1': int(y1), 'y2': int(y2)})


    all_data = []
    for key in all_imgs:
      all_data.append(all_imgs[key])

    # make sure the bg class is last in the list
    if found_bg:
      if class_mapping['bg'] != len(class_mapping) - 1:
        key_to_switch = [key for key in class_mapping.keys() if class_mapping[key] == len(class_mapping)-1][0]
        val_to_switch = class_mapping['bg']
        class_mapping['bg'] = len(class_mapping) - 1
        class_mapping[key_to_switch] = val_to_switch

    return all_data, classes_count, class_mapping

# Loss function for rpn regression
def rpn_loss_regr(num_anchors, config=None):
  
  # Make sure that there is configurations
  if config == None:
    config = Config()

  def rpn_loss_regr_fixed_num(y_true, y_pred):

    # x is the difference between true value and predicted vaue
    x = y_true[:, :, :, 4 * num_anchors:] - y_pred

    # absolute value of x
    x_abs = keras.backend.abs(x)

    # If x_abs <= 1.0, x_bool = 1
    x_bool = keras.backend.cast(keras.backend.less_equal(x_abs, 1.0), tf.float32)

    return config.lambda_rpn_regr * keras.backend.sum(
      y_true[:, :, :, :4 * num_anchors] * (x_bool * (0.5 * x * x) + (1 - x_bool) * (x_abs - 0.5))) / keras.backend.sum(config.epsilon + y_true[:, :, :, :4 * num_anchors])

  return rpn_loss_regr_fixed_num

# Loss function for rpn classification
def rpn_loss_cls(num_anchors, config=None):
  
  # Make sure that there is configurations
  if config == None:
    config = Config()

  def rpn_loss_cls_fixed_num(y_true, y_pred):
    return config.lambda_rpn_class * keras.backend.sum(y_true[:, :, :, :num_anchors] * keras.backend.binary_crossentropy(y_pred[:, :, :, :], y_true[:, :, :, num_anchors:])) / keras.backend.sum(config.epsilon + y_true[:, :, :, :num_anchors])

  # Return a function
  return rpn_loss_cls_fixed_num

# Loss function for rpn regression
def class_loss_regr(num_classes, config=None):

  # Make sure that there is configurations
  if config == None:
    config = Config()

  def class_loss_regr_fixed_num(y_true, y_pred):
    x = y_true[:, :, 4*num_classes:] - y_pred
    x_abs = keras.backend.abs(x)
    x_bool = keras.backend.cast(keras.backend.less_equal(x_abs, 1.0), 'float32')
    return config.lambda_cls_regr * keras.backend.sum(y_true[:, :, :4*num_classes] * (x_bool * (0.5 * x * x) + (1 - x_bool) * (x_abs - 0.5))) / keras.backend.sum(config.epsilon + y_true[:, :, :4*num_classes])
  
  # Return a function
  return class_loss_regr_fixed_num

# Loss function for classification y_true, y_pred,
def class_loss_cls(config=None):

  # Make sure that there is configurations
  if config == None:
    config = Config()

  def class_loss_cls_fixed_num(y_true, y_pred):
    return config.lambda_cls_class * keras.backend.mean(keras.losses.categorical_crossentropy(y_true[0, :, :], y_pred[0, :, :]))

  # Return a function
  return class_loss_cls_fixed_num
  
# Get image output length
def get_img_output_length(width, height):
  
  def get_output_length(input_length):
    return input_length//16

  # Return output length for width and height
  return get_output_length(width), get_output_length(height)

# Get a new image size
def get_new_img_size(width, height, img_min_side=300):
	
  if width <= height:
    f = float(img_min_side) / width
    resized_height = int(f * height)
    resized_width = img_min_side
  else:
    f = float(img_min_side) / height
    resized_width = int(f * width)
    resized_height = img_min_side

  # Return resized width and height
  return resized_width, resized_height

# Augument
def augment(img_data, config, augment=True):
	assert 'filepath' in img_data
	assert 'bboxes' in img_data
	assert 'width' in img_data
	assert 'height' in img_data

	img_data_aug = copy.deepcopy(img_data)

	img = cv2.imread(config.img_base_path + img_data_aug['filepath'])

	if augment:
		rows, cols = img.shape[:2]

		if config.use_horizontal_flips and np.random.randint(0, 2) == 0:
			img = cv2.flip(img, 1)
			for bbox in img_data_aug['bboxes']:
				x1 = bbox['x1']
				x2 = bbox['x2']
				bbox['x2'] = cols - x1
				bbox['x1'] = cols - x2

		if config.use_vertical_flips and np.random.randint(0, 2) == 0:
			img = cv2.flip(img, 0)
			for bbox in img_data_aug['bboxes']:
				y1 = bbox['y1']
				y2 = bbox['y2']
				bbox['y2'] = rows - y1
				bbox['y1'] = rows - y2

		if config.rot_90:
			angle = np.random.choice([0,90,180,270],1)[0]
			if angle == 270:
				img = np.transpose(img, (1,0,2))
				img = cv2.flip(img, 0)
			elif angle == 180:
				img = cv2.flip(img, -1)
			elif angle == 90:
				img = np.transpose(img, (1,0,2))
				img = cv2.flip(img, 1)
			elif angle == 0:
				pass

			for bbox in img_data_aug['bboxes']:
				x1 = bbox['x1']
				x2 = bbox['x2']
				y1 = bbox['y1']
				y2 = bbox['y2']
				if angle == 270:
					bbox['x1'] = y1
					bbox['x2'] = y2
					bbox['y1'] = cols - x2
					bbox['y2'] = cols - x1
				elif angle == 180:
					bbox['x2'] = cols - x1
					bbox['x1'] = cols - x2
					bbox['y2'] = rows - y1
					bbox['y1'] = rows - y2
				elif angle == 90:
					bbox['x1'] = rows - y2
					bbox['x2'] = rows - y1
					bbox['y1'] = x1
					bbox['y2'] = x2    
				elif angle == 0:
					pass

	img_data_aug['width'] = img.shape[1]
	img_data_aug['height'] = img.shape[0]
	return img_data_aug, img

# Yield the ground-truth anchors as Y (labels)
def get_anchor_gt(all_img_data, config, mode='train'):
  
  while True:
    for img_data in all_img_data:
      try:
        # read in image, and optionally add augmentation
        if mode == 'train':
          img_data_aug, x_img = augment(img_data, config, augment=True)
        else:
          img_data_aug, x_img = augment(img_data, config, augment=False)

        (width, height) = (img_data_aug['width'], img_data_aug['height'])
        (rows, cols, _) = x_img.shape

        assert cols == width
        assert rows == height

        # get image dimensions for resizing
        (resized_width, resized_height) = get_new_img_size(width, height, config.im_size)

		    # resize the image so that smalles side is length = 300px
        x_img = cv2.resize(x_img, (resized_width, resized_height), interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
        debug_img = x_img.copy()

        try:
          y_rpn_cls, y_rpn_regr, num_pos = calc_rpn(config, img_data_aug, width, height, resized_width, resized_height)
        except Exception as e:
          print(e)
          continue

        # Zero-center by mean pixel, and preprocess image
        x_img = x_img[:,:, (2, 1, 0)] # BGR -> RGB
        x_img = x_img.astype(np.float32)
        x_img[:, :, 0] -= config.img_channel_mean[0]
        x_img[:, :, 1] -= config.img_channel_mean[1]
        x_img[:, :, 2] -= config.img_channel_mean[2]
        x_img /= config.img_scaling_factor
        x_img = np.transpose(x_img, (2, 0, 1))
        x_img = np.expand_dims(x_img, axis=0)
        y_rpn_regr[:, y_rpn_regr.shape[1]//2:, :, :] *= config.std_scaling
        x_img = np.transpose(x_img, (0, 2, 3, 1))
        y_rpn_cls = np.transpose(y_rpn_cls, (0, 2, 3, 1))
        y_rpn_regr = np.transpose(y_rpn_regr, (0, 2, 3, 1))

        yield np.copy(x_img), [np.copy(y_rpn_cls), np.copy(y_rpn_regr)], img_data_aug, debug_img, num_pos

      except Exception as e:
        print(e)
        continue

# Calculate union
def union(au, bu, area_intersection):
	area_a = (au[2] - au[0]) * (au[3] - au[1])
	area_b = (bu[2] - bu[0]) * (bu[3] - bu[1])
	area_union = area_a + area_b - area_intersection
	return area_union

# Calculate intersection
def intersection(ai, bi):
	x = max(ai[0], bi[0])
	y = max(ai[1], bi[1])
	w = min(ai[2], bi[2]) - x
	h = min(ai[3], bi[3]) - y
	if w < 0 or h < 0:
		return 0
	return w*h

# Calculate IOU
def iou(a, b):
	# a and b should be (x1,y1,x2,y2)

	if a[0] >= a[2] or a[1] >= a[3] or b[0] >= b[2] or b[1] >= b[3]:
		return 0.0

	area_i = intersection(a, b)
	area_u = union(a, b, area_i)

	return float(area_i) / float(area_u + 1e-6)

# Calculate the rpn for all anchors
def calc_rpn(config, img_data, width, height, resized_width, resized_height):
	
	downscale = float(config.rpn_stride) 
	anchor_sizes = config.anchor_box_scales
	anchor_ratios = config.anchor_box_ratios
	num_anchors = len(anchor_sizes) * len(anchor_ratios)

	# calculate the output map size based on the network architecture
	(output_width, output_height) = get_img_output_length(resized_width, resized_height)

	n_anchratios = len(anchor_ratios)
	
	# initialise empty output objectives
	y_rpn_overlap = np.zeros((output_height, output_width, num_anchors))
	y_is_box_valid = np.zeros((output_height, output_width, num_anchors))
	y_rpn_regr = np.zeros((output_height, output_width, num_anchors * 4))
	num_bboxes = len(img_data['bboxes'])

	num_anchors_for_bbox = np.zeros(num_bboxes).astype(int)
	best_anchor_for_bbox = -1*np.ones((num_bboxes, 4)).astype(int)
	best_iou_for_bbox = np.zeros(num_bboxes).astype(np.float32)
	best_x_for_bbox = np.zeros((num_bboxes, 4)).astype(int)
	best_dx_for_bbox = np.zeros((num_bboxes, 4)).astype(np.float32)

	# get the GT box coordinates, and resize to account for image resizing
	gta = np.zeros((num_bboxes, 4))
	for bbox_num, bbox in enumerate(img_data['bboxes']):
		# get the GT box coordinates, and resize to account for image resizing
		gta[bbox_num, 0] = bbox['x1'] * (resized_width / float(width))
		gta[bbox_num, 1] = bbox['x2'] * (resized_width / float(width))
		gta[bbox_num, 2] = bbox['y1'] * (resized_height / float(height))
		gta[bbox_num, 3] = bbox['y2'] * (resized_height / float(height))
	
	# rpn ground truth
	for anchor_size_idx in range(len(anchor_sizes)):
		for anchor_ratio_idx in range(n_anchratios):
			anchor_x = anchor_sizes[anchor_size_idx] * anchor_ratios[anchor_ratio_idx][0]
			anchor_y = anchor_sizes[anchor_size_idx] * anchor_ratios[anchor_ratio_idx][1]	
			
			for ix in range(output_width):					
				# x-coordinates of the current anchor box	
				x1_anc = downscale * (ix + 0.5) - anchor_x / 2
				x2_anc = downscale * (ix + 0.5) + anchor_x / 2	
				
				# ignore boxes that go across image boundaries					
				if x1_anc < 0 or x2_anc > resized_width:
					continue
					
				for jy in range(output_height):

					# y-coordinates of the current anchor box
					y1_anc = downscale * (jy + 0.5) - anchor_y / 2
					y2_anc = downscale * (jy + 0.5) + anchor_y / 2

					# ignore boxes that go across image boundaries
					if y1_anc < 0 or y2_anc > resized_height:
						continue

					# bbox_type indicates whether an anchor should be a target
					# Initialize with 'negative'
					bbox_type = 'neg'

					# this is the best IOU for the (x,y) coord and the current anchor
					# note that this is different from the best IOU for a GT bbox
					best_iou_for_loc = 0.0

					for bbox_num in range(num_bboxes):
						
						# get IOU of the current GT box and the current anchor box
						curr_iou = iou([gta[bbox_num, 0], gta[bbox_num, 2], gta[bbox_num, 1], gta[bbox_num, 3]], [x1_anc, y1_anc, x2_anc, y2_anc])
						# calculate the regression targets if they will be needed
						if curr_iou > best_iou_for_bbox[bbox_num] or curr_iou > config.rpn_max_overlap:
							cx = (gta[bbox_num, 0] + gta[bbox_num, 1]) / 2.0
							cy = (gta[bbox_num, 2] + gta[bbox_num, 3]) / 2.0
							cxa = (x1_anc + x2_anc)/2.0
							cya = (y1_anc + y2_anc)/2.0

							# x,y are the center point of ground-truth bbox
							# xa,ya are the center point of anchor bbox (xa=downscale * (ix + 0.5); ya=downscale * (iy+0.5))
							# w,h are the width and height of ground-truth bbox
							# wa,ha are the width and height of anchor bboxe
							# tx = (x - xa) / wa
							# ty = (y - ya) / ha
							# tw = log(w / wa)
							# th = log(h / ha)
							tx = (cx - cxa) / (x2_anc - x1_anc)
							ty = (cy - cya) / (y2_anc - y1_anc)
							tw = np.log((gta[bbox_num, 1] - gta[bbox_num, 0]) / (x2_anc - x1_anc))
							th = np.log((gta[bbox_num, 3] - gta[bbox_num, 2]) / (y2_anc - y1_anc))
						
						if img_data['bboxes'][bbox_num]['class'] != 'bg':

							# all GT boxes should be mapped to an anchor box, so we keep track of which anchor box was best
							if curr_iou > best_iou_for_bbox[bbox_num]:
								best_anchor_for_bbox[bbox_num] = [jy, ix, anchor_ratio_idx, anchor_size_idx]
								best_iou_for_bbox[bbox_num] = curr_iou
								best_x_for_bbox[bbox_num,:] = [x1_anc, x2_anc, y1_anc, y2_anc]
								best_dx_for_bbox[bbox_num,:] = [tx, ty, tw, th]

							# we set the anchor to positive if the IOU is >0.7 (it does not matter if there was another better box, it just indicates overlap)
							if curr_iou > config.rpn_max_overlap:
								bbox_type = 'pos'
								num_anchors_for_bbox[bbox_num] += 1
								# we update the regression layer target if this IOU is the best for the current (x,y) and anchor position
								if curr_iou > best_iou_for_loc:
									best_iou_for_loc = curr_iou
									best_regr = (tx, ty, tw, th)

							# if the IOU is >0.3 and <0.7, it is ambiguous and no included in the objective
							if config.rpn_min_overlap < curr_iou < config.rpn_max_overlap:
								# gray zone between neg and pos
								if bbox_type != 'pos':
									bbox_type = 'neutral'

					# turn on or off outputs depending on IOUs
					if bbox_type == 'neg':
						y_is_box_valid[jy, ix, anchor_ratio_idx + n_anchratios * anchor_size_idx] = 1
						y_rpn_overlap[jy, ix, anchor_ratio_idx + n_anchratios * anchor_size_idx] = 0
					elif bbox_type == 'neutral':
						y_is_box_valid[jy, ix, anchor_ratio_idx + n_anchratios * anchor_size_idx] = 0
						y_rpn_overlap[jy, ix, anchor_ratio_idx + n_anchratios * anchor_size_idx] = 0
					elif bbox_type == 'pos':
						y_is_box_valid[jy, ix, anchor_ratio_idx + n_anchratios * anchor_size_idx] = 1
						y_rpn_overlap[jy, ix, anchor_ratio_idx + n_anchratios * anchor_size_idx] = 1
						start = 4 * (anchor_ratio_idx + n_anchratios * anchor_size_idx)
						y_rpn_regr[jy, ix, start:start+4] = best_regr

	# we ensure that every bbox has at least one positive RPN region
	for idx in range(num_anchors_for_bbox.shape[0]):
		if num_anchors_for_bbox[idx] == 0:
			# no box with an IOU greater than zero ...
			if best_anchor_for_bbox[idx, 0] == -1:
				continue
			y_is_box_valid[
				best_anchor_for_bbox[idx,0], best_anchor_for_bbox[idx,1], best_anchor_for_bbox[idx,2] + n_anchratios *
				best_anchor_for_bbox[idx,3]] = 1
			y_rpn_overlap[
				best_anchor_for_bbox[idx,0], best_anchor_for_bbox[idx,1], best_anchor_for_bbox[idx,2] + n_anchratios *
				best_anchor_for_bbox[idx,3]] = 1
			start = 4 * (best_anchor_for_bbox[idx,2] + n_anchratios * best_anchor_for_bbox[idx,3])
			y_rpn_regr[
				best_anchor_for_bbox[idx,0], best_anchor_for_bbox[idx,1], start:start+4] = best_dx_for_bbox[idx, :]

	y_rpn_overlap = np.transpose(y_rpn_overlap, (2, 0, 1))
	y_rpn_overlap = np.expand_dims(y_rpn_overlap, axis=0)

	y_is_box_valid = np.transpose(y_is_box_valid, (2, 0, 1))
	y_is_box_valid = np.expand_dims(y_is_box_valid, axis=0)

	y_rpn_regr = np.transpose(y_rpn_regr, (2, 0, 1))
	y_rpn_regr = np.expand_dims(y_rpn_regr, axis=0)

	pos_locs = np.where(np.logical_and(y_rpn_overlap[0, :, :, :] == 1, y_is_box_valid[0, :, :, :] == 1))
	neg_locs = np.where(np.logical_and(y_rpn_overlap[0, :, :, :] == 0, y_is_box_valid[0, :, :, :] == 1))

	num_pos = len(pos_locs[0])

	# one issue is that the RPN has many more negative than positive regions, so we turn off some of the negative
	# regions. We also limit it to 256 regions.
	num_regions = 256

	if len(pos_locs[0]) > num_regions/2:
		val_locs = random.sample(range(len(pos_locs[0])), len(pos_locs[0]) - num_regions/2)
		y_is_box_valid[0, pos_locs[0][val_locs], pos_locs[1][val_locs], pos_locs[2][val_locs]] = 0
		num_pos = num_regions/2

	if len(neg_locs[0]) + num_pos > num_regions:
		val_locs = random.sample(range(len(neg_locs[0])), len(neg_locs[0]) - num_pos)
		y_is_box_valid[0, neg_locs[0][val_locs], neg_locs[1][val_locs], neg_locs[2][val_locs]] = 0

	y_rpn_cls = np.concatenate([y_is_box_valid, y_rpn_overlap], axis=1)
	y_rpn_regr = np.concatenate([np.repeat(y_rpn_overlap, 4, axis=1), y_rpn_regr], axis=1)

	return np.copy(y_rpn_cls), np.copy(y_rpn_regr), num_pos

# Non max suppression: http://www.pyimagesearch.com/2015/02/16/faster-non-maximum-suppression-python/
def non_max_suppression_fast(boxes, probs, overlap_thresh=0.9, max_boxes=300):

  # if there are no boxes, return an empty list
  if len(boxes) == 0:
    return []

  # grab the coordinates of the bounding boxes
  x1 = boxes[:, 0]
  y1 = boxes[:, 1]
  x2 = boxes[:, 2]
  y2 = boxes[:, 3]

  np.testing.assert_array_less(x1, x2)
  np.testing.assert_array_less(y1, y2)

  # if the bounding boxes integers, convert them to floats --
  # this is important since we'll be doing a bunch of divisions
  if boxes.dtype.kind == "i":
    boxes = boxes.astype("float")

  # initialize the list of picked indexes	
  pick = []

  # calculate the areas
  area = (x2 - x1) * (y2 - y1)

  # sort the bounding boxes 
  idxs = np.argsort(probs)

  # keep looping while some indexes still remain in the indexes
  # list
  while len(idxs) > 0:
    # grab the last index in the indexes list and add the
    # index value to the list of picked indexes
    last = len(idxs) - 1
    i = idxs[last]
    pick.append(i)

    # find the intersection

    xx1_int = np.maximum(x1[i], x1[idxs[:last]])
    yy1_int = np.maximum(y1[i], y1[idxs[:last]])
    xx2_int = np.minimum(x2[i], x2[idxs[:last]])
    yy2_int = np.minimum(y2[i], y2[idxs[:last]])

    ww_int = np.maximum(0, xx2_int - xx1_int)
    hh_int = np.maximum(0, yy2_int - yy1_int)

    area_int = ww_int * hh_int

    # find the union
    area_union = area[i] + area[idxs[:last]] - area_int

    # compute the ratio of overlap
    overlap = area_int/(area_union + 1e-6)

    # delete all indexes from the index list that have
    idxs = np.delete(idxs, np.concatenate(([last],
      np.where(overlap > overlap_thresh)[0])))

    if len(pick) >= max_boxes:
      break

  # return only the bounding boxes that were picked using the integer data type
  boxes = boxes[pick].astype("int")
  probs = probs[pick]
  return boxes, probs

# Converts from (x1,y1,x2,y2) to (x,y,w,h) format
def calc_iou(R, img_data, config, class_mapping):

  bboxes = img_data['bboxes']
  (width, height) = (img_data['width'], img_data['height'])
  # get image dimensions for resizing
  (resized_width, resized_height) = get_new_img_size(width, height, config.im_size)

  gta = np.zeros((len(bboxes), 4))

  for bbox_num, bbox in enumerate(bboxes):
    # get the GT box coordinates, and resize to account for image resizing
    # gta[bbox_num, 0] = (40 * (600 / 800)) / 16 = int(round(1.875)) = 2 (x in feature map)
    gta[bbox_num, 0] = int(round(bbox['x1'] * (resized_width / float(width))/config.rpn_stride))
    gta[bbox_num, 1] = int(round(bbox['x2'] * (resized_width / float(width))/config.rpn_stride))
    gta[bbox_num, 2] = int(round(bbox['y1'] * (resized_height / float(height))/config.rpn_stride))
    gta[bbox_num, 3] = int(round(bbox['y2'] * (resized_height / float(height))/config.rpn_stride))

  x_roi = []
  y_class_num = []
  y_class_regr_coords = []
  y_class_regr_label = []
  IoUs = [] # for debugging only

  # R.shape[0]: number of bboxes (=300 from non_max_suppression)
  for ix in range(R.shape[0]):
    (x1, y1, x2, y2) = R[ix, :]
    x1 = int(round(x1))
    y1 = int(round(y1))
    x2 = int(round(x2))
    y2 = int(round(y2))

    best_iou = 0.0
    best_bbox = -1
    # Iterate through all the ground-truth bboxes to calculate the iou
    for bbox_num in range(len(bboxes)):
      curr_iou = iou([gta[bbox_num, 0], gta[bbox_num, 2], gta[bbox_num, 1], gta[bbox_num, 3]], [x1, y1, x2, y2])

      # Find out the corresponding ground-truth bbox_num with larget iou
      if curr_iou > best_iou:
        best_iou = curr_iou
        best_bbox = bbox_num

    if best_iou < config.classifier_min_overlap:
        continue
    else:
      w = x2 - x1
      h = y2 - y1
      x_roi.append([x1, y1, w, h])
      IoUs.append(best_iou)

      if config.classifier_min_overlap <= best_iou < config.classifier_max_overlap:
        # hard negative example
        cls_name = 'bg'
      elif config.classifier_max_overlap <= best_iou:
        cls_name = bboxes[best_bbox]['class']
        cxg = (gta[best_bbox, 0] + gta[best_bbox, 1]) / 2.0
        cyg = (gta[best_bbox, 2] + gta[best_bbox, 3]) / 2.0

        cx = x1 + w / 2.0
        cy = y1 + h / 2.0

        tx = (cxg - cx) / float(w)
        ty = (cyg - cy) / float(h)
        tw = np.log((gta[best_bbox, 1] - gta[best_bbox, 0]) / float(w))
        th = np.log((gta[best_bbox, 3] - gta[best_bbox, 2]) / float(h))
      else:
        print('roi = {}'.format(best_iou))
        raise RuntimeError

    class_num = class_mapping[cls_name]
    class_label = len(class_mapping) * [0]
    class_label[class_num] = 1
    y_class_num.append(copy.deepcopy(class_label))
    coords = [0] * 4 * (len(class_mapping) - 1)
    labels = [0] * 4 * (len(class_mapping) - 1)
    if cls_name != 'bg':
      label_pos = 4 * class_num
      sx, sy, sw, sh = config.classifier_regr_std
      coords[label_pos:4+label_pos] = [sx*tx, sy*ty, sw*tw, sh*th]
      labels[label_pos:4+label_pos] = [1, 1, 1, 1]
      y_class_regr_coords.append(copy.deepcopy(coords))
      y_class_regr_label.append(copy.deepcopy(labels))
    else:
      y_class_regr_coords.append(copy.deepcopy(coords))
      y_class_regr_label.append(copy.deepcopy(labels))

  if len(x_roi) == 0:
    return None, None, None, None

  # bboxes that iou > config.classifier_min_overlap for all gt bboxes in 300 non_max_suppression bboxes
  X = np.array(x_roi)
  # one hot code for bboxes from above => x_roi (X)
  Y1 = np.array(y_class_num)
  # corresponding labels and corresponding gt bboxes
  Y2 = np.concatenate([np.array(y_class_regr_label),np.array(y_class_regr_coords)],axis=1)

  return np.expand_dims(X, axis=0), np.expand_dims(Y1, axis=0), np.expand_dims(Y2, axis=0), IoUs

# Formats the image size based on config
def format_img_size(img, config):

	img_min_side = float(config.im_size)
	(height,width,_) = img.shape
		
	if width <= height:
		ratio = img_min_side/width
		new_height = int(ratio * height)
		new_width = int(img_min_side)
	else:
		ratio = img_min_side/height
		new_width = int(ratio * width)
		new_height = int(img_min_side)
	img = cv2.resize(img, (new_width, new_height), interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
	return img, ratio	

# Formats the image channels based on config
def format_img_channels(img, config):
	img = img[:, :, (2, 1, 0)]
	img = img.astype(np.float32)
	img[:, :, 0] -= config.img_channel_mean[0]
	img[:, :, 1] -= config.img_channel_mean[1]
	img[:, :, 2] -= config.img_channel_mean[2]
	img /= config.img_scaling_factor
	img = np.transpose(img, (2, 0, 1))
	img = np.expand_dims(img, axis=0)
	return img

# Formats an image for model prediction based on config
def format_img(img, config):
	img, ratio = format_img_size(img, config)
	img = format_img_channels(img, config)
	return img, ratio

# Method to transform the coordinates of the bounding box to its original size
def get_real_coordinates(ratio, x1, y1, x2, y2):

	real_x1 = int(round(x1 // ratio))
	real_y1 = int(round(y1 // ratio))
	real_x2 = int(round(x2 // ratio))
	real_y2 = int(round(y2 // ratio))

	return (real_x1, real_y1, real_x2 ,real_y2)

# Get map
def get_map(pred, gt, f):
	T = {}
	P = {}
	fx, fy = f

	for bbox in gt:
		bbox['bbox_matched'] = False

	pred_probs = np.array([s['prob'] for s in pred])
	box_idx_sorted_by_prob = np.argsort(pred_probs)[::-1]

	for box_idx in box_idx_sorted_by_prob:
		pred_box = pred[box_idx]
		pred_class = pred_box['class']
		pred_x1 = pred_box['x1']
		pred_x2 = pred_box['x2']
		pred_y1 = pred_box['y1']
		pred_y2 = pred_box['y2']
		pred_prob = pred_box['prob']
		if pred_class not in P:
			P[pred_class] = []
			T[pred_class] = []
		P[pred_class].append(pred_prob)
		found_match = False

		for gt_box in gt:
			gt_class = gt_box['class']
			gt_x1 = gt_box['x1']/fx
			gt_x2 = gt_box['x2']/fx
			gt_y1 = gt_box['y1']/fy
			gt_y2 = gt_box['y2']/fy
			gt_seen = gt_box['bbox_matched']
			if gt_class != pred_class:
				continue
			if gt_seen:
				continue
			iou_map = iou((pred_x1, pred_y1, pred_x2, pred_y2), (gt_x1, gt_y1, gt_x2, gt_y2))
			if iou_map >= 0.5:
				found_match = True
				gt_box['bbox_matched'] = True
				break
			else:
				continue

		T[pred_class].append(int(found_match))

	for gt_box in gt:
		if not gt_box['bbox_matched']:# and not gt_box['difficult']:
			if gt_box['class'] not in P:
				P[gt_box['class']] = []
				T[gt_box['class']] = []

			T[gt_box['class']].append(1)
			P[gt_box['class']].append(0)

	#import pdb
	#pdb.set_trace()
	return T, P

# Format image for map. Resize original image to config.im_size (300 in here)
def format_img_map(img, config):

	img_min_side = float(config.im_size)
	(height,width,_) = img.shape
	
	if width <= height:
		f = img_min_side/width
		new_height = int(f * height)
		new_width = int(img_min_side)
	else:
		f = img_min_side/height
		new_width = int(f * width)
		new_height = int(img_min_side)
	fx = width/float(new_width)
	fy = height/float(new_height)
	img = cv2.resize(img, (new_width, new_height), interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
	# Change image channel from BGR to RGB
	img = img[:, :, (2, 1, 0)]
	img = img.astype(np.float32)
	img[:, :, 0] -= config.img_channel_mean[0]
	img[:, :, 1] -= config.img_channel_mean[1]
	img[:, :, 2] -= config.img_channel_mean[2]
	img /= config.img_scaling_factor
	# Change img shape from (height, width, channel) to (channel, height, width)
	img = np.transpose(img, (2, 0, 1))
	# Expand one dimension at axis 0
	# img shape becames (1, channel, height, width)
	img = np.expand_dims(img, axis=0)
	return img, fx, fy

Lager

Den här modulen innehåller anpassade lager som används av modellbyggaren för att skapa en Faster R-CNN-modell.

# Import libraries
import cv2
import keras
import math
import numpy as np
import tensorflow as tf
import annytab.frcnn.common as common

# ROI pooling layer for 2D inputs
# K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun
class RoiPoolingConv(keras.engine.Layer):

  def __init__(self, pool_size, num_rois, **kwargs):

    # keras.backend.image_dim_ordering()
    self.dim_ordering = keras.backend.image_data_format()
    self.pool_size = pool_size
    self.num_rois = num_rois

    super(RoiPoolingConv, self).__init__(**kwargs)

  def build(self, input_shape):
    self.nb_channels = input_shape[0][3]  

  def compute_output_shape(self, input_shape):
    return None, self.num_rois, self.pool_size, self.pool_size, self.nb_channels

  def call(self, x, mask=None):

    assert(len(x) == 2)

    # x[0] is image with shape (rows, cols, channels)
    img = x[0]

    # x[1] is roi with shape (num_rois,4) with ordering (x,y,w,h)
    rois = x[1]

    input_shape = keras.backend.shape(img)

    outputs = []

    for roi_idx in range(self.num_rois):

      x = rois[0, roi_idx, 0]
      y = rois[0, roi_idx, 1]
      w = rois[0, roi_idx, 2]
      h = rois[0, roi_idx, 3]

      x = keras.backend.cast(x, 'int32')
      y = keras.backend.cast(y, 'int32')
      w = keras.backend.cast(w, 'int32')
      h = keras.backend.cast(h, 'int32')

      # Resized roi of the image to pooling size (7x7)
      # tf.image.resize_images
      rs = tf.image.resize(img[:, y:y+h, x:x+w, :], (self.pool_size, self.pool_size))
      outputs.append(rs)
        
    # Concentate tensors along an axis
    final_output = keras.backend.concatenate(outputs, axis=0)

    # Reshape to (1, num_rois, pool_size, pool_size, nb_channels)
    # Might be (1, 4, 7, 7, 3)
    final_output = keras.backend.reshape(final_output, (1, self.num_rois, self.pool_size, self.pool_size, self.nb_channels))

    # permute_dimensions is similar to transpose
    final_output = keras.backend.permute_dimensions(final_output, (0, 1, 2, 3, 4))

    # Return final output
    return final_output

  def get_config(self):
    config = {'pool_size': self.pool_size, 'num_rois': self.num_rois}
    base_config = super(RoiPoolingConv, self).get_config()
    return dict(list(base_config.items()) + list(config.items()))

# Create a rpn layer
def rpn_layer(base_layers, num_anchors):

  x = keras.layers.Conv2D(512, (3, 3), padding='same', activation='relu', kernel_initializer='normal', name='rpn_conv1')(base_layers)
  x_class = keras.layers.Conv2D(num_anchors, (1, 1), activation='sigmoid', kernel_initializer='uniform', name='rpn_out_class')(x)
  x_regr = keras.layers.Conv2D(num_anchors * 4, (1, 1), activation='linear', kernel_initializer='zero', name='rpn_out_regress')(x)

  return [x_class, x_regr, base_layers]

# Create a classifier layer
def classifier_layer(base_layers, input_rois, num_rois, nb_classes = 4):

  input_shape = (num_rois,7,7,512)
  pooling_regions = 7

  # out_roi_pool.shape = (1, num_rois, channels, pool_size, pool_size)
  # num_rois (4) 7x7 roi pooling
  out_roi_pool = RoiPoolingConv(pooling_regions, num_rois)([base_layers, input_rois])

  # Flatten the convlutional layer and connected to 2 FC and 2 dropout
  out = keras.layers.TimeDistributed(keras.layers.Flatten(name='flatten'))(out_roi_pool)
  out = keras.layers.TimeDistributed(keras.layers.Dense(4096, activation='relu', name='fc1'))(out)
  out = keras.layers.TimeDistributed(keras.layers.Dropout(0.5))(out)
  out = keras.layers.TimeDistributed(keras.layers.Dense(4096, activation='relu', name='fc2'))(out)
  out = keras.layers.TimeDistributed(keras.layers.Dropout(0.5))(out)

  # There are two output layer
  # out_class: softmax acivation function for classify the class name of the object
  # out_regr: linear activation function for bboxes coordinates regression
  out_class = keras.layers.TimeDistributed(keras.layers.Dense(nb_classes, activation='softmax', kernel_initializer='zero'), name='dense_class_{}'.format(nb_classes))(out)
  # note: no regression target for bg class
  out_regr = keras.layers.TimeDistributed(keras.layers.Dense(4 * (nb_classes-1), activation='linear', kernel_initializer='zero'), name='dense_regress_{}'.format(nb_classes))(out)

  return [out_class, out_regr]

# Apply regression layer to all anchors in one feature map
def apply_regr_np(X, T):

  try:
    x = X[0, :, :]
    y = X[1, :, :]
    w = X[2, :, :]
    h = X[3, :, :]

    tx = T[0, :, :]
    ty = T[1, :, :]
    tw = T[2, :, :]
    th = T[3, :, :]

    cx = x + w/2.
    cy = y + h/2.
    cx1 = tx * w + cx
    cy1 = ty * h + cy

    w1 = np.exp(tw.astype(np.float64)) * w
    h1 = np.exp(th.astype(np.float64)) * h
    x1 = cx1 - w1/2.
    y1 = cy1 - h1/2.

    x1 = np.round(x1)
    y1 = np.round(y1)
    w1 = np.round(w1)
    h1 = np.round(h1)
    return np.stack([x1, y1, w1, h1])
  except Exception as e:
    print(e)
    return X
  
# Apply regression to x, y, w and h
def apply_regr(x, y, w, h, tx, ty, tw, th):

  try:
    cx = x + w/2.
    cy = y + h/2.
    cx1 = tx * w + cx
    cy1 = ty * h + cy
    w1 = math.exp(tw) * w
    h1 = math.exp(th) * h
    x1 = cx1 - w1/2.
    y1 = cy1 - h1/2.
    x1 = int(round(x1))
    y1 = int(round(y1))
    w1 = int(round(w1))
    h1 = int(round(h1))

    return x1, y1, w1, h1

  except ValueError:
    return x, y, w, h
  except OverflowError:
    return x, y, w, h
  except Exception as e:
    print(e)
    return x, y, w, h

# Convert rpn layer to roi bboxes
def rpn_to_roi(rpn_layer, regr_layer, config, dim_ordering, use_regr=True, max_boxes=300,overlap_thresh=0.9):
	
  # Make sure that there is configurations
  if config == None:
    config = common.Config()

  # Create regression layer
  regr_layer = regr_layer / config.std_scaling

  anchor_sizes = config.anchor_box_scales  # (3 in here)
  anchor_ratios = config.anchor_box_ratios # (3 in here)

  assert rpn_layer.shape[0] == 1

  (rows, cols) = rpn_layer.shape[1:3]

  curr_layer = 0

  # A.shape = (4, feature_map.height, feature_map.width, num_anchors) 
  # Might be (4, 18, 25, 18) if resized image is 400 width and 300
  # A is the coordinates for 9 anchors for every point in the feature map 
  # => all 18x25x9=4050 anchors cooridnates
  A = np.zeros((4, rpn_layer.shape[1], rpn_layer.shape[2], rpn_layer.shape[3]))

  for anchor_size in anchor_sizes:
    for anchor_ratio in anchor_ratios:
      # anchor_x = (128 * 1) / 16 = 8 => width of current anchor
      # anchor_y = (128 * 2) / 16 = 16 => height of current anchor
      anchor_x = (anchor_size * anchor_ratio[0])/config.rpn_stride
      anchor_y = (anchor_size * anchor_ratio[1])/config.rpn_stride

      # curr_layer: 0~8 (9 anchors)
      # the Kth anchor of all position in the feature map (9th in total)
      regr = regr_layer[0, :, :, 4 * curr_layer:4 * curr_layer + 4] # shape => (18, 25, 4)
      regr = np.transpose(regr, (2, 0, 1)) # shape => (4, 18, 25)

      # Create 18x25 mesh grid
      # For every point in x, there are all the y points and vice versa
      # X.shape = (18, 25)
      # Y.shape = (18, 25)
      X, Y = np.meshgrid(np.arange(cols),np. arange(rows))

      # Calculate anchor position and size for each feature map point
      A[0, :, :, curr_layer] = X - anchor_x/2 # Top left x coordinate
      A[1, :, :, curr_layer] = Y - anchor_y/2 # Top left y coordinate
      A[2, :, :, curr_layer] = anchor_x    # width of current anchor
      A[3, :, :, curr_layer] = anchor_y    # height of current anchor

      # Apply regression to x, y, w and h if there is rpn regression layer
      if use_regr:
        A[:, :, :, curr_layer] = apply_regr_np(A[:, :, :, curr_layer], regr)

      # Avoid width and height exceeding 1
      A[2, :, :, curr_layer] = np.maximum(1, A[2, :, :, curr_layer])
      A[3, :, :, curr_layer] = np.maximum(1, A[3, :, :, curr_layer])

      # Convert (x, y , w, h) to (x1, y1, x2, y2)
      # x1, y1 is top left coordinate
      # x2, y2 is bottom right coordinate
      A[2, :, :, curr_layer] += A[0, :, :, curr_layer]
      A[3, :, :, curr_layer] += A[1, :, :, curr_layer]

      # Avoid bboxes drawn outside the feature map
      A[0, :, :, curr_layer] = np.maximum(0, A[0, :, :, curr_layer])
      A[1, :, :, curr_layer] = np.maximum(0, A[1, :, :, curr_layer])
      A[2, :, :, curr_layer] = np.minimum(cols-1, A[2, :, :, curr_layer])
      A[3, :, :, curr_layer] = np.minimum(rows-1, A[3, :, :, curr_layer])

      curr_layer += 1

  all_boxes = np.reshape(A.transpose((0, 3, 1, 2)), (4, -1)).transpose((1, 0)) # shape=(4050, 4)
  all_probs = rpn_layer.transpose((0, 3, 1, 2)).reshape((-1))          # shape=(4050,)

  x1 = all_boxes[:, 0]
  y1 = all_boxes[:, 1]
  x2 = all_boxes[:, 2]
  y2 = all_boxes[:, 3]

  # Find out the bboxes which is illegal and delete them from bboxes list
  idxs = np.where((x1 - x2 >= 0) | (y1 - y2 >= 0))

  all_boxes = np.delete(all_boxes, idxs, 0)
  all_probs = np.delete(all_probs, idxs, 0)

  # Apply non_max_suppression
  # Only extract the bboxes. Don't need rpn probs in the later process
  result = common.non_max_suppression_fast(all_boxes, all_probs, overlap_thresh=overlap_thresh, max_boxes=max_boxes)[0]

  return result

Modellbyggare

Denna modul används för att skapa träningsmodeller och inferensmodeller. En VGG-16-modell används som ryggradsmodell för bildklassificering, den valdes för att påskynda träningstiden.

# Import libraries
import keras
import annytab.frcnn.common as common
import annytab.frcnn.layers as layers

# Get a VGG-16 model
def get_vgg_16_model(input=None):

  # Make sure that the input is okay
  input_shape = (None, None, 3)
  if input is None:
    input = keras.layers.Input(shape=input_shape)
  else:
    if not keras.backend.is_keras_tensor(input):
      input = keras.layers.Input(tensor=input, shape=input_shape)

  # Set backbone axis
  bn_axis = 3

  # Block 1
  x = keras.layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block1_conv1')(input)
  x = keras.layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block1_conv2')(x)
  x = keras.layers.MaxPooling2D((2, 2), strides=(2, 2), name='block1_pool')(x)

  # Block 2
  x = keras.layers.Conv2D(128, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block2_conv1')(x)
  x = keras.layers.Conv2D(128, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block2_conv2')(x)
  x = keras.layers.MaxPooling2D((2, 2), strides=(2, 2), name='block2_pool')(x)

  # Block 3
  x = keras.layers.Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block3_conv1')(x)
  x = keras.layers.Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block3_conv2')(x)
  x = keras.layers.Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block3_conv3')(x)
  x = keras.layers.MaxPooling2D((2, 2), strides=(2, 2), name='block3_pool')(x)

  # Block 4
  x = keras.layers.Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block4_conv1')(x)
  x = keras.layers.Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block4_conv2')(x)
  x = keras.layers.Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block4_conv3')(x)
  x = keras.layers.MaxPooling2D((2, 2), strides=(2, 2), name='block4_pool')(x)

  # Block 5
  x = keras.layers.Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block5_conv1')(x)
  x = keras.layers.Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block5_conv2')(x)
  x = keras.layers.Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block5_conv3')(x)
  # x = keras.layers.MaxPooling2D((2, 2), strides=(2, 2), name='block5_pool')(x)

  return x

# Get training models
def get_training_models(config=None, num_classes=3, weights_path=None):

  # Make sure that there is configurations
  if config == None:
    config = common.Config()

  # Calculate the number of anchors
  num_anchors = len(config.anchor_box_scales) * len(config.anchor_box_ratios)

  # Create input layers
  img_input = keras.layers.Input(shape=(None, None, 3))
  roi_input = keras.layers.Input(shape=(None, 4))

  # Get a backbone model (VGG here, can be Resnet50, Inception, etc)
  backbone = get_vgg_16_model(img_input)

  # Create an rpn layer
  rpn = layers.rpn_layer(backbone, num_anchors)

  # Create a classifier
  classifier = layers.classifier_layer(backbone, roi_input, config.num_rois, nb_classes=num_classes)

  # Create models
  rpn_model = keras.models.Model(img_input, rpn[:2])
  classifier_model = keras.models.Model([img_input, roi_input], classifier)
  total_model = keras.models.Model([img_input, roi_input], rpn[:2] + classifier)

  # Load weights
  if weights_path != None:
    rpn_model.load_weights(weights_path, by_name=True)
    classifier_model.load_weights(weights_path, by_name=True)

  # Compile models
  rpn_model.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(lr=1e-5), loss=[common.rpn_loss_cls(num_anchors, config=config), common.rpn_loss_regr(num_anchors, config=config)])
  classifier_model.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(lr=1e-5), loss=[common.class_loss_cls(config=config), common.class_loss_regr(num_classes-1, config=config)], metrics={'dense_class_{}'.format(num_classes): 'accuracy'})
  total_model.compile(optimizer='sgd', loss='mae')

  # Return models
  return rpn_model, classifier_model, total_model

# Get inference models
def get_inference_models(config=None, num_classes=3, weights_path=None):

  # Make sure that there is configurations
  if config == None:
    config = common.Config()

  # Calculate the number of anchors
  num_anchors = len(config.anchor_box_scales) * len(config.anchor_box_ratios)

  # Create input layers
  img_input = keras.layers.Input(shape=(None, None, 3))
  roi_input = keras.layers.Input(shape=(config.num_rois, 4))
  feature_map_input = keras.layers.Input(shape=(None, None, 512))

  # Get a backbone model (VGG here, can be Resnet50, Inception, etc)
  backbone = get_vgg_16_model(img_input)

  # Create an rpn layer
  rpn = layers.rpn_layer(backbone, num_anchors)

  # Create a classifier
  classifier = layers.classifier_layer(feature_map_input, roi_input, config.num_rois, nb_classes=num_classes)

  # Create models
  rpn_model = keras.models.Model(img_input, rpn)
  classifier_only_model = keras.models.Model([feature_map_input, roi_input], classifier)
  classifier_model = keras.models.Model([feature_map_input, roi_input], classifier)

  # Load weights
  rpn_model.load_weights(weights_path, by_name=True)
  classifier_model.load_weights(weights_path, by_name=True)

  # Compile models
  rpn_model.compile(optimizer='sgd', loss='mse')
  classifier_model.compile(optimizer='sgd', loss='mse')

  # Return models
  return rpn_model, classifier_model, classifier_only_model

Felsökning

Syftet med felsökning är att se till att annotationerna är korrekta, det är viktigt att kontrollera detta innan träningen påbörjas. Resultatet från en körning är en bild med uppritade rutor för varje objekt i bilden.

# Import libraries
import time
import cv2
import random
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import annytab.frcnn.common as common
import tensorflow as tf

# The main entry point for this module
def main():

  # Create configuration
  config = common.Config()
  config.annotations_file_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\train_annotations.csv'
  config.img_base_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\'
  config.use_horizontal_flips = True
  config.use_vertical_flips = True
  config.rot_90 = True
  config.num_rois = 4

  # Set the gpu to use
  common.setup_gpu('cpu')
  #common.setup_gpu(0)
  #print('Tf with cuda:{0}'.format(tf.test.is_built_with_cuda()))
  #print('Tf with cuda:{0}'.format(tf.test.is_gpu_available(cuda_only=False, min_cuda_compute_capability=None)))

  # Get data
  st = time.time()
  images, classes, mappings = common.get_data(config)
  print()
  print('Spend {0:0.2f} mins to load the data'.format((time.time()-st)/60))

  # Make sure that we have a bg class. A background region, this is usually for hard negative mining
  if 'bg' not in classes:
    classes['bg'] = 0
    mappings['bg'] = len(mappings)

  # Print class distribution
  print('Training images per class:')
  print(classes)
  print('Num classes (including bg) = {}'.format(len(classes)))
  print(mappings)

  # Randomize images to get different each time
  random.shuffle(images)

  # Get a train generator
  train_generator = common.get_anchor_gt(images, config, mode='test')

  # Get the next element in the training set
  X, Y, image_data, debug_img, debug_num_pos = next(train_generator)

  # Output debug information
  print('Original image: height={0} width={1}'.format(image_data['height'], image_data['width']))
  print('Resized image: height={0} width={1} im_size={2}'.format(X.shape[1], X.shape[2], config.im_size))
  print('Feature map size: height={0} width={1} rpn_stride={2}'.format(Y[0].shape[1], Y[0].shape[2], config.rpn_stride))
  print(X.shape)
  print(str(len(Y)) + ' includes y_rpn_cls and y_rpn_regr')
  print('Shape of y_rpn_cls {0}'.format(Y[0].shape))
  print('Shape of y_rpn_regr {0}'.format(Y[1].shape))
  print(image_data)
  print('Number of positive anchors for this image: {0}'.format(debug_num_pos))

  if debug_num_pos==0:
    gt_x1, gt_x2 = image_data['bboxes'][0]['x1']*(X.shape[2]/image_data['height']), image_data['bboxes'][0]['x2']*(X.shape[2]/image_data['height'])
    gt_y1, gt_y2 = image_data['bboxes'][0]['y1']*(X.shape[1]/image_data['width']), image_data['bboxes'][0]['y2']*(X.shape[1]/image_data['width'])
    gt_x1, gt_y1, gt_x2, gt_y2 = int(gt_x1), int(gt_y1), int(gt_x2), int(gt_y2)

    img = debug_img.copy()
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    color = (0, 255, 0)
    cv2.putText(img, 'gt bbox', (gt_x1, gt_y1+5), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 0.7, color, 1)
    cv2.rectangle(img, (gt_x1, gt_y1), (gt_x2, gt_y2), color, 2)
    cv2.circle(img, (int((gt_x1+gt_x2)/2), int((gt_y1+gt_y2)/2)), 3, color, -1)

    # Display the image
    plt.grid()
    plt.imshow(img)
    plt.show()
  else:
    cls = Y[0][0]
    pos_cls = np.where(cls==1)
    print(pos_cls)
    regr = Y[1][0]
    pos_regr = np.where(regr==1)
    print(pos_regr)
    print('y_rpn_cls for possible pos anchor: {0}'.format(cls[pos_cls[0][0],pos_cls[1][0],:]))
    print('y_rpn_regr for positive anchor: {0}'.format(regr[pos_regr[0][0],pos_regr[1][0],:]))

    gt_x1, gt_x2 = image_data['bboxes'][0]['x1']*(X.shape[2]/image_data['width']), image_data['bboxes'][0]['x2']*(X.shape[2]/image_data['width'])
    gt_y1, gt_y2 = image_data['bboxes'][0]['y1']*(X.shape[1]/image_data['height']), image_data['bboxes'][0]['y2']*(X.shape[1]/image_data['height'])
    gt_x1, gt_y1, gt_x2, gt_y2 = int(gt_x1), int(gt_y1), int(gt_x2), int(gt_y2)

    img = debug_img.copy()
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    color = (0, 255, 0)
    #  cv2.putText(img, 'gt bbox', (gt_x1, gt_y1-5), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.7, color, 1)
    cv2.rectangle(img, (gt_x1, gt_y1), (gt_x2, gt_y2), color, 2)
    cv2.circle(img, (int((gt_x1+gt_x2)/2), int((gt_y1+gt_y2)/2)), 3, color, -1)

    # Add text
    textLabel = 'gt bbox'
    (retval,baseLine) = cv2.getTextSize(textLabel,cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN,0.5,1)
    textOrg = (gt_x1, gt_y1+5)
    cv2.putText(img, textLabel, textOrg, cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 0.5, (255, 255, 255), 1)

    # Draw positive anchors according to the y_rpn_regr
    for i in range(debug_num_pos):

      color = (100+i*(155/4), 0, 100+i*(155/4))

      idx = pos_regr[2][i*4]/4
      anchor_size = config.anchor_box_scales[int(idx/3)]
      anchor_ratio = config.anchor_box_ratios[2-int((idx+1)%3)]

      center = (pos_regr[1][i*4]*config.rpn_stride, pos_regr[0][i*4]*config.rpn_stride)
      print('Center position of positive anchor: ', center)
      cv2.circle(img, center, 3, color, -1)
      anc_w, anc_h = anchor_size*anchor_ratio[0], anchor_size*anchor_ratio[1]
      cv2.rectangle(img, (center[0]-int(anc_w/2), center[1]-int(anc_h/2)), (center[0]+int(anc_w/2), center[1]+int(anc_h/2)), color, 2)

  # Display the image
  print('Green bboxes is ground-truth bbox. Others are positive anchors')
  plt.figure(figsize=(8,8))
  plt.grid()
  plt.imshow(img)
  plt.savefig('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\frcnn\\plots\\debug.png')
  #plt.show()

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()

Träning

Träningsmodeller skapas om ingen träning har utförts tidigare, vikter kan läsas in från en förtränad modell. Träningsmodeller laddas med sparade vikter om träning har genomförts tidigare, detta gör det möjligt för modellen att fortsätta sin träning (överföringsinlärning). Resultatet från en körning visas nedanför koden.

# Import libraries
import os
import time
import cv2
import keras
import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf
import annytab.frcnn.common as common
import annytab.frcnn.model_builder as mb
import annytab.frcnn.layers as layers

# The main entry point for this module
def main():

  # Create configuration
  config = common.Config()
  config.annotations_file_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\train_annotations.csv'
  config.img_base_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\'
  config.pretrained_model_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\frcnn\\vgg16_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels.h5'
  config.model_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\frcnn\\training_model.h5'
  config.records_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\frcnn\\records.csv'
  config.use_horizontal_flips = True
  config.use_vertical_flips = True
  config.rot_90 = True
  config.num_rois = 4

  # Set the gpu to use
  common.setup_gpu('cpu')
  #common.setup_gpu(0)

  # Get data
  st = time.time()
  images, classes, mappings = common.get_data(config)
  print()
  print('Spend {0:0.2f} mins to load the data'.format((time.time()-st)/60))

  # Make sure that we have a bg class. A background region, this is usually for hard negative mining
  if 'bg' not in classes:
    classes['bg'] = 0
    mappings['bg'] = len(mappings)

  # Print class distribution
  print('Training images per class:')
  print(classes)
  print('Number of classes (including bg) = {}'.format(len(classes)))
  print(mappings)

  # Get a train generator
  train_generator = common.get_anchor_gt(images, config, mode='train')

  # Get training models
  if os.path.isfile(config.model_path):
  
    # Get training models
    model_rpn, model_classifier, model_all = mb.get_training_models(config, len(classes), weights_path=config.model_path)

    # Load records
    record_df = pd.read_csv(config.records_path)
    r_mean_overlapping_bboxes = record_df['mean_overlapping_bboxes']
    r_class_acc = record_df['class_acc']
    r_loss_rpn_cls = record_df['loss_rpn_cls']
    r_loss_rpn_regr = record_df['loss_rpn_regr']
    r_loss_class_cls = record_df['loss_class_cls']
    r_loss_class_regr = record_df['loss_class_regr']
    r_curr_loss = record_df['curr_loss']
    r_elapsed_time = record_df['elapsed_time']
    r_mAP = record_df['mAP']

    print('Already trained {0} batches'.format(len(record_df)))

  else:
    # Check if we can load weights from pretrained model or not
    if os.path.isfile(config.pretrained_model_path):
      model_rpn, model_classifier, model_all = mb.get_training_models(config, len(classes), weights_path=config.pretrained_model_path)
    else:
      model_rpn, model_classifier, model_all = mb.get_training_models(config, len(classes))

    # Create a records dataframe
    record_df = pd.DataFrame(columns=['mean_overlapping_bboxes', 'class_acc', 'loss_rpn_cls', 'loss_rpn_regr', 'loss_class_cls', 'loss_class_regr', 'curr_loss', 'elapsed_time', 'mAP'])

  # Settings for training
  total_epochs = len(record_df)
  r_epochs = len(record_df)
  steps = 240 # 240 images (epoch_length)
  num_epochs = 1
  iter_num = 0
  total_epochs += num_epochs
  losses = np.zeros((steps, 5))
  rpn_accuracy_rpn_monitor = []
  rpn_accuracy_for_epoch = []
  if len(record_df)==0:
    best_loss = np.Inf
  else:
    best_loss = np.min(r_curr_loss)

  # Start training (one image on each iteration)
  start_time = time.time()

  # Loop epochs
  for epoch_num in range(num_epochs):

    # Create a progress bar
    progbar = keras.utils.Progbar(steps)

    # Print the current epoch
    print('Epoch {}/{}'.format(r_epochs + 1, total_epochs))
    r_epochs += 1

    while True:
      try:

        if len(rpn_accuracy_rpn_monitor) == steps and config.verbose:
          mean_overlapping_bboxes = float(sum(rpn_accuracy_rpn_monitor))/len(rpn_accuracy_rpn_monitor)
          rpn_accuracy_rpn_monitor = []
          if mean_overlapping_bboxes == 0:
            print('RPN is not producing bounding boxes that overlap the ground truth boxes. Check RPN settings or keep training.')

        # Get the next element from an generator
        # Generate X (x_img) and label Y ([y_rpn_cls, y_rpn_regr])
        X, Y, img_data, debug_img, debug_num_pos = next(train_generator)

        # Train rpn model and get loss value [_, loss_rpn_cls, loss_rpn_regr]
        loss_rpn = model_rpn.train_on_batch(X, Y)

        # Get predicted rpn from rpn model [rpn_cls, rpn_regr]
        P_rpn = model_rpn.predict_on_batch(X)

        # R: bboxes (shape=(300,4))
        # Convert rpn layer to roi bboxes
        R = layers.rpn_to_roi(P_rpn[0], P_rpn[1], config, keras.backend.image_data_format(), use_regr=True, overlap_thresh=0.7, max_boxes=300)
      
        # note: calc_iou converts from (x1,y1,x2,y2) to (x,y,w,h) format
        # X2: bboxes that iou > config.classifier_min_overlap for all gt bboxes in 300 non_max_suppression bboxes
        # Y1: one hot code for bboxes from above => x_roi (X)
        # Y2: corresponding labels and corresponding gt bboxes
        X2, Y1, Y2, IouS = common.calc_iou(R, img_data, config, mappings)

        # If X2 is None means there are no matching bboxes
        if X2 is None:
          rpn_accuracy_rpn_monitor.append(0)
          rpn_accuracy_for_epoch.append(0)
          continue
      
        # Find out the positive anchors and negative anchors
        neg_samples = np.where(Y1[0, :, -1] == 1)
        pos_samples = np.where(Y1[0, :, -1] == 0)

        if len(neg_samples) > 0:
          neg_samples = neg_samples[0]
        else:
          neg_samples = []

        if len(pos_samples) > 0:
          pos_samples = pos_samples[0]
        else:
          pos_samples = []

        rpn_accuracy_rpn_monitor.append(len(pos_samples))
        rpn_accuracy_for_epoch.append((len(pos_samples)))

        if config.num_rois > 1:
          # If number of positive anchors is larger than 4//2 = 2, randomly choose 2 pos samples
          if len(pos_samples) < config.num_rois//2:
            selected_pos_samples = pos_samples.tolist()
          else:
            selected_pos_samples = np.random.choice(pos_samples, config.num_rois//2, replace=False).tolist()
        
          # Randomly choose (num_rois - num_pos) neg samples
          try:
            selected_neg_samples = np.random.choice(neg_samples, config.num_rois - len(selected_pos_samples), replace=False).tolist()
          except:
            selected_neg_samples = np.random.choice(neg_samples, config.num_rois - len(selected_pos_samples), replace=True).tolist()
        
          # Save all the pos and neg samples in sel_samples
          sel_samples = selected_pos_samples + selected_neg_samples
        else:
          # in the extreme case where num_rois = 1, we pick a random pos or neg sample
          selected_pos_samples = pos_samples.tolist()
          selected_neg_samples = neg_samples.tolist()
          if np.random.randint(0, 2):
            sel_samples = random.choice(neg_samples)
          else:
            sel_samples = random.choice(pos_samples)

        # Train classifier
        loss_class = model_classifier.train_on_batch([X, X2[:, sel_samples, :]], [Y1[:, sel_samples, :], Y2[:, sel_samples, :]])
        losses[iter_num, 0] = loss_rpn[1]
        losses[iter_num, 1] = loss_rpn[2]
        losses[iter_num, 2] = loss_class[1]
        losses[iter_num, 3] = loss_class[2]
        losses[iter_num, 4] = loss_class[3]
        iter_num += 1

        # Update the progress bar
        progbar.update(iter_num, [('rpn_cls', np.mean(losses[:iter_num, 0])), ('rpn_regr', np.mean(losses[:iter_num, 1])),
                      ('final_cls', np.mean(losses[:iter_num, 2])), ('final_regr', np.mean(losses[:iter_num, 3]))])
      
        # Free memory before each step
        #tf.keras.backend.clear_session()

        # Start the next step
        if iter_num == steps:
          loss_rpn_cls = np.mean(losses[:, 0])
          loss_rpn_regr = np.mean(losses[:, 1])
          loss_class_cls = np.mean(losses[:, 2])
          loss_class_regr = np.mean(losses[:, 3])
          class_acc = np.mean(losses[:, 4])

          mean_overlapping_bboxes = float(sum(rpn_accuracy_for_epoch)) / len(rpn_accuracy_for_epoch)
          rpn_accuracy_for_epoch = []

          if config.verbose:
            print('Mean number of bounding boxes from RPN overlapping ground truth boxes: {0}'.format(mean_overlapping_bboxes))
            print('Classifier accuracy for bounding boxes from RPN: {0}'.format(class_acc))
            print('Loss RPN classifier: {0}'.format(loss_rpn_cls))
            print('Loss RPN regression: {0}'.format(loss_rpn_regr))
            print('Loss Detector classifier: {0}'.format(loss_class_cls))
            print('Loss Detector regression: {0}'.format(loss_class_regr))
            print('Total loss: {0}'.format(loss_rpn_cls + loss_rpn_regr + loss_class_cls + loss_class_regr))
            print('Elapsed time: {0}'.format(time.time() - start_time))
            elapsed_time = (time.time()-start_time)/60

          curr_loss = loss_rpn_cls + loss_rpn_regr + loss_class_cls + loss_class_regr
          iter_num = 0
          start_time = time.time()

          # Save the model
          if curr_loss < best_loss:
            if config.verbose:
              print('Total loss decreased from {0} to {1}, saving model.'.format(best_loss,curr_loss))
            best_loss = curr_loss
            #model_all.save_weights(config.model_path)
            model_all.save(config.model_path)

          # Create a new records row
          new_row = {'mean_overlapping_bboxes':round(mean_overlapping_bboxes, 3), 
                'class_acc':round(class_acc, 3), 
                'loss_rpn_cls':round(loss_rpn_cls, 3), 
                'loss_rpn_regr':round(loss_rpn_regr, 3), 
                'loss_class_cls':round(loss_class_cls, 3), 
                'loss_class_regr':round(loss_class_regr, 3), 
                'curr_loss':round(curr_loss, 3), 
                'elapsed_time':round(elapsed_time, 3), 
                'mAP': 0}

          # Append a new record row and save the file
          record_df = record_df.append(new_row, ignore_index=True)
          record_df.to_csv(config.records_path, index=0)

          break

      except Exception as e:
        print('Exception: {}'.format(e))
        continue

    # Free memory after each epoch
    #tf.keras.backend.clear_session()

  print('Training complete, exiting.')

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
Parsing annotation file
idx=450
Spend 0.05 mins to load the data
Training images per class:
{'Laptop': 165, 'Beer': 140, 'Goat': 145, 'bg': 0}
Number of classes (including bg) = 4
{'Laptop': 0, 'Beer': 1, 'Goat': 2, 'bg': 3}
Already trained 20 batches
Epoch 21/21
 1/240 [..............................] - ETA: 1:03:56 - rpn_cls: 4.7960 - rpn_regr: 0.0395 - final_cls: 0.6163 - final_regr: 0.0289
 2/240 [..............................] - ETA: 41:03 - rpn_cls: 4.5647 - rpn_regr: 0.0483 - final_cls: 0.5607 - final_regr: 0.0983
 3/240 [..............................] - ETA: 33:39 - rpn_cls: 4.0262 - rpn_regr: 0.0673 - final_cls: 0.5503 - final_regr: 0.2006
 4/240 [..............................] - ETA: 29:19 - rpn_cls: 3.5737 - rpn_regr: 0.0771 - final_cls: 0.5335 - final_regr: 0.2581
 5/240 [..............................] - ETA: 27:29 - rpn_cls: 3.4570 - rpn_regr: 0.0868 - final_cls: 0.5348 - final_regr: 0.3002
 6/240 [..............................] - ETA: 25:52 - rpn_cls: 3.2962 - rpn_regr: 0.0957 - final_cls: 0.5232 - final_regr: 0.3184
 7/240 [..............................] - ETA: 24:50 - rpn_cls: 3.2421 - rpn_regr: 0.1264 - final_cls: 0.5137 - final_regr: 0.3230
 8/240 [>.............................] - ETA: 23:48 - rpn_cls: 3.1559 - rpn_regr: 0.1496 - final_cls: 0.5022 - final_regr: 0.3277
 9/240 [>.............................] - ETA: 23:00 - rpn_cls: 3.0965 - rpn_regr: 0.1687 - final_cls: 0.4918 - final_regr: 0.3349
 10/240 [>.............................] - ETA: 22:29 - rpn_cls: 3.0849 - rpn_regr: 0.1911 - final_cls: 0.4800 - final_regr: 0.3368
 11/240 [>.............................] - ETA: 22:05 - rpn_cls: 3.0511 - rpn_regr: 0.2091 - final_cls: 0.4674 - final_regr: 0.3353
 12/240 [>.............................] - ETA: 21:53 - rpn_cls: 3.0447 - rpn_regr: 0.2244 - final_cls: 0.4614 - final_regr: 0.3363
 13/240 [>.............................] - ETA: 21:27 - rpn_cls: 3.0216 - rpn_regr: 0.2360 - final_cls: 0.4546 - final_regr: 0.3387
 14/240 [>.............................] - ETA: 21:03 - rpn_cls: 2.9878 - rpn_regr: 0.2441 - final_cls: 0.4488 - final_regr: 0.3412
 15/240 [>.............................] - ETA: 20:39 - rpn_cls: 2.9472 - rpn_regr: 0.2509 - final_cls: 0.4469 - final_regr: 0.3427
 16/240 [=>............................] - ETA: 20:17 - rpn_cls: 2.9265 - rpn_regr: 0.2572 - final_cls: 0.4436 - final_regr: 0.3427
 17/240 [=>............................] - ETA: 19:55 - rpn_cls: 2.8991 - rpn_regr: 0.2616 - final_cls: 0.4420 - final_regr: 0.3424
 18/240 [=>............................] - ETA: 19:45 - rpn_cls: 2.8681 - rpn_regr: 0.2670 - final_cls: 0.4394 - final_regr: 0.3410
 19/240 [=>............................] - ETA: 19:30 - rpn_cls: 2.8514 - rpn_regr: 0.2710 - final_cls: 0.4363 - final_regr: 0.3390
 20/240 [=>............................] - ETA: 19:11 - rpn_cls: 2.8300 - rpn_regr: 0.2751 - final_cls: 0.4355 - final_regr: 0.3373
 21/240 [=>............................] - ETA: 19:01 - rpn_cls: 2.8089 - rpn_regr: 0.2795 - final_cls: 0.4358 - final_regr: 0.3358
 22/240 [=>............................] - ETA: 18:50 - rpn_cls: 2.7848 - rpn_regr: 0.2831 - final_cls: 0.4370 - final_regr: 0.3353
 23/240 [=>............................] - ETA: 18:43 - rpn_cls: 2.7666 - rpn_regr: 0.2865 - final_cls: 0.4383 - final_regr: 0.3348
 24/240 [==>...........................] - ETA: 18:36 - rpn_cls: 2.7463 - rpn_regr: 0.2892 - final_cls: 0.4400 - final_regr: 0.3347
 25/240 [==>...........................] - ETA: 18:30 - rpn_cls: 2.7250 - rpn_regr: 0.2912 - final_cls: 0.4411 - final_regr: 0.3346
 26/240 [==>...........................] - ETA: 18:23 - rpn_cls: 2.7032 - rpn_regr: 0.2927 - final_cls: 0.4422 - final_regr: 0.3344
 27/240 [==>...........................] - ETA: 18:13 - rpn_cls: 2.6800 - rpn_regr: 0.2940 - final_cls: 0.4433 - final_regr: 0.3344
 28/240 [==>...........................] - ETA: 18:06 - rpn_cls: 2.6558 - rpn_regr: 0.2952 - final_cls: 0.4438 - final_regr: 0.3340
 29/240 [==>...........................] - ETA: 17:58 - rpn_cls: 2.6339 - rpn_regr: 0.2969 - final_cls: 0.4455 - final_regr: 0.3335
 30/240 [==>...........................] - ETA: 17:58 - rpn_cls: 2.6112 - rpn_regr: 0.2982 - final_cls: 0.4468 - final_regr: 0.3329
 31/240 [==>...........................] - ETA: 17:50 - rpn_cls: 2.5880 - rpn_regr: 0.2993 - final_cls: 0.4478 - final_regr: 0.3326
 32/240 [===>..........................] - ETA: 17:42 - rpn_cls: 2.5649 - rpn_regr: 0.3000 - final_cls: 0.4485 - final_regr: 0.3323
 33/240 [===>..........................] - ETA: 17:35 - rpn_cls: 2.5415 - rpn_regr: 0.3008 - final_cls: 0.4490 - final_regr: 0.3320
 34/240 [===>..........................] - ETA: 17:27 - rpn_cls: 2.5196 - rpn_regr: 0.3014 - final_cls: 0.4495 - final_regr: 0.3318
 35/240 [===>..........................] - ETA: 17:21 - rpn_cls: 2.4976 - rpn_regr: 0.3018 - final_cls: 0.4501 - final_regr: 0.3316
 36/240 [===>..........................] - ETA: 17:12 - rpn_cls: 2.4754 - rpn_regr: 0.3021 - final_cls: 0.4506 - final_regr: 0.3314
 37/240 [===>..........................] - ETA: 17:06 - rpn_cls: 2.4532 - rpn_regr: 0.3022 - final_cls: 0.4509 - final_regr: 0.3311
 38/240 [===>..........................] - ETA: 16:54 - rpn_cls: 2.4329 - rpn_regr: 0.3022 - final_cls: 0.4510 - final_regr: 0.3306
 39/240 [===>..........................] - ETA: 16:46 - rpn_cls: 2.4126 - rpn_regr: 0.3021 - final_cls: 0.4511 - final_regr: 0.3300
 40/240 [====>.........................] - ETA: 16:35 - rpn_cls: 2.3962 - rpn_regr: 0.3022 - final_cls: 0.4513 - final_regr: 0.3296
 41/240 [====>.........................] - ETA: 16:27 - rpn_cls: 2.3796 - rpn_regr: 0.3023 - final_cls: 0.4519 - final_regr: 0.3292
 42/240 [====>.........................] - ETA: 16:17 - rpn_cls: 2.3628 - rpn_regr: 0.3023 - final_cls: 0.4523 - final_regr: 0.3288
 43/240 [====>.........................] - ETA: 16:09 - rpn_cls: 2.3463 - rpn_regr: 0.3021 - final_cls: 0.4528 - final_regr: 0.3285
 44/240 [====>.........................] - ETA: 16:04 - rpn_cls: 2.3296 - rpn_regr: 0.3019 - final_cls: 0.4536 - final_regr: 0.3283
 45/240 [====>.........................] - ETA: 15:57 - rpn_cls: 2.3136 - rpn_regr: 0.3017 - final_cls: 0.4546 - final_regr: 0.3282
 46/240 [====>.........................] - ETA: 15:51 - rpn_cls: 2.2989 - rpn_regr: 0.3016 - final_cls: 0.4555 - final_regr: 0.3283
 47/240 [====>.........................] - ETA: 15:45 - rpn_cls: 2.2841 - rpn_regr: 0.3015 - final_cls: 0.4565 - final_regr: 0.3285
 48/240 [=====>........................] - ETA: 15:39 - rpn_cls: 2.2692 - rpn_regr: 0.3014 - final_cls: 0.4573 - final_regr: 0.3285
 49/240 [=====>........................] - ETA: 15:32 - rpn_cls: 2.2569 - rpn_regr: 0.3012 - final_cls: 0.4588 - final_regr: 0.3287
 50/240 [=====>........................] - ETA: 15:26 - rpn_cls: 2.2450 - rpn_regr: 0.3010 - final_cls: 0.4605 - final_regr: 0.3288
 51/240 [=====>........................] - ETA: 15:20 - rpn_cls: 2.2341 - rpn_regr: 0.3009 - final_cls: 0.4619 - final_regr: 0.3289
 52/240 [=====>........................] - ETA: 15:15 - rpn_cls: 2.2231 - rpn_regr: 0.3007 - final_cls: 0.4630 - final_regr: 0.3288
 53/240 [=====>........................] - ETA: 15:10 - rpn_cls: 2.2128 - rpn_regr: 0.3004 - final_cls: 0.4644 - final_regr: 0.3288
 54/240 [=====>........................] - ETA: 15:04 - rpn_cls: 2.2024 - rpn_regr: 0.3001 - final_cls: 0.4656 - final_regr: 0.3287
 55/240 [=====>........................] - ETA: 14:59 - rpn_cls: 2.1919 - rpn_regr: 0.2998 - final_cls: 0.4666 - final_regr: 0.3286
 56/240 [======>.......................] - ETA: 14:53 - rpn_cls: 2.1813 - rpn_regr: 0.2994 - final_cls: 0.4674 - final_regr: 0.3286
 57/240 [======>.......................] - ETA: 14:48 - rpn_cls: 2.1705 - rpn_regr: 0.2990 - final_cls: 0.4683 - final_regr: 0.3286
 58/240 [======>.......................] - ETA: 14:43 - rpn_cls: 2.1618 - rpn_regr: 0.2990 - final_cls: 0.4690 - final_regr: 0.3286
 59/240 [======>.......................] - ETA: 14:38 - rpn_cls: 2.1546 - rpn_regr: 0.2990 - final_cls: 0.4696 - final_regr: 0.3285
 60/240 [======>.......................] - ETA: 14:33 - rpn_cls: 2.1477 - rpn_regr: 0.2991 - final_cls: 0.4707 - final_regr: 0.3285
 61/240 [======>.......................] - ETA: 14:28 - rpn_cls: 2.1420 - rpn_regr: 0.2991 - final_cls: 0.4716 - final_regr: 0.3284
 62/240 [======>.......................] - ETA: 14:23 - rpn_cls: 2.1362 - rpn_regr: 0.2995 - final_cls: 0.4725 - final_regr: 0.3283
 63/240 [======>.......................] - ETA: 14:17 - rpn_cls: 2.1304 - rpn_regr: 0.2997 - final_cls: 0.4732 - final_regr: 0.3284
 64/240 [=======>......................] - ETA: 14:13 - rpn_cls: 2.1258 - rpn_regr: 0.3000 - final_cls: 0.4740 - final_regr: 0.3284
 65/240 [=======>......................] - ETA: 14:08 - rpn_cls: 2.1217 - rpn_regr: 0.3002 - final_cls: 0.4747 - final_regr: 0.3285
 66/240 [=======>......................] - ETA: 14:04 - rpn_cls: 2.1175 - rpn_regr: 0.3005 - final_cls: 0.4754 - final_regr: 0.3286
 67/240 [=======>......................] - ETA: 13:59 - rpn_cls: 2.1142 - rpn_regr: 0.3007 - final_cls: 0.4760 - final_regr: 0.3287
 68/240 [=======>......................] - ETA: 13:54 - rpn_cls: 2.1108 - rpn_regr: 0.3009 - final_cls: 0.4767 - final_regr: 0.3289
 69/240 [=======>......................] - ETA: 13:48 - rpn_cls: 2.1070 - rpn_regr: 0.3010 - final_cls: 0.4774 - final_regr: 0.3291
 70/240 [=======>......................] - ETA: 13:42 - rpn_cls: 2.1030 - rpn_regr: 0.3013 - final_cls: 0.4783 - final_regr: 0.3293
 71/240 [=======>......................] - ETA: 13:37 - rpn_cls: 2.0990 - rpn_regr: 0.3015 - final_cls: 0.4791 - final_regr: 0.3295
 72/240 [========>.....................] - ETA: 13:31 - rpn_cls: 2.0950 - rpn_regr: 0.3016 - final_cls: 0.4800 - final_regr: 0.3297
 73/240 [========>.....................] - ETA: 13:24 - rpn_cls: 2.0907 - rpn_regr: 0.3017 - final_cls: 0.4809 - final_regr: 0.3299
 74/240 [========>.....................] - ETA: 13:19 - rpn_cls: 2.0871 - rpn_regr: 0.3019 - final_cls: 0.4817 - final_regr: 0.3302
 75/240 [========>.....................] - ETA: 13:12 - rpn_cls: 2.0833 - rpn_regr: 0.3020 - final_cls: 0.4825 - final_regr: 0.3305
 76/240 [========>.....................] - ETA: 13:07 - rpn_cls: 2.0798 - rpn_regr: 0.3021 - final_cls: 0.4833 - final_regr: 0.3308
 77/240 [========>.....................] - ETA: 13:03 - rpn_cls: 2.0760 - rpn_regr: 0.3021 - final_cls: 0.4842 - final_regr: 0.3311
 78/240 [========>.....................] - ETA: 12:59 - rpn_cls: 2.0731 - rpn_regr: 0.3023 - final_cls: 0.4851 - final_regr: 0.3314
 79/240 [========>.....................] - ETA: 12:55 - rpn_cls: 2.0701 - rpn_regr: 0.3025 - final_cls: 0.4861 - final_regr: 0.3317
 80/240 [=========>....................] - ETA: 12:49 - rpn_cls: 2.0669 - rpn_regr: 0.3027 - final_cls: 0.4869 - final_regr: 0.3319
 81/240 [=========>....................] - ETA: 12:44 - rpn_cls: 2.0635 - rpn_regr: 0.3028 - final_cls: 0.4878 - final_regr: 0.3321
 82/240 [=========>....................] - ETA: 12:39 - rpn_cls: 2.0599 - rpn_regr: 0.3029 - final_cls: 0.4886 - final_regr: 0.3323
 83/240 [=========>....................] - ETA: 12:34 - rpn_cls: 2.0562 - rpn_regr: 0.3030 - final_cls: 0.4895 - final_regr: 0.3324
 84/240 [=========>....................] - ETA: 12:29 - rpn_cls: 2.0531 - rpn_regr: 0.3030 - final_cls: 0.4904 - final_regr: 0.3326
 85/240 [=========>....................] - ETA: 12:24 - rpn_cls: 2.0508 - rpn_regr: 0.3030 - final_cls: 0.4913 - final_regr: 0.3327
 86/240 [=========>....................] - ETA: 12:18 - rpn_cls: 2.0483 - rpn_regr: 0.3031 - final_cls: 0.4922 - final_regr: 0.3328
 87/240 [=========>....................] - ETA: 12:13 - rpn_cls: 2.0457 - rpn_regr: 0.3031 - final_cls: 0.4930 - final_regr: 0.3330
 88/240 [==========>...................] - ETA: 12:09 - rpn_cls: 2.0433 - rpn_regr: 0.3032 - final_cls: 0.4938 - final_regr: 0.3331
 89/240 [==========>...................] - ETA: 12:05 - rpn_cls: 2.0416 - rpn_regr: 0.3033 - final_cls: 0.4947 - final_regr: 0.3333
 90/240 [==========>...................] - ETA: 12:01 - rpn_cls: 2.0398 - rpn_regr: 0.3034 - final_cls: 0.4955 - final_regr: 0.3335
 91/240 [==========>...................] - ETA: 11:55 - rpn_cls: 2.0380 - rpn_regr: 0.3035 - final_cls: 0.4964 - final_regr: 0.3337
 92/240 [==========>...................] - ETA: 11:51 - rpn_cls: 2.0361 - rpn_regr: 0.3035 - final_cls: 0.4972 - final_regr: 0.3338
 93/240 [==========>...................] - ETA: 11:46 - rpn_cls: 2.0341 - rpn_regr: 0.3035 - final_cls: 0.4979 - final_regr: 0.3340
 94/240 [==========>...................] - ETA: 11:40 - rpn_cls: 2.0328 - rpn_regr: 0.3036 - final_cls: 0.4986 - final_regr: 0.3341
 95/240 [==========>...................] - ETA: 11:35 - rpn_cls: 2.0314 - rpn_regr: 0.3037 - final_cls: 0.4993 - final_regr: 0.3342
 96/240 [===========>..................] - ETA: 11:29 - rpn_cls: 2.0299 - rpn_regr: 0.3038 - final_cls: 0.5000 - final_regr: 0.3342
 97/240 [===========>..................] - ETA: 11:24 - rpn_cls: 2.0283 - rpn_regr: 0.3038 - final_cls: 0.5006 - final_regr: 0.3343
 98/240 [===========>..................] - ETA: 11:19 - rpn_cls: 2.0267 - rpn_regr: 0.3039 - final_cls: 0.5013 - final_regr: 0.3344
 99/240 [===========>..................] - ETA: 11:14 - rpn_cls: 2.0252 - rpn_regr: 0.3040 - final_cls: 0.5018 - final_regr: 0.3344
100/240 [===========>..................] - ETA: 11:09 - rpn_cls: 2.0235 - rpn_regr: 0.3040 - final_cls: 0.5025 - final_regr: 0.3345
101/240 [===========>..................] - ETA: 11:05 - rpn_cls: 2.0218 - rpn_regr: 0.3041 - final_cls: 0.5031 - final_regr: 0.3345
102/240 [===========>..................] - ETA: 11:00 - rpn_cls: 2.0200 - rpn_regr: 0.3041 - final_cls: 0.5037 - final_regr: 0.3346
103/240 [===========>..................] - ETA: 10:55 - rpn_cls: 2.0181 - rpn_regr: 0.3041 - final_cls: 0.5043 - final_regr: 0.3346
104/240 [============>.................] - ETA: 10:50 - rpn_cls: 2.0161 - rpn_regr: 0.3041 - final_cls: 0.5048 - final_regr: 0.3345
105/240 [============>.................] - ETA: 10:45 - rpn_cls: 2.0139 - rpn_regr: 0.3041 - final_cls: 0.5054 - final_regr: 0.3345
106/240 [============>.................] - ETA: 10:40 - rpn_cls: 2.0119 - rpn_regr: 0.3040 - final_cls: 0.5059 - final_regr: 0.3345
107/240 [============>.................] - ETA: 10:35 - rpn_cls: 2.0098 - rpn_regr: 0.3039 - final_cls: 0.5065 - final_regr: 0.3344
108/240 [============>.................] - ETA: 10:30 - rpn_cls: 2.0076 - rpn_regr: 0.3039 - final_cls: 0.5070 - final_regr: 0.3345
109/240 [============>.................] - ETA: 10:26 - rpn_cls: 2.0058 - rpn_regr: 0.3039 - final_cls: 0.5075 - final_regr: 0.3345
110/240 [============>.................] - ETA: 10:21 - rpn_cls: 2.0040 - rpn_regr: 0.3038 - final_cls: 0.5081 - final_regr: 0.3346
111/240 [============>.................] - ETA: 10:17 - rpn_cls: 2.0022 - rpn_regr: 0.3038 - final_cls: 0.5087 - final_regr: 0.3346
112/240 [=============>................] - ETA: 10:11 - rpn_cls: 2.0006 - rpn_regr: 0.3038 - final_cls: 0.5092 - final_regr: 0.3346
113/240 [=============>................] - ETA: 10:06 - rpn_cls: 1.9988 - rpn_regr: 0.3038 - final_cls: 0.5097 - final_regr: 0.3347
114/240 [=============>................] - ETA: 10:02 - rpn_cls: 1.9970 - rpn_regr: 0.3037 - final_cls: 0.5102 - final_regr: 0.3347
115/240 [=============>................] - ETA: 9:58 - rpn_cls: 1.9954 - rpn_regr: 0.3037 - final_cls: 0.5106 - final_regr: 0.3347
116/240 [=============>................] - ETA: 9:53 - rpn_cls: 1.9938 - rpn_regr: 0.3036 - final_cls: 0.5110 - final_regr: 0.3348
117/240 [=============>................] - ETA: 9:48 - rpn_cls: 1.9921 - rpn_regr: 0.3036 - final_cls: 0.5113 - final_regr: 0.3348
118/240 [=============>................] - ETA: 9:43 - rpn_cls: 1.9903 - rpn_regr: 0.3035 - final_cls: 0.5117 - final_regr: 0.3348
119/240 [=============>................] - ETA: 9:37 - rpn_cls: 1.9885 - rpn_regr: 0.3034 - final_cls: 0.5120 - final_regr: 0.3348
120/240 [==============>...............] - ETA: 9:32 - rpn_cls: 1.9869 - rpn_regr: 0.3033 - final_cls: 0.5124 - final_regr: 0.3348
121/240 [==============>...............] - ETA: 9:27 - rpn_cls: 1.9853 - rpn_regr: 0.3033 - final_cls: 0.5127 - final_regr: 0.3348
122/240 [==============>...............] - ETA: 9:22 - rpn_cls: 1.9837 - rpn_regr: 0.3032 - final_cls: 0.5131 - final_regr: 0.3348
123/240 [==============>...............] - ETA: 9:16 - rpn_cls: 1.9821 - rpn_regr: 0.3031 - final_cls: 0.5134 - final_regr: 0.3348
124/240 [==============>...............] - ETA: 9:11 - rpn_cls: 1.9804 - rpn_regr: 0.3030 - final_cls: 0.5137 - final_regr: 0.3348
125/240 [==============>...............] - ETA: 9:06 - rpn_cls: 1.9787 - rpn_regr: 0.3029 - final_cls: 0.5140 - final_regr: 0.3348
126/240 [==============>...............] - ETA: 9:01 - rpn_cls: 1.9771 - rpn_regr: 0.3028 - final_cls: 0.5143 - final_regr: 0.3347
127/240 [==============>...............] - ETA: 8:55 - rpn_cls: 1.9755 - rpn_regr: 0.3026 - final_cls: 0.5145 - final_regr: 0.3348
128/240 [===============>..............] - ETA: 8:50 - rpn_cls: 1.9738 - rpn_regr: 0.3025 - final_cls: 0.5148 - final_regr: 0.3348
129/240 [===============>..............] - ETA: 8:45 - rpn_cls: 1.9721 - rpn_regr: 0.3024 - final_cls: 0.5150 - final_regr: 0.3348
130/240 [===============>..............] - ETA: 8:40 - rpn_cls: 1.9703 - rpn_regr: 0.3022 - final_cls: 0.5153 - final_regr: 0.3348
131/240 [===============>..............] - ETA: 8:35 - rpn_cls: 1.9684 - rpn_regr: 0.3021 - final_cls: 0.5154 - final_regr: 0.3347
132/240 [===============>..............] - ETA: 8:30 - rpn_cls: 1.9664 - rpn_regr: 0.3019 - final_cls: 0.5157 - final_regr: 0.3347
133/240 [===============>..............] - ETA: 8:25 - rpn_cls: 1.9648 - rpn_regr: 0.3018 - final_cls: 0.5159 - final_regr: 0.3347
134/240 [===============>..............] - ETA: 8:20 - rpn_cls: 1.9630 - rpn_regr: 0.3017 - final_cls: 0.5161 - final_regr: 0.3347
135/240 [===============>..............] - ETA: 8:15 - rpn_cls: 1.9612 - rpn_regr: 0.3016 - final_cls: 0.5164 - final_regr: 0.3347
136/240 [================>.............] - ETA: 8:10 - rpn_cls: 1.9594 - rpn_regr: 0.3014 - final_cls: 0.5167 - final_regr: 0.3347
137/240 [================>.............] - ETA: 8:05 - rpn_cls: 1.9577 - rpn_regr: 0.3013 - final_cls: 0.5169 - final_regr: 0.3346
138/240 [================>.............] - ETA: 8:00 - rpn_cls: 1.9559 - rpn_regr: 0.3012 - final_cls: 0.5172 - final_regr: 0.3346
139/240 [================>.............] - ETA: 7:54 - rpn_cls: 1.9542 - rpn_regr: 0.3010 - final_cls: 0.5174 - final_regr: 0.3346
140/240 [================>.............] - ETA: 7:49 - rpn_cls: 1.9524 - rpn_regr: 0.3009 - final_cls: 0.5177 - final_regr: 0.3346
141/240 [================>.............] - ETA: 7:45 - rpn_cls: 1.9507 - rpn_regr: 0.3007 - final_cls: 0.5179 - final_regr: 0.3345
142/240 [================>.............] - ETA: 7:39 - rpn_cls: 1.9490 - rpn_regr: 0.3006 - final_cls: 0.5181 - final_regr: 0.3345
143/240 [================>.............] - ETA: 7:35 - rpn_cls: 1.9472 - rpn_regr: 0.3004 - final_cls: 0.5184 - final_regr: 0.3345
144/240 [=================>............] - ETA: 7:30 - rpn_cls: 1.9454 - rpn_regr: 0.3002 - final_cls: 0.5187 - final_regr: 0.3344
145/240 [=================>............] - ETA: 7:25 - rpn_cls: 1.9436 - rpn_regr: 0.3001 - final_cls: 0.5189 - final_regr: 0.3344
146/240 [=================>............] - ETA: 7:20 - rpn_cls: 1.9418 - rpn_regr: 0.2999 - final_cls: 0.5192 - final_regr: 0.3343
147/240 [=================>............] - ETA: 7:15 - rpn_cls: 1.9401 - rpn_regr: 0.2997 - final_cls: 0.5194 - final_regr: 0.3343
148/240 [=================>............] - ETA: 7:10 - rpn_cls: 1.9385 - rpn_regr: 0.2996 - final_cls: 0.5196 - final_regr: 0.3343
149/240 [=================>............] - ETA: 7:06 - rpn_cls: 1.9367 - rpn_regr: 0.2994 - final_cls: 0.5198 - final_regr: 0.3342
150/240 [=================>............] - ETA: 7:01 - rpn_cls: 1.9350 - rpn_regr: 0.2992 - final_cls: 0.5200 - final_regr: 0.3342
151/240 [=================>............] - ETA: 6:56 - rpn_cls: 1.9333 - rpn_regr: 0.2991 - final_cls: 0.5202 - final_regr: 0.3341
152/240 [==================>...........] - ETA: 6:51 - rpn_cls: 1.9315 - rpn_regr: 0.2989 - final_cls: 0.5203 - final_regr: 0.3341
153/240 [==================>...........] - ETA: 6:46 - rpn_cls: 1.9297 - rpn_regr: 0.2987 - final_cls: 0.5205 - final_regr: 0.3340
154/240 [==================>...........] - ETA: 6:41 - rpn_cls: 1.9279 - rpn_regr: 0.2985 - final_cls: 0.5206 - final_regr: 0.3339
155/240 [==================>...........] - ETA: 6:36 - rpn_cls: 1.9262 - rpn_regr: 0.2983 - final_cls: 0.5208 - final_regr: 0.3339
156/240 [==================>...........] - ETA: 6:31 - rpn_cls: 1.9246 - rpn_regr: 0.2981 - final_cls: 0.5209 - final_regr: 0.3338
157/240 [==================>...........] - ETA: 6:26 - rpn_cls: 1.9230 - rpn_regr: 0.2979 - final_cls: 0.5211 - final_regr: 0.3337
158/240 [==================>...........] - ETA: 6:22 - rpn_cls: 1.9213 - rpn_regr: 0.2977 - final_cls: 0.5212 - final_regr: 0.3336
159/240 [==================>...........] - ETA: 6:16 - rpn_cls: 1.9196 - rpn_regr: 0.2975 - final_cls: 0.5213 - final_regr: 0.3335
160/240 [===================>..........] - ETA: 6:11 - rpn_cls: 1.9179 - rpn_regr: 0.2973 - final_cls: 0.5214 - final_regr: 0.3334
161/240 [===================>..........] - ETA: 6:07 - rpn_cls: 1.9161 - rpn_regr: 0.2971 - final_cls: 0.5214 - final_regr: 0.3333
162/240 [===================>..........] - ETA: 6:01 - rpn_cls: 1.9143 - rpn_regr: 0.2969 - final_cls: 0.5215 - final_regr: 0.3332
163/240 [===================>..........] - ETA: 5:57 - rpn_cls: 1.9129 - rpn_regr: 0.2968 - final_cls: 0.5215 - final_regr: 0.3331
164/240 [===================>..........] - ETA: 5:52 - rpn_cls: 1.9115 - rpn_regr: 0.2966 - final_cls: 0.5216 - final_regr: 0.3330
165/240 [===================>..........] - ETA: 5:47 - rpn_cls: 1.9101 - rpn_regr: 0.2964 - final_cls: 0.5216 - final_regr: 0.3329
166/240 [===================>..........] - ETA: 5:42 - rpn_cls: 1.9088 - rpn_regr: 0.2962 - final_cls: 0.5216 - final_regr: 0.3328
167/240 [===================>..........] - ETA: 5:37 - rpn_cls: 1.9076 - rpn_regr: 0.2960 - final_cls: 0.5217 - final_regr: 0.3327
168/240 [====================>.........] - ETA: 5:32 - rpn_cls: 1.9064 - rpn_regr: 0.2958 - final_cls: 0.5217 - final_regr: 0.3326
169/240 [====================>.........] - ETA: 5:27 - rpn_cls: 1.9052 - rpn_regr: 0.2956 - final_cls: 0.5217 - final_regr: 0.3325
170/240 [====================>.........] - ETA: 5:22 - rpn_cls: 1.9039 - rpn_regr: 0.2954 - final_cls: 0.5217 - final_regr: 0.3324
171/240 [====================>.........] - ETA: 5:18 - rpn_cls: 1.9027 - rpn_regr: 0.2952 - final_cls: 0.5217 - final_regr: 0.3323
172/240 [====================>.........] - ETA: 5:13 - rpn_cls: 1.9015 - rpn_regr: 0.2951 - final_cls: 0.5217 - final_regr: 0.3322
173/240 [====================>.........] - ETA: 5:08 - rpn_cls: 1.9003 - rpn_regr: 0.2949 - final_cls: 0.5218 - final_regr: 0.3321
174/240 [====================>.........] - ETA: 5:04 - rpn_cls: 1.8991 - rpn_regr: 0.2947 - final_cls: 0.5218 - final_regr: 0.3320
175/240 [====================>.........] - ETA: 4:59 - rpn_cls: 1.8979 - rpn_regr: 0.2945 - final_cls: 0.5218 - final_regr: 0.3319
176/240 [=====================>........] - ETA: 4:54 - rpn_cls: 1.8967 - rpn_regr: 0.2943 - final_cls: 0.5218 - final_regr: 0.3318
177/240 [=====================>........] - ETA: 4:49 - rpn_cls: 1.8955 - rpn_regr: 0.2941 - final_cls: 0.5218 - final_regr: 0.3317
178/240 [=====================>........] - ETA: 4:45 - rpn_cls: 1.8943 - rpn_regr: 0.2939 - final_cls: 0.5219 - final_regr: 0.3316
179/240 [=====================>........] - ETA: 4:40 - rpn_cls: 1.8930 - rpn_regr: 0.2937 - final_cls: 0.5219 - final_regr: 0.3316
180/240 [=====================>........] - ETA: 4:35 - rpn_cls: 1.8917 - rpn_regr: 0.2935 - final_cls: 0.5219 - final_regr: 0.3315
181/240 [=====================>........] - ETA: 4:31 - rpn_cls: 1.8904 - rpn_regr: 0.2934 - final_cls: 0.5219 - final_regr: 0.3314
182/240 [=====================>........] - ETA: 4:26 - rpn_cls: 1.8890 - rpn_regr: 0.2932 - final_cls: 0.5220 - final_regr: 0.3313
183/240 [=====================>........] - ETA: 4:21 - rpn_cls: 1.8876 - rpn_regr: 0.2930 - final_cls: 0.5220 - final_regr: 0.3313
184/240 [======================>.......] - ETA: 4:16 - rpn_cls: 1.8863 - rpn_regr: 0.2929 - final_cls: 0.5220 - final_regr: 0.3312
185/240 [======================>.......] - ETA: 4:12 - rpn_cls: 1.8850 - rpn_regr: 0.2927 - final_cls: 0.5221 - final_regr: 0.3312
186/240 [======================>.......] - ETA: 4:07 - rpn_cls: 1.8837 - rpn_regr: 0.2925 - final_cls: 0.5221 - final_regr: 0.3311
187/240 [======================>.......] - ETA: 4:03 - rpn_cls: 1.8824 - rpn_regr: 0.2924 - final_cls: 0.5222 - final_regr: 0.3311
188/240 [======================>.......] - ETA: 3:58 - rpn_cls: 1.8811 - rpn_regr: 0.2922 - final_cls: 0.5222 - final_regr: 0.3310
189/240 [======================>.......] - ETA: 3:53 - rpn_cls: 1.8797 - rpn_regr: 0.2920 - final_cls: 0.5222 - final_regr: 0.3309
190/240 [======================>.......] - ETA: 3:49 - rpn_cls: 1.8783 - rpn_regr: 0.2918 - final_cls: 0.5223 - final_regr: 0.3309
191/240 [======================>.......] - ETA: 3:44 - rpn_cls: 1.8770 - rpn_regr: 0.2917 - final_cls: 0.5223 - final_regr: 0.3308
192/240 [=======================>......] - ETA: 3:39 - rpn_cls: 1.8756 - rpn_regr: 0.2915 - final_cls: 0.5223 - final_regr: 0.3307
193/240 [=======================>......] - ETA: 3:35 - rpn_cls: 1.8742 - rpn_regr: 0.2913 - final_cls: 0.5223 - final_regr: 0.3307
194/240 [=======================>......] - ETA: 3:30 - rpn_cls: 1.8728 - rpn_regr: 0.2911 - final_cls: 0.5224 - final_regr: 0.3306
195/240 [=======================>......] - ETA: 3:25 - rpn_cls: 1.8715 - rpn_regr: 0.2910 - final_cls: 0.5224 - final_regr: 0.3306
196/240 [=======================>......] - ETA: 3:21 - rpn_cls: 1.8702 - rpn_regr: 0.2908 - final_cls: 0.5224 - final_regr: 0.3305
197/240 [=======================>......] - ETA: 3:16 - rpn_cls: 1.8690 - rpn_regr: 0.2906 - final_cls: 0.5224 - final_regr: 0.3305
198/240 [=======================>......] - ETA: 3:11 - rpn_cls: 1.8678 - rpn_regr: 0.2904 - final_cls: 0.5224 - final_regr: 0.3305
199/240 [=======================>......] - ETA: 3:06 - rpn_cls: 1.8666 - rpn_regr: 0.2902 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3304
200/240 [========================>.....] - ETA: 3:02 - rpn_cls: 1.8654 - rpn_regr: 0.2901 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3304
201/240 [========================>.....] - ETA: 2:57 - rpn_cls: 1.8641 - rpn_regr: 0.2899 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3303
202/240 [========================>.....] - ETA: 2:52 - rpn_cls: 1.8629 - rpn_regr: 0.2897 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3303
203/240 [========================>.....] - ETA: 2:48 - rpn_cls: 1.8616 - rpn_regr: 0.2895 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3303
204/240 [========================>.....] - ETA: 2:43 - rpn_cls: 1.8603 - rpn_regr: 0.2894 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3302
205/240 [========================>.....] - ETA: 2:39 - rpn_cls: 1.8589 - rpn_regr: 0.2892 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3302
206/240 [========================>.....] - ETA: 2:34 - rpn_cls: 1.8577 - rpn_regr: 0.2890 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3301
207/240 [========================>.....] - ETA: 2:29 - rpn_cls: 1.8564 - rpn_regr: 0.2888 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3301
208/240 [=========================>....] - ETA: 2:25 - rpn_cls: 1.8552 - rpn_regr: 0.2886 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3301
209/240 [=========================>....] - ETA: 2:20 - rpn_cls: 1.8540 - rpn_regr: 0.2885 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3300
210/240 [=========================>....] - ETA: 2:16 - rpn_cls: 1.8527 - rpn_regr: 0.2883 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3300
211/240 [=========================>....] - ETA: 2:11 - rpn_cls: 1.8515 - rpn_regr: 0.2881 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3300
212/240 [=========================>....] - ETA: 2:06 - rpn_cls: 1.8502 - rpn_regr: 0.2879 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3300
213/240 [=========================>....] - ETA: 2:02 - rpn_cls: 1.8489 - rpn_regr: 0.2878 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3300
214/240 [=========================>....] - ETA: 1:57 - rpn_cls: 1.8476 - rpn_regr: 0.2876 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3300
215/240 [=========================>....] - ETA: 1:52 - rpn_cls: 1.8464 - rpn_regr: 0.2874 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3299
216/240 [==========================>...] - ETA: 1:48 - rpn_cls: 1.8451 - rpn_regr: 0.2872 - final_cls: 0.5225 - final_regr: 0.3300
217/240 [==========================>...] - ETA: 1:43 - rpn_cls: 1.8438 - rpn_regr: 0.2870 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3300
218/240 [==========================>...] - ETA: 1:39 - rpn_cls: 1.8424 - rpn_regr: 0.2868 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3300
219/240 [==========================>...] - ETA: 1:34 - rpn_cls: 1.8411 - rpn_regr: 0.2867 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3300
220/240 [==========================>...] - ETA: 1:30 - rpn_cls: 1.8397 - rpn_regr: 0.2865 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3300
221/240 [==========================>...] - ETA: 1:25 - rpn_cls: 1.8384 - rpn_regr: 0.2863 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3300
222/240 [==========================>...] - ETA: 1:20 - rpn_cls: 1.8371 - rpn_regr: 0.2861 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3300
223/240 [==========================>...] - ETA: 1:16 - rpn_cls: 1.8357 - rpn_regr: 0.2859 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3300
224/240 [===========================>..] - ETA: 1:11 - rpn_cls: 1.8343 - rpn_regr: 0.2857 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3299
225/240 [===========================>..] - ETA: 1:07 - rpn_cls: 1.8330 - rpn_regr: 0.2856 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3299
226/240 [===========================>..] - ETA: 1:02 - rpn_cls: 1.8317 - rpn_regr: 0.2854 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3299
227/240 [===========================>..] - ETA: 58s - rpn_cls: 1.8304 - rpn_regr: 0.2852 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3299
228/240 [===========================>..] - ETA: 53s - rpn_cls: 1.8291 - rpn_regr: 0.2850 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3299
229/240 [===========================>..] - ETA: 49s - rpn_cls: 1.8280 - rpn_regr: 0.2848 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3299
230/240 [===========================>..] - ETA: 44s - rpn_cls: 1.8269 - rpn_regr: 0.2847 - final_cls: 0.5226 - final_regr: 0.3299
231/240 [===========================>..] - ETA: 40s - rpn_cls: 1.8258 - rpn_regr: 0.2845 - final_cls: 0.5227 - final_regr: 0.3298
232/240 [============================>.] - ETA: 35s - rpn_cls: 1.8247 - rpn_regr: 0.2843 - final_cls: 0.5227 - final_regr: 0.3298
233/240 [============================>.] - ETA: 31s - rpn_cls: 1.8236 - rpn_regr: 0.2841 - final_cls: 0.5227 - final_regr: 0.3298
234/240 [============================>.] - ETA: 26s - rpn_cls: 1.8225 - rpn_regr: 0.2840 - final_cls: 0.5227 - final_regr: 0.3298
235/240 [============================>.] - ETA: 22s - rpn_cls: 1.8214 - rpn_regr: 0.2838 - final_cls: 0.5227 - final_regr: 0.3298
236/240 [============================>.] - ETA: 17s - rpn_cls: 1.8203 - rpn_regr: 0.2836 - final_cls: 0.5227 - final_regr: 0.3298
237/240 [============================>.] - ETA: 13s - rpn_cls: 1.8194 - rpn_regr: 0.2834 - final_cls: 0.5227 - final_regr: 0.3298
238/240 [============================>.] - ETA: 8s - rpn_cls: 1.8184 - rpn_regr: 0.2833 - final_cls: 0.5227 - final_regr: 0.3298
239/240 [============================>.] - ETA: 4s - rpn_cls: 1.8174 - rpn_regr: 0.2831 - final_cls: 0.5227 - final_regr: 0.3297
240/240 [==============================] - 1072s 4s/step - rpn_cls: 1.8164 - rpn_regr: 0.2829 - final_cls: 0.5227 - final_regr: 0.3297
Mean number of bounding boxes from RPN overlapping ground truth boxes: 9.629166666666666
Classifier accuracy for bounding boxes from RPN: 0.7625
Loss RPN classifier: 1.573888585749231
Loss RPN regression: 0.24293259833551323
Loss Detector classifier: 0.5250074003182817
Loss Detector regression: 0.3263928147032857
Total loss: 2.6682213991063115
Elapsed time: 1071.5359601974487
Total loss decreased from 2.883 to 2.6682213991063115, saving model.
Training complete, exiting.

Utvärdering

Denna modul används för att utföra en visuell utvärdering av modellen. Jag har bara tränat modellen i 21 epoker, den här typen av modeller behöver mycket träning för att prestera bra. Resultatet från en utvärdering visas nedanför koden.

# Import libraries
import os
import cv2
import time
import keras
import random
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import annytab.frcnn.common as common
import annytab.frcnn.model_builder as mb
import annytab.frcnn.layers as layers

# The main entry point for this module
def main():

  # Create configuration
  config = common.Config()
  config.img_base_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\imgs\\'
  config.model_path = 'C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\frcnn\\training_model.h5'
  config.use_horizontal_flips = False
  config.use_vertical_flips = False
  config.rot_90 = False
  config.num_rois = 4

  # Set the gpu to use
  common.setup_gpu('cpu')
  #common.setup_gpu(0)

  # Create a dictionary with classes and switch key values
  classes = {'Laptop': 0, 'Beer': 1, 'Goat': 2, 'bg': 3}
  mappings = {v: k for k, v in classes.items()}
  class_to_color = {mappings[v]: np.random.randint(0, 255, 3) for v in mappings}
  print(mappings)

  # Get inference models
  model_rpn, model_classifier, model_classifier_only = mb.get_inference_models(config, len(classes), weights_path=config.model_path)

  # Get a list of test images
  images = os.listdir(config.img_base_path + 'test')

  # Randomize images to get different images each time
  random.shuffle(images)

  # If the box classification value is less than this, we ignore this box
  bbox_threshold = 0.7

  # Start visual evaluation
  for i, name in enumerate(images):

    # Limit the evaluation to 4 images
    if i > 4:
      break;

    # Print the name and start a timer
    print(name)
    st = time.time()

    # Get the filepath
    filepath = os.path.join(config.img_base_path + 'test', name)

    # Get the image
    img = cv2.imread(filepath)

    # Format the image
    X, ratio = common.format_img(img, config)
    X = np.transpose(X, (0, 2, 3, 1))

    # Get output layer Y1, Y2 from the RPN and the feature maps F
    # Y1: y_rpn_cls
    # Y2: y_rpn_regr
    [Y1, Y2, F] = model_rpn.predict(X)

    # Get bboxes by applying NMS 
    # R.shape = (300, 4)
    R = layers.rpn_to_roi(Y1, Y2, config, keras.backend.image_data_format(), overlap_thresh=0.7)

    # Convert from (x1,y1,x2,y2) to (x,y,w,h)
    R[:, 2] -= R[:, 0]
    R[:, 3] -= R[:, 1]

    # Apply the spatial pyramid pooling to the proposed regions
    bboxes = {}
    probs = {}

    for jk in range(R.shape[0]//config.num_rois + 1):
      ROIs = np.expand_dims(R[config.num_rois*jk:config.num_rois*(jk+1), :], axis=0)
      if ROIs.shape[1] == 0:
        break

      if jk == R.shape[0]//config.num_rois:
        #pad R
        curr_shape = ROIs.shape
        target_shape = (curr_shape[0],config.num_rois,curr_shape[2])
        ROIs_padded = np.zeros(target_shape).astype(ROIs.dtype)
        ROIs_padded[:, :curr_shape[1], :] = ROIs
        ROIs_padded[0, curr_shape[1]:, :] = ROIs[0, 0, :]
        ROIs = ROIs_padded

      [P_cls, P_regr] = model_classifier_only.predict([F, ROIs])

      # Calculate bboxes coordinates on resized image
      for ii in range(P_cls.shape[1]):
        # Ignore 'bg' class
        if np.max(P_cls[0, ii, :]) < bbox_threshold or np.argmax(P_cls[0, ii, :]) == (P_cls.shape[2] - 1):
          continue

        # Get the class name
        cls_name = mappings[np.argmax(P_cls[0, ii, :])]

        if cls_name not in bboxes:
          bboxes[cls_name] = []
          probs[cls_name] = []

        (x, y, w, h) = ROIs[0, ii, :]

        cls_num = np.argmax(P_cls[0, ii, :])
        try:
          (tx, ty, tw, th) = P_regr[0, ii, 4*cls_num:4*(cls_num+1)]
          tx /= C.classifier_regr_std[0]
          ty /= C.classifier_regr_std[1]
          tw /= C.classifier_regr_std[2]
          th /= C.classifier_regr_std[3]
          x, y, w, h = layers.apply_regr(x, y, w, h, tx, ty, tw, th)
        except:
          pass
        bboxes[cls_name].append([config.rpn_stride*x, config.rpn_stride*y, config.rpn_stride*(x+w), config.rpn_stride*(y+h)])
        probs[cls_name].append(np.max(P_cls[0, ii, :]))

    all_dets = []

    for key in bboxes:
      bbox = np.array(bboxes[key])

      new_boxes, new_probs = common.non_max_suppression_fast(bbox, np.array(probs[key]), overlap_thresh=0.2)
      for jk in range(new_boxes.shape[0]):
        (x1, y1, x2, y2) = new_boxes[jk,:]

        # Calculate real coordinates on original image
        (real_x1, real_y1, real_x2, real_y2) = common.get_real_coordinates(ratio, x1, y1, x2, y2)

        cv2.rectangle(img,(real_x1, real_y1), (real_x2, real_y2), (int(class_to_color[key][0]), int(class_to_color[key][1]), int(class_to_color[key][2])),4)

        textLabel = '{0}: {1}'.format(key,int(100*new_probs[jk]))
        all_dets.append((key,100*new_probs[jk]))

        (retval,baseLine) = cv2.getTextSize(textLabel,cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX,1,1)
        textOrg = (real_x1, real_y1-0)

        cv2.rectangle(img, (textOrg[0] - 5, textOrg[1]+baseLine - 5), (textOrg[0]+retval[0] + 5, textOrg[1]-retval[1] - 5), (0, 0, 0), 1)
        cv2.rectangle(img, (textOrg[0] - 5,textOrg[1]+baseLine - 5), (textOrg[0]+retval[0] + 5, textOrg[1]-retval[1] - 5), (255, 255, 255), -1)
        cv2.putText(img, textLabel, textOrg, cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 1, (0, 0, 0), 1)

    print('Elapsed time = {0}'.format(time.time() - st))
    print(all_dets)
    plt.figure(figsize=(10,10))
    plt.grid()
    plt.imshow(cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB))
    plt.savefig('C:\\DATA\\Python-data\\open-images-v5\\frcnn\\plots\\evaluate_' + str(i) + '.png')
    #plt.show()

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
Faster R-CNN utvärdering
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *