Hoppa till innehåll

Tillbaka-spårning, sökalgoritm i Python

Denna handledning innehåller en implementering av en sökalgoritm för tillbaka-spårning i Python. Tillbaka-spårning är en rekursiv algoritm som används för att hitta lösningar på problem som innehåller begränsningar (CSP). Jag kommer att försöka lösa ett sodoku och ett schemaläggningsproblem i denna handledning, båda dessa problem har begränsningar men schemaläggningsproblemet har också en tidsvariabel som kan minimeras.

En sökningsalgoritm för tillbaka-spårning försöker tilldela ett värde till en variabel i varje rekursion och algoritmen går tillbaka och testar ett annat värde om det inte finns fler tillåtna värden att tilldela. En ren tillbaka-spårnings-algoritm kan vara ganska långsam, vi kan dock förbättra dess prestanda genom att styra sökningen i rätt riktning.

Vi kan använda Arc-konsistens för att påskynda sökningen, det här innebär att vi bara inkluderar tillåtna värden i domänen för varje variabel och detta innebär att vi har färre värden att välja mellan. Vi kan också välja den mest begränsade variabeln (den variabel med minst antal återstående värden) först, detta innebär att vi hjälper algoritmen att hitta en lösning snabbare.

Sodoku

Den här koden kan användas för att lösa sodoku-pussel av olika storlekar. Jag har inkluderat två algoritmer för tillbaka-spårning i den här koden, backtracking_search_1 och en optimerad version som heter backtracking_search_2. Enklare sodoku-pussel kan lösas inom rimlig tid med hjälp av den första algoritmen, svårare pussel måste dock lösas med den andra mer optimerade versionen.

# Import libraries
import copy

# This class represent a sodoku
class Sodoku():
  
  # Create a new sodoku
  def __init__(self, state:[], size:int, sub_column_size:int, sub_row_size:int):
    
    # Set values for instance variables
    self.state = state
    self.size = size
    self.sub_column_size = sub_column_size
    self.sub_row_size = sub_row_size
    self.domains = {}

    # Create domains for numbers by using Arc consistency
    # Arc consistency: include only consistent numbers in the domain for each cell
    self.update_domains()
    
  # Update domains for cells
  def update_domains(self):

    # Reset domains
    self.domains = {}
    
    # Create an array with numbers
    numbers = []

    # Loop the state (puzzle or grid)
    for y in range(self.size):
      for x in range(self.size):
        
        # Check if a cell is empty
        if (self.state[y][x] == 0):

          # Loop all possible numbers
          numbers = []
          for number in range(1, self.size + 1):

            # Check if the number is consistent
            if(self.is_consistent(number, y, x) == True):
              numbers.append(number)

          # Add numbers to a domain
          if(len(numbers) > 0):
            self.domains[(y, x)] = numbers
              
  # Check if a number can be put in a cell
  def is_consistent(self, number:int, row:int, column:int) -> bool:

    # Check a row
    for x in range(self.size):

      # Return false if the number exists in the row
      if self.state[row][x] == number:
        return False

    # Check a column
    for y in range(self.size):
      
      # Return false if the number exists in the column
      if self.state[y][column] == number:
        return False

    # Calculate row start and column start
    row_start = (row//self.sub_row_size)*self.sub_row_size
    col_start = (column//self.sub_column_size)*self.sub_column_size;

    # Check sub matrix
    for y in range(row_start, row_start+self.sub_row_size):
      for x in range(col_start, col_start+self.sub_column_size):
        
        # Return false if the number exists in the submatrix
        if self.state[y][x]== number:
          return False

    # Return true if no conflicts has been found
    return True

  # Get the first empty cell (backtracking_search_1)
  def get_first_empty_cell(self) -> ():

    # Loop the state (puzzle or grid)
    for y in range(self.size):
      for x in range(self.size):
        
        # Check if the cell is empty
        if (self.state[y][x] == 0):
          return (y, x)

    # Return false
    return (None, None)

  # Get the most constrained cell (backtracking_search_2)
  def get_most_constrained_cell(self) -> ():

    # No empty cells left, return None
    if(len(self.domains) == 0):
      return (None, None)

    # Sort domains by value count (we want empty cells with most constraints at the top)
    keys = sorted(self.domains, key=lambda k: len(self.domains[k]))

    # Return the first key in the dictionary
    return keys[0]

  # Check if the puzzle is solved
  def solved(self) -> bool:

    # Loop the state (puzzle or grid)
    for y in range(self.size):
      for x in range(self.size):
        
        # Check if the cell is empty
        if (self.state[y][x] == 0):
          return False

    # Return true
    return True

  # Solve the puzzle
  def backtracking_search_1(self) -> bool:

    # Get the first empty cell
    y, x = self.get_first_empty_cell()

    # Check if the puzzle is solved
    if(y == None or x == None):
      return True

    # Assign a number
    for number in range(1, self.size + 1):

      # Check if the number is consistent
      if(self.is_consistent(number, y, x)):

        # Assign the number
        self.state[y][x] = number

        # Backtracking
        if (self.backtracking_search_1() == True):
          return True

        # Reset assignment
        self.state[y][x] = 0

    # No number could be assigned, return false
    return False

  # Solve the puzzle (optimized version)
  def backtracking_search_2(self) -> bool:

    # Check if the puzzle is solved
    if(self.solved() == True):
      return True

    # Get a an empty cell
    y, x = self.get_most_constrained_cell()
    
    # No good cell was found, retry
    if (y == None or x == None):
      return False

    # Get possible numbers in domain
    numbers = copy.deepcopy(self.domains.get((y, x)))

    # Assign a number
    for number in numbers:

      # Check if the number is consistent
      if(self.is_consistent(number, y, x)):

        # Assign the number
        self.state[y][x] = number

        # Remove the entire domain
        del self.domains[(y, x)]

        # Backtracking
        if (self.backtracking_search_2() == True):
          return True

        # Reset assignment
        self.state[y][x] = 0

        # Update domains
        self.update_domains()

    # No number could be assigned, return false
    return False

  # Print the current state
  def print_state(self):
    for y in range(self.size):
      print('| ', end='')
      if y != 0 and y % self.sub_row_size == 0:
        for j in range(self.size):
          print(' - ', end='')
          if (j + 1) < self.size and (j + 1) % self.sub_column_size == 0:
            print(' + ', end='')  
        print(' |')
        print('| ', end='')
      for x in range(self.size):
        if x != 0 and x % self.sub_column_size == 0:
          print(' | ', end='')
        digit = str(self.state[y][x]) if len(str(self.state[y][x])) > 1 else ' ' + str(self.state[y][x])
        print('{0} '.format(digit), end='')
      print(' |')
    
# The main entry point for this module
def main():

  # Small puzzle 81 (9x9 matrix and 3x3 submatrixes)
  #data = '4173698.5.3..........7......2.....6.....8.4......1.......6.3.7.5..2.....1.4......'
  #data = data.strip().replace('.', '0')
  #numbers = [int(i) for i in data]
  #size = 9 # 9 columns and 9 rows
  #sub_column_size = 3 # 3 columns in each submatrix
  #sub_row_size = 3 # 3 rows in each submatrix
  
  # Larger puzzle 144 (12x12 matrix and 4x3 submatrixes)
  numbers = [7,0,5,0,4,0,0,1,0,0,3,6,9,6,0,0,7,0,0,0,0,1,4,0,0,2,0,0,0,0,3,6,0,0,0,8,0,0,0,10,8,0,0,9,3,0,0,0,11,0,12,1,0,0,0,0,10,0,5,9,0,0,6,0,0,3,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,4,0,0,9,0,0,2,12,0,7,0,0,0,0,4,10,0,5,0,0,0,11,5,0,0,2,7,0,0,0,1,0,0,0,3,6,0,0,0,0,8,0,0,11,3,0,0,0,0,5,0,0,9,7,10,5,0,0,2,0,0,7,0,3,0,1]
  size = 12 # 12 columns and 12 rows
  sub_column_size = 4 # 4 columns in each submatrix
  sub_row_size = 3 # 3 rows in each submatrix
  
  # Create the initial state
  initial_state = []
  row = []
  counter = 0

  # Loop numbers and append to initial state
  for number in numbers:
    counter += 1
    row.append(number)
    if(counter >= size):
      initial_state.append(row)
      row = []
      counter = 0

  # Create a sodoku
  sodoku = Sodoku(initial_state, size, sub_column_size, sub_row_size)

  # Print sodoku
  print('Puzzle input:')
  sodoku.print_state()

  # Solve sodoku with optimized version
  sodoku.backtracking_search_2()

  # Print sodoku
  print('\nPuzzle solution:')
  sodoku.print_state()
  print()


# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
Puzzle input:
| 7 0 5 0 | 4 0 0 1 | 0 0 3 6 |
| 9 6 0 0 | 7 0 0 0 | 0 1 4 0 |
| 0 2 0 0 | 0 0 3 6 | 0 0 0 8 |
| - - - - + - - - - + - - - - |
| 0 0 0 10 | 8 0 0 9 | 3 0 0 0 |
| 11 0 12 1 | 0 0 0 0 | 10 0 5 9 |
| 0 0 6 0 | 0 3 12 0 | 0 0 0 0 |
| - - - - + - - - - + - - - - |
| 0 0 0 0 | 0 7 4 0 | 0 9 0 0 |
| 2 12 0 7 | 0 0 0 0 | 4 10 0 5 |
| 0 0 0 11 | 5 0 0 2 | 7 0 0 0 |
| - - - - + - - - - + - - - - |
| 1 0 0 0 | 3 6 0 0 | 0 0 8 0 |
| 0 11 3 0 | 0 0 0 5 | 0 0 9 7 |
| 10 5 0 0 | 2 0 0 7 | 0 3 0 1 |

Puzzle solution:
| 7 10 5 8 | 4 12 2 1 | 9 11 3 6 |
| 9 6 11 3 | 7 10 5 8 | 12 1 4 2 |
| 12 2 1 4 | 9 11 3 6 | 5 7 10 8 |
| - - - - + - - - - + - - - - |
| 4 7 2 10 | 8 5 1 9 | 3 12 6 11 |
| 11 3 12 1 | 6 2 7 4 | 10 8 5 9 |
| 8 9 6 5 | 11 3 12 10 | 1 2 7 4 |
| - - - - + - - - - + - - - - |
| 5 1 10 6 | 12 7 4 11 | 8 9 2 3 |
| 2 12 9 7 | 1 8 6 3 | 4 10 11 5 |
| 3 8 4 11 | 5 9 10 2 | 7 6 1 12 |
| - - - - + - - - - + - - - - |
| 1 4 7 2 | 3 6 9 12 | 11 5 8 10 |
| 6 11 3 12 | 10 1 8 5 | 2 4 9 7 |
| 10 5 8 9 | 2 4 11 7 | 6 3 12 1 |

Schemaläggningsproblem

Det här problemet handlar om att schemalägga arbetsuppgifter i olika jobb. Varje uppgift måste utföras i en viss maskin (Job Shop Problem) och varje uppgift måste utföras i en viss ordning, i enlighet med arbetsbeskrivningen. Slutresultatet kommer att bli ett schema med sluttid för varje maskin.

# This class represent a task
class Task:

  # Create a new task
  def __init__(self, tuple:()):
    
    # Set values for instance variables
    self.machine_id, self.processing_time = tuple

  # Sort
  def __lt__(self, other):
    return self.processing_time < other.processing_time

  # Print
  def __repr__(self):
    return ('(Machine: {0}, Time: {1})'.format(self.machine_id, self.processing_time))

# This class represent an assignment
class Assignment:

  # Create a new assignment
  def __init__(self, job_id:int, task_id:int, start_time:int, end_time:int):

    # Set values for instance variables
    self.job_id = job_id
    self.task_id = task_id
    self.start_time = start_time
    self.end_time = end_time

  # Print
  def __repr__(self):
    return ('(Job: {0}, Task: {1}, Start: {2}, End: {3})'.format(self.job_id, self.task_id, self.start_time, self.end_time))  


# This class represents a schedule
class Schedule:

  # Create a new schedule
  def __init__(self, jobs:[]):
    
    # Set values for instance variables
    self.jobs = jobs
    self.tasks = {}
    for i in range(len(self.jobs)):
      for j in range(len(self.jobs[i])):
        self.tasks[(i, j)] = Task(self.jobs[i][j])
    self.assignments = {}

  # Get the next assignment
  def backtracking_search(self) -> bool:

    # Prefer tasks with an early end time
    best_task_key = None
    best_machine_id = None
    best_assignment = None

    # Loop all tasks
    for key, task in self.tasks.items():

      # Get task variables
      job_id, task_id = key
      machine_id = task.machine_id
      processing_time = task.processing_time

      # Check if the task needs a predecessor, find it if needs it
      predecessor = None if task_id > 0 else Assignment(0, 0, 0, 0)
      if (task_id > 0):

        # Loop assignments
        for machine, machine_tasks in self.assignments.items():

          # Break out from the loop if a predecessor has been found
          if(predecessor != None):
            break

          # Loop machine tasks
          for t in machine_tasks:

            # Check if a predecessor exsits
            if(t.job_id == job_id and t.task_id == (task_id - 1)):
              predecessor = t
              break

      # Continue if the task needs a predecessor and if it could not be found
      if(predecessor == None):
        continue

      # Get an assignment
      assignment = self.assignments.get(machine_id)

      # Calculate the end time
      end_time = processing_time
      if(assignment != None):
        end_time += max(predecessor.end_time, assignment[-1].end_time)
      else:
        end_time += predecessor.end_time

      # Check if we should update the best assignment
      if(best_assignment == None or end_time < best_assignment.end_time):
        best_task_key = key
        best_machine_id = machine_id
        best_assignment = Assignment(job_id, task_id, end_time - processing_time, end_time)

    # Return failure if we can not find an assignment (Problem not solvable)
    if(best_assignment == None):
      return False

    # Add the best assignment
    assignment = self.assignments.get(best_machine_id)
    if(assignment == None):
      self.assignments[best_machine_id] = [best_assignment]
    else:
      assignment.append(best_assignment)

    # Remove the task
    del self.tasks[best_task_key]

    # Check if we are done
    if(len(self.tasks) <= 0):
      return True

    # Backtrack
    self.backtracking_search()

# The main entry point for this module
def main():

  # Input data: Task = (machine_id, time)
  jobs = [[(0, 3), (1, 2), (2, 2)], # Job 0
      [(0, 2), (2, 1), (1, 4)], # Job 1
      [(1, 4), (2, 3)]] # Job 2
  
  # Create a schedule
  schedule = Schedule(jobs)

  # Find a solution
  schedule.backtracking_search()

  # Print the solution
  print('Final solution:')
  for key, value in sorted(schedule.assignments.items()):
    print(key, value)
  print()
  
# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
Final solution:
0 [(Job: 1, Task: 0, Start: 0, End: 2), (Job: 0, Task: 0, Start: 2, End: 5)]
1 [(Job: 2, Task: 0, Start: 0, End: 4), (Job: 0, Task: 1, Start: 5, End: 7), (Job: 1, Task: 2, Start: 7, End: 11)]
2 [(Job: 1, Task: 1, Start: 2, End: 3), (Job: 2, Task: 1, Start: 4, End: 7), (Job: 0, Task: 2, Start: 7, End: 9)]
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *