Hoppa till innehåll

Generisk Cosmos DB SQL klient i ASP.NET Core

I det här inlägget beskrivs hur du kan skapa en generisk klient för Cosmos DB SQL i ASP.NET Core. Azure Cosmos DB är en NoSQL-databas som är utformad med horisontell partitionering och multimaster replikering på global skala. Azure Cosmos DB tillhandahåller inbyggt stöd för NoSQL och OSS API:er, inklusive MongoDB, Cassandra, Gremlin och SQL.

Cosmos DB lagrar data i JSON-dokument och varje dokument representerar en modell. Ett JSON-dokument i Cosmos DB ska ha egenskaper för id, partionsnyckel och datatyp. Id och partionsnyckel är vanligtvis GUID:s, egenskapen för datatyp används när dokumentet ska deserialiseras till en modell.

Inställningar

Vår generiska Cosmos DB klient behöver inställningar och vi har skapat en klass för detta. Vi använder en appsettings.json-fil för att lagra värden för dessa inställningar.

public class CosmosDatabaseOptions
{
  #region Variables

  public string Uri { get; set; }
  public string Key { get; set; }
  public string Database { get; set; }
  public string Collection { get; set; }
  public Int32 MaxDegreeOfParallelism { get; set; }
  public Int32 MaxBufferedItemCount { get; set; }
  public Int32 RequestTimeoutInSeconds { get; set; }
  public Int32 RetryCount { get; set; }
  public Int32 WaitTimeInSeconds { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  /// <summary>
  /// Create a new post
  /// </summary>
  public CosmosDatabaseOptions()
  {
    // Set values for instance variables
    this.Uri = "";
    this.Key = "";
    this.Database = "";
    this.Collection = "";
    this.MaxDegreeOfParallelism = -1;
    this.MaxBufferedItemCount = 100;
    this.RequestTimeoutInSeconds = 60;
    this.RetryCount = 9;
    this.WaitTimeInSeconds = 30;

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class
{
 "Logging": {
  "IncludeScopes": false,
  "LogLevel": {
   "Default": "Information"
  }
 },
 "CosmosDatabaseOptions": {
  "Uri": "https://mysite.documents.azure.com:443/",
  "Key": "YOUR-KEY",
  "Database": "development",
  "Collection": "items",
  "MaxDegreeOfParallelism": -1,
  "MaxBufferedItemCount": 100
 }
}

Tjänster

Vi måste registrera databasinställningar och hanteringsklasser i metoden ConfigureServices i StartUp-klassen. Vi registrerar vår Cosmos DB klient och en klass för statiska sidor som kommer att använda vår klient.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  // Add the mvc framework
  services.AddRazorPages();

  // Create options
  services.Configure<CosmosDatabaseOptions>(configuration.GetSection("CosmosDatabaseOptions"));

  // Add repositories
  services.AddSingleton<ICosmosDatabaseRepository, CosmosDatabaseRepository>();
  services.AddSingleton<IStaticPageRepository, StaticPageRepository>();

} // End of the ConfigureServices method

Gränssnitt

public interface ICosmosDatabaseRepository
{
  Task<bool> CreateDatabase();
  Task<bool> CreateCollection();
  Task<bool> Add<T>(T item);
  Task<bool> Upsert<T>(T item);
  Task<bool> Update<T>(string id, T item);
  Task<bool> Update<T>(string id, T item, string etag);
  Task<ModelItem<T>> GetById<T>(string id, string partion_key);
  Task<ModelItem<T>> GetByIdWithEtag<T>(string id, string partion_key);
  Task<ModelItem<T>> GetByQuery<T>(string sql, SqlParameterCollection parameters);
  Task<ModelItem<T>> GetByQueryWithEtag<T>(string sql, SqlParameterCollection parameters);
  Task<ModelPage<T>> GetListByQuery<T>(string sql, SqlParameterCollection parameters, Int32 page_size, string ct);
  Task<bool> DeleteOnId(string id, string partion_key);
  Task<string> RunStoredProcedure(string stored_procedure_id, string partion_key, dynamic[] parameters);
  void Dispose();

} // End of the interface

Klient

Vår generiska klient för Cosmos DB innehåller metoder för Insert, Update, Upsert, Get och Delete. Klassen hanterar loggning, det här kan ändras om du vill returnera felmeddelanden istället. Klassen ModelItem är en omslagsklass som innehåller objekt, etag och ett booleskt värde som anger om något gått fel.

public class CosmosDatabaseRepository : ICosmosDatabaseRepository
{
  #region Variables

  private readonly ILogger logger;
  private readonly CosmosDatabaseOptions options;
  private readonly DocumentClient client;

  #endregion

  #region Constructors

  public CosmosDatabaseRepository(ILogger<ICosmosDatabaseRepository> logger, IOptions<CosmosDatabaseOptions> options)
  {
    // Set values for instance variables
    this.logger = logger;
    this.options = options.Value;

    // Create a connection policy
    ConnectionPolicy connectionPolicy = new ConnectionPolicy();
    connectionPolicy.RequestTimeout = TimeSpan.FromSeconds(this.options.RequestTimeoutInSeconds);
    connectionPolicy.RetryOptions.MaxRetryAttemptsOnThrottledRequests = this.options.RetryCount;
    connectionPolicy.RetryOptions.MaxRetryWaitTimeInSeconds = this.options.WaitTimeInSeconds;
    connectionPolicy.ConnectionMode = ConnectionMode.Direct;
    connectionPolicy.ConnectionProtocol = Protocol.Tcp;

    // Create a document client
    this.client = new DocumentClient(new Uri(this.options.Uri), this.options.Key, connectionPolicy);

    // Call OpenAsync to avoid startup latency on first request
    this.client.OpenAsync();

  } // End of the constructor

  #endregion

  #region Create methods

  public async Task<bool> CreateDatabase()
  {
    try
    {
      await client.ReadDatabaseAsync(UriFactory.CreateDatabaseUri(this.options.Database));
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      if (de.StatusCode == HttpStatusCode.NotFound)
      {
        await client.CreateDatabaseAsync(new Database { Id = this.options.Database });
      }
      else
      {
        // Log the exception
        this.logger.LogError(de, $"Create database: {this.options.Database}", null);
        return false;
      }
    }

    // Return success
    return true;

  } // End of the CreateDatabase method

  public async Task<bool> CreateCollection()
  {
    try
    {
      await client.ReadDocumentCollectionAsync(UriFactory.CreateDocumentCollectionUri(this.options.Database, this.options.Collection));
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      if (de.StatusCode == HttpStatusCode.NotFound)
      {
        await client.CreateDocumentCollectionAsync(
          UriFactory.CreateDatabaseUri(this.options.Database),
          new DocumentCollection { Id = this.options.Collection },
          new RequestOptions { OfferThroughput = 1000, PartitionKey = new PartitionKey("/id") });
      }
      else
      {
        // Log the exception
        this.logger.LogError(de, $"Create collection: {this.options.Collection}", null);
        return false;
      }
    }

    // Return success
    return true;

  } // End of the CreateCollection method

  public async Task<bool> Add<T>(T item)
  {
    try
    {
      // Create the document
      await this.client.CreateDocumentAsync(UriFactory.CreateDocumentCollectionUri(this.options.Database, this.options.Collection), item);
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      // Log the exception
      this.logger.LogError(de, $"Add", null);
      return false;
    }

    // Return success
    return true;

  } // End of the Add method

  #endregion

  #region Update methods

  public async Task<bool> Upsert<T>(T item)
  {
    try
    {
      // Upsert the document
      await this.client.UpsertDocumentAsync(UriFactory.CreateDocumentCollectionUri(this.options.Database, this.options.Collection), item);
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      // Log the exception
      this.logger.LogError(de, $"Upsert", null);
      return false;
    }

    // Return success
    return true;

  } // End of the Upsert method

  public async Task<bool> Update<T>(string id, T item)
  {
    try
    {
      await this.client.ReplaceDocumentAsync(UriFactory.CreateDocumentUri(this.options.Database, this.options.Collection, id), item);
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      // Log the exception
      this.logger.LogError(de, $"Update, id: {id}", null);
      return false;
    }

    // Return success
    return true;

  } // End of the Update method

  public async Task<bool> Update<T>(string id, T item, string etag)
  {
    try
    {
      // Create an access condition
      AccessCondition ac = new AccessCondition { Condition = etag, Type = AccessConditionType.IfMatch };

      // Update the document
      await this.client.ReplaceDocumentAsync(UriFactory.CreateDocumentUri(this.options.Database, this.options.Collection, id), item, new RequestOptions { AccessCondition = ac });
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      // Check for exceptions
      if (de.StatusCode == HttpStatusCode.PreconditionFailed)
      {
        return false;
      }
      else
      {
        // Log the exception
        this.logger.LogError(de, $"Update, id: {id}, etag: {etag}", null);
      }
    }

    // Return a success response
    return true;

  } // End of the Update method

  #endregion

  #region Get methods

  public async Task<ModelItem<T>> GetById<T>(string id, string partion_key)
  {
    // Create variables to return
    ModelItem<T> model = new ModelItem<T>();

    try
    {
      // Get the response
      DocumentResponse<T> response = await this.client.ReadDocumentAsync<T>(UriFactory.CreateDocumentUri(this.options.Database, this.options.Collection, id), new RequestOptions { PartitionKey = new PartitionKey(partion_key) });

      // Get the post
      model.item = response.Document;
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      // Log the exception
      this.logger.LogDebug(de, $"GetById", null);
      model.error = true;
    }

    // Return the model
    return model;

  } // End of the GetById method

  public async Task<ModelItem<T>> GetByIdWithEtag<T>(string id, string partion_key)
  {
    // Create variables to return
    ModelItem<T> model = new ModelItem<T>();

    try
    {
      // Get the response
      ResourceResponse<Document> response = await this.client.ReadDocumentAsync(UriFactory.CreateDocumentUri(this.options.Database, this.options.Collection, id), 
        new RequestOptions { PartitionKey = new PartitionKey(partion_key) });

      // Get the document
      Document document = response.Resource;

      // Get the etag
      model.etag = document.ETag;

      // Get the post
      model.item = (T)(dynamic)document;
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      // Log the exception
      this.logger.LogDebug(de, $"GetByIdWithEtag", null);
      model.error = true;
    }

    // Return the model
    return model;

  } // End of the GetByIdWithEtag method

  public async Task<ModelItem<T>> GetByQuery<T>(string sql, SqlParameterCollection parameters)
  {
    // Create variables to return
    ModelItem<T> model = new ModelItem<T>();

    // Set query options
    FeedOptions queryOptions = new FeedOptions { EnableCrossPartitionQuery = true, MaxDegreeOfParallelism = this.options.MaxDegreeOfParallelism, MaxBufferedItemCount = this.options.MaxBufferedItemCount, MaxItemCount = 1 };

    try
    {
      // Create a query
      IDocumentQuery<T> query = this.client.CreateDocumentQuery<T>(UriFactory.CreateDocumentCollectionUri(this.options.Database, this.options.Collection),
        new SqlQuerySpec
        {
          QueryText = sql,
          Parameters = parameters

        }, queryOptions).AsDocumentQuery();

      // Get the response
      FeedResponse<T> response = await query.ExecuteNextAsync<T>();

      // Get the post
      foreach (T item in response)
      {
        model.item = item;
        break;
      }
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      // Log the exception
      this.logger.LogError(de, $"GetByQuery", null);
      model.error = true;
    }

    // Return the model
    return model;

  } // End of the GetByQuery method

  public async Task<ModelItem<T>> GetByQueryWithEtag<T>(string sql, SqlParameterCollection parameters)
  {
    // Create variables to return
    ModelItem<T> model = new ModelItem<T>();

    // Set query options
    FeedOptions queryOptions = new FeedOptions { EnableCrossPartitionQuery = true, MaxDegreeOfParallelism = this.options.MaxDegreeOfParallelism, MaxBufferedItemCount = this.options.MaxBufferedItemCount, MaxItemCount = 1 };

    try
    {
      // Create a query
      IDocumentQuery<Document> query = this.client.CreateDocumentQuery<Document>(UriFactory.CreateDocumentCollectionUri(this.options.Database, this.options.Collection),
        new SqlQuerySpec
        {
          QueryText = sql,
          Parameters = parameters

        }, queryOptions).AsDocumentQuery();

      // Get the response
      FeedResponse<Document> response = await query.ExecuteNextAsync<Document>();

      // Get the post
      foreach (Document item in response)
      {
        model.item = (T)(dynamic)item;
        model.etag = item.ETag;
        break;
      }    
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      // Log the exception
      this.logger.LogError(de, $"GetByQueryWithEtag", null);
      model.error = true;
    }

    // Return the model
    return model;

  } // End of the GetByQueryWithEtag method

  public async Task<ModelPage<T>> GetListByQuery<T>(string sql, SqlParameterCollection parameters, Int32 page_size, string ct)
  {
    // Make sure that ct not is an empty string
    ct = string.IsNullOrEmpty(ct) ? null : ct;

    // Create variables to return
    ModelPage<T> page = new ModelPage<T>();

    // Set query options
    FeedOptions queryOptions = new FeedOptions { EnableCrossPartitionQuery = true, MaxDegreeOfParallelism = this.options.MaxDegreeOfParallelism, MaxBufferedItemCount = this.options.MaxBufferedItemCount, MaxItemCount = page_size, RequestContinuation = ct };

    try
    {
      // Create the query
      IDocumentQuery<T> query = this.client.CreateDocumentQuery<T>(UriFactory.CreateDocumentCollectionUri(this.options.Database, this.options.Collection),
        new SqlQuerySpec
        {
          QueryText = sql,
          Parameters = parameters

        }, queryOptions).AsDocumentQuery();

      // Get the response
      FeedResponse<T> response = await query.ExecuteNextAsync<T>();

      // Get the continuation token
      page.ct = response.ResponseContinuation;

      // Get posts
      page.items = response.ToList<T>();
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      // Log the exception
      this.logger.LogError(de, $"GetListByQuery", null);
      page.error = true;
    }

    // Return the page
    return page;

  } // End of the GetListByQuery method

  #endregion

  #region Delete methods

  public async Task<bool> DeleteOnId(string id, string partion_key)
  {
    // Create a boolean that indicates success
    bool success = false;

    try
    {
      // Delete a document
      await this.client.DeleteDocumentAsync(UriFactory.CreateDocumentUri(this.options.Database, this.options.Collection, id), new RequestOptions { PartitionKey = new PartitionKey(partion_key) });

      // The delete operation was successful
      success = true;
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      if (de.StatusCode == HttpStatusCode.NotFound)
      {
        // The post was not found, do not raise an exception
        return true;
      }
      else
      {
        // Log the exception
        this.logger.LogError(de, $"DeleteOnId", null);
      }
    }

    // Return the success boolean
    return success;

  } // End of the DeleteOnId method

  #endregion

  #region Stored procedures

  public async Task<string> RunStoredProcedure(string stored_procedure_id, string partion_key, dynamic[] parameters)
  {
    // Create a string to return
    string result = "";

    try
    {
      // Run the stored procedure
      result = await this.client.ExecuteStoredProcedureAsync<string>(UriFactory.CreateStoredProcedureUri(this.options.Database, this.options.Collection, stored_procedure_id), new RequestOptions { PartitionKey = new PartitionKey(partion_key) }, parameters);   
    }
    catch (DocumentClientException de)
    {
      // Log the exception
      this.logger.LogError(de, $"RunStoredProcedure", null);
    }

    // Return the string
    return result;

  } // End of the RunStoredProcedure method

  #endregion

  #region Dispose methods

  public void Dispose()
  {
    this.client.Dispose();

  } // End of the Dispose method

  #endregion

} // End of the class

Hur använda klienten?

Vi har en arkivklass som hanterar statiska sidor och denna klass använder vår klient för Cosmos DB.

public class StaticPageRepository : IStaticPageRepository
{
  #region Variables

  private readonly ICosmosDatabaseRepository cosmos_database_repository;

  #endregion

  #region Constructors

  public StaticPageRepository(ICosmosDatabaseRepository cosmos_database_repository)
  {
    this.cosmos_database_repository = cosmos_database_repository;

  } // End of the constructor

  #endregion

  #region Add methods

  public async Task<bool> Add(StaticPageDocument item)
  {
    // Create a document
    return await this.cosmos_database_repository.Add<StaticPageDocument>(item);

  } // End of the Add method

  #endregion

  #region Update methods

  public async Task<bool> Upsert(StaticPageDocument item)
  {
    // Upsert a document
    return await this.cosmos_database_repository.Upsert<StaticPageDocument>(item);

  } // End of the Upsert method

  public async Task<bool> Update(StaticPageDocument item)
  {
    // Replace a document
    return await this.cosmos_database_repository.Update<StaticPageDocument>(item.id, item);

  } // End of the Update method

  #endregion

  #region Get methods

  public async Task<ModelItem<StaticPageDocument>> GetById(string id)
  {
    // Return the post
    return await this.cosmos_database_repository.GetById<StaticPageDocument>(id, id);

  } // End of the GetById method

  public async Task<ModelItem<StaticPagePost>> GetByPageName(string page_name, string language_code)
  {
    // Create the sql string
    string key = $"s.translations.{language_code}";
    string sql = $"SELECT s.id, s.meta_robots, s.show_as_page, s.page_name, s.main_image, {key}.link_name, {key}.title, {key}.text_html, {key}.meta_description, {key}.meta_keywords "
      + $"FROM s WHERE s.model_type = @model_type AND s.page_name = @page_name";

    // Create parameters
    SqlParameterCollection parameters = new SqlParameterCollection()
    {
      new SqlParameter("@model_type", "static_page"),
      new SqlParameter("@page_name", page_name)
    };

    // Return the post
    return await this.cosmos_database_repository.GetByQuery<StaticPagePost>(sql, parameters);

  } // End of the GetByPageName method

  public async Task<ModelPage<StaticPagePost>> GetByConnectionId(Int32 connection_id, string language_code, string sort_field, string sort_order, Int32 page_size, string ct)
  {
    // Make sure that sort variables are valid
    sort_field = GetValidSortField(sort_field);
    sort_order = GetValidSortOrder(sort_order);

    // Create the sql string
    string key = $"s.translations.{language_code}"; 
    string sql = $"SELECT s.id, s.meta_robots, s.show_as_page, s.page_name, s.main_image, {key}.link_name, {key}.title, {key}.text_html, {key}.meta_description, {key}.meta_keywords " 
      + $"FROM s WHERE s.model_type = @model_type AND s.connection_id = @connection_id ORDER BY s.{sort_field} {sort_order}";

    // Create parameters
    SqlParameterCollection parameters = new SqlParameterCollection()
    {
      new SqlParameter("@model_type", "static_page"),
      new SqlParameter("@connection_id", connection_id)
    };

    // Return posts
    return await this.cosmos_database_repository.GetListByQuery<StaticPagePost>(sql, parameters, page_size, ct);

  } // End of the GetByConnectionId method

  public async Task<ModelPage<StaticPageMeta>> GetMetaByConnectionId(Int32 connection_id, string language_code, string sort_field, string sort_order, Int32 page_size, string ct)
  {
    // Make sure that sort variables are valid
    sort_field = GetValidSortField(sort_field);
    sort_order = GetValidSortOrder(sort_order);

    // Create the sql string
    string key = $"s.translations.{language_code}";
    string sql = $"SELECT s.id, s.meta_robots, s.show_as_page, s.page_name, s.main_image, {key}.link_name, {key}.title, {key}.meta_description, {key}.meta_keywords "
      + $"FROM s WHERE s.model_type = @model_type AND s.connection_id = @connection_id ORDER BY s.{sort_field} {sort_order}";

    // Create parameters
    SqlParameterCollection parameters = new SqlParameterCollection()
    {
      new SqlParameter("@model_type", "static_page"),
      new SqlParameter("@connection_id", connection_id)
    };

    // Return posts
    return await this.cosmos_database_repository.GetListByQuery<StaticPageMeta>(sql, parameters, page_size, ct);

  } // End of the GetMetaByConnectionId method

  public async Task<ModelPage<StaticPageMeta>> GetBySearch(string keywords, string language_code, string sort_field, string sort_order, Int32 page_size, string ct)
  {
    // Make sure that sort variables are valid
    sort_field = GetValidSortField(sort_field);
    sort_order = GetValidSortOrder(sort_order);

    // Check if there is keywords
    bool keywords_exists = string.IsNullOrEmpty(keywords) == false ? true : false;

    // Create the sql string
    string key = $"s.translations.{language_code}";
    string sql = $"SELECT s.id, s.meta_robots, s.show_as_page, s.page_name, s.main_image, {key}.link_name, {key}.title, {key}.meta_description, {key}.meta_keywords FROM s ";
    if(keywords_exists == true)
    {
      sql += "JOIN keywords IN s.keywords ";
    }
    sql += $"WHERE s.model_type = @model_type ";
    if (keywords_exists == true)
    {
      sql += $"AND keywords = @keywords ";
    }
    sql += $"ORDER BY s.{sort_field} {sort_order}";

    // Create parameters
    SqlParameterCollection parameters = new SqlParameterCollection();
    parameters.Add(new SqlParameter("@model_type", "static_page"));
    if (keywords_exists == true)
    {
      parameters.Add(new SqlParameter("@keywords", keywords.ToLower()));
    }

    // Return the list
    return await this.cosmos_database_repository.GetListByQuery<StaticPageMeta>(sql, parameters, page_size, ct);

  } // End of the GetBySearch method

  public async Task<ModelPage<StaticPageMeta>> GetAll(string language_code, string sort_field, string sort_order, Int32 page_size, string ct)
  {
    // Make sure that sort variables are valid
    sort_field = GetValidSortField(sort_field);
    sort_order = GetValidSortOrder(sort_order);

    // Create the sql string
    string key = $"s.translations.{language_code}";
    string sql = $"SELECT s.id, s.meta_robots, s.show_as_page, s.page_name, s.main_image, {key}.link_name, {key}.title, {key}.meta_description, {key}.meta_keywords "
      + $"FROM s WHERE s.model_type = @model_type ORDER BY s.{sort_field} {sort_order}";

    // Create parameters
    SqlParameterCollection parameters = new SqlParameterCollection()
    {
      new SqlParameter("@model_type", "static_page"),
      new SqlParameter("@connection_id", 0),
      new SqlParameter("@show_as_page", 1)
    };

    // Return posts
    return await this.cosmos_database_repository.GetListByQuery<StaticPageMeta>(sql, parameters, page_size, ct);

  } // End of the GetAll method

  #endregion

  #region Delete methods

  public async Task<bool> DeleteOnId(string id)
  {
    // Delete a document
    return await this.cosmos_database_repository.DeleteOnId(id, id);

  } // End of the DeleteOnId method

  #endregion

  #region Validation

  public string GetValidSortField(string sort_field)
  {
    // Make sure that the sort field is valid
    if (sort_field != "date_updated" && sort_field != "page_name")
    {
      sort_field = "page_name";
    }

    // Return the string
    return sort_field;

  } // End of the GetValidSortField method

  public string GetValidSortOrder(string sort_order)
  {
    // Make sure that the sort order is valid
    if (sort_order != "ASC" && sort_order != "DESC")
    {
      sort_order = "ASC";
    }

    // Return the string
    return sort_order;

  } // End of the GetValidSortOrder method

  #endregion

} // End of the class

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *