Hoppa till innehåll

Bredd-först-sökning i Python

Jag kommer att implementera bredd-först-sökning (BFS) för ett rutnät och en graf i den här handledningen. Bredd-först-sökning är en algoritm som används i inom AI-området för att hitta en sökväg från en punkt till en annan.

Bredd-först-sökning är en oinformerad algoritm, den söker blint mot ett mål på bredden. BFS startar från en initial nod (start) och expanderar grannnoder på bredden, detta implementeras genom att använda en FIFO-kö (först in först ut). BFS är komplett eftersom det inte kommer att fastna i en oändlig loop om det finns en målnod i sökutrymmet.

En bredd-först sökning är garanterad att hitta den optimala lösningen, men det kan ta tid och konsumera mycket minne. Tidskomplexiteten är O(n) i ett rutnät och O(b^d) i en graf eller ett träd med en förgreningsfaktor (b) och ett djup (d). Förgreningsfaktorn är det genomsnittliga antalet grannnoder som kan utökas från varje nod och djupet är det genomsnittliga antalet nivåer i en graf eller ett träd. BFS är inte så minneseffektiv som djup-först-sökning i träd. BFS kan användas om sökutrymmet inte är för stort, när det är viktigt att hitta en optimal lösning.

Rutnätsproblem (labyrint)

Jag har skapat en enkel labyrint (ladda ner) med väggar, en startpunkt och ett mål. BFS används för att hitta den kortaste vägen till målet, algoritmen använder en Node-klass. BFS-algoritmen har en lista för öppna noder och en lista för stängda noder, den kommer att loopa tills den hittar en målnod eller tills listan med öppna noder är tom.

# This class represents a node
class Node:

  # Initialize the class
  def __init__(self, position:(), parent:()):
    self.position = position
    self.parent = parent
    self.g = 0 # Distance to start node
    self.h = 0 # Distance to goal node
    self.f = 0 # Total cost

  # Compare nodes
  def __eq__(self, other):
    return self.position == other.position

  # Sort nodes
  def __lt__(self, other):
     return self.f < other.f

  # Print node
  def __repr__(self):
    return ('({0},{1})'.format(self.position, self.f))

# Draw a grid
def draw_grid(map, width, height, spacing=2, **kwargs):
  for y in range(height):
    for x in range(width):
      print('%%-%ds' % spacing % draw_tile(map, (x, y), kwargs), end='')
    print()

# Draw a tile
def draw_tile(map, position, kwargs):
  
  # Get the map value
  value = map.get(position)

  # Check if we should print the path
  if 'path' in kwargs and position in kwargs['path']: value = '+'

  # Check if we should print start point
  if 'start' in kwargs and position == kwargs['start']: value = '@'

  # Check if we should print the goal point
  if 'goal' in kwargs and position == kwargs['goal']: value = '$'

  # Return a tile value
  return value 

# Breadth-first search (BFS)
def breadth_first_search(map, start, end):
  
  # Create lists for open nodes and closed nodes
  open = []
  closed = []

  # Create a start node and an goal node
  start_node = Node(start, None)
  goal_node = Node(end, None)

  # Add the start node
  open.append(start_node)
  
  # Loop until the open list is empty
  while len(open) > 0:

    # Get the first node (FIFO)
    current_node = open.pop(0)

    # Add the current node to the closed list
    closed.append(current_node)
    
    # Check if we have reached the goal, return the path
    if current_node == goal_node:
      path = []
      while current_node != start_node:
        path.append(current_node.position)
        current_node = current_node.parent
      #path.append(start) 
      # Return reversed path
      return path[::-1]

    # Unzip the current node position
    (x, y) = current_node.position

    # Get neighbors
    neighbors = [(x-1, y), (x+1, y), (x, y-1), (x, y+1)]

    # Loop neighbors
    for next in neighbors:

      # Get value from map
      map_value = map.get(next)

      # Check if the node is a wall
      if(map_value == '#'):
        continue

      # Create a neighbor node
      neighbor = Node(next, current_node)

      # Check if the neighbor is in the closed list
      if(neighbor in closed):
        continue

      # Everything is green, add the node if it not is in open
      if (neighbor not in open):
        open.append(neighbor)

  # Return None, no path is found
  return None

# The main entry point for this module
def main():

  # Get a map (grid)
  map = {}
  chars = ['c']
  start = None
  end = None
  width = 0
  height = 0

  # Open a file
  fp = open('annytab\\ai_search_algorithms\\data\\maze.in', 'r')
  
  # Loop until there is no more lines
  while len(chars) > 0:

    # Get chars in a line
    chars = [str(i) for i in fp.readline().strip()]

    # Calculate the width
    width = len(chars) if width == 0 else width

    # Add chars to map
    for x in range(len(chars)):
      map[(x, height)] = chars[x]
      if(chars[x] == '@'):
        start = (x, height)
      elif(chars[x] == '$'):
        end = (x, height)
    
    # Increase the height of the map
    if(len(chars) > 0):
      height += 1

  # Close the file pointer
  fp.close()

  # Find the closest path from start(@) to end($)
  path = breadth_first_search(map, start, end)
  print()
  print(path)
  print()
  draw_grid(map, width, height, spacing=1, path=path, start=start, goal=end)
  print()
  print('Steps to goal: {0}'.format(len(path)))
  print()

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
#################################################################################
#.#...#....$....#...................#...#.........#.......#.............#.......#
#.#.#.#.###+###.#########.#########.#.#####.#####.#####.#.#.#######.###.#.#####.#
#...#.....#+++#.#.........#.#.....#.#...#...#...#.......#.#.#.......#.#.#.#...#.#
#############+#.#.#########.#.###.#.###.#.###.#.#.#######.###.#######.#.#.#.#.#.#
#+++++++++++#+#...#.#.....#...#...#...#.#.#.#.#...#...#.......#.......#.#.#.#.#.#
#+#########+#+#####.#.#.#.#.###.#####.#.#.#.#.#####.#.#########.###.###.###.#.#.#
#+#........+#+++#...#.#.#.#...#.....#.#.#.#...#.#...#.......#.....#.#...#...#...#
#+#########+#.#+###.#.#.#####.###.#.#.#.#.#.###.#.#########.#####.#.#.###.#####.#
#+#+++++++#+#.#+++#...#.#.....#.#.#.#...#.#.....#.#.....#.#...#...#.......#...#.#
#+#+#####+#+#.###+#####.#.#####.#.#.###.#.#######.###.#.#.###.#.###########.#.#.#
#+++#+++#+#+#...#+++++#.#.......#.#.#...#.....#...#...#.....#.#.#...#...#...#...#
#####+#+#+#+#########+#.#######.#.###.#######.#.###.#########.###.#.#.#.#.#######
#+++++#+++#+#+++++++++#.......#.#...#.#.#.....#.#.....#.......#...#.#.#.#.#.....#
#+#########+#+#########.###.###.###.#.#.#.###.#.#.###.#.#######.###.#.###.#.###.#
#+++#.#+++++#+++#.....#.#.#...#.#.#.....#...#.#.#...#.#...#...#...#.#.#...#...#.#
###+#.#+#####.#+#.#.###.#.###.#.#.#####.###.###.#####.###.#.#.#.###.#.#.#####.#.#
#+++#+++#.....#+#.#.#...#...#.....#...#.#...#...........#.#.#...#...#.......#.#.#
#+###+#########+#.#.#.###.#.#####.#.#.###.###.###########.#.#####.#########.###.#
#+#..+++++++++++#.#.......#.#...#.#.#...#.#...#.#.......#.......#.#...#.....#...#
#+#.#############.#########.#.#.###.###.#.#.###.#.#####.#.#######.#.#.#.#####.#.#
#+#.#+++++++++++#.#.#.#.....#.#.....#...#.#.....#...#.#.#.#.#...#.#.#.#.#.....#.#
#+###+#########+#.#.#.#######.#######.###.#####.###.#.#.#.#.###.#.#.#.#.#####.#.#
#+++++#+++#+++++#...#.........#.....#...#.....#...#...#.#.....#.#...#.#.#.....#.#
#.#####+#+#+#######.###########.#######.#.#######.###.#.###.###.#####.#.#.#####.#
#.....#+#+#+++#...#.#+++++++#.........#.#...#.......#.#.#...#...#.....#.#.#...#.#
#######+#+###+#.###.#+#####+#.#####.###.#.#.#.#######.#.#####.###.#####.#.###.#.#
#+++++++#+#+++#.....#+#...#+#...#.#.....#.#.#.#.#.....#...#...#...#.....#...#.#.#
#+#######+#+#.#####.#+###.#+###.#.#######.#.#.#.#.#######.#.###.#.###.#####.#.#.#
#+#.#+++++#+#.#+++#.#+++#.#+++#...#.#...#.#...#.#.....#.#...#...#...#.......#...#
#+#.#+#####+#.#+#+#####+#.###+###.#.#.#.#.#####.#####.#.#####.#####.#########.###
#+#..+#..+++#.#+#+#+++#+++#.#+#...#...#.#.#...#.....#...#.#...#...#.....#...#.#.#
#+###+###+#.###+#+#+#+###+#.#+#.#######.#.#.#.#####.###.#.#.###.#.#####.###.#.#.#
#+++#+++#+#.#+++#+#+#+++#+#.#+#.#.......#...#.........#.#...#...#.#...#...#.#...#
#.#+###+#+#.#+###+#+###+#+#.#+#.###.###.###########.###.#.###.###.###.###.#.###.#
#.#+++#+#+#.#+++#+++#+++#+#.#+#.....#...#...#.....#.#...#.....#.....#.#...#...#.#
#.###+#+#+#####+#####+#.#+#.#+#######.###.#.#####.#.#.#############.#.#.###.#.#.#
#...#+#+++#+++#+++++#+#.#+#.#+#+++#...#.#.#.......#.#.#...#...#...#...#.#.#.#...#
###.#+#####+#+#####+#+###+#.#+#+#+#.###.#.#########.#.#.#.#.#.#.#.#####.#.#.#####
#...#+++++++#+++++++#+++++..#+++#+++++++@...........#...#...#...#.......#.......#
#################################################################################

Steps to goal: 339

Grafproblem

Detta grafproblem handlar om att hitta den kortaste vägen från en stad till en annan stad, en karta har använts för att skapa förbindelser mellan städerna. BFS-algoritmen använder en Graph-klass och en Node-klass, den har en lista med öppna noder och en lista med stängda noder. BFS-algoritmen hittar den kortaste vägen till målet.

# This class represent a graph
class Graph:

  # Initialize the class
  def __init__(self, graph_dict=None, directed=True):
    self.graph_dict = graph_dict or {}
    self.directed = directed
    if not directed:
      self.make_undirected()

  # Create an undirected graph by adding symmetric edges
  def make_undirected(self):
    for a in list(self.graph_dict.keys()):
      for (b, dist) in self.graph_dict[a].items():
        self.graph_dict.setdefault(b, {})[a] = dist

  # Add a link from A and B of given distance, and also add the inverse link if the graph is undirected
  def connect(self, A, B, distance=1):
    self.graph_dict.setdefault(A, {})[B] = distance
    if not self.directed:
      self.graph_dict.setdefault(B, {})[A] = distance

  # Get neighbors or a neighbor
  def get(self, a, b=None):
    links = self.graph_dict.setdefault(a, {})
    if b is None:
      return links
    else:
      return links.get(b)

  # Return a list of nodes in the graph
  def nodes(self):
    s1 = set([k for k in self.graph_dict.keys()])
    s2 = set([k2 for v in self.graph_dict.values() for k2, v2 in v.items()])
    nodes = s1.union(s2)
    return list(nodes)

# This class represent a node
class Node:

  # Initialize the class
  def __init__(self, name:str, parent:str):
    self.name = name
    self.parent = parent
    self.g = 0 # Distance to start node
    self.h = 0 # Distance to goal node
    self.f = 0 # Total cost

  # Compare nodes
  def __eq__(self, other):
    return self.name == other.name

  # Sort nodes
  def __lt__(self, other):
     return self.f < other.f

  # Print node
  def __repr__(self):
    return ('({0},{1})'.format(self.position, self.f))

# Breadth-first search (BFS)
def breadth_first_search(graph, start, end):
  
  # Create lists for open nodes and closed nodes
  open = []
  closed = []

  # Create a start node and an goal node
  start_node = Node(start, None)
  goal_node = Node(end, None)

  # Add the start node
  open.append(start_node)
  
  # Loop until the open list is empty
  while len(open) > 0:

    # Get the first node (FIFO)
    current_node = open.pop(0)

    # Add the current node to the closed list
    closed.append(current_node)
    
    # Check if we have reached the goal, return the path
    if current_node == goal_node:
      path = []
      while current_node != start_node:
        path.append(current_node.name + ': ' + str(current_node.g))
        current_node = current_node.parent
      path.append(start_node.name + ': ' + str(start_node.g))
      # Return reversed path
      return path[::-1]

    # Get neighbours
    neighbors = graph.get(current_node.name)

    # Loop neighbors
    for key, value in neighbors.items():

      # Create a neighbor node
      neighbor = Node(key, current_node)

      # Check if the neighbor is in the closed list
      if(neighbor in closed):
        continue

      # Check if neighbor is in open list and if it has a lower f value
      if(neighbor in open):
        continue

      # Calculate cost so far
      neighbor.g = current_node.g + graph.get(current_node.name, neighbor.name)

      # Everything is green, add neighbor to open list
      open.append(neighbor)

  # Return None, no path is found
  return None

# The main entry point for this module
def main():

  # Create a graph
  graph = Graph()

  # Create graph connections (Actual distance)
  graph.connect('Frankfurt', 'Wurzburg', 111)
  graph.connect('Frankfurt', 'Mannheim', 85)
  graph.connect('Wurzburg', 'Nurnberg', 104)
  graph.connect('Wurzburg', 'Stuttgart', 140)
  graph.connect('Wurzburg', 'Ulm', 183)
  graph.connect('Mannheim', 'Nurnberg', 230)
  graph.connect('Mannheim', 'Karlsruhe', 67)
  graph.connect('Karlsruhe', 'Basel', 191)
  graph.connect('Karlsruhe', 'Stuttgart', 64)
  graph.connect('Nurnberg', 'Ulm', 171)
  graph.connect('Nurnberg', 'Munchen', 170)
  graph.connect('Nurnberg', 'Passau', 220)
  graph.connect('Stuttgart', 'Ulm', 107)
  graph.connect('Basel', 'Bern', 91)
  graph.connect('Basel', 'Zurich', 85)
  graph.connect('Bern', 'Zurich', 120)
  graph.connect('Zurich', 'Memmingen', 184)
  graph.connect('Memmingen', 'Ulm', 55)
  graph.connect('Memmingen', 'Munchen', 115)
  graph.connect('Munchen', 'Ulm', 123)
  graph.connect('Munchen', 'Passau', 189)
  graph.connect('Munchen', 'Rosenheim', 59)
  graph.connect('Rosenheim', 'Salzburg', 81)
  graph.connect('Passau', 'Linz', 102)
  graph.connect('Salzburg', 'Linz', 126)

  # Make graph undirected, create symmetric connections
  graph.make_undirected()

  # Run search algorithm
  path = breadth_first_search(graph, 'Frankfurt', 'Ulm')
  print(path)
  print()

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()
['Frankfurt: 0', 'Wurzburg: 111', 'Ulm: 294']
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *