Hoppa till innehåll

Minimax algoritm i Python

Jag kommer att implementera en minimax-algoritm med alfa-beta-beskärning och avklippning i denna handledning. Denna algoritm kommer att implementeras i Python och jag skapar en AI-agent som spelar Tre-i-rad och liknande spel mot dig eller någon annan människa.

Minimax används för att lösa kontradiktoriska sökproblem där agenternas mål är i konflikt, detta är fallet för de flesta spel. I ett spel med två spelare antar algoritmen att en spelare vill maximera (MAX) spelets poängsumma och att den andra spelaren vill minimera (MIN) spelets poängsumma. Algoritmen kan utökas till att omfatta fler än två spelare.

Minimax utvärderar alla möjliga drag utifrån det aktuella speltillståndet och kopierar sedan slutliga poängvärden upp till det aktuella tillståndet i spelträdet. Algoritmen antar att båda agenterna spelar optimalt, MAX-spelaren kommer att välja det drag som ger högst poäng och MIN-spelaren kommer att välja det drag som ger lägst poäng. I ett Tre-i-rad-spel med 3×3 rutor finns det 362 880 (9!) olika tillstånd att undersöka när spelet börjar.

Alpha-beta-beskärning och avklippning används för att minska söktiden för minimax-algoritmen. Alpha-beta-beskärning innebär att vi kan ignorera noder som aldrig kommer att väljas med tanke på den information vi redan har, båda spelarna antas spela optimalt. Avklippning innebär att vi kan använda en snabb heuristisk utvärderingsalgoritm när vi har nått ett visst djup i minimax-sökningen. Avklippning används i de tidiga faserna av ett spel, när det finns ett stort antal möjliga drag.

Tre-i-rad och liknande spel

Den här koden kan användas för Tre-i-rad, Fyra-i-rad och liknande spel. AI-spelaren använder en minimax-algoritm för att fatta beslut när det är hennes tur, en mänsklig spelare får en rekommendation inför varje drag. En utvärderingsfunktion (get_best_move) används vid avklippning, utvärderingsfunktionen använder vinnande positioner och heuristik för att fatta beslut. Ett Fyra-i-rad-spel skulle vara omöjligt att spela utan utvärderingsfunktionen.

# Import libraries
import sys
import random

# This class represent a tic tac to game
class TicTacToeGame:

  # Create a new game
  def __init__(self, rows:int, columns:int, goal:int, max_depth:int=4):
    
    # Create the game state
    self.state = []
    self.tiles = {}
    self.inverted_tiles = {}
    tile = 0
    for y in range(rows):
      row = []
      for x in range(columns):
        row += '.'
        tile += 1
        self.tiles[tile] = (y, x)
        self.inverted_tiles[(y, x)] = tile
      self.state.append(row)

    # Set the number of noughts and crosses in a row that is needed to win the game
    self.goal = goal

    # Create vectors
    self.vectors = [(1,0), (0,1), (1,1), (-1,1)]

    # Set lengths
    self.rows = rows
    self.columns = columns
    self.max_row_index = rows - 1
    self.max_columns_index = columns - 1
    self.max_depth = max_depth

    # Heuristics for cutoff
    self.winning_positions = []
    self.get_winning_positions()

    # Set the starting player at random
    #self.player = 'O'
    self.player = random.choice(['X', 'O'])

  # Get winning positions
  def get_winning_positions(self):

    # Loop the board
    for y in range(self.rows):
      for x in range(self.columns):
        
        # Loop vectors
        for vector in self.vectors:
          
          # Get the start position
          sy, sx = (y, x)

          # Get vector deltas
          dy, dx = vector

          # Create a counter
          counter = 0

          # Loop until we are outside the board
          positions = []
          while True:

            # Add the position
            positions.append(self.inverted_tiles.get((sy, sx)))

            # Check if we have a winning position
            if (len(positions) == self.goal):

              # Add winning positions
              self.winning_positions.append(positions)

              # Break out from the loop
              break

            # Update the position
            sy += dy
            sx += dx
        
            # Check if the loop should terminate
            if(sy < 0 or abs(sy) > self.max_row_index or sx < 0 or abs(sx) > self.max_columns_index):
              break

  # Play the game
  def play(self):

    # Variables
    result = None

    # Create an infinite loop
    print('Starting board')
    while True:

      # Draw the state
      self.print_state()

      # Get a move from a player
      if (self.player == 'X'): # AI

        # Print AI move
        print('Player X moving (AI) ...')

        # Get the best move
        max, py, px, depth = self.max(-sys.maxsize, sys.maxsize)

        # Get a heuristic move at cutoff
        print('Depth: {0}'.format(depth))
        if(depth > self.max_depth):
          py, px = self.get_best_move()

        # Make a move
        self.state[py][px] = 'X'

        # Check if the game has ended, break out from the loop in that case
        result = self.game_ended()
        if(result != None):
          break

        # Change turn
        self.player = 'O'

      elif (self.player == 'O'): # Human player
        
        # Print turn
        print('Player O moving (Human) ...')

        # Get a recommended move
        min, py, px, depth = self.min(-sys.maxsize, sys.maxsize)

        # Get a heuristic move at cutoff
        print('Depth: {0}'.format(depth))
        if(depth > self.max_depth):
          py, px = self.get_best_move()

        # Print a recommendation
        print('Recommendation: {0}'.format(self.inverted_tiles.get((py, px))))

        # Get input
        number = int(input('Make a move (tile number): '))
        tile = self.tiles.get(number)

        # Check if the move is legal
        if(tile != None):
          
          # Make a move
          py, px = tile
          self.state[py][px] = 'O'

          # Check if the game has ended, break out from the loop in that case
          result = self.game_ended()
          if(result != None):
            break

          # Change turn
          self.player = 'X'

        else:
          print('Move is not legal, try again.')

    # Print result
    self.print_state()
    print('Winner is player: {0}'.format(result))

  # An evaluation function to get the best move based on heuristics
  def get_best_move(self):

    # Create an heuristic dictionary
    heuristics = {}

    # Get all empty cells
    empty_cells = []
    for y in range(self.rows):
      for x in range(self.columns):
        if (self.state[y][x] == '.'):
          empty_cells.append((y, x))

    # Loop empty positions
    for empty in empty_cells:

      # Get numbered position
      number = self.inverted_tiles.get(empty)

      # Loop winning positions
      for win in self.winning_positions:

        # Check if number is in a winning position
        if(number in win):

          # Calculate the number of X:s and O:s in the winning position
          player_x = 0
          player_o = 0
          start_score = 1
          for box in win:

            # Get the position
            y, x = self.tiles[box]

            # Count X:s and O:s
            if(self.state[y][x] == 'X'):
              player_x += start_score if self.player == 'X' else start_score * 2
              start_score *= 10
            elif (self.state[y][x] == 'O'):
              player_o += start_score if self.player == 'O' else start_score * 2
              start_score *= 10

          # Save heuristic
          if(player_x == 0 or player_o == 0):

            # Calculate a score
            score = max(player_x, player_o) + start_score

            # Update the score
            if(heuristics.get(number) != None):
              heuristics[number] += score
            else:
              heuristics[number] = score

    # Get the best move from the heuristic dictionary
    best_move = random.choice(empty_cells)
    best_count = -sys.maxsize
    for key, value in heuristics.items():
      if(value > best_count):
        best_move = self.tiles.get(key)
        best_count = value

    # Return the best move
    return best_move

  # Check if the game has ended
  def game_ended(self) -> str:

    # Check if a player has won
    result = self.player_has_won()
    if(result != None):
      return result

    # Check if the board is full
    for y in range(self.rows):
      for x in range(self.columns):
        if (self.state[y][x] == '.'):
          return None

    # Return a tie
    return 'It is a tie!'
    
  # Check if a player has won
  def player_has_won(self) -> str:
    
    # Loop the board
    for y in range(self.rows):
      for x in range(self.columns):
        
        # Loop vectors
        for vector in self.vectors:
          
          # Get the start position
          sy, sx = (y, x)

          # Get vector deltas
          dy, dx = vector

          # Create counters
          steps = 0
          player_x = 0
          player_o = 0

          # Loop until we are outside the board or have moved the number of steps in the goal
          while steps < self.goal:

            # Add steps
            steps += 1

            # Check if a player has a piece in the tile
            if(self.state[sy][sx] == 'X'):
              player_x += 1
            elif(self.state[sy][sx] == 'O'):
              player_o += 1

            # Update the position
            sy += dy
            sx += dx
        
            # Check if the loop should terminate
            if(sy < 0 or abs(sy) > self.max_row_index or sx < 0 or abs(sx) > self.max_columns_index):
              break

          # Check if we have a winner
          if(player_x >= self.goal):
            return 'X'
          elif(player_o >= self.goal):
            return 'O'

    # Return None if no winner is found
    return None

  # Get a min value (O)
  def min(self, alpha:int=-sys.maxsize, beta:int=sys.maxsize, depth:int=0):
    
    # Variables
    min_value = sys.maxsize
    by = None
    bx = None
    
    # Check if the game has ended
    result = self.game_ended()
    if(result != None):
      if result == 'X':
        return 1, 0, 0, depth
      elif result == 'O':
        return -1, 0, 0, depth
      elif result == 'It is a tie!':
        return 0, 0, 0, depth
    elif(depth > self.max_depth):
      return 0, 0, 0, depth

    # Loop the board
    for y in range(self.rows):
      for x in range(self.columns):

        # Check if the tile is empty
        if (self.state[y][x] == '.'):

          # Make a move
          self.state[y][x] = 'O'

          # Get max value
          max, max_y, max_x, depth = self.max(alpha, beta, depth + 1)
          
          # Set min value to max value if it is lower than curren min value
          if (max < min_value):
            min_value = max
            by = y
            bx = x
            
          # Reset the tile
          self.state[y][x] = '.'

          # Do an alpha test
          if (min_value <= alpha):
            return min_value, bx, by, depth

          # Do a beta test
          if (min_value < beta):
            beta = min_value

    # Return min value
    return min_value, by, bx, depth

  # Get max value (X)
  def max(self, alpha:int=-sys.maxsize, beta:int=sys.maxsize, depth:int=0):

    # Variables
    max_value = -sys.maxsize
    by = None
    bx = None

    # Check if the game has ended
    result = self.game_ended()
    if(result != None):
      if result == 'X':
        return 1, 0, 0, depth
      elif result == 'O':
        return -1, 0, 0, depth
      elif result == 'It is a tie!':
        return 0, 0, 0, depth
    elif(depth > self.max_depth):
      return 0, 0, 0, depth

    # Loop the board
    for y in range(self.rows):
      for x in range(self.columns):

        # Check if the current tile is empty
        if (self.state[y][x] == '.'):
          
          # Add a piece to the board
          self.state[y][x] = 'X'

          # Set max value to min value if min value is greater than current max value
          min, min_y, min_x, depth = self.min(alpha, beta, depth + 1)

          # Adjust the max value
          if (min > max_value):
            max_value = min
            by = y
            bx = x

          # Reset the tile
          self.state[y][x] = '.'

          # Do a beta test
          if (max_value >= beta):
            return max_value, bx, by, depth

          # Do an alpha test
          if (max_value > alpha):
            alpha = max_value

    # Return max value
    return max_value, by, bx, depth

  # Print the current game state
  def print_state(self):
    for y in range(self.rows):
      print('| ', end='')
      for x in range(self.columns):
        if (self.state[y][x] != '.'):
          print(' {0} | '.format(self.state[y][x]), end='')
        else:
          digit = str(self.inverted_tiles.get((y,x))) if len(str(self.inverted_tiles.get((y,x)))) > 1 else ' ' + str(self.inverted_tiles.get((y,x)))
          print('{0} | '.format(digit), end='')
      print()
    print()

# The main entry point for this module
def main():

  # Create a game
  #game = TicTacToeGame(7, 6, 4, 1000)
  game = TicTacToeGame(3, 3, 3, 1000)

  # Play the game
  game.play()

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()

Resultat

Starting board
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

Player X moving (AI) ...
Depth: 1029
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | X | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

Player O moving (Human) ...
Depth: 1012
Recommendation: 1
Make a move (tile number): 1
| O | 2 | 3 |
| 4 | X | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

Player X moving (AI) ...
Depth: 702
| O | X | 3 |
| 4 | X | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

Player O moving (Human) ...
Depth: 268
Recommendation: 8
Make a move (tile number): 8
| O | X | 3 |
| 4 | X | 6 |
| 7 | O | 9 |

Player X moving (AI) ...
Depth: 104
| O | X | 3 |
| X | X | 6 |
| 7 | O | 9 |

Player O moving (Human) ...
Depth: 32
Recommendation: 6
Make a move (tile number): 6
| O | X | 3 |
| X | X | O |
| 7 | O | 9 |

Player X moving (AI) ...
Depth: 11
| O | X | X |
| X | X | O |
| 7 | O | 9 |

Player O moving (Human) ...
Depth: 4
Recommendation: 7
Make a move (tile number): 7
| O | X | X |
| X | X | O |
| O | O | 9 |

Player X moving (AI) ...
Depth: 1
| O | X | X |
| X | X | O |
| O | O | X |

Winner is player: It is a tie!
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *