Hoppa till innehåll

Genetisk sökalgoritm i Python

Denna handledning innehåller en implementering av en genetisk sökalgoritm i Python, algoritmen används för att hitta en lösning på ett handelsresandeproblem. Genetisk sökning börjar med en population av individer som har genererats slumpmässigt. De bästa individerna i populationen skapar avkommor från deras gener (crossover) och barnens gener muteras, denna process upprepas under ett visst antal generationer.

En genetisk sökalgoritm är inte garanterad att ge en optimal lösning, den kan hitta en tillfredsställande lösning snabbt utan att behöva testa alla permutationer eller kombinationer. Genetisk sökning kan användas för att lösa problem i verkligheten där vägen till målet är irrelevant. Genetisk sökning är en lokal sökalgoritm som är lite mer komplicerad än bergsklättring och simulerad glödgning.

En initial population av en viss storlek kan skapas slumpmässigt, övergångsprocessen och mutationsprocessen kommer att förbättra populationen under ett visst antal generationer. Befolkningen sorteras för att få de bästa individerna överst, individer paras i enlighet med deras lämplighetspoäng och ett barn skapas genom att några gener tas från en förälder och resten av generna tas från den andra föräldern (crossover), barnens gener kan också muteras.

Handelsresandeproblemet

En genetisk algoritm används för att hitta en lösning på ett handelsresandeproblem med 13 städer (Traveling Salesman Problem). Det totala antalet permutationer är 479001600 ((13-1)!), målet är att hitta den kortaste vägen som besöker alla städer genom att starta och sluta i samma stad. Jag skapar en initial population av 100 individer, dessa individer genereras slumpmässigt. Jag sorterar populationen på avstånd i varje generation (100 totalt), väljer föräldrar som skapar avkommor, muterar barn genom att byta städer och jag behåller alltid 20 av de bästa individerna i populationen.

# Import libraries
import random
import copy

# This class represent a state
class State:

  # Create a new state
  def __init__(self, route:[], distance:int=0):
    self.route = route
    self.distance = distance

  # Compare states
  def __eq__(self, other):
    for i in range(len(self.route)):
      if(self.route[i] != other.route[i]):
        return False
    return True

  # Sort states
  def __lt__(self, other):
     return self.distance < other.distance

  # Print a state
  def __repr__(self):
    return ('({0},{1})\n'.format(self.route, self.distance))

  # Create a shallow copy
  def copy(self):
    return State(self.route, self.distance)

  # Create a deep copy
  def deepcopy(self):
    return State(copy.deepcopy(self.route), copy.deepcopy(self.distance))

  # Update distance
  def update_distance(self, matrix, home):
    
    # Reset distance
    self.distance = 0

    # Keep track of departing city
    from_index = home

    # Loop all cities in the current route
    for i in range(len(self.route)):
      self.distance += matrix[from_index][self.route[i]]
      from_index = self.route[i]

    # Add the distance back to home
    self.distance += matrix[from_index][home]

# This class represent a city (used when we need to delete cities)
class City:

  # Create a new city
  def __init__(self, index:int, distance:int):
    self.index = index
    self.distance = distance

  # Sort cities
  def __lt__(self, other):
     return self.distance < other.distance

# Get best solution by distance
def get_best_solution_by_distance(matrix:[], home:int):
  
  # Variables
  route = []
  from_index = home
  length = len(matrix) - 1

  # Loop until route is complete
  while len(route) < length:

     # Get a matrix row
    row = matrix[from_index]

    # Create a list with cities
    cities = {}
    for i in range(len(row)):
      cities[i] = City(i, row[i])

    # Remove cities that already is assigned to the route
    del cities[home]
    for i in route:
      del cities[i]

    # Sort cities
    sorted = list(cities.values())
    sorted.sort()

    # Add the city with the shortest distance
    from_index = sorted[0].index
    route.append(from_index)

  # Create a new state and update the distance
  state = State(route)
  state.update_distance(matrix, home)

  # Return a state
  return state

# Create a population
def create_population(matrix:[], home:int, city_indexes:[], size:int):

  # Create a gene pool
  gene_pool = city_indexes.copy()

  # Remove the home city
  gene_pool.pop(home)

  # Create a population
  population = []
  for i in range(size):

    # Shuffle the gene pool at random
    random.shuffle(gene_pool)

    # Create a new state and update the distance
    state = State(gene_pool[:])
    state.update_distance(matrix, home)

    # Add an individual to the population
    population.append(state)

  # Return a population
  return population

# Ordered crossover (TSP)
def crossover(matrix:[], home:int, parents:[]):
  
  # Copy parents
  parent_1 = parents[0].deepcopy()
  parent_2 = parents[1].deepcopy()

  # Child gene parts
  part_1 = []
  part_2 = []
  
  # Select the genes to copy from parents
  a = int(random.random() * len(parent_1.route))
  b = int(random.random() * len(parent_2.route))
  start_gene = min(a, b)
  end_gene = max(a, b)

  # Get genes from parent 1
  for i in range(start_gene, end_gene):
    part_1.append(parent_1.route[i])
  
  # Get genes from parent 2
  part_2 = [int(x) for x in parent_2.route if x not in part_1]

  # Create a child
  state = State(part_1 + part_2)
  state.update_distance(matrix, home)

  # Return a child
  return state

# Mutate a solution
def mutate(matrix:[], home:int, state:State, mutation_rate:float=0.01):
  
  # Create a copy of the state
  mutated_state = state.deepcopy()

  # Loop all the states in a route
  for i in range(len(mutated_state.route)):

    # Check if we should do a mutation
    if(random.random() < mutation_rate):

      # Swap two cities
      j = int(random.random() * len(state.route))
      city_1 = mutated_state.route[i]
      city_2 = mutated_state.route[j]
      mutated_state.route[i] = city_2
      mutated_state.route[j] = city_1

  # Update the distance
  mutated_state.update_distance(matrix, home)

  # Return a mutated state
  return mutated_state

# A genetic algorithm
def genetic_algorithm(matrix:[], home:int, population:[], keep:int, mutation_rate:float, generations:int):
  
  # Loop to create new generations
  for i in range(generations):
    
    # Sort the population to get the fittest individuals at the beginning
    population.sort()

    # Generate parents
    parents = []
    for j in range(1, len(population)):
      parents.append((population[j-1], population[j]))

    # Generate childrens (breed) with crossover
    children = []
    for partners in parents:
      children.append(crossover(matrix, home, partners))

    # Mutate children
    for j in range(len(children)):
      children[j] = mutate(matrix, home, children[j], mutation_rate)
 
    # Keep the fittest n from the population
    population = population[:keep]

    # Add children to the population
    population.extend(children)

  # Sort the population
  population.sort()

  # Return the best state
  return population[0]

# The main entry point for this module
def main():

  # Cities to travel
  cities = ['New York', 'Los Angeles', 'Chicago', 'Minneapolis', 'Denver', 'Dallas', 'Seattle', 'Boston', 'San Francisco', 'St. Louis', 'Houston', 'Phoenix', 'Salt Lake City']
  city_indexes = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

  # Index of start location
  home = 2 # Chicago

  # Distances in miles between cities, same indexes (i, j) as in the cities array
  matrix = [[0, 2451, 713, 1018, 1631, 1374, 2408, 213, 2571, 875, 1420, 2145, 1972],
      [2451, 0, 1745, 1524, 831, 1240, 959, 2596, 403, 1589, 1374, 357, 579],
      [713, 1745, 0, 355, 920, 803, 1737, 851, 1858, 262, 940, 1453, 1260],
      [1018, 1524, 355, 0, 700, 862, 1395, 1123, 1584, 466, 1056, 1280, 987],
      [1631, 831, 920, 700, 0, 663, 1021, 1769, 949, 796, 879, 586, 371],
      [1374, 1240, 803, 862, 663, 0, 1681, 1551, 1765, 547, 225, 887, 999],
      [2408, 959, 1737, 1395, 1021, 1681, 0, 2493, 678, 1724, 1891, 1114, 701],
      [213, 2596, 851, 1123, 1769, 1551, 2493, 0, 2699, 1038, 1605, 2300, 2099],
      [2571, 403, 1858, 1584, 949, 1765, 678, 2699, 0, 1744, 1645, 653, 600],
      [875, 1589, 262, 466, 796, 547, 1724, 1038, 1744, 0, 679, 1272, 1162],
      [1420, 1374, 940, 1056, 879, 225, 1891, 1605, 1645, 679, 0, 1017, 1200],
      [2145, 357, 1453, 1280, 586, 887, 1114, 2300, 653, 1272, 1017, 0, 504],
      [1972, 579, 1260, 987, 371, 999, 701, 2099, 600, 1162, 1200, 504, 0]]


  # Get the best route by distance
  state = get_best_solution_by_distance(matrix, home)
  print('-- Best solution by distance --')
  print(cities[home], end='')
  for i in range(0, len(state.route)):
    print(' -> ' + cities[state.route[i]], end='')
  print(' -> ' + cities[home], end='')
  print('\n\nTotal distance: {0} miles'.format(state.distance))
  print()

  # Run genetic search to find a better solution
  population = create_population(matrix, home, city_indexes, 100)
  state = genetic_algorithm(matrix, home, population, 20, 0.01, 100)
  print('-- Genetic algorithm solution --')
  print(cities[home], end='')
  for i in range(0, len(state.route)):
    print(' -> ' + cities[state.route[i]], end='')
  print(' -> ' + cities[home], end='')
  print('\n\nTotal distance: {0} miles'.format(state.distance))
  print()

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()

Resultat

Den bästa lösningen är 7293 miles och den genetiska algoritmen lyckades hitta denna lösning, det är inte säkert att man får samma resultat varje gång. En stor befolkning som reproducerar sig skapar en större befolkning med fler utvecklingsmöjligheter. Algoritmen är långsammare än bergsklättring och simulerad glödgning.

-- Best solution by distance --
Chicago -> St. Louis -> Minneapolis -> Denver -> Salt Lake City -> Phoenix -> Los Angeles -> San Francisco -> Seattle -> Dallas -> Houston -> New York -> Boston -> Chicago

Total distance: 8131 miles

-- Genetic algorithm solution --
Chicago -> Boston -> New York -> St. Louis -> Dallas -> Houston -> Phoenix -> Los Angeles -> San Francisco -> Seattle -> Salt Lake City -> Denver -> Minneapolis -> Chicago

Total distance: 7293 miles
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *