Hoppa till innehåll

Linjär regression för aktiekurser i Python

Denna handledning visar hur du implementerar en linjär regressionsalgoritm för att förutsäga aktiekurser i Python. Jag använder data från Ericsson AB för att förutsäga Ericssons aktiekurs. Jag ska förbereda data, visualisera data, träna en modell, utvärdera modellen och använda modellen för att göra förutsägelser.

Aktiekurser återspeglar förväntningar om förmågan att generera kassaflöden och resultat i framtiden. Resultatet är mer stabilt än kassaflödet, men resultatet påverkas av tillämpade redovisningsstandarder. Min teori är att aktiekurserna påverkas av intäkter, resultat, eget kapital, fritt kassaflöde, förändringar i intäkter, förändringar i resultat, förändringar i fritt kassaflöde och räntesatsen. Räntan är ett alternativ till investeringar i aktier och påverkar avkastningskravet. Jag kommer att använda marknadsvärde (aktiekurs * antal aktier) som målvärde, detta för att göra modellen oberoende av antalet aktier.

Aktiekurser påverkas av utdelningar, en aktiekurs sjunker vanligtvis med ett belopp som motsvarar utdelningen per aktie på utbetalningsdagen. Jag har justerat fria kassaflöden för nyemissioner och utdelningar. Resultatet har inte justerats för utdelning men eget kapital påverkas av lämnade utdelningar då eget kapital minskar när det har skett en utdelning.

Aktiekurser påverkas främst av förväntningar om framtiden och jag kommer att ta hänsyn till detta genom att använda årliga intäkter, årligt resultat och årligt fritt kassaflöde från årets första dag. Min indata kommer att ha dagliga förändringar i marknadsvärde och ränta men endast årliga förändringar i intäkter, resultat, fritt kassaflöde, eget kapital, intäktsökning, vinsttillväxt och tillväxt i fria kassaflöden. Tillväxt mäts som skillnaden mellan intäkter, resultat eller fria kassaflöden under ett år jämfört med föregående år. Det är omöjligt att använda procentuella förändringar eftersom resultaten kan vara både negativa och positiva.

Aktiekurser rör sig upp och ner i ett kort perspektiv, men de tenderar att röra sig mot ett genomsnittspris över tid (återgång till medelvärdet). En linjär regressionsmodell handlar om medelvärden eftersom regression innebär att värden kommer att återgå till medelvärdet. Linjär regression modellerar ett samband mellan en beroende variabel (Y) och en eller flera oberoende variabler (X). En linjär regressionsmodell vill hitta den funktion som bäst passar indata.

Datauppsättning och bibliotek

Jag kommer att använda en datauppsättning (ladda ner) med information om Ericsson AB i denna handledning. Ericsson AB grundades 1918 och har haft perioder med hög tillväxt, perioder med stagnation och perioder med minskande tillväxt. Denna datamängd innehåller data från 1987 till 2018, den har en beroende variabel (marknadsvärde) och 8 oberoende variabler. Du behöver följande bibliotek för den här handledningen: numpy, pandas, matplotlib, statsmodels, scikit-learn och joblib.

Gemensam modul

Jag har en gemensam modul (common.py) som innehåller en metod. Mappstrukturen för den här modulen är annytab/stock_prediction och det betyder att namnområdet är annytab.stock_prediction. Alla andra moduler lagras i samma mapp.

# Remove outliers from a data set
def remove_outliers(ds, col_name):
  q1 = ds[col_name].quantile(0.25)
  q3 = ds[col_name].quantile(0.75)
  iqr = q3-q1 #Interquartile range
  fence_low = q1-1.5*iqr
  fence_high = q3+1.5*iqr
  ds = ds.loc[(ds[col_name] > fence_low) & (ds[col_name] < fence_high)]
  return ds

Förbered data

Vi har en modul som är avsedd för dataförberedelse och datavisualisering. Innehållet i denna fil visas nedan.

# Import libraries
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm

import annytab.stock_prediction.common as common

# Visualize the dataset
def visualize(ds):

  # Count the number columns
  count = len(ds.columns.values)

  # Print number of columns
  print('--- Columns ---\n')
  print(count)

  # Get data labels (all labels except the target label)
  data_labels = list(ds.columns.values[1:count])
  ols_labels = data_labels.copy()
  ols_labels.insert(0, 'CONSTANT')

  # Print first 5 rows in data set
  print('\n--- First 5 rows ---\n')
  print(ds.head())

  # Print the shape
  print('\n--- Shape of data set ---\n')
  print(ds.shape)

  # Print labels
  print('\n--- Data labels ---\n')
  print(data_labels)

  # Plot Y in a line diagram
  figure = plt.figure(figsize = (12, 8))
  figure.suptitle('ERICSSON B', fontsize=16)
  plt.plot(ds['MARKET VALUE'])
  plt.ylabel('MARKET VALUE')
  plt.xlabel('INDICES')
  #plt.show() # Show or save the plot (can not do both)
  plt.savefig('plots\\ericsson-chart.png')
  plt.close()

  # Scatter plots (8 subplots in 1 figure)
  figure = plt.figure(figsize = (12, 8))
  figure.suptitle('CORRELATION WITH MARKET VALUE', fontsize=16)
  plt.subplots_adjust(top = 0.9, bottom=0.1, hspace=0.5, wspace=0.2)
  for i, value in enumerate(data_labels):
      plt.subplot(2, 4, i + 1) # 2 rows and 4 columns
      plt.scatter(ds[value], ds['MARKET VALUE'])
      plt.title(value)
  #plt.show() # Show or save the plot (can not do both)
  plt.savefig('plots\\ericsson-scatterplots.png')
  plt.close()

  # Slice data set in data (X) and target (Y)
  X = dataset.values[:,1:count] # DATA
  Y = dataset.values[:,0] # MARKET VALUE

  # Output OLS-statistics
  X = sm.add_constant(X)
  model = sm.OLS(Y, X)
  model.data.ynames = 'MARKET VALUE'
  model.data.xnames = ols_labels
  results = model.fit()
  f = open('plots\\ericsson-summary.txt', 'w')
  f.write(str(results.summary()))
  f.close()

# Load data set
dataset = pd.read_csv('files\\ericsson.csv', sep=';')

# Remove outliers
#dataset = common.remove_outliers(dataset, 'MARKET VALUE')

# Remove E-CHANGE and FCF-CHANGE
#dataset = dataset.drop(columns=['E-CHANGE', 'FCF-CHANGE'])

# Visualize data set
visualize(dataset)

Läs in datauppsättning och visualisera data

Datauppsättningen laddas in med pandas genom att använda en relativ sökväg till projektets rot, använd en absolut sökväg om dina filer lagras utanför projektet. Vi kommer att skriva ut information om datauppsättningen och skapa diagram för att lära oss mer om datauppsättningen.

Ericsson, aktiekurs 1987 till 2018

Marknadsvärdet beräknas som aktiekursen multiplicerat med det totala antalet aktier i slutet av år 2018. Ericssons aktiekurs hade en stark ökning och ett stort fall under perioden mellan slutet av år 1999 och början av år 2001. Detta var under it-bubblan, det var en period med överdriven spekulation och många teknikföretag hade övervärderade aktiekurser. Vi kan behöva ta bort extremvärden i vår datauppsättning för att kunna få bättre förutsägelser.

Ericsson, korrelation

Varje oberoende variabel har plottats mot marknadsvärdet, detta för att få en visuell bild av sambandet mellan varje oberoende variabel och marknadsvärdet. Korrelationen verkar vara bäst mellan intäkter och marknadsvärde.

              OLS Regression Results              
==============================================================================
Dep. Variable:      MARKET VALUE  R-squared:            0.709
Model:              OLS  Adj. R-squared:         0.709
Method:         Least Squares  F-statistic:           2446.
Date:        Mon, 25 Nov 2019  Prob (F-statistic):        0.00
Time:            10:29:00  Log-Likelihood:      -2.2056e+05
No. Observations:        8035  AIC:             4.411e+05
Df Residuals:          8026  BIC:             4.412e+05
Df Model:              8                     
Covariance Type:      nonrobust                     
==================================================================================
           coef  std err     t   P>|t|   [0.025   0.975]
----------------------------------------------------------------------------------
CONSTANT    -6.663e+11  2.32e+10  -28.669   0.000  -7.12e+11  -6.21e+11
REVENUE      8.9168   0.078  113.885   0.000    8.763    9.070
EARNINGS     13.1772   0.380   34.645   0.000   12.432   13.923
EQUITY      -8.3278   0.142  -58.667   0.000   -8.606   -8.050
FREE CASH FLOW   1.9080   0.424   4.502   0.000    1.077    2.739
R-CHANGE     -1.9292   0.148  -13.025   0.000   -2.220   -1.639
E-CHANGE     -0.4610   0.253   -1.825   0.068   -0.956    0.034
FCF-CHANGE    -0.0176   0.275   -0.064   0.949   -0.556    0.521
IR-10YRS     3.67e+10  1.85e+09   19.861   0.000  3.31e+10  4.03e+10
==============================================================================
Omnibus:           3545.022  Durbin-Watson:          0.012
Prob(Omnibus):         0.000  Jarque-Bera (JB):      25831.027
Skew:              1.966  Prob(JB):             0.00
Kurtosis:           10.855  Cond. No.           2.03e+12
==============================================================================

Warnings:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The condition number is large, 2.03e+12. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.

Jag har använt en OLS-modell från statsmodels för att få en statistisk sammanfattning av en linjär regression. Förklaringsgraden (r-kvadrat) är 70,9% och F-värdet är 2446, detta betyder att modellen är signifikant. E-CHANGE och FCF-CHANGE är inte signifikanta i ett t-test, sannolikheten för att få ett högre t-värde är för hög. Jag har beslutat att ta bort E-CHANGE och FCF-CHANGE från datauppsättningen, jag kommer också att ta bort extremvärden i datauppsättningen.

Träning och utvärdering

Datauppsättningen läses in och delas upp i data (X) och målvärde (Y). Datauppsättningen delas upp i en träningsuppsättning och en testuppsättning enligt ett 80/20-förhållande, 80 % för träning och 20 % för test. Jag har utfört en rutnätsökning och använder informationen från den här processen för att sätta parametrar i modellen.

# Import libraries
import numpy as np
import pandas as pd
import sklearn
import sklearn.linear_model
import sklearn.metrics
import sklearn.pipeline
import joblib
import matplotlib.pyplot as plt

import annytab.stock_prediction.common as common

# Variables
number_of_shares = 3334151735

# Perform a grid search to find the best parameters
def grid_search(X, Y):

  # Create a pipeline
  clf_pipeline = sklearn.pipeline.Pipeline([
    ('m', sklearn.linear_model.LinearRegression(copy_X=True, n_jobs=2))
    ])

  # Set parameters (name in pipeline + name of parameter)
  parameters = { 
    'm__fit_intercept': (True, False), 
    'm__normalize': (True, False)
    }

  # Create a grid search classifier
  #print(sklearn.metrics.SCORERS.keys())
  gs_classifier = sklearn.model_selection.GridSearchCV(clf_pipeline, parameters, cv=10, iid=False, n_jobs=2, scoring='neg_mean_squared_error', verbose=1)
  
  # Start a search (Warning: can take a long time if the whole dataset is used)
  gs_classifier = gs_classifier.fit(X, Y)

  # Print results
  print('---- Results ----')
  print('Best score: ' + str(gs_classifier.best_score_))
  for name in sorted(parameters.keys()):
    print('{0}: {1}'.format(name, gs_classifier.best_params_[name]))

# Train and evaluate
def train_and_evaluate(X, Y):
  
  # Create a model
  model = sklearn.linear_model.LinearRegression(copy_X=True, fit_intercept=True, normalize=False, n_jobs=2)

  # Train the model
  model.fit(X, Y)

  # Save the model (Make sure that the folder exists)
  joblib.dump(model, 'models\\linear_regression.jbl')

  # Evaluate on training data
  print('\n-- Training data --\n')
  predictions = model.predict(X)
  print('r2 (coefficient of determination): {0:.2f}'.format(sklearn.metrics.r2_score(Y, predictions)))
  print('RMSE: {0:.2f}'.format(np.sqrt(sklearn.metrics.mean_squared_error(Y, predictions))))
  print('')
  # Evaluate with 10-fold CV
  print('\n-- 10-fold CV --\n')
  predictions = sklearn.model_selection.cross_val_predict(model, X, Y, cv=10)
  print('r2 (coefficient of determination): {0:.2f}'.format(sklearn.metrics.r2_score(Y, predictions)))
  print('RMSE: {0:.2f}'.format(np.sqrt(sklearn.metrics.mean_squared_error(Y, predictions))))

# Test and evaluate
def test_and_evaluate(X, Y):

  # Load the model
  model = joblib.load('models\\linear_regression.jbl')

  # Make predictions
  predictions = model.predict(X)

  # Print results
  print('\n---- Results ----')
  for i in range(len(predictions)):
    print('Predicted: {0:.2f}, Actual: {1:.2f}'.format(predictions[i] / number_of_shares, Y[i] / number_of_shares))
  print('r2 (coefficient of determination): {0:.2f}'.format(sklearn.metrics.r2_score(Y, predictions)))
  rmse = np.sqrt(sklearn.metrics.mean_squared_error(Y, predictions))
  print('RMSE: {0:.2f}'.format(rmse))
  print('RMSE / share: {0:.2f}'.format(rmse / number_of_shares))

# Make predictions
def predict(X):

  # Load the model
  model = joblib.load('models\\linear_regression.jbl')

  # Make predictions
  predictions = model.predict(X)

  # Print results
  print('\n---- Results ----')
  for i in range(len(predictions)):
    print('Input: {0}, Predicted: {1:.2f}'.format(X[i], predictions[i] / number_of_shares))

  # Plot predictions
  prices = predictions / number_of_shares
  figure = plt.figure(figsize = (12, 8))
  figure.suptitle('FUTURE PRICE PREDICTIONS', fontsize=16)
  plt.plot(prices + 1.96 * 25.74, color='red')
  plt.plot(prices - 1.96 * 25.74, color='red')
  plt.plot(['2019', '2020', '2021'], prices)
  plt.xlabel('Years')
  plt.savefig('plots\\ericsson-predictions.png')

# The main entry point for this module
def main():

  # Load data set
  ds = pd.read_csv('files\\ericsson.csv', sep=';')

  # Remove outliers
  ds = common.remove_outliers(ds, 'MARKET VALUE')

  # Remove E-CHANGE and FCF-CHANGE
  ds = ds.drop(columns=['E-CHANGE', 'FCF-CHANGE'])

  # Count the number columns
  count = len(ds.columns.values)

  # Get data labels (all labels except the target label)
  data_labels = list(ds.columns.values[1:count])

  # Slice data set in data (X) and target (Y)
  X = ds.values[:,1:count] # DATA
  Y = ds.values[:,0] # MARKET VALUE

  # Split data set in train and test (use random state to get the same split every time)
  X_train, X_test, Y_train, Y_test = sklearn.model_selection.train_test_split(X, Y, test_size=0.2, random_state=2)

  # Perform a grid search
  #grid_search(X_train, Y_train)

  # Train and evaluate
  train_and_evaluate(X_train, Y_train)

  # Test and evaluate
  #test_and_evaluate(X_test, Y_test)

  # Predict on estimates [REVENUE, EARNINGS, EQUITY, FREE CASH FLOW, R-CHANGE, IR
  #estimates = [[226852000000.000, 2892000000.000, 85935700952.700, -3698055738.150, 16014000000.000, 0.500], 
  #       [236050000000.000, 16239000000.000, 96740033624.650, 11131283567.850, 9198000000.000, 0.500], 
  #       [242666000000.000, 19144000000.000, 108715607394.400, 13377256804.450, 6616000000.000, 0.500]]
  #predict(estimates)

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()

Utdata från rutnätssökning och utvärdering

Fitting 10 folds for each of 4 candidates, totalling 40 fits
[Parallel(n_jobs=2)]: Using backend LokyBackend with 2 concurrent workers.
[Parallel(n_jobs=2)]: Done 40 out of 40 | elapsed:  0.8s finished
---- Results ----
Best score: -6.932311663824655e+21
m__fit_intercept: True
m__normalize: False
-- Training data --
r2 (coefficient of determination): 0.71
RMSE: 83107645234.47

-- 10-fold CV --
r2 (coefficient of determination): 0.71
RMSE: 83260504825.67

Testa och utvärdera

Den tränade och sparade modellen utvärderas på testuppsättningen. Jag läser in den sparade modellen och utvärderar modellen på förklaringsgrad och standardavvikelse. Marknadsvärdet divideras med det totala antalet aktier i slutet av år 2018.

Predicted: 111.80, Actual: 113.10
Predicted: 21.13, Actual: 20.18
Predicted: 17.38, Actual: 4.52
Predicted: 95.71, Actual: 75.90
Predicted: 35.90, Actual: 38.53
Predicted: 142.09, Actual: 133.97
Predicted: 69.47, Actual: 63.20
Predicted: 80.97, Actual: 59.65
Predicted: 121.41, Actual: 113.98
Predicted: 68.39, Actual: 85.55
Predicted: 20.06, Actual: 8.59
Predicted: 19.87, Actual: 10.07
Predicted: 22.12, Actual: 63.60
Predicted: 68.54, Actual: 69.80
Predicted: 64.61, Actual: 74.00
Predicted: 22.69, Actual: 19.16
Predicted: 33.87, Actual: 35.61
Predicted: 111.21, Actual: 86.75
Predicted: 83.96, Actual: 104.50
Predicted: 172.00, Actual: 201.32
Predicted: 101.12, Actual: 137.50
Predicted: 101.50, Actual: 138.50
Predicted: 96.09, Actual: 128.75
Predicted: 101.50, Actual: 137.50
Predicted: 100.67, Actual: 127.00
Predicted: 21.30, Actual: 18.83
Predicted: 108.88, Actual: 75.90
Predicted: 63.56, Actual: 87.90
Predicted: 122.36, Actual: 142.41
Predicted: 17.37, Actual: 17.97
Predicted: 21.32, Actual: 19.76
Predicted: 17.29, Actual: 6.80
Predicted: 105.57, Actual: 82.10
Predicted: 101.36, Actual: 134.50
Predicted: 106.22, Actual: 87.10
Predicted: 158.11, Actual: 193.19
Predicted: 67.68, Actual: 75.70
Predicted: 122.78, Actual: 132.48
Predicted: 16.24, Actual: 5.02
Predicted: 21.71, Actual: 52.50
Predicted: 62.98, Actual: 80.95
Predicted: 107.23, Actual: 55.88
Predicted: 21.97, Actual: 25.24
Predicted: 95.76, Actual: 127.20
Predicted: 22.80, Actual: 29.44
Predicted: 18.07, Actual: 7.79
Predicted: 83.37, Actual: 102.00
Predicted: 17.77, Actual: 7.36
Predicted: 17.30, Actual: 6.30
Predicted: 171.55, Actual: 206.74
Predicted: 105.74, Actual: 79.05
Predicted: 109.13, Actual: 81.80
Predicted: 63.88, Actual: 67.71
Predicted: 86.49, Actual: 92.31
Predicted: 96.22, Actual: 129.50
Predicted: 68.31, Actual: 79.70
Predicted: 21.86, Actual: 57.55
Predicted: 107.58, Actual: 63.42
Predicted: 68.25, Actual: 67.00
Predicted: 16.67, Actual: 4.52
Predicted: 107.52, Actual: 63.50
Predicted: 17.08, Actual: 3.61
Predicted: 142.70, Actual: 189.58
Predicted: 67.74, Actual: 71.30
Predicted: 84.90, Actual: 82.50
Predicted: 157.94, Actual: 189.13
Predicted: 21.91, Actual: 47.39
Predicted: 33.19, Actual: 67.50
Predicted: 65.13, Actual: 68.15
Predicted: 64.12, Actual: 59.81
Predicted: 34.29, Actual: 44.25
Predicted: 32.51, Actual: 20.67
Predicted: 96.03, Actual: 122.90
Predicted: 55.83, Actual: 38.21
Predicted: 111.41, Actual: 91.05
Predicted: 22.37, Actual: 23.27
Predicted: 21.79, Actual: 23.38
Predicted: 21.89, Actual: 52.75
Predicted: 122.36, Actual: 163.18
Predicted: 63.38, Actual: 63.65
Predicted: 106.59, Actual: 62.60
Predicted: 23.37, Actual: 20.46
Predicted: 20.37, Actual: 8.57
Predicted: 81.25, Actual: 61.70
Predicted: 95.82, Actual: 95.00
Predicted: 84.67, Actual: 65.90
Predicted: 121.30, Actual: 111.94
Predicted: 111.30, Actual: 82.45
Predicted: 80.75, Actual: 59.75
Predicted: 105.92, Actual: 81.20
Predicted: 158.21, Actual: 177.85
Predicted: 81.00, Actual: 62.50
Predicted: 108.80, Actual: 75.35
Predicted: 68.38, Actual: 86.40
Predicted: 158.22, Actual: 150.76
Predicted: 63.84, Actual: 166.83
Predicted: 21.83, Actual: 49.45
Predicted: 24.60, Actual: 11.69
Predicted: 21.79, Actual: 13.31
Predicted: 20.67, Actual: 13.96
Predicted: 71.37, Actual: 68.80
Predicted: 20.58, Actual: 8.31
Predicted: 21.71, Actual: 56.55
Predicted: 64.42, Actual: 40.25
Predicted: 81.07, Actual: 63.50
Predicted: 101.27, Actual: 134.75
Predicted: 19.72, Actual: 17.14
Predicted: 70.95, Actual: 81.60
Predicted: 50.12, Actual: 43.62
Predicted: 105.98, Actual: 51.90
Predicted: 64.06, Actual: 36.50
Predicted: 96.07, Actual: 134.50
Predicted: 84.18, Actual: 133.50
Predicted: 65.15, Actual: 69.65
Predicted: 96.49, Actual: 126.25
Predicted: 158.00, Actual: 208.99
Predicted: 22.61, Actual: 29.42
Predicted: 33.27, Actual: 59.50
Predicted: 83.26, Actual: 106.00
Predicted: 21.90, Actual: 23.49
Predicted: 85.22, Actual: 61.39
Predicted: 80.92, Actual: 59.10
Predicted: 71.23, Actual: 70.90
Predicted: 65.29, Actual: 65.80
Predicted: 107.33, Actual: 54.30
Predicted: 24.75, Actual: 12.12
Predicted: 80.62, Actual: 65.90
Predicted: 107.78, Actual: 73.10
Predicted: 84.37, Actual: 67.48
Predicted: 107.72, Actual: 67.78
Predicted: 64.24, Actual: 29.75
Predicted: 141.71, Actual: 184.17
Predicted: 68.66, Actual: 74.25
Predicted: 20.77, Actual: 12.88
Predicted: 64.02, Actual: 193.19
Predicted: 111.33, Actual: 95.50
Predicted: 63.71, Actual: 165.75
Predicted: 100.91, Actual: 118.50
Predicted: 111.98, Actual: 110.60
Predicted: 33.74, Actual: 36.25
Predicted: 19.56, Actual: 11.91
Predicted: 142.46, Actual: 196.81
Predicted: 122.29, Actual: 159.79
Predicted: 62.04, Actual: 66.46
Predicted: 22.41, Actual: 29.66
Predicted: 71.98, Actual: 54.30
Predicted: 101.33, Actual: 138.50
Predicted: 108.45, Actual: 79.50
Predicted: 16.34, Actual: 5.48
Predicted: 61.27, Actual: 66.02
Predicted: 17.12, Actual: 5.69
Predicted: 19.59, Actual: 13.07
Predicted: 35.39, Actual: 47.08
Predicted: 111.48, Actual: 78.80
Predicted: 101.01, Actual: 139.00
Predicted: 80.96, Actual: 59.85
Predicted: 105.10, Actual: 81.20
Predicted: 23.18, Actual: 20.13
Predicted: 21.81, Actual: 52.40
Predicted: 106.05, Actual: 79.50
Predicted: 68.44, Actual: 67.00
Predicted: 21.93, Actual: 26.84
Predicted: 17.11, Actual: 5.50
Predicted: 84.31, Actual: 140.00
Predicted: 157.51, Actual: 191.39
Predicted: 72.72, Actual: 48.00
Predicted: 63.20, Actual: 76.30
Predicted: 17.15, Actual: 5.30
Predicted: 64.42, Actual: 43.50
Predicted: 105.14, Actual: 79.00
Predicted: 22.55, Actual: 28.68
Predicted: 63.85, Actual: 167.92
Predicted: 34.72, Actual: 39.18
Predicted: 22.45, Actual: 19.16
Predicted: 63.47, Actual: 75.11
Predicted: 107.54, Actual: 77.06
Predicted: 16.31, Actual: 5.50
Predicted: 85.02, Actual: 105.50
Predicted: 68.66, Actual: 75.15
Predicted: 101.06, Actual: 125.25
Predicted: 73.00, Actual: 61.50
Predicted: 84.36, Actual: 131.00
Predicted: 84.94, Actual: 58.91
Predicted: 95.99, Actual: 131.20
Predicted: 105.64, Actual: 78.70
Predicted: 141.88, Actual: 129.64
Predicted: 16.69, Actual: 3.96
Predicted: 106.49, Actual: 44.00
Predicted: 83.97, Actual: 134.00
Predicted: 121.78, Actual: 123.00
Predicted: 61.12, Actual: 44.16
Predicted: 105.04, Actual: 76.80
Predicted: 21.25, Actual: 19.01
Predicted: 105.29, Actual: 81.90
Predicted: 81.01, Actual: 61.25
Predicted: 19.74, Actual: 17.47
Predicted: 111.76, Actual: 107.00
Predicted: 67.85, Actual: 79.80
Predicted: 64.05, Actual: 69.74
Predicted: 158.29, Actual: 143.09
Predicted: 17.00, Actual: 3.79
Predicted: 80.45, Actual: 68.30
Predicted: 100.82, Actual: 109.00
Predicted: 17.94, Actual: 7.58
Predicted: 141.94, Actual: 184.17
Predicted: 84.02, Actual: 136.50
Predicted: 101.01, Actual: 133.00
Predicted: 157.62, Actual: 188.68
Predicted: 65.03, Actual: 68.50
Predicted: 104.76, Actual: 77.30
Predicted: 61.19, Actual: 62.56
Predicted: 109.23, Actual: 67.15
Predicted: 32.93, Actual: 29.11
Predicted: 63.48, Actual: 69.33
Predicted: 61.17, Actual: 44.54
Predicted: 106.80, Actual: 92.70
Predicted: 106.46, Actual: 44.66
Predicted: 108.74, Actual: 79.40
Predicted: 24.23, Actual: 17.32
Predicted: 68.47, Actual: 82.60
Predicted: 84.94, Actual: 58.91
Predicted: 171.47, Actual: 209.44
Predicted: 104.97, Actual: 77.40
Predicted: 63.40, Actual: 84.86
Predicted: 95.68, Actual: 76.20
Predicted: 16.87, Actual: 3.49
Predicted: 22.20, Actual: 23.49
Predicted: 172.15, Actual: 183.72
Predicted: 80.95, Actual: 62.20
Predicted: 19.78, Actual: 9.65
Predicted: 107.79, Actual: 76.60
Predicted: 85.17, Actual: 60.71
Predicted: 101.08, Actual: 138.75
Predicted: 64.48, Actual: 18.25
Predicted: 67.63, Actual: 73.20
Predicted: 142.05, Actual: 205.83
Predicted: 106.64, Actual: 59.60
Predicted: 107.72, Actual: 70.50
Predicted: 111.40, Actual: 105.60
Predicted: 108.45, Actual: 79.80
Predicted: 35.25, Actual: 38.31
Predicted: 71.35, Actual: 67.20
Predicted: 84.27, Actual: 137.00
Predicted: 158.13, Actual: 142.64
Predicted: 67.50, Actual: 72.20
Predicted: 34.02, Actual: 27.50
Predicted: 63.67, Actual: 87.70
Predicted: 85.41, Actual: 118.00
Predicted: 111.53, Actual: 82.15
Predicted: 81.10, Actual: 64.30
Predicted: 158.40, Actual: 165.66
Predicted: 80.12, Actual: 68.15
Predicted: 85.45, Actual: 68.84
Predicted: 33.82, Actual: 54.50
Predicted: 19.91, Actual: 9.22
Predicted: 35.70, Actual: 49.46
Predicted: 19.90, Actual: 16.84
Predicted: 158.11, Actual: 139.93
Predicted: 106.14, Actual: 89.65
Predicted: 60.55, Actual: 51.47
Predicted: 63.46, Actual: 93.89
Predicted: 68.44, Actual: 69.40
Predicted: 63.02, Actual: 78.90
Predicted: 22.04, Actual: 60.65
Predicted: 111.26, Actual: 93.80
Predicted: 34.25, Actual: 34.85
Predicted: 108.39, Actual: 84.45
Predicted: 109.02, Actual: 82.20
Predicted: 100.74, Actual: 107.50
Predicted: 17.46, Actual: 4.44
Predicted: 65.44, Actual: 66.55
Predicted: 33.95, Actual: 44.00
Predicted: 107.48, Actual: 81.70
Predicted: 157.67, Actual: 188.91
Predicted: 95.89, Actual: 73.85
Predicted: 34.21, Actual: 35.93
Predicted: 63.47, Actual: 166.83
Predicted: 158.34, Actual: 153.47
Predicted: 64.37, Actual: 42.00
Predicted: 83.30, Actual: 106.00
Predicted: 54.23, Actual: 39.29
Predicted: 21.45, Actual: 13.10
Predicted: 95.62, Actual: 132.80
Predicted: 34.03, Actual: 23.20
Predicted: 63.30, Actual: 85.22
Predicted: 68.51, Actual: 81.70
Predicted: 101.00, Actual: 133.50
Predicted: 63.31, Actual: 75.98
Predicted: 33.83, Actual: 35.75
Predicted: 21.13, Actual: 20.89
Predicted: 63.92, Actual: 43.33
Predicted: 67.97, Actual: 68.50
Predicted: 63.31, Actual: 138.67
Predicted: 122.22, Actual: 110.82
Predicted: 65.23, Actual: 67.75
Predicted: 21.88, Actual: 60.85
r2 (coefficient of determination): 0.70
RMSE: 85811896806.55
RMSE / share: 25.74

Förutsägelser baserade på uppskattningar

Jag har samlat in uppskattningar för Ericsson från MarketScreener och använder dessa uppskattningar för att göra förutsägelser avseende åren 2019, 2020 och 2021. Marknadsvärdet divideras med det totala antalet aktier i slutet av år 2018. Resultatet från denna förutsägelse visas nedan.

---- Results ----
Input: [226852000000.0, 2892000000.0, 85935700952.7, -3698055738.15, 16014000000.0, 0.5], Predicted: 149.83
Input: [236050000000.0, 16239000000.0, 96740033624.65, 11131283567.85, 9198000000.0, 0.5], Predicted: 183.77
Input: [242666000000.0, 19144000000.0, 108715607394.4, 13377256804.45, 6616000000.0, 0.5], Predicted: 184.23
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *