Hoppa till innehåll

Dijkstras algoritm i Python

I den här handledningen kommer jag att implementera Dijkstras algoritm för att hitta den kortaste sökvägen i ett rutnät och i en graf. Dijkstras algoritm skapades av Edsger W. Dijkstra, en programmerare och datavetare från Nederländerna. Dijkstras utför en enhetlig kostnadssökning eftersom den expanderar noder i ordningsföljd utifrån kostnaden från rotnoden.

Dijkstras är en informerad algoritm i sökningar eftersom den använder en heuristisk (kostnad hittills), den startar vid en initial startnod och uppdaterar varje grannod med kostnaden hittills. Algoritmen väljer den granne som har lägst kostnad och fortsätter att expandera noder tills den når målnoden, detta kan implementeras genom att använda en prioriteringskö eller genom att sortera listan med öppna noder i stigande ordning. Algoritmen gynnar noder som ligger nära utgångspunkten.

Dijkstras algoritm är komplett och den hittar den optimala lösningen, det kan ta lång tid och konsumera mycket minne i ett stort sökutrymme. Tidskomplexiteten är O(n) i ett rutnät och O(b^(c/m)) i en graf/träd med en förgreningsfaktor (b), en optimal kostnad (c) och en minimikostnad (m). Förgreningsfaktorn är det genomsnittliga antalet grannnoder som kan utökas från varje nod, den optimala kostnaden är kostnaden för den optimala lösningen och minimikostnaden är den lägsta kostnaden för en nod.

Rutnätsproblem (labyrint)

Jag har skapat en enkel labyrint (ladda ner) med väggar, en startpunkt (@) och en målpunkt ($). Dijkstras algoritm används för att hitta den kortaste vägen från startnoden till en målnod genom att använda avståndet till startnoden (g) som heuristik.

# This class represents a node
class Node:

  # Initialize the class
  def __init__(self, position:(), parent:()):
    self.position = position
    self.parent = parent
    self.g = 0 # Distance to start node
    self.h = 0 # Distance to goal node
    self.f = 0 # Total cost

  # Compare nodes
  def __eq__(self, other):
    return self.position == other.position

  # Sort nodes
  def __lt__(self, other):
     return self.f < other.f

  # Print node
  def __repr__(self):
    return ('({0},{1})'.format(self.position, self.f))

# Draw a grid
def draw_grid(map, width, height, spacing=2, **kwargs):
  for y in range(height):
    for x in range(width):
      print('%%-%ds' % spacing % draw_tile(map, (x, y), kwargs), end='')
    print()

# Draw a tile
def draw_tile(map, position, kwargs):
  
  # Get the map value
  value = map.get(position)

  # Check if we should print the path
  if 'path' in kwargs and position in kwargs['path']: value = '+'

  # Check if we should print start point
  if 'start' in kwargs and position == kwargs['start']: value = '@'

  # Check if we should print the goal point
  if 'goal' in kwargs and position == kwargs['goal']: value = '$'

  # Return a tile value
  return value 

# Dijkstra search
def dijkstra_search(map, start, end):
  
  # Create lists for open nodes and closed nodes
  open = []
  closed = []

  # Create a start node and an goal node
  start_node = Node(start, None)
  goal_node = Node(end, None)

  # Add the start node
  open.append(start_node)
  
  # Loop until the open list is empty
  while len(open) > 0:

    # Sort the open list to get the node with the lowest cost first
    open.sort()

    # Get the node with the lowest cost
    current_node = open.pop(0)

    # Add the current node to the closed list
    closed.append(current_node)
    
    # Check if we have reached the goal, return the path
    if current_node == goal_node:
      path = []
      while current_node != start_node:
        path.append(current_node.position)
        current_node = current_node.parent
      #path.append(start) 
      # Return reversed path
      return path[::-1]

    # Unzip the current node position
    (x, y) = current_node.position

    # Get neighbors
    neighbors = [(x-1, y), (x+1, y), (x, y-1), (x, y+1)]

    # Loop neighbors
    for next in neighbors:

      # Get value from map
      map_value = map.get(next)

      # Check if the node is a wall
      if(map_value == '#'):
        continue

      # Create a neighbor node
      neighbor = Node(next, current_node)

      # Check if the neighbor is in the closed list
      if(neighbor in closed):
        continue

      # Generate heuristics (Manhattan distance)
      neighbor.g = abs(neighbor.position[0] - start_node.position[0]) + abs(neighbor.position[1] - start_node.position[1])
      neighbor.h = 0
      neighbor.f = neighbor.g

      # Check if neighbor is in open list and if it has a lower f value
      if(add_to_open(open, neighbor) == True):
        # Everything is green, add neighbor to open list
        open.append(neighbor)

  # Return None, no path is found
  return None

# Check if a neighbor should be added to open list
def add_to_open(open, neighbor):
  for node in open:
    if (neighbor == node and neighbor.f >= node.f):
      return False
  return True

# The main entry point for this module
def main():

  # Get a map (grid)
  map = {}
  chars = ['c']
  start = None
  end = None
  width = 0
  height = 0

  # Open a file
  fp = open('data\\maze.in', 'r')
  
  # Loop until there is no more lines
  while len(chars) > 0:

    # Get chars in a line
    chars = [str(i) for i in fp.readline().strip()]

    # Calculate the width
    width = len(chars) if width == 0 else width

    # Add chars to map
    for x in range(len(chars)):
      map[(x, height)] = chars[x]
      if(chars[x] == '@'):
        start = (x, height)
      elif(chars[x] == '$'):
        end = (x, height)
    
    # Increase the height of the map
    if(len(chars) > 0):
      height += 1

  # Close the file pointer
  fp.close()

  # Find the closest path from start(@) to end($)
  path = dijkstra_search(map, start, end)
  print()
  print(path)
  print()
  draw_grid(map, width, height, spacing=1, path=path, start=start, goal=end)
  print()
  print('Steps to goal: {0}'.format(len(path)))
  print()

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
#################################################################################
#.#...#....$....#...................#...#.........#.......#.............#.......#
#.#.#.#.###+###.#########.#########.#.#####.#####.#####.#.#.#######.###.#.#####.#
#...#.....#+++#.#.........#.#.....#.#...#...#...#.......#.#.#.......#.#.#.#...#.#
#############+#.#.#########.#.###.#.###.#.###.#.#.#######.###.#######.#.#.#.#.#.#
#+++++++++++#+#...#.#.....#...#...#...#.#.#.#.#...#...#.......#.......#.#.#.#.#.#
#+#########+#+#####.#.#.#.#.###.#####.#.#.#.#.#####.#.#########.###.###.###.#.#.#
#+#........+#+++#...#.#.#.#...#.....#.#.#.#...#.#...#.......#.....#.#...#...#...#
#+#########+#.#+###.#.#.#####.###.#.#.#.#.#.###.#.#########.#####.#.#.###.#####.#
#+#+++++++#+#.#+++#...#.#.....#.#.#.#...#.#.....#.#.....#.#...#...#.......#...#.#
#+#+#####+#+#.###+#####.#.#####.#.#.###.#.#######.###.#.#.###.#.###########.#.#.#
#+++#+++#+#+#...#+++++#.#.......#.#.#...#.....#...#...#.....#.#.#...#...#...#...#
#####+#+#+#+#########+#.#######.#.###.#######.#.###.#########.###.#.#.#.#.#######
#+++++#+++#+#+++++++++#.......#.#...#.#.#.....#.#.....#.......#...#.#.#.#.#.....#
#+#########+#+#########.###.###.###.#.#.#.###.#.#.###.#.#######.###.#.###.#.###.#
#+++#.#+++++#+++#.....#.#.#...#.#.#.....#...#.#.#...#.#...#...#...#.#.#...#...#.#
###+#.#+#####.#+#.#.###.#.###.#.#.#####.###.###.#####.###.#.#.#.###.#.#.#####.#.#
#+++#+++#.....#+#.#.#...#...#.....#...#.#...#...........#.#.#...#...#.......#.#.#
#+###+#########+#.#.#.###.#.#####.#.#.###.###.###########.#.#####.#########.###.#
#+#..+++++++++++#.#.......#.#...#.#.#...#.#...#.#.......#.......#.#...#.....#...#
#+#.#############.#########.#.#.###.###.#.#.###.#.#####.#.#######.#.#.#.#####.#.#
#+#.#+++++++++++#.#.#.#.....#.#.....#...#.#.....#...#.#.#.#.#...#.#.#.#.#.....#.#
#+###+#########+#.#.#.#######.#######.###.#####.###.#.#.#.#.###.#.#.#.#.#####.#.#
#+++++#+++#+++++#...#.........#.....#...#.....#...#...#.#.....#.#...#.#.#.....#.#
#.#####+#+#+#######.###########.#######.#.#######.###.#.###.###.#####.#.#.#####.#
#.....#+#+#+++#...#.#+++++++#.........#.#...#.......#.#.#...#...#.....#.#.#...#.#
#######+#+###+#.###.#+#####+#.#####.###.#.#.#.#######.#.#####.###.#####.#.###.#.#
#+++++++#+#+++#.....#+#...#+#...#.#.....#.#.#.#.#.....#...#...#...#.....#...#.#.#
#+#######+#+#.#####.#+###.#+###.#.#######.#.#.#.#.#######.#.###.#.###.#####.#.#.#
#+#.#+++++#+#.#+++#.#+++#.#+++#...#.#...#.#...#.#.....#.#...#...#...#.......#...#
#+#.#+#####+#.#+#+#####+#.###+###.#.#.#.#.#####.#####.#.#####.#####.#########.###
#+#..+#..+++#.#+#+#+++#+++#.#+#...#...#.#.#...#.....#...#.#...#...#.....#...#.#.#
#+###+###+#.###+#+#+#+###+#.#+#.#######.#.#.#.#####.###.#.#.###.#.#####.###.#.#.#
#+++#+++#+#.#+++#+#+#+++#+#.#+#.#.......#...#.........#.#...#...#.#...#...#.#...#
#.#+###+#+#.#+###+#+###+#+#.#+#.###.###.###########.###.#.###.###.###.###.#.###.#
#.#+++#+#+#.#+++#+++#+++#+#.#+#.....#...#...#.....#.#...#.....#.....#.#...#...#.#
#.###+#+#+#####+#####+#.#+#.#+#######.###.#.#####.#.#.#############.#.#.###.#.#.#
#...#+#+++#+++#+++++#+#.#+#.#+#+++#...#.#.#.......#.#.#...#...#...#...#.#.#.#...#
###.#+#####+#+#####+#+###+#.#+#+#+#.###.#.#########.#.#.#.#.#.#.#.#####.#.#.#####
#...#+++++++#+++++++#+++++..#+++#+++++++@...........#...#...#...#.......#.......#
#################################################################################

Steps to goal: 339

Grafproblem

Problemformuleringen är att hitta den kortaste vägen från en avgångsstad till en destinationsstad, en karta har använts för att skapa förbindelser mellan städer i grafen. Dijkstras algoritm använder en grafklass, en nodklass och avståndet till avgångsstaden (start) som heuristik för att vägleda sökningen.

# This class represent a graph
class Graph:

  # Initialize the class
  def __init__(self, graph_dict=None, directed=True):
    self.graph_dict = graph_dict or {}
    self.directed = directed
    if not directed:
      self.make_undirected()

  # Create an undirected graph by adding symmetric edges
  def make_undirected(self):
    for a in list(self.graph_dict.keys()):
      for (b, dist) in self.graph_dict[a].items():
        self.graph_dict.setdefault(b, {})[a] = dist

  # Add a link from A and B of given distance, and also add the inverse link if the graph is undirected
  def connect(self, A, B, distance=1):
    self.graph_dict.setdefault(A, {})[B] = distance
    if not self.directed:
      self.graph_dict.setdefault(B, {})[A] = distance

  # Get neighbors or a neighbor
  def get(self, a, b=None):
    links = self.graph_dict.setdefault(a, {})
    if b is None:
      return links
    else:
      return links.get(b)

  # Return a list of nodes in the graph
  def nodes(self):
    s1 = set([k for k in self.graph_dict.keys()])
    s2 = set([k2 for v in self.graph_dict.values() for k2, v2 in v.items()])
    nodes = s1.union(s2)
    return list(nodes)

# This class represent a node
class Node:

  # Initialize the class
  def __init__(self, name:str, parent:str):
    self.name = name
    self.parent = parent
    self.g = 0 # Distance to start node
    self.h = 0 # Distance to goal node
    self.f = 0 # Total cost

  # Compare nodes
  def __eq__(self, other):
    return self.name == other.name

  # Sort nodes
  def __lt__(self, other):
     return self.f < other.f

  # Print node
  def __repr__(self):
    return ('({0},{1})'.format(self.position, self.f))

# Dijkstra search
def dijkstra_search(graph, start, end):
  
  # Create lists for open nodes and closed nodes
  open = []
  closed = []

  # Create a start node and an goal node
  start_node = Node(start, None)
  goal_node = Node(end, None)

  # Add the start node
  open.append(start_node)
  
  # Loop until the open list is empty
  while len(open) > 0:

    # Sort the open list to get the node with the lowest cost first
    open.sort()

    # Get the node with the lowest cost
    current_node = open.pop(0)

    # Add the current node to the closed list
    closed.append(current_node)
    
    # Check if we have reached the goal, return the path
    if current_node == goal_node:
      path = []
      while current_node != start_node:
        path.append(current_node.name + ': ' + str(current_node.g))
        current_node = current_node.parent
      path.append(start_node.name + ': ' + str(start_node.g))
      # Return reversed path
      return path[::-1]

    # Get neighbours
    neighbors = graph.get(current_node.name)

    # Loop neighbors
    for key, value in neighbors.items():

      # Create a neighbor node
      neighbor = Node(key, current_node)

      # Check if the neighbor is in the closed list
      if(neighbor in closed):
        continue

      # Calculate cost so far
      neighbor.g = current_node.g + graph.get(current_node.name, neighbor.name)
      neighbor.h = 0
      neighbor.f = neighbor.g

      # Check if neighbor is in open list and if it has a lower f value
      if(add_to_open(open, neighbor) == True):
        # Everything is green, add neighbor to open list
        open.append(neighbor)

  # Return None, no path is found
  return None

# Check if a neighbor should be added to open list
def add_to_open(open, neighbor):
  for node in open:
    if (neighbor == node and neighbor.f >= node.f):
      return False
  return True

# The main entry point for this module
def main():

  # Create a graph
  graph = Graph()

  # Create graph connections (Actual distance)
  graph.connect('Frankfurt', 'Wurzburg', 111)
  graph.connect('Frankfurt', 'Mannheim', 85)
  graph.connect('Wurzburg', 'Nurnberg', 104)
  graph.connect('Wurzburg', 'Stuttgart', 140)
  graph.connect('Wurzburg', 'Ulm', 183)
  graph.connect('Mannheim', 'Nurnberg', 230)
  graph.connect('Mannheim', 'Karlsruhe', 67)
  graph.connect('Karlsruhe', 'Basel', 191)
  graph.connect('Karlsruhe', 'Stuttgart', 64)
  graph.connect('Nurnberg', 'Ulm', 171)
  graph.connect('Nurnberg', 'Munchen', 170)
  graph.connect('Nurnberg', 'Passau', 220)
  graph.connect('Stuttgart', 'Ulm', 107)
  graph.connect('Basel', 'Bern', 91)
  graph.connect('Basel', 'Zurich', 85)
  graph.connect('Bern', 'Zurich', 120)
  graph.connect('Zurich', 'Memmingen', 184)
  graph.connect('Memmingen', 'Ulm', 55)
  graph.connect('Memmingen', 'Munchen', 115)
  graph.connect('Munchen', 'Ulm', 123)
  graph.connect('Munchen', 'Passau', 189)
  graph.connect('Munchen', 'Rosenheim', 59)
  graph.connect('Rosenheim', 'Salzburg', 81)
  graph.connect('Passau', 'Linz', 102)
  graph.connect('Salzburg', 'Linz', 126)

  # Make graph undirected, create symmetric connections
  graph.make_undirected()

  # Run search algorithm
  path = dijkstra_search(graph, 'Frankfurt', 'Ulm')
  print(path)
  print()

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
['Frankfurt: 0', 'Wurzburg: 111', 'Ulm: 294']
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *