Redis Cache i ASP.NET Core

I det här inlägget visas hur du kan använda Redis Cache som IDistributedCache i ASP.NET Core. Redis tillhandahåller minnesbaserad lagring för datastrukturer. Redis används som databas, cache och för meddelandehantering. Redis Cache används i multi-instans applikationer för att hantera sessionsdata och cachade data.

Som ett alternativ till Redis kan du använda en SQL-databas eller en NO-SQL databas för att hantera sessiondata i en multi-instans applikation. Redis Cache har inbyggd replikering, stöder många datastrukturer, kan ge hög tillgänglighet och kan användas på Azure.

Installera Redis Server på Windows

Du måste ladda ner och installera Redis på din utvecklingsdator för att kunna testa din implementering i ASP.NET Core. Du kan ladda ner en msi-fil eller en zip-fil, msi-filen installerar Redis och skapar en Windows-tjänst som automatiskt startar Redis-servern vid start.

När du har installerat Redis, se till att tjänsten har startats och att du kan pinga servern. Öppna en kommandotolk som administratör och bläddra till mappen där Redis är installerad (cd ”C:\Program Files\Redis”), starta redis-cli.exe och skriv ”ping”.

Microsoft Windows [Version 10.0.18362.239]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

C:\WINDOWS\system32>cd..
C:\Windows>cd..
C:\>cd program files
C:\Program Files>cd redis
C:\Program Files\Redis>redis-cli.exe
127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379>

Applikationsinställningar

Vi behöver först installera ett NuGet-paket (Microsoft.Extensions.Caching.Redis) i vårt projekt i Visual Studio, det är en distribuerad cache-implementering av IDistributedCache med Redis. Vi sparar en anslutningssträng till Redis som applikationsinställningar i secrets.json och appsettings.json. Standardporten för Redis är 6379, du kanske har använt en annan port.

{
 "Logging": {
  "IncludeScopes": false,
  "LogLevel": {
   "Default": "Information"
  }
 },
 "RedisCacheOptions": {
  "ConnectionString": "localhost:6379"
 }
}

Tjänster

Vi registrerar tjänster för minnescache, redis-cache och sessioner i metoden ConfigureServices i StartUp-klassen. Minnescache används som backup om vi inte vill använda Redis. Vår sessionstjänst kommer att använda Redis Cache om vi registrerat redis distributed cache eller minnescache om vi sätter anslutningssträngen till en tom sträng.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  // Add the mvc framework
  services.AddRazorPages();

  // Create options
  services.Configure<CacheOptions>(options => { options.ExpirationInMinutes = 240d; });

  // Add memory cache
  services.AddDistributedMemoryCache();

  // Add redis distributed cache
  if (configuration.GetSection("RedisCacheOptions")["ConnectionString"] != "")
  {
    services.AddDistributedRedisCache(options =>
    {
      options.Configuration = configuration.GetSection("RedisCacheOptions")["ConnectionString"];
      options.InstanceName = "Mysite:";
    });
  }

  // Add the session service
  services.AddSession(options =>
  {
    // Set session options
    options.IdleTimeout = TimeSpan.FromMinutes(30d);
    options.Cookie.Name = ".Mysite";
    options.Cookie.Path = "/";
    options.Cookie.HttpOnly = true;
    options.Cookie.SecurePolicy = CookieSecurePolicy.SameAsRequest;
  });

} // End of the ConfigureServices method

Vi måste också använda sessioner i metoden Configure i klassen StartUp för att automatiskt aktivera sessionshantering i applikationen.

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
  // Use sessions
  app.UseSession();

} // End of the Configure method

Arbeta med distribuerat cache

Vi har en klass där vi har injicerat IDistributedCache, vi kan nu använda detta gränssnitt för att få data från Redis cache och för att spara data till Redis cache.

public class StaticTextRepository : IStaticTextRepository
{
  #region Variables

  private readonly ICosmosDatabaseRepository cosmos_database_repository;
  private readonly IDistributedCache distributed_cache;
  private readonly CacheOptions cache_options;
  private readonly ILanguageRepository language_repository;

  #endregion

  #region Constructors

  /// <summary>
  /// Create a new repository
  /// </summary>
  public StaticTextRepository(ICosmosDatabaseRepository cosmos_database_repository, IDistributedCache distributed_cache, IOptions<CacheOptions> cache_options, 
    ILanguageRepository language_repository)
  {
    // Set values for instance variables
    this.cosmos_database_repository = cosmos_database_repository;
    this.distributed_cache = distributed_cache;
    this.cache_options = cache_options.Value;
    this.language_repository = language_repository;

  } // End of the constructor

  #endregion

  #region Get methods

  public async Task<ModelItem<StaticTextsDocument>> GetByLanguageCode(string language_code)
  {
    // Create the sql string
    string sql = "SELECT VALUE s FROM s WHERE s.language_code = @language_code AND s.model_type = @model_type";

    // Create parameters
    SqlParameterCollection parameters = new SqlParameterCollection()
    {
      new SqlParameter("@language_code", language_code),
      new SqlParameter("@model_type", "static_text")
    };

    // Return the post
    return await this.cosmos_database_repository.GetByQuery<StaticTextsDocument>(sql, parameters);

  } // End of the GetByLanguageCode method

  public async Task<KeyStringList> GetFromCache(string language_code)
  {
    // Create the cacheId
    string cacheId = "StaticTexts_" + language_code.ToString();

    // Get the cached settings
    string data = this.distributed_cache.GetString(cacheId);

    // Create the list to return
    KeyStringList posts = new KeyStringList();

    if (data == null)
    {
      // Get the post
      ModelItem<StaticTextsDocument> static_texts_model = await GetByLanguageCode(language_code);

      // Make sure that something was found in the database
      if (static_texts_model.item == null)
      {
        return posts;
      }
      else
      {
        posts = new KeyStringList(static_texts_model.item.dictionary);
      }

      // Create cache options
      DistributedCacheEntryOptions cacheEntryOptions = new DistributedCacheEntryOptions();
      cacheEntryOptions.SetSlidingExpiration(TimeSpan.FromMinutes(this.cache_options.ExpirationInMinutes));
      cacheEntryOptions.SetAbsoluteExpiration(TimeSpan.FromMinutes(this.cache_options.ExpirationInMinutes));

      // Save data in cache
      this.distributed_cache.SetString(cacheId, JsonConvert.SerializeObject(posts), cacheEntryOptions);
    }
    else
    {
      posts = JsonConvert.DeserializeObject<KeyStringList>(data);
    }

    // Return the post
    return posts;

  } // End of the GetFromCache method

  #endregion

  #region Helper methods

  public async Task RemoveFromCache()
  {
    // Get all languages
    ModelItem<LanguagesDocument> languages_model = await this.language_repository.GetByType();

    // Loop languages
    foreach (KeyValuePair<string, string> entry in languages_model.item.dictionary)
    {
      // Get the data
      string data = this.distributed_cache.GetString("StaticTexts_" + entry.Key);

      // Only remove the cache if it exists
      if (data != null)
      {
        // Remove data from cache
        this.distributed_cache.Remove("StaticTexts_" + entry.Key);
      }
    }

  } // End of the RemoveFromCache method

  #endregion

} // End of the class

Arbeta med sessioner

Vi har lagt till en tilläggsklass för sessioner, detta för att kunna spara och hämta serialiserbara objekt som sessionvariabler.

public static class SessionExtensions
{
  public static void Set<T>(this ISession session, string key, T value)
  {
    session.SetString(key, JsonConvert.SerializeObject(value));

  } // End of the Set method

  public static T Get<T>(this ISession session, string key)
  {
    var value = session.GetString(key);
    return value == null ? default(T) : JsonConvert.DeserializeObject<T>(value);
  }

} // End of the class

Nedan följer några exempel på hur du kan sätta värden för och hämta värden från sessionvariabler i ASP.NET Core.

HttpContext.Session.SetString("SessionKey1", "VALUE 1");
HttpContext.Session.SetInt32("SessionKey2", 2);
string value1 = HttpContext.Session.GetString("SessionKey1");
Int32 value2 = HttpContext.Session.GetInt32("SessionKey2");
HttpContext.Session.Set<DateTime>("SessionKey3", DateTime.Now);
DateTime dt = HttpContext.Session.Get<DateTime>("SessionKey3");

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *