Hoppa till innehåll

Inloggning med Facebook i ASP.NET Core

I det här inlägget beskrivs hur du kan lägga till Facebook-inloggning på din webbplats i ASP.NET Core. Du måste skapa en Facebook Applikation och lägga till Facebook Login som en produkt. Du behöver App ID och App Secret avseende din Facebook App för att kunna använda api:et, du måste också se till att du lägger till din callback url till Valid OAuth Redirect URI i inställningarna för Facebook Login.

När användaren loggar in med sitt Facebook-konto för första gången eller när användaren ansluter sitt konto till Facebook måste du spara användarens Facebook-ID i din databas. Ett Facebook-ID är ett långt heltal (Int64) men kan med fördel sparas som en sträng. Facebook-ID kommer att användas för att hitta användaren när han loggar in för andra gången.

Tjänster

Vi kommer att behöva en HttpClient och en sessionstjänst för att kunna implementera Facebook-inloggning, vi lägger till dessa tjänster i metoden ConfigureServices i klassen StartUp i vårt projekt. Det är inte bra att löpande skapa och kassera HttpClients i ett program, man bör använda statiska HttpClients eller IHttpClientFactory. Vi använder IHttpClientFactory för att skapa en namngiven klient. Jag måste också lägga till tjänster för autentisering och auktorisation, jag har lagt till ett auktorisationsschema för administratörer.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Rewrite;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using Annytab.Middleware;
using Annytab.Repositories;
using Annytab.Options;
using Annytab.Rules;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Net.Http;
using System.Net;

namespace Hockeytabeller
{
  /// <summary>
  /// This class handles application startup
  /// </summary>
  public class Startup
  {
    /// <summary>
    /// Variables
    /// </summary>
    public IConfiguration configuration { get; set; }

    /// <summary>
    /// Create a new startup object
    /// </summary>
    /// <param name="configuration">A reference to configuration</param>
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      this.configuration = configuration;

    } // End of the constructor method

    /// <summary>
    /// This method is used to add services to the container.
    /// </summary>
    /// <param name="services"></param>
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      // Add the mvc framework
      services.AddRazorPages();

      // Add memory cache
      services.AddDistributedMemoryCache();

      // Add redis distributed cache
      if (configuration.GetSection("AppSettings")["RedisConnectionString"] != "")
      {
        services.AddDistributedRedisCache(options =>
        {
          options.Configuration = configuration.GetSection("AppSettings")["RedisConnectionString"];
          options.InstanceName = "Hockeytabeller:";
        });
      }

      // Add cors
      services.AddCors(options =>
      {
        options.AddPolicy("AnyOrigin", builder => builder.AllowAnyOrigin());
      });

      // Add the session service
      services.AddSession(options =>
      {
        // Set session options
        options.IdleTimeout = TimeSpan.FromMinutes(20d);
        options.Cookie.Name = ".Hockeytabeller";
        options.Cookie.Path = "/";
        options.Cookie.HttpOnly = true;
        options.Cookie.SameSite = SameSiteMode.Lax;
        options.Cookie.SecurePolicy = CookieSecurePolicy.SameAsRequest;
      });

      // Create database options
      services.Configure<DatabaseOptions>(options => 
      {
        options.connection_string = configuration.GetSection("AppSettings")["ConnectionString"];
        options.sql_retry_count = 1;
      });

      // Create cache options
      services.Configure<CacheOptions>(options => 
      {
        options.expiration_in_minutes = 240d;
      });

      // Add Authentication
      services.AddAuthentication()
        .AddCookie("Administrator", options =>
        {
          options.ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromDays(1);
          options.Cookie.MaxAge = TimeSpan.FromDays(1);
          options.Cookie.HttpOnly = true;
          options.Cookie.SameSite = SameSiteMode.Lax;
          options.Cookie.SecurePolicy = CookieSecurePolicy.SameAsRequest;
          options.Events.OnRedirectToLogin = (context) =>
          {
            context.Response.StatusCode = StatusCodes.Status401Unauthorized;
            context.Response.Redirect("/admin_login");
            return Task.CompletedTask;
          };
        })
        .AddScheme<AuthenticationSchemeOptions, BasicAuthenticationHandler>("ApiAuthentication", null);


      // Add clients
      services.AddHttpClient("default", client =>
      {
        client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

      }).ConfigurePrimaryHttpMessageHandler(() => new HttpClientHandler { AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate });

      // Add repositories
      services.AddSingleton<IDatabaseRepository, MsSqlRepository>();
      services.AddSingleton<IWebsiteSettingRepository, WebsiteSettingRepository>();
      services.AddSingleton<IAdministratorRepository, AdministratorRepository>();
      services.AddSingleton<IFinalRepository, FinalRepository>();
      services.AddSingleton<IGroupRepository, GroupRepository>();
      services.AddSingleton<IStaticPageRepository, StaticPageRepository>();
      services.AddSingleton<IXslTemplateRepository, XslTemplateRepository>();
      services.AddSingleton<ISitemapRepository, SitemapRepository>();
      services.AddSingleton<IXslProcessorRepository, XslProcessorRepository>();
      services.AddSingleton<ICommonServices, CommonServices>();

    } // End of the ConfigureServices method

    /// <summary>
    /// This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
    /// </summary>
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env, IWebsiteSettingRepository website_settings_repository)
    {
      // Use error handling
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }
      else
      {
        app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/home/error/{0}");
      }

      // Get website settings
      KeyStringList settings = website_settings_repository.GetAllFromCache();
      bool redirect_https = settings.Get("REDIRECT-HTTPS") == "true" ? true : false;
      bool redirect_www = settings.Get("REDIRECT-WWW") == "true" ? true : false;
      bool redirect_non_www = settings.Get("REDIRECT-NON-WWW") == "true" ? true : false;

      // Add redirection and use a rewriter
      RedirectHttpsWwwNonWwwRule rule = new RedirectHttpsWwwNonWwwRule
      {
        status_code = 301,
        redirect_to_https = redirect_https,
        redirect_to_www = redirect_www,
        redirect_to_non_www = redirect_non_www,
        hosts_to_ignore = new string[] { "localhost", "hockeytabeller001.azurewebsites.net" }
      };
      RewriteOptions options = new RewriteOptions();
      options.Rules.Add(rule);
      app.UseRewriter(options);

      // Use static files
      app.UseStaticFiles(new StaticFileOptions
      {
        OnPrepareResponse = ctx =>
        {
          // Cache static files for 30 days
          ctx.Context.Response.Headers.Append("Cache-Control", "public,max-age=25920000");
          ctx.Context.Response.Headers.Append("Expires", DateTime.UtcNow.AddDays(300).ToString("R", CultureInfo.InvariantCulture));
        }
      });

      // Use sessions
      app.UseSession();

      // For most apps, calls to UseAuthentication, UseAuthorization, and UseCors must 
      // appear between the calls to UseRouting and UseEndpoints to be effective.
      app.UseRouting();

      // Use CORS
      app.UseCors();

      // Use authentication and authorization middlewares
      app.UseAuthentication();
      app.UseAuthorization();

      // Routing endpoints
      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllerRoute(
          "default",
          "{controller=home}/{action=index}/{id?}");
      });

    } // End of the Configure method

  } // End of the class

} // End of the namespace

Modeller

Svar från anrop till Facebook Api:et kommer som JSON och vi har skapat modeller för att kunna arbeta med svarsdatan på ett bekvämt sätt. Dessa modeller har skapats baserat på rena JSON-svar från Facebook Api:et. Det är enkelt att serialisera en modell till JSON och det är enkelt att deserialisera JSON till en modell i C#.

using System;

namespace Annytab.Models
{
  public class FacebookAuthorization
  {
    #region Variables

    public string access_token { get; set; }
    public string token_type { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public FacebookAuthorization()
    {
      // Set values for instance variables
      this.access_token = null;
      this.token_type = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  public class FacebookErrorRoot
  {
    #region Variables

    public FacebookError error { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public FacebookErrorRoot()
    {
      // Set values for instance variables
      this.error = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  public class FacebookError
  {
    #region Variables

    public string message { get; set; }
    public string type { get; set; }
    public Int32? code { get; set; }
    public Int32? error_subcode { get; set; }
    public string fbtrace_id { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public FacebookError()
    {
      this.message = null;
      this.type = null;
      this.code = null;
      this.error_subcode = null;
      this.fbtrace_id = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  public class FacebookUser
  {
    #region Variables

    public string id { get; set; }
    public string name { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public FacebookUser()
    {
      // Set values for instance variables
      this.id = null;
      this.name = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

Klass för användare

Jag har skapat en klass som innehåller metoder avseende administratörer och jag har skapat följande metoder för att hämta en Facebook-användare. Denna klass injicerar IHttpClientFactory som client_factory, du måste modifiera FACEBOOK_APP_ID och FACEBOOK_APP_SECRET.

/// <summary>
/// Get a facebook user
/// </summary>
public async Task<FacebookUser> GetFacebookUser(string code)
{
  // Create variables
  FacebookAuthorization facebook_authorization = null;
  FacebookUser facebook_user = new FacebookUser();

  // Get a http client
  HttpClient client = this.client_factory.CreateClient("default");

  // Create the url
  string url = "https://graph.facebook.com/oauth/access_token?client_id=" + "FACEBOOK_APP_ID" +
  "&redirect_uri=" + "http://localhost:59448" + "/facebook/login_callback" + "&client_secret="
  + "FACEBOOK_APP_SECRET" + "&code=" + code;

  // Get the response
  HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(url);

  // Make sure that the response is successful
  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
    // Get facebook authorization
    facebook_authorization = JsonSerializer.Deserialize<FacebookAuthorization>(await
    response.Content.ReadAsStringAsync());
  }
  else
  {
    // Get an error
    FacebookErrorRoot root = JsonSerializer.Deserialize<FacebookErrorRoot>(await
    response.Content.ReadAsStringAsync());
  }

  // Make sure that facebook authorization not is null
  if (facebook_authorization == null)
  {
    return null;
  }

  // Modify the url
  url = "https://graph.facebook.com/me?fields=id,name&access_token=" + facebook_authorization.access_token;

  // Get the response
  response = await client.GetAsync(url);

  // Make sure that the response is successful
  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
    // Get a facebook user
    facebook_user = JsonSerializer.Deserialize<FacebookUser>(await response.Content.ReadAsStringAsync());
  }
  else
  {
    // Get an error
    FacebookErrorRoot root = JsonSerializer.Deserialize<FacebookErrorRoot>(await response.Content.ReadAsStringAsync());
  }

  // Return the facebook user
  return facebook_user;

} // End of the GetFacebookUser method

/// <summary>
/// Get one administrator based on facebook user id
/// </summary>
public Administrator GetByFacebookUserId(string facebook_user_id)
{
  // Create the sql statement
  string sql = "SELECT * FROM dbo.administrators WHERE facebook_user_id = @facebook_user_id;";

  // Create parameters
  IDictionary<string, object> parameters = new Dictionary<string, object>();
  parameters.Add("@facebook_user_id", facebook_user_id);

  // Get the post
  Administrator post = this.database_repository.GetModel<Administrator>(sql, parameters);

  // Return the post
  return post;

} // End of the GetByFacebookUserId method

Controller

Vår facebook-controller innehåller två metoder för hantering av Facebook-inloggning. Jag måste använda ett AuthenticationScheme för att kunna få användarkontextdata, metoderna är markerade med AllowAnonymous för att tillåta åtkomst från icke autentiserade användare.

using System.Threading.Tasks;
using System.Security.Claims;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.DataProtection;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Annytab.Repositories;
using Annytab.Models;
using Annytab.Helpers;

namespace Hockeytabeller.Controllers
{
  /// <summary>
  /// This class handles facebook login
  /// </summary>
  [Authorize(AuthenticationSchemes = "Administrator")]
  public class facebookController : Controller
  {
    #region Variables

    private readonly IDataProtector data_protector;
    private readonly IAdministratorRepository administrator_repository;

    #endregion

    #region Constructors

    /// <summary>
    /// Create a new controller
    /// </summary>
    public facebookController(IDataProtectionProvider provider, IAdministratorRepository administrator_repository)
    {
      // Set values for instance variables
      this.data_protector = provider.CreateProtector("AuthTicket");
      this.administrator_repository = administrator_repository;

    } // End of the constructor

    #endregion

    #region Post methods

    // Redirect the user to the facebook login
    // GET: /facebook/login
    [HttpGet]
    [AllowAnonymous]
    public IActionResult login()
    {
      // Create a random state
      string state = DataValidation.GeneratePassword();

      // Add session variables
      ControllerContext.HttpContext.Session.Set<string>("FacebookState", state);
      ControllerContext.HttpContext.Session.Set<string>("FacebookReturnUrl", "/admin_default");

      // Create the url
      string url = "https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=" + "FACEBOOK_APP_ID" + "&state=" +
      state + "&response_type=code&redirect_uri=" + "http://localhost:59448" + "/facebook/login_callback";

      // Redirect the user
      return Redirect(url);

    } // End of the login method

    // Login the user with facebook
    // GET: /facebook/login_callback
    [HttpGet]
    [AllowAnonymous]
    public async Task<IActionResult> login_callback()
    {
      // Get the state
      string state = "";
      if (ControllerContext.HttpContext.Request.Query.ContainsKey("state") == true)
      {
        state = ControllerContext.HttpContext.Request.Query["state"].ToString();
      }

      // Get sessions
      string session_state = ControllerContext.HttpContext.Session.Get<string>("FacebookState");
      string return_url = ControllerContext.HttpContext.Session.Get<string>("FacebookReturnUrl");

      // Get the code
      string code = "";
      if (ControllerContext.HttpContext.Request.Query.ContainsKey("code") == true)
      {
        code = ControllerContext.HttpContext.Request.Query["code"];
      }

      // Make sure that the callback is valid
      if (state != session_state || code == "")
      {
        return Redirect("/");
      }

      // Get a facebook user
      FacebookUser facebook_user = await this.administrator_repository.GetFacebookUser(code);

      // Get the signed in user
      Administrator user = this.administrator_repository.GetOneByUsername(HttpContext.User.Identity.Name);

      // Check if the user exists or not
      if (facebook_user != null && user != null)
      {
        // Update the user
        user.facebook_user_id = facebook_user.id;
        this.administrator_repository.Update(user);

        // Redirect the user to the return url
        return Redirect(return_url);
      }
      else if (facebook_user != null && user == null)
      {
        // Check if we can find a user with the facebook id
        user = this.administrator_repository.GetByFacebookUserId(facebook_user.id);

        // Check if the user exists
        if (user == null)
        {
          // Create a new user
          user = new Administrator();
          user.admin_user_name = facebook_user.id + "@" + DataValidation.GeneratePassword();
          user.facebook_user_id = facebook_user.id;
          user.admin_password = PasswordHash.CreateHash(DataValidation.GeneratePassword());
          user.admin_role = "Editor";

          // Add a user
          int id = this.administrator_repository.Add(user);
          this.administrator_repository.UpdatePassword(id, user.admin_password);
        }

        // Create claims
        ClaimsIdentity identity = new ClaimsIdentity("Administrator");
        //identity.AddClaim(new Claim("administrator", JsonSerializer.Serialize(user)));
        identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Name, user.admin_user_name));
        identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Role, user.admin_role));
        ClaimsPrincipal principal = new ClaimsPrincipal(identity);

        // Sign in the administrator
        await HttpContext.SignInAsync("Administrator", principal);

        // Redirect the user to the return url
        return Redirect(return_url);
      }
      else
      {
        // Redirect the user to the start page
        return Redirect("/");
      }

    } // End of the login_callback method

    // Sign out the user
    // GET: /facebook/logout
    [HttpGet]
    public async Task<IActionResult> logout()
    {
      // Sign out the administrator
      await HttpContext.SignOutAsync("Administrator");

      // Redirect the user to the login page
      return RedirectToAction("index", "admin_login");

    } // End of the logout method

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *