Hoppa till innehåll

ResNet50 bildklassificering i Python

Jag kommer att utföra bildklassificering med hjälp av en ResNet50 djupinlärningsmodell i denna handledning. Jag använder datauppsättningen CIFAR-10 för att träna och testa modellen, koden är skriven i Python. ResNet50 är en residual neural nätverksmodell för djupinlärning med 50 lager. ResNet var den vinnande modellen i ImageNet-tävlingen (ILSVRC) 2015 och är en populär modell för bildklassificering, den används också ofta som en basmodell för detektering av objekt i bilder.

Ett neuralt nätverk innehåller vikter, en poängfunktion och en förlustfunktion. Ett neuralt nätverk lär sig i en återkopplingsslinga, nätverket justerar vikterna baserat på resultaten från poängfunktionen och förlustfunktionen. Ett enkelt neuralt nätverk innehåller tre lager, ett inmatningslager, ett doldt lager och ett utgångslager. Neurala nätverksmodeller för djupinlärning har mer än 3 lager och faltningslager används ofta för bildklassificering.

Djupa neurala nätverksmodeller är svåra att träna på grund av problemet med försvinnande lutning, upprepad multiplikation gör lutningen extremt liten och får modellen att sluta lära sig. ResNet löser detta problem med försvinnande lutning genom att använda en hoppanslutning som gör att indata kan flöda via en genväg till ett aktiveringslager.

Datauppsättning och bibliotek

Jag använder datauppsättningen CIFAR-10 (ladda ner), detta är en samling av 60 000 bilder i 10 olika kategorier. Varje bild lagras i en mapp med ett namn som motsvarar en kategori, 50 000 bilder används för träning och 10 000 bilder används för testning/validering. Datauppsättningen är balanserad eftersom varje kategori har samma antal bilder. Det är en sannolikhet om 10 % att klassificera en bild korrekt och detta är vår basprestanda, vår modell måste prestera bättre än detta. Jag använder följande bibliotek: os, random, numpy, pickle, cv2 and keras.

Träning

En ResNet50-modell skapas om det inte redan finns en sparad på disken. En modell läses in om träning har utförts tidigare, detta för att göra det möjligt för modellen att fortsätta sin träning (överföringsinlärning). En ResNet50-modell behöver cirka 200 epoker av träning för att prestera riktigt bra, jag har bara kunnat träna den i 25 epoker. Inlärningsgraden kan justeras för att påskynda eller bromsa inlärningstiden. Modellen och klasserna sparas på disken efter varje träningspass. Resultatet från en träningssession visas nedanför koden.

# Import libraries
import os
import keras
import pickle
import numpy as np

# Get a ResNet50 model
def resnet50_model(classes=1000, *args, **kwargs):

  # Load a model if we have saved one
  if(os.path.isfile('C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\models\\resnet_50.h5') == True):
    return keras.models.load_model('C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\models\\resnet_50.h5')

  # Create an input layer 
  input = keras.layers.Input(shape=(None, None, 3))

  # Create output layers
  output = keras.layers.ZeroPadding2D(padding=3, name='padding_conv1')(input)
  output = keras.layers.Conv2D(64, (7, 7), strides=(2, 2), use_bias=False, name='conv1')(output)
  output = keras.layers.BatchNormalization(axis=3, epsilon=1e-5, name='bn_conv1')(output)
  output = keras.layers.Activation('relu', name='conv1_relu')(output)
  output = keras.layers.MaxPooling2D((3, 3), strides=(2, 2), padding='same', name='pool1')(output)
  output = conv_block(output, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='a', strides=(1, 1))
  output = identity_block(output, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='b')
  output = identity_block(output, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='c')
  output = conv_block(output, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='a')
  output = identity_block(output, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='b')
  output = identity_block(output, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='c')
  output = identity_block(output, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='d')
  output = conv_block(output, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='a')
  output = identity_block(output, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='b')
  output = identity_block(output, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='c')
  output = identity_block(output, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='d')
  output = identity_block(output, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='e')
  output = identity_block(output, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='f')
  output = conv_block(output, 3, [512, 512, 2048], stage=5, block='a')
  output = identity_block(output, 3, [512, 512, 2048], stage=5, block='b')
  output = identity_block(output, 3, [512, 512, 2048], stage=5, block='c')
  output = keras.layers.GlobalAveragePooling2D(name='pool5')(output)
  output = keras.layers.Dense(classes, activation='softmax', name='fc1000')(output)

  # Create a model from input layer and output layers
  model = keras.models.Model(inputs=input, outputs=output, *args, **kwargs)

  # Print model
  print()
  print(model.summary(), '\n')

  # Compile the model
  model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=keras.optimizers.adam(lr=0.01, clipnorm=0.001), metrics=['accuracy'])

  # Return a model
  return model

# Create an identity block
def identity_block(input, kernel_size, filters, stage, block):
  
  # Variables
  filters1, filters2, filters3 = filters
  conv_name_base = 'res' + str(stage) + block + '_branch'
  bn_name_base = 'bn' + str(stage) + block + '_branch'

  # Create layers
  output = keras.layers.Conv2D(filters1, (1, 1), kernel_initializer='he_normal', name=conv_name_base + '2a')(input)
  output = keras.layers.BatchNormalization(axis=3, name=bn_name_base + '2a')(output)
  output = keras.layers.Activation('relu')(output)
  output = keras.layers.Conv2D(filters2, kernel_size, padding='same', kernel_initializer='he_normal', name=conv_name_base + '2b')(output)
  output = keras.layers.BatchNormalization(axis=3, name=bn_name_base + '2b')(output)
  output = keras.layers.Activation('relu')(output)
  output = keras.layers.Conv2D(filters3, (1, 1), kernel_initializer='he_normal', name=conv_name_base + '2c')(output)
  output = keras.layers.BatchNormalization(axis=3, name=bn_name_base + '2c')(output)
  output = keras.layers.add([output, input])
  output = keras.layers.Activation('relu')(output)

  # Return a block
  return output

# Create a convolution block
def conv_block(input, kernel_size, filters, stage, block, strides=(2, 2)):

  # Variables
  filters1, filters2, filters3 = filters
  conv_name_base = 'res' + str(stage) + block + '_branch'
  bn_name_base = 'bn' + str(stage) + block + '_branch'

  # Create block layers
  output = keras.layers.Conv2D(filters1, (1, 1), strides=strides, kernel_initializer='he_normal', name=conv_name_base + '2a')(input)
  output = keras.layers.BatchNormalization(axis=3, name=bn_name_base + '2a')(output)
  output = keras.layers.Activation('relu')(output)
  output = keras.layers.Conv2D(filters2, kernel_size, padding='same', kernel_initializer='he_normal', name=conv_name_base + '2b')(output)
  output = keras.layers.BatchNormalization(axis=3, name=bn_name_base + '2b')(output)
  output = keras.layers.Activation('relu')(output)
  output = keras.layers.Conv2D(filters3, (1, 1), kernel_initializer='he_normal', name=conv_name_base + '2c')(output)
  output = keras.layers.BatchNormalization(axis=3, name=bn_name_base + '2c')(output)
  shortcut = keras.layers.Conv2D(filters3, (1, 1), strides=strides, kernel_initializer='he_normal', name=conv_name_base + '1')(input)
  shortcut = keras.layers.BatchNormalization(axis=3, name=bn_name_base + '1')(shortcut)
  output = keras.layers.add([output, shortcut])
  output = keras.layers.Activation('relu')(output)

  # Return a block
  return output

# Train a model
def train():

  # Variables, 25 epochs so far
  epochs = 1
  batch_size = 32
  train_samples = 10 * 5000 # 10 categories with 5000 images in each category
  validation_samples = 10 * 1000 # 10 categories with 1000 images in each category
  img_width, img_height = 32, 32

  # Get the model (10 categories)
  model = resnet50_model(10)

  # Create a data generator for training
  train_data_generator = keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator(
    rescale=1./255, 
    shear_range=0.2, 
    zoom_range=0.2, 
    horizontal_flip=True)

  # Create a data generator for validation
  validation_data_generator = keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator(
    rescale=1./255,
    shear_range=0.2,
    zoom_range=0.2, 
    horizontal_flip=True)

  # Create a train generator
  train_generator = train_data_generator.flow_from_directory( 
    'C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\train', 
    target_size=(img_width, img_height), 
    batch_size=batch_size,
    color_mode='rgb',
    shuffle=True,
    class_mode='categorical')

  # Create a test generator
  validation_generator = validation_data_generator.flow_from_directory( 
    'C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\test', 
    target_size=(img_width, img_height), 
    batch_size=batch_size,
    color_mode='rgb',
    shuffle=True,
    class_mode='categorical')

  # Start training, fit the model
  model.fit_generator( 
    train_generator, 
    steps_per_epoch=train_samples // batch_size, 
    validation_data=validation_generator, 
    validation_steps=validation_samples // batch_size,
    epochs=epochs)

  # Save model to disk
  model.save('C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\models\\resnet_50.h5')
  print('Saved model to disk!')

  # Get labels
  labels = train_generator.class_indices

  # Invert labels
  classes = {}
  for key, value in labels.items():
    classes[value] = key.capitalize()

  # Save classes to file
  with open('C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\classes.pkl', 'wb') as file:
    pickle.dump(classes, file)
  print('Saved classes to disk!')

# The main entry point for this module
def main():

  # Train a model
  train()

# Tell python to run main method
if __name__ == '__main__': main()
1510/1562 [============================>.] - ETA: 1:12 - loss: 0.5207 - accuracy: 0.8224
1511/1562 [============================>.] - ETA: 1:11 - loss: 0.5205 - accuracy: 0.8225
1512/1562 [============================>.] - ETA: 1:09 - loss: 0.5207 - accuracy: 0.8224
1513/1562 [============================>.] - ETA: 1:08 - loss: 0.5206 - accuracy: 0.8224
1514/1562 [============================>.] - ETA: 1:07 - loss: 0.5207 - accuracy: 0.8224
1515/1562 [============================>.] - ETA: 1:05 - loss: 0.5207 - accuracy: 0.8224
1516/1562 [============================>.] - ETA: 1:04 - loss: 0.5207 - accuracy: 0.8224
1517/1562 [============================>.] - ETA: 1:02 - loss: 0.5207 - accuracy: 0.8224
1518/1562 [============================>.] - ETA: 1:01 - loss: 0.5206 - accuracy: 0.8225
1519/1562 [============================>.] - ETA: 1:00 - loss: 0.5206 - accuracy: 0.8225
1520/1562 [============================>.] - ETA: 58s - loss: 0.5207 - accuracy: 0.8225
1521/1562 [============================>.] - ETA: 57s - loss: 0.5205 - accuracy: 0.8225
1522/1562 [============================>.] - ETA: 55s - loss: 0.5204 - accuracy: 0.8226
1523/1562 [============================>.] - ETA: 54s - loss: 0.5206 - accuracy: 0.8225
1524/1562 [============================>.] - ETA: 53s - loss: 0.5206 - accuracy: 0.8224
1525/1562 [============================>.] - ETA: 51s - loss: 0.5204 - accuracy: 0.8225
1526/1562 [============================>.] - ETA: 50s - loss: 0.5204 - accuracy: 0.8225
1527/1562 [============================>.] - ETA: 48s - loss: 0.5204 - accuracy: 0.8225
1528/1562 [============================>.] - ETA: 47s - loss: 0.5205 - accuracy: 0.8225
1529/1562 [============================>.] - ETA: 46s - loss: 0.5206 - accuracy: 0.8225
1530/1562 [============================>.] - ETA: 44s - loss: 0.5209 - accuracy: 0.8224
1531/1562 [============================>.] - ETA: 43s - loss: 0.5208 - accuracy: 0.8225
1532/1562 [============================>.] - ETA: 41s - loss: 0.5207 - accuracy: 0.8225
1533/1562 [============================>.] - ETA: 40s - loss: 0.5208 - accuracy: 0.8224
1534/1562 [============================>.] - ETA: 39s - loss: 0.5208 - accuracy: 0.8224
1535/1562 [============================>.] - ETA: 37s - loss: 0.5208 - accuracy: 0.8224
1536/1562 [============================>.] - ETA: 36s - loss: 0.5209 - accuracy: 0.8224
1537/1562 [============================>.] - ETA: 34s - loss: 0.5211 - accuracy: 0.8224
1538/1562 [============================>.] - ETA: 33s - loss: 0.5212 - accuracy: 0.8223
1539/1562 [============================>.] - ETA: 32s - loss: 0.5214 - accuracy: 0.8222
1540/1562 [============================>.] - ETA: 30s - loss: 0.5212 - accuracy: 0.8223
1541/1562 [============================>.] - ETA: 29s - loss: 0.5212 - accuracy: 0.8223
1542/1562 [============================>.] - ETA: 27s - loss: 0.5215 - accuracy: 0.8222
1543/1562 [============================>.] - ETA: 26s - loss: 0.5215 - accuracy: 0.8222
1544/1562 [============================>.] - ETA: 25s - loss: 0.5214 - accuracy: 0.8222
1545/1562 [============================>.] - ETA: 23s - loss: 0.5215 - accuracy: 0.8222
1546/1562 [============================>.] - ETA: 22s - loss: 0.5217 - accuracy: 0.8222
1547/1562 [============================>.] - ETA: 20s - loss: 0.5217 - accuracy: 0.8221
1548/1562 [============================>.] - ETA: 19s - loss: 0.5216 - accuracy: 0.8222
1549/1562 [============================>.] - ETA: 18s - loss: 0.5214 - accuracy: 0.8222
1550/1562 [============================>.] - ETA: 16s - loss: 0.5216 - accuracy: 0.8221
1551/1562 [============================>.] - ETA: 15s - loss: 0.5217 - accuracy: 0.8221
1552/1562 [============================>.] - ETA: 13s - loss: 0.5216 - accuracy: 0.8221
1553/1562 [============================>.] - ETA: 12s - loss: 0.5219 - accuracy: 0.8221
1554/1562 [============================>.] - ETA: 11s - loss: 0.5221 - accuracy: 0.8221
1555/1562 [============================>.] - ETA: 9s - loss: 0.5220 - accuracy: 0.8221
1556/1562 [============================>.] - ETA: 8s - loss: 0.5219 - accuracy: 0.8221
1557/1562 [============================>.] - ETA: 6s - loss: 0.5220 - accuracy: 0.8221
1558/1562 [============================>.] - ETA: 5s - loss: 0.5221 - accuracy: 0.8220
1559/1562 [============================>.] - ETA: 4s - loss: 0.5222 - accuracy: 0.8219
1560/1562 [============================>.] - ETA: 2s - loss: 0.5225 - accuracy: 0.8218
1561/1562 [============================>.] - ETA: 1s - loss: 0.5225 - accuracy: 0.8217
1562/1562 [==============================] - 2205s 1s/step - loss: 0.5224 - accuracy: 0.8218 - val_loss: 1.1075 - val_accuracy: 0.7412
Saved model to disk!
Saved classes to disk!

Utvärdering

CIFAR-10-bilder har en låg upplösning, varje bild har en storlek på 32×32 pixlar. Modellen har endast tränats i 25 epoker, med en inlärningsgrad om 0,01. Modellen och klasserna läses in från disken innan en utvärdering görs. En kategori väljs slumpmässigt och bilder i kategorin blandas slumpmässigt. Resultatet från en utvärdering visas nedanför koden.

# Import libraries
import os
import cv2
import keras
import random
import pickle
import numpy as np

# Evaluate the model
def evaluate():

  # Load the model
  model = keras.models.load_model('C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\models\\resnet_50.h5')

  # Load classes
  classes = {}
  with open('C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\classes.pkl', 'rb') as file:
    classes = pickle.load(file)

  # Get a list of categories
  categories = os.listdir('C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\test')

  # Get a category a random
  category = random.choice(categories)

  # Print the category
  print(category)

  # Get images in a category
  images = os.listdir('C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\test\\' + category)

  # Randomize images to get different images each time
  random.shuffle(images)

  # Loop images
  blocks = []
  for i, name in enumerate(images):

    # Limit the evaluation
    if i > 6:
      break;

    # Print the name
    print(name)

    # Get the image
    image = cv2.imread('C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\test\\' + category + '\\' + name)

    # Get input reshaped and rescaled
    input = np.array(image).reshape((1, 32, 32, 3)).astype('float32')/255

    # Get predictions
    predictions = model.predict(input).ravel()

    # Print predictions
    print(predictions)

    # Get the class with the highest probability
    prediction = np.argmax(predictions)

    # Check if the prediction is correct
    correct = True if classes[prediction].lower() == category else False

    # Draw the image and show the best prediction
    image = cv2.resize(image,(256,256))
    cv2.putText(image, '{0}: {1} %'.format(classes[prediction], str(round(predictions[prediction] * 100, 2))), (12, 22), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.7, (0, 0, 0), 2)
    cv2.putText(image, '{0}: {1} %'.format(classes[prediction], str(round(predictions[prediction] * 100, 2))), (10, 20), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.7, (65,105,225), 2)
    cv2.putText(image, '{0}'.format('CORRECT!' if correct else 'WRONG!'), (12, 50), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.7, (0, 0, 0), 2)
    cv2.putText(image, '{0}'.format('CORRECT!' if correct else 'WRONG!'), (10, 48), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.7, (0, 255, 0) if correct else (0, 0, 255), 2)
    
    # Append the image
    blocks.append(image)
    
  # Display images and predictions
  row1 = np.concatenate(blocks[0:3], axis=1)
  row2 = np.concatenate(blocks[3:6], axis=1)
  #cv2.imshow('Predictions', np.concatenate((row1, row2), axis=0))
  cv2.imwrite('C:\\DATA\\Python-data\\CIFAR-10\\plots\\predictions.jpg', np.concatenate((row1, row2), axis=0)) 
  cv2.waitKey(0)


# The main entry point for this module
def main():

  # Evaluate the model
  evaluate()

# Tell python to run main method
if __name__ == '__main__': main()
ResNet50 förutsägelser
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *