Hoppa till innehåll

Annytab Dox Exchange Standard

Annytab Dox Exchange Standard är ett royaltyfritt och distribuerat system för utbyte av elektroniska dokument (e-dokument). Ett e-dokument skickas som en zip-fil (bilaga) i ett e-postmeddelande, zip-filen innehåller en metadatafil och den faktiska filen. Distribution av elektroniska dokument via e-post gör systemet öppet och kostnadsfritt, ingen äger distributionssystemet.

Ett e-dokument ska zippas tillsammans med en meta.json-fil, metadatan innehåller information om datum, kodning, språk och signaturer. ZIP-filen skall ha dox.zip som filändelse. Innehållet i filen meta.json anges nedan, denna specifikation kan uppdateras i framtiden och din kod måste kunna hantera ej angivna värden (null). Vi utvecklar också standardiserade e-dokument som kan utbytas i detta system. Detta projekt finns på GitHub (a-dox-standards) och som ett NuGet-paket.

Detta växlingssystem kan hanteras automatiskt eller manuellt. En zip-fil skickas som en bilaga i ett e-postmeddelande till en eller flera mottagare, en mottagare kan hämta bilagor från inkorgen och behandla mottagna elektroniska dokument. Exempelkod tillhandahålls i slutet av detta inlägg, besök projektet på GitHub för att se all kod för exemplet.

AnnytabDoxMeta [Modell]

Egenskap
Typ
Beskrivning
date_of_sending
string
Datumet då filen skickades. Datument skall anges som yyyy-MM-dd (2017-09-31).
file_encoding
string
Anger hur en fil har kodats, anges för textfiler (txt, xml, json) så att mottagaren kan konvertera filen till en sträng. Möjliga värden är ASCII, UTF-8, UTF-16 eller UTF-32.
filename
string
Ett lokalt filnamn för filen, filtillägget används för att bestämma filens mediatyp (MIME).
standard_name
string
Namnet på den standard som har använts för skapa filen. Används av mottagaren för att avgöra hur filen skall behandlas.
language_code
string
En kod om 2 tecken enligt ISO 639-1 som anger vilket språk som tillämpas i filen. Tillämpas främst för textfiler (txt, xml, json) och indikerar för mottagaren hur filen skall översättas.
signatures
IList<Signature>
En lista med elektroniska signaturer avseende filen. Se modellen för Signature nedanför.

Signatur [Modell]

Egenskap
Typ
Beskrivning
validation_type
string
Ett värde som anger vilken typ av signatur som har tillämpats. Används som hjälp vid validering av signaturen.
algorithm
string
Den hashalgorithm som tillämpas för signaturen (SHA-1, SHA-256, SHA-384 eller SHA-512). En hashalgoritm är en kryptografisk hashfunktion som producerar ett hash-värde utifrån underliggande data.
padding
string
Den typ av utfyllnad som tillämpas för signaturen (Pkcs1 eller Pss). Slumpmässig längdutfyllnad gör det svårare att identifiera ren text i signerad data.
data
string
Underliggande data för signaturen (e-postadress,dagens datum,MD5-hash av filen), varje del separeras med komma (,) utan mellanslag. Binder signaturen till e-post, datum och fil. Denna data används när signaturen skall verifieras.
value
string
Signaturens hash-värde som en Base64-sträng, inga BEGIN eller END headers skall anges.
certificate
string
Det publika certifikatet för signaturen som en Base64-sträng, inga BEGIN eller END headers skall anges. Detta certifikat behövs för att kunna verifiera signaturen.

JSON-Exempel

{
 "date_of_sending": "2020-04-17",
 "file_encoding": "utf-8",
 "filename": "invoice_D1005.json",
 "standard_name": "Annytab Dox Trade v1",
 "language_code": "en",
 "signatures": [
  {
   "validation_type": "eID Smart Card",
   "algorithm": "SHA-256",
   "padding": "Pkcs1",
   "data": "invoice@annytab.se,2018-10-30,8RkVQp7KTlbTLiBV6wLJag==",
   "value": "HK8Cv/KRhvffPna7E...",
   "certificate": "MIIFTzCCAzegAwIBAgIQE3..."
  },
  {
   "validation_type": "BankID v5",
   "algorithm": "",
   "padding": "",
   "data": "fredde@jfsbokforing.se,2018-09-13,Ar/so6msWR4av3nAfw9GcQ==",
   "value": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iM...",
   "certificate": ""
  }
 ]
}

Exempelkod

using System;
using System.IO;
using System.IO.Compression;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Net.Mail;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Newtonsoft.Json;
using Annytab.Dox.Standards.V1;

namespace TestProgram
{
  [TestClass]
  public class FilesTest
  {
    #region Variables

    private IConfigurationRoot configuration { get; set; }
    private ILogger logger { get; set; }
    private EmailOptions options { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    /// <summary>
    /// Create a new test instance
    /// </summary>
    public FilesTest()
    {
      // Add configuration settings
      ConfigurationBuilder builder = new ConfigurationBuilder();
      builder.SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory());
      builder.AddJsonFile("appsettings.json", optional: false, reloadOnChange: true);
      builder.AddJsonFile($"appsettings.Development.json", optional: true);
      this.configuration = builder.Build();

      // Create a service collection
      IServiceCollection services = new ServiceCollection();

      // Add logging and options as services
      services.AddLogging(logging => {
        logging.AddConfiguration(configuration.GetSection("Logging"));
        logging.AddConsole();
        logging.AddDebug();
      });
      services.AddOptions();

      // Get options
      this.options = configuration.GetSection("EmailOptions").Get<EmailOptions>();

      // Build a service provider
      IServiceProvider serviceProvider = services.BuildServiceProvider();

      // Configure file logging
      ILoggerFactory loggerFactory = serviceProvider.GetService<ILoggerFactory>();
      loggerFactory.AddFile("C:\\DATA\\home\\AnnytabDoxStandards\\Logs\\log-{Date}.txt");

      // Get references
      this.logger = loggerFactory.CreateLogger<FilesTest>();

    } // End of the constructor

    #endregion

    [TestMethod]
    public void SaveToDisk()
    {
      // Create a file path
      string path = "C:\\DATA\\home\\AnnytabDoxStandards\\" + Guid.NewGuid().ToString() + ".dox.zip";

      // Create documents
      IDictionary<string, byte[]> files = new Dictionary<string, byte[]>();
      files.Add("meta.json", Documents.CreateAnnytabDoxMeta());
      files.Add("file.json", Documents.CreateAnnytabDoxInvoice());

      // Create and use a new file stream
      using(FileStream zip = new FileStream(path, FileMode.Create))
      {
        // Create and use a new zip archive
        using (ZipArchive archive = new ZipArchive(zip, ZipArchiveMode.Create, true))
        {
          // Add files to archive
          foreach (KeyValuePair<string, byte[]> file in files)
          {
            // Add the file to the zip
            ZipArchiveEntry entry = archive.CreateEntry(file.Key, CompressionLevel.Fastest);
            using (Stream stream = entry.Open())
            {
              stream.Write(file.Value, 0, file.Value.Length);
            }
          }
        }
      }

    } // End of the SaveToDisk method

    [TestMethod]
    public void ReadFromDisk()
    {
      // Create a file path
      string directory = "C:\\DATA\\home\\AnnytabDoxStandards";

      // Variables
      AnnytabDoxMeta meta = null;
      byte[] file_array = null;

      // Get all files
      string[] files = System.IO.Directory.GetFiles(directory + "\\Open");

      // Loop files
      foreach (string path in files)
      {
        // Create and use an archive
        using (ZipArchive archive = ZipFile.OpenRead(path))
        {
          // Loop files in zip
          foreach (ZipArchiveEntry entry in archive.Entries)
          {
            // Check if a file is meta or file
            if (entry.FullName.StartsWith("meta", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            {
              using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
              {
                entry.Open().CopyTo(stream);
                byte[] array = stream.ToArray();
                meta = JsonConvert.DeserializeObject<AnnytabDoxMeta>(Encoding.UTF8.GetString(array, 0, array.Length));
              }
            }
            else
            {
              using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
              {
                entry.Open().CopyTo(stream);
                file_array = stream.ToArray();
              }
            }
          }

          // Log standard name
          this.logger.LogInformation($"Fetching: {meta.standard_name} from open folder.", null);

          // Get file contents depending on standard name
          if (meta.standard_name.Equals("Annytab Dox Trade v1", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
          {
            AnnytabDoxTrade doc = JsonConvert.DeserializeObject<AnnytabDoxTrade>(Encoding.UTF8.GetString(file_array, 0, file_array.Length));
          }
          else if (meta.standard_name.Equals("Annytab Dox Contract v1", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
          {
            AnnytabDoxContract doc = JsonConvert.DeserializeObject<AnnytabDoxContract>(Encoding.UTF8.GetString(file_array, 0, file_array.Length));
          }
          else if (meta.standard_name.Equals("Annytab Dox Drive Log v1", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
          {
            AnnytabDoxDriveLog doc = JsonConvert.DeserializeObject<AnnytabDoxDriveLog>(Encoding.UTF8.GetString(file_array, 0, file_array.Length));
          }
          else if (meta.standard_name.Equals("Annytab Dox Travel Expense Claim v1", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
          {
            AnnytabDoxTravelExpenseClaim doc = JsonConvert.DeserializeObject<AnnytabDoxTravelExpenseClaim>(Encoding.UTF8.GetString(file_array, 0, file_array.Length));
          }
        }

        // Move file from open to closed
        System.IO.Directory.Move(path, directory + "\\Closed\\" + Path.GetFileName(path));
      }

    } // End of the ReadFromDisk method

    [TestMethod]
    public async Task SendEmail()
    {
      // Create documents
      IDictionary<string, byte[]> files = new Dictionary<string, byte[]>();
      files.Add("meta.json", Documents.CreateAnnytabDoxMeta());
      files.Add("file.json", Documents.CreateAnnytabDoxInvoice());

      // Create and use a new memory stream
      using (MemoryStream zip = new MemoryStream())
      {
        // Create and use a new zip archive
        using (ZipArchive archive = new ZipArchive(zip, ZipArchiveMode.Create, true))
        {
          // Add files to archive
          foreach (KeyValuePair<string, byte[]> file in files)
          {
            // Add the file to zip
            ZipArchiveEntry entry = archive.CreateEntry(file.Key, CompressionLevel.Fastest);
            using (Stream stream = entry.Open())
            {
              stream.Write(file.Value, 0, file.Value.Length);
            }
          }
        }

        // Move the pointer to the start of the stream
        zip.Seek(0, SeekOrigin.Begin);

        // Create an smtp client
        SmtpClient smtp = new SmtpClient(this.options.Host, this.options.Port.GetValueOrDefault());
        smtp.Credentials = new NetworkCredential(this.options.Email, this.options.Password);
        smtp.EnableSsl = true;

        // Try to send the email message
        try
        {
          // Create a mail message
          MailMessage message = new MailMessage(this.options.Email, this.options.Pickup);

          // Create the mail message
          message.Subject = "Sending file";
          message.Body = "File is attached.";
          message.IsBodyHtml = true;

          // Add an attachment
          if (zip != null)
          {
            Attachment attach = new Attachment(zip, new System.Net.Mime.ContentType("application/zip"));
            attach.ContentDisposition.FileName = Guid.NewGuid().ToString() + ".dox.zip";
            message.Attachments.Add(attach);
          }

          // Send the mail message
          await smtp.SendMailAsync(message);
        }
        catch (Exception ex)
        {
          // Log the exception
          this.logger.LogError(ex, $"Send email to: {this.options.Pickup}", null);
        }
      }

    } // End of the SendEmail method

    [TestMethod]
    public void PickupEmails()
    {
      // Reference to a directory
      string directory = "C:\\DATA\\home\\AnnytabDoxStandards\\Open\\";

      // Create and use an imap client
      using (var client = new MailKit.Net.Imap.ImapClient())
      {
        // Add credentials
        client.Connect(this.options.Host, 993, true);
        client.Authenticate(this.options.Pickup, this.options.Password);

        // Get inbox folder
        MailKit.IMailFolder inbox = client.Inbox;
        inbox.Open(MailKit.FolderAccess.ReadWrite);

        // Write information about the inbox
        Console.WriteLine("Total messages: {0}", inbox.Count);
        Console.WriteLine("Recent messages: {0}", inbox.Recent);

        // Create a query
        MailKit.Search.SearchQuery query = MailKit.Search.SearchQuery.NotDeleted.And(MailKit.Search.SearchQuery.NotSeen);

        // Loop messages
        foreach(MailKit.UniqueId uid in inbox.Search(query))
        {
          // Get the message
          var message = inbox.GetMessage(uid);

          // Print subject
          Console.WriteLine("Subject: {0}", message.Subject);

          // Get attachments
          foreach (var attachment in message.Attachments)
          {
            // Get information about the attachment
            var file_name = attachment.ContentDisposition?.FileName;
            file_name = string.IsNullOrEmpty(file_name) ? Guid.NewGuid().ToString() + ".noname" : Guid.NewGuid().ToString() + Tools.GetExtensions(file_name);
            var content_type = attachment.ContentType;

            // Only accept files that ends with dox.zip
            if(file_name.EndsWith(".dox.zip") == true)
            {
              // Save the attachment to disk
              using (FileStream stream = new FileStream(directory + file_name, FileMode.Create))
              {
                if (attachment is MimeKit.MessagePart)
                {
                  var part = (MimeKit.MessagePart)attachment;
                  part.Message.WriteTo(stream);
                }
                else
                {
                  var part = (MimeKit.MimePart)attachment;
                  part.Content.DecodeTo(stream);
                }
              }
            }        
          }

          // Flag email as seen
          inbox.AddFlags(uid, MailKit.MessageFlags.Seen, true);
          //inbox.AddFlags(uid, MailKit.MessageFlags.Deleted, true);
        }

        // Disconnect client
        client.Disconnect(true);
      }

    } // End of the PickupEmails method

  } // End of the class

} // End of the namespace