Inloggning med Facebook i ASP.NET Core

I det här inlägget beskrivs hur du kan lägga till Facebook-inloggning på din webbplats i ASP.NET Core. Du måste skapa en Facebook Applikation och lägga till Facebook Login som en produkt. Du behöver App ID och App Secret avseende din Facebook App för att kunna använda api:et, du måste också se till att du lägger till din callback url till Valid OAuth Redirect URI i inställningarna för Facebook Login.

När användaren loggar in med sitt Facebook-konto för första gången eller när användaren ansluter sitt konto till Facebook måste du spara användarens Facebook-ID i din databas. Ett Facebook-ID är ett långt heltal (Int64) men kan med fördel sparas som en sträng. Facebook-ID kommer att användas för att hitta användaren när han loggar in för andra gången.

Tjänster

Vi kommer att behöva en HttpClient och en sessionstjänst för att kunna implementera Facebook-inloggning, vi lägger till dessa tjänster i metoden ConfigureServices i klassen StartUp i vårt projekt. Det är inte bra att löpande skapa och kassera HttpClients i ett program, man bör använda statiska HttpClients eller IHttpClientFactory. Vi använder IHttpClientFactory för att skapa en namngiven klient.

// Add memory cache
services.AddDistributedMemoryCache();

// Add a session service
services.AddSession(options =>
{
  // Set session options
  options.IdleTimeout = TimeSpan.FromMinutes(30d);
  options.Cookie.Name = ".Mysite";
  options.Cookie.Path = "/";
  options.Cookie.HttpOnly = true;
  options.Cookie.SecurePolicy = CookieSecurePolicy.SameAsRequest;
});

// Add clients
services.AddHttpClient("default", client =>
{
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

}).ConfigurePrimaryHttpMessageHandler(() => new HttpClientHandler { AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate });

Vi behöver också använda sessioner i metoden Configure i klassen StartUp.

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
{
  // Use sessions
  app.UseSession();

  // More code ...

} // End of the Configure method

Modeller

Svar från anrop till Facebook Api:et kommer som JSON och vi har skapat modeller för att kunna arbeta med svarsdatan på ett bekvämt sätt. Dessa modeller har skapats baserat på rena JSON-svar från Facebook Api:et. Det är enkelt att serialisera en modell till JSON och det är enkelt att deserialisera JSON till en modell i C#.

public class FacebookAuthorization
{
  #region Variables

  public string access_token { get; set; }
  public string token_type { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public FacebookAuthorization()
  {
    // Set values for instance variables
    this.access_token = null;
    this.token_type = null;

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class

public class FacebookErrorRoot
{
  #region Variables

  public FacebookError error { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public FacebookErrorRoot()
  {
    // Set values for instance variables
    this.error = null;

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class

public class FacebookError
{
  #region Variables

  public string message { get; set; }
  public string type { get; set; }
  public Int32? code { get; set; }
  public Int32? error_subcode { get; set; }
  public string fbtrace_id { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public FacebookError()
  {
    this.message = null;
    this.type = null;
    this.code = null;
    this.error_subcode = null;
    this.fbtrace_id = null;

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class

public class FacebookUser
{
  #region Variables

  public string id { get; set; }
  public string name { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public FacebookUser()
  {
    // Set values for instance variables
    this.id = null;
    this.name = null;

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class

Klass för användare

Vi har skapat en klass som innehåller metoder avseende användare och vi har skapat följande metod för att hämta en Facebook-användare. Denna klass injicerar IHttpClientFactory som client_factory och parametern current_domain innehåller Facebook App Id och Facebook App Secret.

/// <summary>
/// Get a facebook user
/// </summary>
public async Task<ModelItem<FacebookUser>> GetFacebookUser(WebDomain current_domain, string code)
{
  // Create variables
  FacebookAuthorization facebook_authorization = null;
  ModelItem<FacebookUser> facebook_user = new ModelItem<FacebookUser>();

  // Get a http client
  HttpClient client = this.client_factory.CreateClient("default");

  // Create the url
  string url = "https://graph.facebook.com/oauth/access_token?client_id=" + current_domain.facebook_app_id + 
  "&redirect_uri=" + current_domain.web_address + "/auth/facebook_login_callback" + "&client_secret=" 
  + current_domain.facebook_app_secret + "&code=" + code;

  // Get the response
  HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(url);

  // Make sure that the response is successful
  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
    // Get facebook authorization
    facebook_authorization = JsonConvert.DeserializeObject<FacebookAuthorization>(await 
    response.Content.ReadAsStringAsync());
  }
  else
  {
    // Get an error
    FacebookErrorRoot root = JsonConvert.DeserializeObject<FacebookErrorRoot>(await 
    response.Content.ReadAsStringAsync());
  }

  // Make sure that facebook authorization not is null
  if(facebook_authorization == null)
  {
    return null;
  }

  // Modify the url
  url = "https://graph.facebook.com/me?fields=id,name&access_token=" + facebook_authorization.access_token;

  // Get the response
  response = await client.GetAsync(url);

  // Make sure that the response is successful
  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
    // Get a facebook user
    facebook_user.item = JsonConvert.DeserializeObject<FacebookUser>(await 
    response.Content.ReadAsStringAsync());
  }
  else
  {
    // Get an error
    FacebookErrorRoot root = JsonConvert.DeserializeObject<FacebookErrorRoot>(await 
    response.Content.ReadAsStringAsync());
  }

  // Return the facebook user
  return facebook_user;

} // End of the GetFacebookUser method

Controller

Vår behörighets-controller (authController) innehåller 2 metoder för hantering av Facebook-inloggning. Vi har injicerat IDataProtectionProvider provider och vår användarklass IUserRepository user_repository i denna controller. En IDataProtector data_protector skapas från provider.

// Redirect the user to the facebook login
// GET: /auth/facebook_login?return_url=
[HttpGet]
public async Task<IActionResult> facebook_login(string return_url)
{
  // Get the current domain
  WebDomain current_domain = await this.web_domain_repository.GetCurrentDomain(ControllerContext.HttpContext);

  // Create a random state
  string state = Tools.GeneratePassword();
  ControllerContext.HttpContext.Session.Set<string>("FacebookState", state);
  ControllerContext.HttpContext.Session.Set<string>("FacebookReturnUrl", return_url);

  // Create the url
  string url = "https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=" + current_domain.facebook_app_id + "&state=" + 
  state + "&response_type=code&redirect_uri=" + current_domain.web_address + "/auth/facebook_login_callback";

  // Redirect the user
  return Redirect(url);

} // End of the facebook_login method

// Login the user with facebook
// GET: /auth/facebook_login_callback
[HttpGet]
public async Task<IActionResult> facebook_login_callback()
{
  // Get the current domain
  WebDomain current_domain = await this.web_domain_repository.GetCurrentDomain(ControllerContext.HttpContext);

  // Get the state
  string state = "";
  if (ControllerContext.HttpContext.Request.Query.ContainsKey("state") == true)
  {
    state = ControllerContext.HttpContext.Request.Query["state"].ToString();
  }

  // Get sessions
  string session_state = ControllerContext.HttpContext.Session.Get<string>("FacebookState");
  string return_url = ControllerContext.HttpContext.Session.Get<string>("FacebookReturnUrl");

  // Get the code
  string code = "";
  if (ControllerContext.HttpContext.Request.Query.ContainsKey("code") == true)
  {
    code = ControllerContext.HttpContext.Request.Query["code"];
  }

  // Make sure that the callback is valid
  if (state != session_state || code == "")
  {
    return Redirect("/");
  }

  // Get a facebook user
  ModelItem<FacebookUser> facebook_user_model = await this.user_repository.GetFacebookUser(current_domain, code);
  FacebookUser facebook_user = facebook_user_model.item;

  // Get the signed in user
  Claim claim = ControllerContext.HttpContext.User.FindFirst("user");
  UserDocument user = claim != null ? JsonConvert.DeserializeObject<UserDocument>(claim.Value) : null;

  // Check if the user exists or not
  if (facebook_user != null && user != null)
  {
    // Update the user
    user.facebook_user_id = facebook_user.id;
    await this.user_repository.Update(user);

    // Redirect the user to the return url
    return Redirect(return_url);
  }
  else if (facebook_user != null && user == null)
  {
    // Check if we can find a user with the facebook id
    ModelItem<UserDocument> user_model = await this.user_repository.GetByFacebookUserId(facebook_user.id);
    user = user_model.item;

    // Check if the user exists
    if (user == null)
    {
      // Create a new user
      user = new UserDocument();
      user.facebook_user_id = facebook_user.id;
      user.public_name = facebook_user.name;
      user.user_email = user.id + "@myfavorite.se";
      user.user_password = PasswordHash.CreateHash(Tools.GeneratePassword());
      user.user_role = "User";

      // Add a user
      await this.user_repository.Upsert(user);

      // Create a cookie
      CookieOptions options = new CookieOptions();
      options.Expires = DateTime.UtcNow.AddDays(30);
      options.HttpOnly = true;
      options.SameSite = SameSiteMode.Lax;
      ControllerContext.HttpContext.Response.Cookies.Append("User", this.data_protector.Protect(user.id), 
      options);

      // Redirect the user to the edit user page
      return Redirect(return_url);
    }
    else
    {
      // Create a cookie
      CookieOptions options = new CookieOptions();
      options.Expires = DateTime.UtcNow.AddDays(30);
      options.HttpOnly = true;
      options.SameSite = SameSiteMode.Lax;
      ControllerContext.HttpContext.Response.Cookies.Append("User", this.data_protector.Protect(user.id), 
      options);

      // Redirect the user to the start page
      return Redirect(return_url);
    }
  }
  else
  {
    // Redirect the user to the login
    return Redirect("/auth/login");
  }

} // End of the facebook_login_callback method

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *