Validera formulär med Html5 och JavaScript

I det här inlägget visar jag hur du kan anpassa webbläsarens inbyggda Html5-formulärvalidering med JavaScript och CSS. Du kommer att kunna validera från JavaScript, lägga till anpassade felmeddelanden, utföra fjärrvalidering, utföra bekräftelsevalidering, utföra filvalidering och tillämpa anpassad design för felmeddelanden.

Vi kommer att använda inbyggd formulärvalidering (Html5) så mycket som möjligt, det är snabbare än JavaScript-validering och det innebär mindre arbete för oss. Vi behöver JavaScript, Constraint Validation API och CSS för att lägga till fler regler, anpassa meddelanden och designa felmeddelanden.

Denna plugin för Html5-validering är utformad så att du har möjlighet att lägga till några anpassade felmeddelanden och att designa om några felmeddelanden. Inbyggda felmeddelanden i webbläsaren kommer att användas om du inte lägger till anpassade felmeddelanden och inbyggd styling kommer att användas om du inte lägger till egna behållare för felmeddelanden.

JavaScript

Den här är koden hanterar alla former av validering, validering kan utlösas från en händelse (submit) eller genom att anropa den offentliga funktionen som heter valid.

var annytab = annytab || {};
annytab.validation = (function ()
{
  'use_strict';

  // Variables
  var forms = document.getElementsByTagName('form');

  // Loop forms
  for (var i = 0; i < forms.length; i++) {

    // Set forms to not validate, this code will handle validation
    forms[i].noValidate = true;

    // Add submit listener
    window.onload = forms[i].addEventListener('submit', async function (event) {

      // Prevent the form from submitting
      event.preventDefault();

      // Validate a form
      if (await validate(this) === true)
      {
        // Submit the form
        this.submit();
      }

    }, false);

    // Get elements in the form
    var elements = forms[i].querySelectorAll('input, select, textarea');

    // Add listener for elements
    for (var j = 0; j < elements.length; j++)
    {
      // Add input listener
      window.onload = elements[j].addEventListener('input', function () {

        // Variables
        var error_output = null;

        // Find equalto element
        var confirmation = this.form.querySelector('[data-validation-equalto="' + this.getAttribute('name') + '"]');
        
        // Remove confirmation error
        if (confirmation !== null)
        {
          error_output = this.form.querySelector('[data-error-for="' + confirmation.name + '"]');
          if (error_output !== null) { error_output.innerHTML = ''; }
        }

        // Remove all errors for this element
        error_output = this.form.querySelector('[data-error-for="' + this.getAttribute('name') + '"]');
        if (error_output !== null) { error_output.innerHTML = ''; }

      }, false);
    }

  } // End of for (var i = 0; i < forms.length; i++)

  // Validate a form
  async function validate(form)
  {
    // Get elements in the form
    var elements = form.querySelectorAll('input, select, textarea');

    // Loop elements
    for (i = 0; i < elements.length; i++) {

      // Get the control
      var ctrl = elements[i];

      // Check if the control should be validated
      if (ctrl.willValidate === false) { continue; }

      // Get error message container
      var error_output = form.querySelector('[data-error-for="' + ctrl.getAttribute('name') + '"]');

      // Get custom validation attributes
      var data_validation_remote = ctrl.getAttribute('data-validation-remote');
      var data_validation_equalto = ctrl.getAttribute('data-validation-equalto');
      var data_validation_file = ctrl.getAttribute('data-validation-file');

      // Get custom error attributes
      var data_error_input = ctrl.getAttribute('data-error-input');
      var data_error_pattern = ctrl.getAttribute('data-error-pattern');
      var data_error_range = ctrl.getAttribute('data-error-range');
      var data_error_step = ctrl.getAttribute('data-error-step');
      var data_error_length = ctrl.getAttribute('data-error-length');
      var data_error_type = ctrl.getAttribute('data-error-type');
      var data_error_required = ctrl.getAttribute('data-error-required');
      var data_error_remote = ctrl.getAttribute('data-error-remote');
      var data_error_equalto = ctrl.getAttribute('data-error-equalto');
      var data_error_file = ctrl.getAttribute('data-error-file');

      // Reset custom validation
      ctrl.setCustomValidity('');

      // Check for errors
      if (ctrl.validity.badInput === true) // parsing error
      {
        if (data_error_input !== null) { ctrl.setCustomValidity(data_error_input); }
      }
      else if (ctrl.validity.patternMismatch === true) // pattern
      {
        if (data_error_pattern !== null) { ctrl.setCustomValidity(data_error_pattern); }
      }
      else if (ctrl.validity.rangeOverflow === true || ctrl.validity.rangeUnderflow === true) // max value or min value
      {
        if (data_error_range !== null) { ctrl.setCustomValidity(data_error_range); }
      }
      else if (ctrl.validity.stepMismatch === true) // step value
      {
        if (data_error_step !== null) { ctrl.setCustomValidity(data_error_step); }
      }
      else if (ctrl.validity.tooLong === true || ctrl.validity.tooShort) // max length or min length
      {
        if (data_error_length !== null) { ctrl.setCustomValidity(data_error_length); }
      }
      else if (ctrl.validity.typeMismatch === true) // input type error
      {
        if (data_error_type !== null) { ctrl.setCustomValidity(data_error_type); }
      }
      else if (ctrl.validity.valueMissing === true) // required
      {
        if (data_error_required !== null) { ctrl.setCustomValidity(data_error_required); }
      }
      else if (data_validation_equalto !== null) // confirmation
      {
        if (equaltoValidation(ctrl, data_validation_equalto) === false) { ctrl.setCustomValidity(data_error_equalto); }
      }
      else if (data_validation_file !== null) // File
      {
        if (fileValidation(ctrl, data_validation_file) === false) { ctrl.setCustomValidity(data_error_file); }
      }
      else if (data_validation_remote !== null)
      {
        // Perform remote validation
        if (await remoteValidation(ctrl, data_validation_remote) === false) { ctrl.setCustomValidity(data_error_remote); }
      }

      // Set error message in custom control or report validity
      if (ctrl.validationMessage !== '' && error_output !== null)
      {
        error_output.innerHTML = ctrl.validationMessage;
        ctrl.focus();
      }
      else
      {
        ctrl.reportValidity();
      }
      
    } // for (i = 0; i < elements.length; i++)

    // Return true or false
    return form.checkValidity();

  } // End of the validate form method

  // Perform equalto validation
  function equaltoValidation(ctrl, other_field)
  {
    // Get the value of the other field
    var other_value = document.getElementsByName(other_field)[0].value;

    // Check if values are different
    if (ctrl.value !== other_value)
    {
      return false;
    }

    // Return true
    return true;

  } // End of the equaltoValidation method

  // Perform file validation
  function fileValidation(ctrl, max_size)
  {
    // Make sure that there is files
    if (ctrl.files.length <= 0)
    {
      return true;
    }

    // Check accept attribute
    var accepts = ctrl.getAttribute('accept') !== null ? ctrl.getAttribute('accept').toLowerCase().replace(' ', '').split(',') : null;

    // Loop files
    for (var i = 0; i < ctrl.files.length; i++)
    {
      // Get the file extension
      var extension = ctrl.files[i].name.substring(ctrl.files[i].name.lastIndexOf('.')).toLowerCase();

      // Check for errors
      if (accepts !== null && accepts.includes(extension) === false)
      {
        return false;
      }
      else if (max_size !== null && max_size > 0 && ctrl.files[i].size >= max_size)
      {
        return false;
      }
    }

    // Return true
    return true;

  } // End of the fileValidation method

  // Perform remote validation
  async function remoteValidation(ctrl, input)
  {
    // Return a promise
    return new Promise((resolve, reject) => {

      // Get input values
      var values = input.split(',');
      var uri = values[0].trim();
      var fields = [];
      fields.push(ctrl.getAttribute('name'));
      for (var i = 1; i < values.length; i++) { fields.push(values[i].trim()); }

      // Create form data
      var fd = new FormData();
      for (i = 0; i < fields.length; i++) { fd.append(fields[i], document.getElementsByName(fields[i])[0].value); }

      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open('POST', uri, true);
      xhr.onload = function () {

        // Check if the response is successful
        if (xhr.status === 200)
        {
          // Return a success response
          if (xhr.response === 'false') { resolve(false); } else { resolve(true); }
        }
        else
        {
          // Return a reject response
          reject(xhr.status + ' ' + xhr.statusText);
        }
      };
      xhr.onerror = function ()
      {
        // Return a reject response
        reject('There was a network error.');
      };
      xhr.send(fd);
    });

  } // End of the remoteValidation method

  // Public methods
  return {
    valid: async function (form) {
      return await validate(form);
    }
  };

})();

Exempelformulär

Det här är ett formulär med html-syntax och razor-syntax, det innehåller inmatningselement och en metod för att skicka datan i formuläret. Du behöver inte posta formuläret med JavaScript, du kan istället använda en inmatningsknapp (submit).

@{
  // Set the layout for the page
  Layout = "/Views/shared_admin/_standard_layout.cshtml";

  // Get form data
  WebDomain current_domain = ViewBag.CurrentDomain;
  KeyStringList tt = ViewBag.TranslatedTexts;
  AdministratorDocument post = ViewBag.Post;

  // Get translated texts
  string administrator_tt = tt.Get("administrator");
  string new_tt = tt.Get("new");
  string edit_tt = tt.Get("edit");
  string id_tt = tt.Get("id");
  string username_tt = tt.Get("username");
  string password_tt = tt.Get("password");
  string confirm_password_tt = tt.Get("confirm") + " " + tt.Get("password").ToLower();
  string admin_role_tt = tt.Get("role");
  string email_tt = tt.Get("email");
  string save_tt = tt.Get("save");
  string cancel_tt = tt.Get("cancel");

  // Set the title for the page
  if (post.admin_username == "")
  {
    ViewBag.Title = administrator_tt + " - " + new_tt.ToLower();
  }
  else
  {
    ViewBag.Title = administrator_tt + " - " + edit_tt.ToLower();
  }
}

@*Title*@
<h1>@ViewBag.Title</h1>

@*Menu*@
@await Html.PartialAsync("/Views/admin_administrators/_form_menu.cshtml")

@*Main form*@
<form id="inputForm" action="/admin_administrators/edit" method="post" enctype="multipart/form-data">

  @*Hidden data*@
  @Html.AntiForgeryToken()

  @*Id*@
  <div class="annytab-form-label">@id_tt</div>
  <input name="txtId" type="text" class="annytab-form-control" tabindex="-1" readonly value="@post.id" />

  @*Text*@
  <div class="annytab-form-label">@username_tt</div>
  <input name="txtUsername" type="text" class="annytab-form-control" value="@post.admin_username" placeholder="@username_tt" autofocus required
      data-error-required="You must enter a username!" data-validation-remote="/admin_administrators/verify_username,txtId"
      data-error-remote="The username is already in use!" maxlength="10" minlength="2" />
  <div class="validation-error" data-error-for="txtUsername"></div>

  @*Confirmation*@
  <div class="annytab-form-label">@password_tt</div>
  <input name="txtPassword" type="password" class="annytab-form-control" value="" placeholder="@password_tt" />
  <input name="txtConfirmPassword" type="password" class="annytab-form-control" value="" placeholder="@confirm_password_tt"
      data-validation-equalto="txtPassword" data-error-equalto="Passwords does not match!" />
  <div class="validation-error" data-error-for="txtConfirmPassword"></div>

  @*Select*@
  <div class="annytab-form-label">@admin_role_tt</div>
  <select name="selectAdminRole" class="annytab-form-control" required>
    <!option value="">--- Select a role ---</!option>
    <!option value="Administrator" @(post.admin_role == "Administrator" ? "selected" : "")>Administrator</!option>
    <!option value="Editor" @(post.admin_role == "Editor" ? "selected" : "")>Editor</!option>
    <!option value="Translator" @(post.admin_role == "Translator" ? "selected" : "")>Translator</!option>
  </select>

  @*Email*@
  <div class="annytab-form-label">Email</div>
  <input name="txtEmail" type="email" class="annytab-form-control" value="@post.admin_email" placeholder="my@email.com" required data-error-input="Bad input!" />

  @*Multiple emails*@
  <div class="annytab-form-label">Multiple emails</div>
  <input name="txtEmail" type="email" class="annytab-form-control" value="" placeholder="my@email.com, your@email.se" multiple required />

  @*Hidden field*@
  <div class="annytab-form-label">Hidden field</div>
  <input name="txtHidden" type="text" class="annytab-form-control" style="display:none;" value="ee" required data-error-required="Hidden field is required!" />
  <div class="validation-error" data-error-for="txtHidden"></div>

  @*Date*@
  <div class="annytab-form-label">Date</div>
  <input name="txtDate" type="date" class="annytab-form-control" value="" />

  @*Number*@
  <div class="annytab-form-label">Number</div>
  <input name="txtNumber" type="number" class="annytab-form-control" value="" min="1" max="10" />

  @*Range*@
  <div class="annytab-form-label">Range</div>
  <input name="txtRange" type="range" class="annytab-form-control" value="" min="1" max="10" step="1" />

  @*Pattern*@
  <div class="annytab-form-label">True/false</div>
  <input name="txtPattern" type="text" class="annytab-form-control" value="" pattern="^(?:tru|fals)e$" data-error-pattern="true or false only!" />

  @*Textarea*@
  <div class="annytab-form-label">Textarea</div>
  <textarea name="txtContents" required></textarea>

  <div class="annytab-basic-space"></div>

  @*Button panel*@
  <div class="annytab-form-button-container">
    <input type="button" class="annytab-form-button btn-disablable" value="@save_tt" onclick="sendForm(document.getElementById('inputForm'))" />
    @*<input type="submit" class="annytab-form-button" value="@save_tt" />*@
    <input type="button" class="annytab-form-button btn-disablable" value="@cancel_tt" onclick="location.href='/admin_administrators'" />
  </div>

</form>

@section scripts {
  <script>

    // Submit a form
    async function sendForm(form)
    {
      // Disable buttons
      disableButtons();

      // Make sure that the form is valid
      if (await annytab.validation.valid(form) === false) { enableButtons(); return false; }

      // Get form data
      var fd = new FormData(form);

      // Post form data
      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open('POST', form.getAttribute('action'), true);
      xhr.onload = function () {
        if (xhr.status === 200)
        {
          // Get the response
          var data = JSON.parse(xhr.response);

          // Check the success status
          if (data.success === true)
          {
            // Output a success message
            toastr['success'](data.message);
          }
          else
          {
            // Output error information
            toastr['error'](data.message);
          }
        }
        else
        {
          // Output error information
          toastr['error'](xhr.status + " - " + xhr.statusText);
        }

        // Enable buttons
        enableButtons();

      };
      xhr.onerror = function ()
      {
        // Output error information
        toastr['error'](xhr.status + " - " + xhr.statusText);

        // Enable buttons
        enableButtons();
      };
      xhr.send(fd);

    } // End of the sendForm method

    // Disable buttons
    function disableButtons()
    {
      var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
      for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
        buttons[i].setAttribute('disabled', true);
      }

    } // End of the disableButtons method

    // Enable buttons
    function enableButtons()
    {
      var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
      for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
        setTimeout(function (button) { button.removeAttribute('disabled'); }, 1000, buttons[i]);
      }

    } // End of the enableButtons method

  </script>
}

Design

Du kan designa felmeddelanden och tillämpa stilar på ogiltiga och giltiga element. Det här är ett element som används för att mata ut felmeddelanden för elementet txtUsername.

<div class="validation-error" data-error-for="txtUsername"></div>

Här visas CSS för att bestämma utseende på ovanstående kontroll och för att sätta stilen för ogiltiga element.

/* Validation */
.validation-error {
  display: block;
  font-weight: normal;
  font-size: 16px;
  line-height: 16px;
  color: #f00000;
  padding: 5px 5px 10px 0;
  margin: 0;
}
input:invalid, textarea:invalid{
  border: 1px solid #f00000;
}
/*input:valid, textarea:valid {
  border: 1px solid #4CAF50;
}*/

input:disabled, button:disabled, input:disabled:hover, button:disabled:hover {
  resize: none;
  color: #000000;
  background-color: #ddd;
  cursor: default;
}

En visuell bild av ett formulär visas nedan. Inbyggd styling tillämpas om ett felmeddelandeelement inte finns.

Html5 validering

Fjärrvalidering

Fjärrvalidering innebär att vi anropar en servermetod för att få sant eller falskt till svar. Om du vill lägga till fjärrvalidering måste du lägga till ett data-validation-remote attribut och ett attribut för data-error-remote i ett element. Attributet data-validation-remote skall innehålla en url och namnen för ytterligare fält, data avgränsas med kommatecken (,).

<input name="txtUsername" type="text" class="annytab-form-control" value="" data-validation-remote="/admin_administrators/verify_username,txtId" data-error-remote="The username is already in use!" />

Du behöver också en servermetod som anropas av valideringskoden.

HttpPost]
[Authorize(Roles = "Administrator")]
public async Task<IActionResult> verify_username(IFormCollection collection)
{
  // Get the current domain
  WebDomain current_domain = await this.web_domain_repository.GetCurrentDomain(ControllerContext.HttpContext);

  // Get translated texts
  KeyStringList tt = await this.static_text_repository.GetFromCache(current_domain.back_end_language_code);

  // Get form data
  string id = collection["txtId"].ToString();
  string username = collection["txtUsername"].ToString();

  // Get a administrator on user name
  ModelItem<AdministratorDocument> admin_username_model = await this.administrator_repository.GetByUsername(username);

  // Check if the username exists already
  if (admin_username_model.item != null && id != admin_username_model.item.id)
  {
    // Return false
    return Ok(false);
    //return Json(data: false);
  }

  // Return success
  return Ok(true);
  //return Json(data: true);

} // End of the verify_username method

Bekräftelsevalidering

Bekräftelse validering (equalto) kräver att du lägger till ett data-validation-equalto attribut och ett data-error-equalto i det element som används för att bekräfta ett annat inmatningselement.

<input name="txtConfirmPassword" type="password" class="annytab-form-control" value="" data-validation-equalto="txtPassword" data-error-equalto="Passwords does not match!" />

Filvalidering

Filvalidering kräver att du lägger till attributet data-validation-file med en maximal filstorlek i bytes och ett data-error-file attribut med ett felmeddelande. Sätt den maximala filstorleken till -1 om du bara vill validera avseende filtillägg. Du kan lägga till ett accept attribut för att begränsa uppladdningen till bara tillåtna filtillägg.

<div class="annytab-form-label">File</div>
<input type="file" accept=".jpg, .PNG" data-validation-file="262144" data-error-file="Max 256 KiB per file, must be .jpg or .png!" />

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *