Hoppa till innehåll

Skriv text till fil i ASP.NET Core

Den här artikeln visar några alternativ för att skriva text till en fil med C# i ASP.NET Core. Du kanske vill skriva text till en fil för att exportera data, för att felsöka ditt program eller för att mata ut information från ditt program.

Skapa en CSV-fil

En CSV-fil är en textfil där data separeras med kommatecken (,) på varje rad, du kan använda andra tecken för att åtskilja data. En CSV-fil kan importeras i Excel eller Open Office Calc.

using (StreamWriter writer = new StreamWriter("D:\\MyFolder\\TEST\\Files\\case.txt"))
{
  for (int i = 0; i < input.Length; i++)
  {
    writer.WriteLine(input[i].text + "," + input[i].powerofbase
      + "," + input[i].int_value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)
      + "," + input[i].decimal_value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)
      + "," + input[i].last_numbers.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)
      + "," + input[i].index);
  }
}

Skapa en XML-fil

Koden nedan visar ett exempel på skapandet av en webbplatskarta i XML-format. Miljörvariabeln (environment) används för att erhålla webbrotsökvägen till applikationen.

public class SitemapRepository : ISitemapRepository
{
  #region Variables

  private readonly IWebHostEnvironment environment;
  private readonly IStaticPageRepository static_page_repository;
  private readonly IGroupRepository group_repository;

  #endregion

  #region Constructors

  public SitemapRepository(IWebHostEnvironment environment, IStaticPageRepository static_page_repository, IGroupRepository group_repository)
  {
    // Set values for instance variables
    this.environment = environment;
    this.static_page_repository = static_page_repository;
    this.group_repository = group_repository;

  } // End of the constructor

  #endregion

  #region Methods

  public void CreateSitemap()
  {
    // Create the directory path
    string directoryPath = this.environment.WebRootPath + "\\sitemaps\\";

    // Check if the directory exists
    if (System.IO.Directory.Exists(directoryPath) == false)
    {
      // Create the directory
      System.IO.Directory.CreateDirectory(directoryPath);
    }

    // Create the file
    string filepath = directoryPath + "Sitemap.xml.gz";

    // Get static pages and groups
    IList<StaticPage> staticPages = this.static_page_repository.GetAllActiveLinks("title", "ASC");
    IList<Group> groups = this.group_repository.GetAll("title", "ASC");

    // Create variables
    GZipStream gzipStream = null;
    XmlWriter xmlTextWriter = null;

    try
    {
      // Create a gzip stream
      gzipStream = new GZipStream(new FileStream(filepath, FileMode.Create), CompressionMode.Compress);

      // Create a xml text writer
      XmlWriterSettings xwSettings = new XmlWriterSettings
      {
        Encoding = new UTF8Encoding(true)
      };
      xmlTextWriter = XmlWriter.Create(gzipStream, xwSettings);

      // Write the start of the document
      xmlTextWriter.WriteStartDocument();

      // Write the url set for the xml document <urlset>
      xmlTextWriter.WriteStartElement("urlset", "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9");
      xmlTextWriter.WriteAttributeString("xmlns", "image", null, "http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1");
      xmlTextWriter.WriteAttributeString("xmlns", "video", null, "http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1");

      // Create the start string
      string baseUrl = "https://www.mysite.se";

      // Add the baseurl
      CreateUrlPost(xmlTextWriter, baseUrl, "1.0", "monthly", DateTime.UtcNow);

      // Loop static pages
      for (int i = 0; i < staticPages.Count; i++)
      {
        // Create the url post
        if (staticPages[i].meta_robots.StartsWith("index") == true)
        {
          CreateUrlPost(xmlTextWriter, baseUrl + "/home/page/" + staticPages[i].page_name, "0.9", "monthly", DateTime.UtcNow);
        } 
      }

      // Loop groups
      for (int i = 0; i < groups.Count; i++)
      {
        // Create the url post
        if(groups[i].meta_robots.StartsWith("index") == true)
        {
          CreateUrlPost(xmlTextWriter, baseUrl + "/home/group/" + groups[i].page_name, "0.2", "monthly", DateTime.UtcNow);
        }
      }

      // Write the end tag for the xml document </urlset>
      xmlTextWriter.WriteEndDocument();

      // Flush the writer
      xmlTextWriter.Flush();
    }
    catch (Exception e)
    {
      throw e;
    }
    finally
    {
      // Close streams
      if (xmlTextWriter != null)
      {
        // Close the XmlTextWriter
        xmlTextWriter.Dispose();
      }
      if (gzipStream != null)
      {
        // Close the gzip stream
        gzipStream.Dispose();
      }
    }

  } // End of the CreateSitemap method

  private void CreateUrlPost(XmlWriter xmlTextWriter, string url, string priority, string changeFrequency, DateTime lastModifiedDate)
  {
    xmlTextWriter.WriteStartElement("url");
    xmlTextWriter.WriteStartElement("loc");
    xmlTextWriter.WriteString(url);
    xmlTextWriter.WriteEndElement();
    xmlTextWriter.WriteStartElement("lastmod");
    xmlTextWriter.WriteString(string.Format("{0:yyyy-MM-dd}", lastModifiedDate));
    xmlTextWriter.WriteEndElement();
    xmlTextWriter.WriteStartElement("changefreq");
    xmlTextWriter.WriteString(changeFrequency);
    xmlTextWriter.WriteEndElement();
    xmlTextWriter.WriteStartElement("priority");
    xmlTextWriter.WriteString(priority);
    xmlTextWriter.WriteEndElement();
    xmlTextWriter.WriteEndElement();

  } // End of the CreateUrlPost method

  #endregion

} // End of the class

Skriv till loggfil

Exemplet nedan visar hur du kan lägga till en textrad till en loggfil. Filen skapas automatiskt om den inte existerar. Katalogen (mappen) måste finnas.

private void LogError(string error)
{
  // Set the file path
  string path = this.directory + "\\errors.txt";

  // Add the error message to the file
  System.IO.File.AppendAllText(path, $"{DateTime.Now.ToString("o")} [ERR] {error}" + Environment.NewLine);

} // End of the LogError method

Skapa en JSON-fil

Du kan serialisera en modell till en JSON-fil. Exemplet nedan visar hur man erhåller programinställningar från en JSON-fil och hur man sparar ändrade inställningar till en JSON-fil.

string path = this.directory + "\\appsettings.json";

// Get the data
string data = System.IO.File.ReadAllText(path, Encoding.UTF8);

// Convert data to app settings
AppSettings app_settings = JsonConvert.DeserializeObject<AppSettings>(data);

// Modify application settings

// Write updated application settings to the file
System.IO.File.WriteAllText(path, JsonConvert.SerializeObject(app_settings, Formatting.Indented));
public class AppSettings
{
  #region Variables

  public Logging Logging { get; set; }
  public DoxservrOptions DoxservrOptions { get; set; }
  public FortnoxOptions FortnoxOptions { get; set; }
  public DefaultValues DefaultValues { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public AppSettings()
  {
    // Set values for instance variables
    this.Logging = new Logging();
    this.DoxservrOptions = new DoxservrOptions();
    this.FortnoxOptions = new FortnoxOptions();
    this.DefaultValues = new DefaultValues();

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *