Hoppa till innehåll

eID-smartkort, signatur och validering i JavaScript

Jag skapar ett formulär för signaturer med eID-smartkort och signaturvalidering i denna handledning. En kvalificerad digital e-signatur med smartkort är giltig i många länder idag. Ett elektroniskt smartkort (eID) är ett identitetskort med ett chip som innehåller ett elektroniskt certifikat. Ett eID-smartkort kan användas för att skapa digitala signaturer.

Elektroniska signaturer med ett eID-smartkort i en webbläsare kräver en smartkortläsare, mjukvara för smartkortläsaren och ett tillägg i webbläsaren. Du kan ladda ner tillägget Token Signing från chrome web store, från windows store och från firefox browser add-ons för att kunna implementera lösningen i den här handledningen.

Elektroniska signaturer är säkrare än vanliga signaturer och digitala signaturer gör det snabbare och enklare att administrera signaturer avseende avtal eller kontrakt. Det är viktigt att elektroniska signaturer kan valideras, denna handledning innehåller kod för att skapa signaturer och kod för att validera skapade signaturer. Denna typ av tjänst kan användas för att samla in digitala signaturer från alla parter som berörs av ett avtal.

Denna kod har testats och fungerar med Google Chrome (75.0.3770.100) och Mozilla Firefox (75.0), detta utan några pollyfills. Koden fungerar (SHA-256 och SHA-384) i Internet Explorer (11.829.17134.0) med polyfills för Array.from, Promise, String.prototype.padStart, TextEncoder, WebCrypto, XMLHttpRequest, Array.prototype.includes, CustomEvent, Array.prototype.closest, Array.prototype.remove, String.prototype.endsWith and String.prototype.includes och transpilering. Om du vill stödja äldre webbläsare kan du läsa vårt inlägg om transpilering och komplettering av JavaScript. Den här koden har beroenden till annytab.effects, Font Awesome, annytab.notifier, hwcrypto och js-spark-md5.

Modeller

using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

namespace Annytab.Scripts.Models
{
  public class ResponseData
  {
    #region variables

    public bool success { get; set; }
    public string id { get; set; }
    public string message { get; set; }
    public string url { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public ResponseData()
    {
      // Set values for instance variables
      this.success = false;
      this.id = "";
      this.message = "";
      this.url = "";

    } // End of the constructor

    public ResponseData(bool success, string id, string message, string url = "")
    {
      // Set values for instance variables
      this.success = success;
      this.id = id;
      this.message = message;
      this.url = url;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  public class Signature
  {
    #region Variables

    public string validation_type { get; set; }
    public string algorithm { get; set; }
    public string padding { get; set; }
    public string data { get; set; }
    public string value { get; set; }
    public string certificate { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public Signature()
    {
      // Set values for instance variables
      this.validation_type = null;
      this.algorithm = null;
      this.padding = null;
      this.data = null;
      this.value = null;
      this.certificate = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  public class SignatureValidationResult
  {
    #region Variables

    public bool valid { get; set; }
    public string signature_data { get; set; }
    public string signatory { get; set; }
    public X509Certificate2 certificate { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public SignatureValidationResult()
    {
      // Set values for instance variables
      this.valid = false;
      this.signature_data = null;
      this.signatory = null;
      this.certificate = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

Controller

using System;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;
using System.Collections.Generic;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Annytab.Scripts.Models;

namespace Annytab.Scripts.Controllers
{
  public class eidsmartcardController : Controller
  {
    #region Variables

    private readonly ILogger logger;

    #endregion

    #region Constructors

    public eidsmartcardController(ILogger<eidsmartcardController> logger)
    {
      // Set values for instance variables
      this.logger = logger;

    } // End of the constructor

    #endregion

    #region Post methods

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public IActionResult validate(IFormCollection collection)
    {
      // Create a signature
      Annytab.Scripts.Models.Signature signature = new Annytab.Scripts.Models.Signature();
      signature.validation_type = "eID Smart Card";
      signature.algorithm = collection["selectSignatureAlgorithm"];
      signature.padding = collection["selectSignaturePadding"];
      signature.data = collection["txtSignatureData"];
      signature.value = collection["txtSignatureValue"];
      signature.certificate = collection["txtSignatureCertificate"];

      // Validate the signature
      SignatureValidationResult result = ValidateSignature(signature);

      // Set a title and a message
      string title = result.valid == false ? "Invalid Signature" : "Valid Signature";
      string message = "<b>" + title + "</b><br />" + signature.data + "<br />";
      message += result.certificate != null ? result.certificate.GetNameInfo(X509NameType.SimpleName, false) + ", " + result.certificate.GetNameInfo(X509NameType.SimpleName, true)
        + ", " + result.certificate.NotBefore.ToString("yyyy-MM-dd") + " to "
        + result.certificate.NotAfter.ToString("yyyy-MM-dd") : "";

      // Return a response
      return Json(data: new ResponseData(result.valid, title, message));

    } // End of the validate method

    #endregion

    #region Helper methods

    public static IDictionary<string, string> GetHashDictionary(byte[] data)
    {
      // Create the dictionary to return
      IDictionary<string, string> hashes = new Dictionary<string, string>(4);

      using (SHA1 sha = SHA1.Create())
      {
        hashes.Add("SHA-1", GetHexString(sha.ComputeHash(data)));
      }

      using (SHA256 sha = SHA256.Create())
      {
        hashes.Add("SHA-256", GetHexString(sha.ComputeHash(data)));
      }

      using (SHA384 sha = SHA384.Create())
      {
        hashes.Add("SHA-384", GetHexString(sha.ComputeHash(data)));
      }

      using (SHA512 sha = SHA512.Create())
      {
        hashes.Add("SHA-512", GetHexString(sha.ComputeHash(data)));
      }

      // Return the dictionary
      return hashes;

    } // End of the GetHashDictionary method

    public static string GetHexString(byte[] data)
    {
      // Create a new Stringbuilder to collect the bytes and create a string.
      StringBuilder sBuilder = new StringBuilder();

      // Loop through each byte of the hashed data and format each one as a hexadecimal string.
      for (int i = 0; i < data.Length; i++)
      {
        sBuilder.Append(data[i].ToString("x2"));
      }

      // Return the hexadecimal string.
      return sBuilder.ToString();

    } // End of the GetHexString method

    public static HashAlgorithmName GetHashAlgorithmName(string signature_algorithm)
    {
      if (signature_algorithm == "SHA-256")
      {
        return HashAlgorithmName.SHA256;
      }
      else if (signature_algorithm == "SHA-384")
      {
        return HashAlgorithmName.SHA384;
      }
      else if (signature_algorithm == "SHA-512")
      {
        return HashAlgorithmName.SHA512;
      }
      else
      {
        return HashAlgorithmName.SHA1;
      }

    } // End of the GetHashAlgorithmName method

    public static RSASignaturePadding GetRSASignaturePadding(string signature_padding)
    {
      if (signature_padding == "Pss")
      {
        return RSASignaturePadding.Pss;
      }
      else
      {
        return RSASignaturePadding.Pkcs1;
      }

    } // End of the GetRSASignaturePadding method

    public static SignatureValidationResult ValidateSignature(Annytab.Scripts.Models.Signature signature)
    {
      // Create the result to return
      SignatureValidationResult result = new SignatureValidationResult();
      result.signature_data = signature.data;

      try
      {
        // Get the certificate
        result.certificate = new X509Certificate2(Convert.FromBase64String(signature.certificate));

        // Get the public key
        using (RSA rsa = result.certificate.GetRSAPublicKey())
        {
          // Convert the signature value to a byte array
          byte[] digest = Convert.FromBase64String(signature.value);

          // Check if the signature is valid
          result.valid = rsa.VerifyData(Encoding.UTF8.GetBytes(signature.data), digest, GetHashAlgorithmName(signature.algorithm), GetRSASignaturePadding(signature.padding));
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        string exMessage = ex.Message;
        result.certificate = null;
      }

      // Return the validation result
      return result;

    } // End of the ValidateSignature method

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

HTML och JavaScript

Detta formulär har en filöverföringskontroll som startar signeringsprocessen, dagens datum och filens md5-hash är den data som blir signerad. En användare har alternativ när det gäller att välja algoritm och utfyllnad (endast ett alternativ för tillfället). En signatur kan valideras med ett anrop till en servermetod.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>eId Smart Card</title>
  <style>
    .annytab-textarea{width:300px;height:100px;}
    .annytab-textbox {width:300px;}
  </style>
</head>
<body style="width:100%;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">

  <!-- Container -->
  <div style="display:block;padding:10px;">

    <h1>eId Smart Card</h1>
    <div>
      You can sign a file with an eID smart card and a smart card reader. To be able to sign files with an eID-card you need a browser extension for smart cards
      and software that comes with your smart card reader. Download <b>Token Signing</b> extension from <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ckjefchnfjhjfedoccjbhjpbncimppeg">chrome web store</a> or from
      <a href="https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/fofaekogmodbjplbmlbmjiglndceaajh">windows store</a> or from <a href="https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/token-signing2/">firefox add-ons.</a>.<br /><br />
    </div><br />

    <!-- Input form -->
    <form id="inputForm">

      <!-- Hidden data -->
      @Html.AntiForgeryToken()

      <div>Select file to sign <span id="loading"></span></div>
      <input id="fuFile" name="fuFile" type="file" onchange="calculateMd5();" class="annytab-textbox" /><br /><br />

      <div>Select algorithm</div>
      <select id="selectSignatureAlgorithm" name="selectSignatureAlgorithm" class="annytab-textbox">
        <option value="SHA-1" selected>SHA-1</option>
        <option value="SHA-256">SHA-256</option>
        <option value="SHA-384">SHA-384</option>
        <option value="SHA-512">SHA-512</option>
      </select><br /><br />

      <div>Select padding</div>
      <select name="selectSignaturePadding" class="annytab-textbox">
        <option value="Pkcs1" selected>Pkcs1</option>
      </select><br /><br />

      <div>Signature data</div>
      <textarea id="txtSignatureData" name="txtSignatureData" class="annytab-textarea"></textarea><br /><br />

      <div>Certificate</div>
      <textarea id="txtSignatureCertificate" name="txtSignatureCertificate" class="annytab-textarea"></textarea><br /><br />

      <div>Signature value</div>
      <textarea id="txtSignatureValue" name="txtSignatureValue" class="annytab-textarea"></textarea><br /><br />

      <input type="button" value="Sign file" class="btn-disablable" onclick="createSignature()" disabled />
      <input type="button" value="Validate signature" class="btn-disablable" onclick="validateSignature()" disabled />

    </form>

  </div>

  <!-- Style and scripts -->
  <link href="/css/annytab.notifier.css" rel="stylesheet" />
  <script src="/js/font-awesome/all.min.js"></script>
  <script src="/js/annytab.effects.js"></script>
  <script src="/js/annytab.notifier.js"></script>
  <script src="/js/crypto/spark-md5.js"></script>
  <script src="/js/crypto/hwcrypto.js"></script>
  <script src="/js/crypto/hex2base.js"></script>
  <script>

      // Set default focus
      document.querySelector('#fuFile').focus();

      // Create a signature
      async function createSignature() {
        // Make sure that the request is secure (SSL)
        if (location.protocol !== 'https:') {
          annytab.notifier.show('error', 'You need a secure connection (SSL)!');
          return;
        }

        // Disable buttons
        disableButtons();

        // Get input data
        var data = document.querySelector('#txtSignatureData').value;
        var algorithm = document.querySelector('#selectSignatureAlgorithm').value;
        var hash = await getHash(data, algorithm);

        // Log selected algorithm and hash
        console.log('Algorithm: ' + algorithm);
        console.log('Hash: ' + hash);

        // Get the certificate
        window.hwcrypto.getCertificate({ lang: 'en' }).then(function (response) {

          // Get certificate
          certificate = hexToBase64(response.hex);
          document.querySelector('#txtSignatureCertificate').value = certificate;
          console.log('Using certificate:\n' + certificate);

          // Sign the hash
          window.hwcrypto.sign(response, { type: algorithm, hex: hash }, { lang: 'en' }).then(function (response) {

            // Get the signature value
            signature_value = hexToBase64(response.hex);
            document.querySelector('#txtSignatureValue').value = signature_value;
            annytab.notifier.show('success', 'Signature was successfully created!');

            // Enable buttons
            enableButtons();

            // Post the form

          }, function (err) {

            // Enable buttons
            enableButtons();

            if (err.message === 'no_implementation') {
              annytab.notifier.show('error', 'You need to install an extension for smart cards in your browser!');
            }
            else if (err.message === 'pin_blocked') {
              annytab.notifier.show('error', 'Your ID-card is blocked!');
            }
            else if (err.message === 'no_certificates') {
              annytab.notifier.show('error', 'We could not find any certificates, check your smart card reader.');
            }
            else if (err.message === 'technical_error') {
              annytab.notifier.show('error', 'The file could not be signed, your ID-card might not support {0}.'.replace('{0}', algorithm));
            }
          });

        }, function (err) {

          // Enable buttons
          enableButtons();

          if (err.message === 'no_implementation') {
            annytab.notifier.show('error', 'You need to install an extension for smart cards in your browser!');
          }
          else if (err.message === 'pin_blocked') {
            annytab.notifier.show('error', 'Your ID-card is blocked!');
          }
          else if (err.message === 'no_certificates') {
            annytab.notifier.show('error', 'We could not find any certificates, check your smart card reader.');
          }
          else if (err.message === 'technical_error') {
            annytab.notifier.show('error', 'The file could not be signed, your ID-card might not support {0}.'.replace('{0}', algorithm));
          }
        });

      } // End of the createSignature method

      // Validate signature
      function validateSignature() {

        // Disable buttons
        disableButtons();

        // Create form data
        var fd = new FormData(document.querySelector('#inputForm'));

        // Post form data
        postFormData('/eidsmartcard/validate', fd, function (data) {
          if (data.success === true) {
            annytab.notifier.show('success', data.message);
          }
          else {
            annytab.notifier.show('error', data.message);
          }

          // Enable buttons
          enableButtons();

        }, function (data) {
          annytab.notifier.show('error', data.message);

          // Enable buttons
          enableButtons();
        });

      } // End of the validateSignature method

      // Get a hash of a message
      async function getHash(data, algorithm) {
        // Hash data
        var hashBuffer = await crypto.subtle.digest(algorithm, new TextEncoder().encode(data));

        // Convert buffer to byte array
        var hashArray = Array.from(new Uint8Array(hashBuffer));

        // Convert bytes to hex string
        var hashHex = hashArray.map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');

        // Return hash as hex string
        return hashHex;

      } // End of the getHash method

      // #region MD5

      // Convert Md5 to C# version
      function convertMd5(str) {
        return btoa(String.fromCharCode.apply(null,
          str.replace(/\r|\n/g, "").replace(/([\da-fA-F]{2}) ?/g, "0x$1 ").replace(/ +$/, "").split(" "))
        );

      } // End of the convertMd5 method

      // Calculate a MD5 value of a file
      async function calculateMd5() {

        // Get the controls
        var data = document.querySelector("#txtSignatureData");
        var loading = document.querySelector("#loading");

        // Get the file
        var file = document.querySelector("#fuFile").files[0];

        // Make sure that a file is selected
        if (typeof file === 'undefined' || file === null) {
          return;
        }

        // Add a loading animation
        loading.innerHTML = '- 0 %';

        // Variables
        var block_size = 4 * 1024 * 1024; // 4 MiB
        var offset = 0;

        // Create a spark object
        var spark = new SparkMD5.ArrayBuffer();
        var reader = new FileReader();

        // Create blocks
        while (offset < file.size) {
          // Get the start and end indexes
          var start = offset;
          var end = Math.min(offset + block_size, file.size);

          await loadToMd5(spark, reader, file.slice(start, end));
          loading.innerHTML = '- ' + Math.round((offset / file.size) * 100) + ' %';

          // Modify the offset and increment the index
          offset = end;
        }

        // Get todays date
        var today = new Date();
        var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
        var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
        var yyyy = today.getFullYear();

        // Output signature data
        data.value = yyyy + '-' + mm + '-' + dd + ',' + convertMd5(spark.end());
        loading.innerHTML = '- 100 %';

        // Enable buttons
        enableButtons();

      } // End of the calculateMd5 method

      // Load to md5
      async function loadToMd5(spark, reader, chunk) {
        return new Promise((resolve, reject) => {
          reader.readAsArrayBuffer(chunk);
          reader.onload = function (e) {
            resolve(spark.append(e.target.result));
          };
          reader.onerror = function () {
            reject(reader.abort());
          };
        });

      } // End of the loadToMd5 method

      // #endregion

      // #region Form methods

      // Post form data
      function postFormData(url, fd, successCallback, errorCallback) {

        var xhr = new XMLHttpRequest();
        xhr.open('POST', url, true);
        xhr.onload = function () {
          if (xhr.status === 200) {
            // Get response
            var data = JSON.parse(xhr.response);

            // Check success status
            if (data.success === true) {
              // Callback success
              if (successCallback !== null) { successCallback(data); }
            }
            else {
              // Callback error
              if (errorCallback !== null) { errorCallback(data); }
            }
          }
          else {
            // Callback error information
            data = { success: false, id: '', message: xhr.status + " - " + xhr.statusText };
            if (errorCallback !== null) { errorCallback(data); }
          }
        };
        xhr.onerror = function () {
          // Callback error information
          data = { success: false, id: '', message: xhr.status + " - " + xhr.statusText };
          if (errorCallback !== null) { errorCallback(data); }
        };
        xhr.send(fd);

      } // End of the postFormData method

      // Disable buttons
      function disableButtons() {
        var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
        for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
          buttons[i].setAttribute('disabled', true);
        }

      } // End of the disableButtons method

      // Enable buttons
      function enableButtons() {
        var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
        for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
          setTimeout(function (button) { button.removeAttribute('disabled'); }, 1000, buttons[i]);
        }

      } // End of the enableButtons method

      // #endregion

    </script>

</body>
</html>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *