Hoppa till innehåll

Bergsklättringsalgoritm för sökning i Python

Jag kommer att implementera en bergsklättringsalgoritm för sökning i denna handledning, algoritmen kommer att användas på handelsresandeproblemet. Bergsklättringsalgoritmen är en lokal sökalgoritm som startar med en initial lösning, algoritmen försöker sedan att förbättra lösningen tills det att ingen förbättring kan ske. Denna algoritm fungerar på stora verkliga problem där sökvägen till målet är irrelevant.

Bergsklättringsalgoritmen är en enkel algoritm som kan användas för att hitta en tillfredsställande lösning snabbt, detta utan att behöva använda mycket minne. Bergsklättringssökning kan användas på verkliga problem med många permutationer eller kombinationer. Algoritmen benämns ofta som girig lokal sökning eftersom den iterativt söker efter en bättre lösning.

Bergsklättringsalgoritmen använder slumpmässigt genererade lösningar som kan vara mer eller mindre styrda av den bästa lösningen enligt den person som implementerar algoritmen. Bergsklättringssökning kan implementeras i många varianter: stokastisk bergsklättring, förstavalsbergsklättring, slumpmässig omstart av bergsklättring och andra anpassade varianter. Algoritmen kan användas för att hitta en tillfredsställande lösning på ett problem avseende en konfiguration när det är omöjligt att testa alla permutationer eller kombinationer.

Handelsresandeproblemet

Handelsresandeproblemet är känt eftersom det är svårt att generera en optimal lösning inom rimlig tid när antalet städer i problemet ökar i antal. Jag har hittat distansdata för 13 städer (Traveling Salesman Problem). Målet är att hitta den kortaste vägen från en startplats och tillbaka till startplatsen efter att ha besökt alla andra städer. Det här problemet har 479001600 ((13-1)!) permutationer och om vi lägger till ytterligare en stad skulle det ha 6227020800 ((14-1)!) permutationer.

Det tar för lång tid att testa alla permutationer, vi använder bergsklättringssökning för att hitta en tillfredsställande lösning inom rimlig tid. Den initiala lösningen kan vara slumpmässig, slumpmässig med avståndsvikter eller en gissad bästa lösning baserat på det kortaste avståndet mellan städer.

# Import libraries
import random
import copy

# This class represent a state
class State:

  # Create a new state
  def __init__(self, route:[], distance:int=0):
    self.route = route
    self.distance = distance

  # Compare states
  def __eq__(self, other):
    for i in range(len(self.route)):
      if(self.route[i] != other.route[i]):
        return False
    return True

  # Sort states
  def __lt__(self, other):
     return self.distance < other.distance

  # Print a state
  def __repr__(self):
    return ('({0},{1})\n'.format(self.route, self.distance))

  # Create a shallow copy
  def copy(self):
    return State(self.route, self.distance)

  # Create a deep copy
  def deepcopy(self):
    return State(copy.deepcopy(self.route), copy.deepcopy(self.distance))

  # Update distance
  def update_distance(self, matrix, home):
    
    # Reset distance
    self.distance = 0

    # Keep track of departing city
    from_index = home

    # Loop all cities in the current route
    for i in range(len(self.route)):
      self.distance += matrix[from_index][self.route[i]]
      from_index = self.route[i]

    # Add the distance back to home
    self.distance += matrix[from_index][home]

# This class represent a city (used when we need to delete cities)
class City:

  # Create a new city
  def __init__(self, index:int, distance:int):
    self.index = index
    self.distance = distance

  # Sort cities
  def __lt__(self, other):
     return self.distance < other.distance

# Get the best random solution from a population
def get_random_solution(matrix:[], home:int, city_indexes:[], size:int, use_weights=False):

  # Create a list with city indexes
  cities = city_indexes.copy()

  # Remove the home city
  cities.pop(home)

  # Create a population
  population = []
  for i in range(size):

    if(use_weights == True):
      state = get_random_solution_with_weights(matrix, home)
    else:
      # Shuffle cities at random
      random.shuffle(cities)

      # Create a state
      state = State(cities[:])
      state.update_distance(matrix, home)

    # Add an individual to the population
    population.append(state)

  # Sort population
  population.sort()

  # Return the best solution
  return population[0]

# Get best solution by distance
def get_best_solution_by_distance(matrix:[], home:int):
  
  # Variables
  route = []
  from_index = home
  length = len(matrix) - 1

  # Loop until route is complete
  while len(route) < length:

     # Get a matrix row
    row = matrix[from_index]

    # Create a list with cities
    cities = {}
    for i in range(len(row)):
      cities[i] = City(i, row[i])

    # Remove cities that already is assigned to the route
    del cities[home]
    for i in route:
      del cities[i]

    # Sort cities
    sorted = list(cities.values())
    sorted.sort()

    # Add the city with the shortest distance
    from_index = sorted[0].index
    route.append(from_index)

  # Create a new state and update the distance
  state = State(route)
  state.update_distance(matrix, home)

  # Return a state
  return state

# Get a random solution by using weights
def get_random_solution_with_weights(matrix:[], home:int):
  
  # Variables
  route = []
  from_index = home
  length = len(matrix) - 1

  # Loop until route is complete
  while len(route) < length:

     # Get a matrix row
    row = matrix[from_index]

    # Create a list with cities
    cities = {}
    for i in range(len(row)):
      cities[i] = City(i, row[i])

    # Remove cities that already is assigned to the route
    del cities[home]
    for i in route:
      del cities[i]

    # Get the total weight
    total_weight = 0
    for key, city in cities.items():
      total_weight += city.distance

    # Add weights
    weights = []
    for key, city in cities.items():
      weights.append(total_weight / city.distance)

    # Add a city at random
    from_index = random.choices(list(cities.keys()), weights=weights)[0]
    route.append(from_index)

  # Create a new state and update the distance
  state = State(route)
  state.update_distance(matrix, home)

  # Return a state
  return state

# Mutate a solution
def mutate(matrix:[], home:int, state:State, mutation_rate:float=0.01):
  
  # Create a copy of the state
  mutated_state = state.deepcopy()

  # Loop all the states in a route
  for i in range(len(mutated_state.route)):

    # Check if we should do a mutation
    if(random.random() < mutation_rate):

      # Swap two cities
      j = int(random.random() * len(state.route))
      city_1 = mutated_state.route[i]
      city_2 = mutated_state.route[j]
      mutated_state.route[i] = city_2
      mutated_state.route[j] = city_1

  # Update the distance
  mutated_state.update_distance(matrix, home)

  # Return a mutated state
  return mutated_state

# Hill climbing algorithm
def hill_climbing(matrix:[], home:int, initial_state:State, max_iterations:int, mutation_rate:float=0.01):

  # Keep track of the best state
  best_state = initial_state

  # An iterator can be used to give the algorithm more time to find a solution
  iterator = 0

  # Create an infinite loop
  while True:

    # Mutate the best state
    neighbor = mutate(matrix, home, best_state, mutation_rate)

    # Check if the distance is less than in the best state
    if(neighbor.distance >= best_state.distance):
      iterator += 1
      if (iterator > max_iterations):
        break
    if(neighbor.distance < best_state.distance):
      best_state = neighbor

  # Return the best state
  return best_state

# The main entry point for this module
def main():

  # Cities to travel
  cities = ['New York', 'Los Angeles', 'Chicago', 'Minneapolis', 'Denver', 'Dallas', 'Seattle', 'Boston', 'San Francisco', 'St. Louis', 'Houston', 'Phoenix', 'Salt Lake City']
  city_indexes = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

  # Index of start location
  home = 2 # Chicago

  # Max iterations
  max_iterations = 1000

  # Distances in miles between cities, same indexes (i, j) as in the cities array
  matrix = [[0, 2451, 713, 1018, 1631, 1374, 2408, 213, 2571, 875, 1420, 2145, 1972],
      [2451, 0, 1745, 1524, 831, 1240, 959, 2596, 403, 1589, 1374, 357, 579],
      [713, 1745, 0, 355, 920, 803, 1737, 851, 1858, 262, 940, 1453, 1260],
      [1018, 1524, 355, 0, 700, 862, 1395, 1123, 1584, 466, 1056, 1280, 987],
      [1631, 831, 920, 700, 0, 663, 1021, 1769, 949, 796, 879, 586, 371],
      [1374, 1240, 803, 862, 663, 0, 1681, 1551, 1765, 547, 225, 887, 999],
      [2408, 959, 1737, 1395, 1021, 1681, 0, 2493, 678, 1724, 1891, 1114, 701],
      [213, 2596, 851, 1123, 1769, 1551, 2493, 0, 2699, 1038, 1605, 2300, 2099],
      [2571, 403, 1858, 1584, 949, 1765, 678, 2699, 0, 1744, 1645, 653, 600],
      [875, 1589, 262, 466, 796, 547, 1724, 1038, 1744, 0, 679, 1272, 1162],
      [1420, 1374, 940, 1056, 879, 225, 1891, 1605, 1645, 679, 0, 1017, 1200],
      [2145, 357, 1453, 1280, 586, 887, 1114, 2300, 653, 1272, 1017, 0, 504],
      [1972, 579, 1260, 987, 371, 999, 701, 2099, 600, 1162, 1200, 504, 0]]


  # Get the best route by distance
  state = get_best_solution_by_distance(matrix, home)
  print('-- Best solution by distance --')
  print(cities[home], end='')
  for i in range(0, len(state.route)):
    print(' -> ' + cities[state.route[i]], end='')
  print(' -> ' + cities[home], end='')
  print('\n\nTotal distance: {0} miles'.format(state.distance))
  print()

  # Get the best random route
  state = get_random_solution(matrix, home, city_indexes, 100)
  print('-- Best random solution --')
  print(cities[home], end='')
  for i in range(0, len(state.route)):
    print(' -> ' + cities[state.route[i]], end='')
  print(' -> ' + cities[home], end='')
  print('\n\nTotal distance: {0} miles'.format(state.distance))
  print()

  # Get a random solution with weights
  state = get_random_solution(matrix, home, city_indexes, 100, use_weights=True)
  print('-- Best random solution with weights --')
  print(cities[home], end='')
  for i in range(0, len(state.route)):
    print(' -> ' + cities[state.route[i]], end='')
  print(' -> ' + cities[home], end='')
  print('\n\nTotal distance: {0} miles'.format(state.distance))
  print()

  # Run hill climbing to find a better solution
  state = get_best_solution_by_distance(matrix, home)
  state = hill_climbing(matrix, home, state, 1000, 0.1)
  print('-- Hill climbing solution --')
  print(cities[home], end='')
  for i in range(0, len(state.route)):
    print(' -> ' + cities[state.route[i]], end='')
  print(' -> ' + cities[home], end='')
  print('\n\nTotal distance: {0} miles'.format(state.distance))
  print()

# Tell python to run main method
if __name__ == "__main__": main()

Resultat

Jag valde att använda en initial lösning baserad på det kortaste avståndet mellan städer, den bästa lösningen muteras i varje iteration och en muterad lösning blir den nya bästa lösningen om det totala avståndet är mindre än avståndet för den nuvarande bästa lösningen. Jag använder extra iterationer för att ge algoritmen mer tid till att hitta en bättre lösning. Den bästa lösningen är 7293 miles enligt det ursprunliga exemplet i länken.

-- Best solution by distance --
Chicago -> St. Louis -> Minneapolis -> Denver -> Salt Lake City -> Phoenix -> Los Angeles -> San Francisco -> Seattle -> Dallas -> Houston -> New York -> Boston -> Chicago

Total distance: 8131 miles

-- Best random solution --
Chicago -> Boston -> Salt Lake City -> Los Angeles -> San Francisco -> Seattle -> Denver -> Houston -> Dallas -> Phoenix -> St. Louis -> Minneapolis -> New York -> Chicago

Total distance: 11091 miles

-- Best random solution with weights --
Chicago -> Boston -> New York -> St. Louis -> Dallas -> Houston -> Phoenix -> Seattle -> Denver -> Salt Lake City -> Los Angeles -> San Francisco -> Minneapolis -> Chicago

Total distance: 9155 miles

-- Hill climbing solution --
Chicago -> St. Louis -> Minneapolis -> Denver -> Salt Lake City -> Seattle -> San Francisco -> Los Angeles -> Phoenix -> Dallas -> Houston -> New York -> Boston -> Chicago

Total distance: 7534 miles
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *