Hoppa till innehåll

Begränsningsprogrammering i Python

Jag kommer att lösa två problem med hjälp av begränsningsprogrammering i denna handledning. Begränsningsprogrammering (CP) är en flexibel teknik som kan användas för att lösa problem avseende begränsningstillfredsställelse (CSP) som har fler eller färre genomförbara lösningar. CP-problem kan modelleras med godtyckliga begränsningar. CP fokuserar mest på variabler och begränsningar, man lägger inte så stort fokus på målfunktionen.

Begränsningsprogrammering används för planering, schemaläggning och tilldelning. Jag kommer att lösa ett problem med jobbschemaläggning och ett schemaläggningsproblem avseende husbyggnation i denna handledning. CP används främst för att hitta möjliga lösningar, jag kommer att försöka att hitta en optimal lösning. Jag använder Python och ortools-biblioteket från Google i denna handledning.

Jobbschemaläggningsproblem

En fabrik utför flera jobb i flera maskiner (Job Shop Problem) och målet är att hitta ett schema för varje maskin som minimerar den tid det tar för alla jobb att slutföras. Ett jobb har flera uppgifter som måste utföras i ordning och varje maskin kan bara hantera en uppgift åt gången. Resultatet från en körning visas nedanför koden.

# Import libraries
import collections
import ortools.sat.python.cp_model
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches

# This class represent a task
class Task:

  # Create a new task
  def __init__(self, start:object, interval:object, end:object):
    
    # Set values for instance variables
    self.start = start
    self.interval = interval
    self.end = end

# This class represent an assignment
class Assignment:

  # Create a new assignment
  def __init__(self, job_id:int, task_id:int, start:int, duration:int):

    # Set values for instance variables
    self.job_id = job_id
    self.task_id = task_id
    self.start = start
    self.duration = duration

  # Sort
  def __lt__(self, other):
    return self.start + self.duration < other.start + other.duration

  # Print
  def __repr__(self):
    return ('(Job: {0}, Task: {1}, Start: {2}, End: {3})'.format(self.job_id, self.task_id, self.start, self.start + self.duration))

# The main entry point for this module
def main():

  # Input data: Task = (machine_id, duration)
  jobs = [[(0, 3), (1, 2), (2, 2)], # Job0
      [(0, 2), (2, 1), (1, 4)], # Job1
      [(1, 4), (2, 3)] # Job2
      ]

  # Variables
  machine_count = 3
  tasks = {}
  intervals = collections.defaultdict(list)
  assignments = collections.defaultdict(list)

  # Compute horizon dynamically (sum of all durations)
  horizon = sum(task[1] for job in jobs for task in job)

  # Create a model
  model = ortools.sat.python.cp_model.CpModel()

  # Loop jobs
  for job_id, job in enumerate(jobs):

    # Loop tasks in a job
    for task_id, task in enumerate(job):

      # Variables
      machine_id = task[0]
      duration = task[1]
      suffix = '_{0}_{1}'.format(job_id, task_id)

      # Create model variables
      start = model.NewIntVar(0, horizon, 'start' + suffix)
      end = model.NewIntVar(0, horizon, 'end' + suffix)
      interval = model.NewIntervalVar(start, duration, end, 'interval' + suffix)

      # Add a task
      tasks[job_id, task_id] = Task(start, interval, end)

      # Add an interval for the machine
      intervals[machine_id].append(interval)

  # Add no-overlap constraints
  # A machine can only work with 1 task at a time
  for machine in range(machine_count):
    model.AddNoOverlap(intervals[machine])

  # Add precedence constraints
  # Tasks in a job must be performed in the specified order
  for job_id, job in enumerate(jobs):

    # Loop tasks in a job
    for task_id in range(len(job) - 1):

      # Add a precedence constraint
      model.Add(tasks[job_id, task_id + 1].start >= tasks[job_id, task_id].end)

  # Create an objective function
  objective = model.NewIntVar(0, horizon, 'makespan')
  model.AddMaxEquality(objective, [tasks[job_id, len(job) - 1].end for job_id, job in enumerate(jobs)])
  model.Minimize(objective)

  # Create a solver
  solver = ortools.sat.python.cp_model.CpSolver()

  # Set a time limit of 30 seconds.
  solver.parameters.max_time_in_seconds = 30.0

  # Solve the problem
  status = solver.Solve(model)

  # Print output if the solution is optimal
  if (status == ortools.sat.python.cp_model.OPTIMAL):

    # Loop jobs
    for job_id, job in enumerate(jobs):

      # Loop tasks in a job
      for task_id, task in enumerate(job):
        
        # Add an assignment
        machine_id = task[0]
        start = solver.Value(tasks[job_id, task_id].start)
        assignments[machine_id].append(Assignment(job_id, task_id, start, task[1]))

    # Create bars and sort assignments
    bars = []
    for machine in range(machine_count):
      assignments[machine].sort()
      bar_tasks = []
      for ass in assignments[machine]:
        bar_tasks.append((ass.start, ass.duration))
      bars.append(bar_tasks)
        
    # Print the solution
    print('--- Final solution ---\n')
    print('Optimal Schedule Length: {0}\n'.format(solver.ObjectiveValue()))
    print('Schedules:')
    for machine in range(machine_count):
      print(machine,':', *assignments[machine])
    print()

    # Plot gantt chart
    fig, gnt = plt.subplots(figsize=(12, 8))
    fig.suptitle('Gantt Chart', fontsize=16)
    gnt.set_xlabel('Time') 
    gnt.set_ylabel('Machines') 
    gnt.set_yticks([12, 22, 32]) 
    gnt.set_yticklabels(['0', '1', '2']) 
    gnt.grid(True)

    # Loop bars
    for i in range(len(bars)):
      gnt.broken_barh(bars[i], (10 + i * 10, 4), facecolors=('tab:orange', 'tab:green', 'tab:red'))
      j = 0
      for x1, x2 in bars[i]:
        gnt.text(x=x1 + x2/2, y= 12 + i * 10, s=j, ha='center', va='center', color='white')
        j += 1

    # Create a legend
    labels = []
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:orange', label='Task 0'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:green', label='Task 1'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:red', label='Task 2'))
    plt.legend(handles=labels, loc=4)

    # Show or save the plot
    #plt.show()
    plt.savefig('plots\\schedule-gantt.png')

# Tell python to run main method
if __name__ == '__main__': main()
--- Final solution ---
Optimal Schedule Length: 11.0

Schedules:
0 : (Job: 0, Task: 0, Start: 0, End: 3) (Job: 1, Task: 0, Start: 3, End: 5)
1 : (Job: 2, Task: 0, Start: 0, End: 4) (Job: 0, Task: 1, Start: 4, End: 6) (Job: 1, Task: 2, Start: 7, End: 11)
2 : (Job: 1, Task: 1, Start: 5, End: 6) (Job: 0, Task: 2, Start: 6, End: 8) (Job: 2, Task: 1, Start: 8, End: 11)
Maskinplanering Gantt-schema

Bygg fem hus

Detta är ett schemaläggningsproblem (husbyggnation) där 3 arbetare ska färdigställa 5 hus före en angiven tidpunkt. Varje arbetare har en viss färdighet för varje jobb och målet är att maximera den totala färdigheten för hela projektet. Resultatet från en körning visas nedanför koden, jobb i Gantt-schemat överlappar varandra på vissa ställen.

# Import libraries
import collections
import ortools.sat.python.cp_model
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches

# This class represent a job
class Job:

  # Create a new job
  def __init__(self, duration:int, skills:[]):
    
    # Set values for instance variables
    self.duration = duration
    self.skills = skills

# This class represent a task
class Task:

  # Create a new task
  def __init__(self, start:object, end:object):
    
    # Set values for instance variables
    self.start = start
    self.end = end

# This class represent an assignment
class Assignment:

  # Create a new assignment
  def __init__(self, job:int, worker:str, start:int, duration:int, skill:int):

    # Set values for instance variables
    self.job = job
    self.worker = worker
    self.start = start
    self.duration = duration
    self.skill = skill

  # Sort
  def __lt__(self, other):
    return self.start + self.duration < other.start + other.duration

  # Print
  def __repr__(self):
    return ('{0}: {1}: {2}, Start: {3}, End: {4}'.format(str.title(self.job), self.worker, self.skill, self.start, self.start + self.duration))

# The main entry point for this module
def main():

  # Variables
  count_houses = 5
  deadline = 400
  workers = ['Joe', 'Jack', 'Jim']
  jobs = {}
  tasks = {}
  worker_tasks = {}
  precedences = []
  intervals = collections.defaultdict(list)
  assignments = collections.defaultdict(list)
  objective = []

  # Add jobs
  jobs['masonry'] = Job(35, [9, 5, 0])
  jobs['carpentry'] = Job(15, [7, 0, 5])
  jobs['plumbing'] = Job(40, [0, 7, 0])
  jobs['ceiling'] = Job(15, [5, 8, 0])
  jobs['roofing'] = Job(5, [6, 7, 0])
  jobs['painting'] = Job(10, [0, 9, 6])
  jobs['windows'] = Job(5, [8, 0, 5])
  jobs['facade'] = Job(10, [5, 5, 0])
  jobs['garden'] = Job(5, [5, 5, 9])
  jobs['moving'] = Job(5, [6, 0, 8])

  # Add precedences
  precedences.append(('masonry', 'carpentry'))
  precedences.append(('masonry', 'plumbing'))
  precedences.append(('masonry', 'ceiling'))
  precedences.append(('carpentry', 'roofing'))
  precedences.append(('ceiling', 'painting'))
  precedences.append(('roofing', 'windows'))
  precedences.append(('roofing', 'facade'))
  precedences.append(('plumbing', 'facade'))
  precedences.append(('roofing', 'garden'))
  precedences.append(('plumbing', 'garden'))
  precedences.append(('windows', 'moving'))
  precedences.append(('facade', 'moving'))
  precedences.append(('garden', 'moving'))
  precedences.append(('painting', 'moving'))

  # Create a model
  model = ortools.sat.python.cp_model.CpModel()

  # Loop houses
  for house_id in range(count_houses):

    # Loop jobs
    for job_id, job in jobs.items():

      # Variables
      suffix = '_{0}_{1}'.format(house_id, job_id)

      # Create model variables
      start = model.NewIntVar(0, deadline, 'start' + suffix)
      end = model.NewIntVar(0, deadline, 'end' + suffix)

      # Add a task
      tasks[house_id, job_id] = Task(start, end)

      # Loop workers
      allocation = []
      for worker in range(len(workers)):
        if(job.skills[worker] > 0):
          suffix = '_{0}_{1}_{2}'.format(house_id, job_id, worker)
          presence = model.NewBoolVar('precence' + suffix)
          interval = model.NewOptionalIntervalVar(start, job.duration, end, presence, 'interval' + suffix)
          worker_tasks[house_id, job_id, worker] = presence
          intervals[worker].append(interval)
          allocation.append(presence)
          objective.append(job.skills[worker] * presence)

      # One and only one worker must be assigned to a job
      model.Add(sum(allocation) == 1)
      
    # Add precedence constraints
    for i, j in precedences:
      model.Add(tasks[house_id, j].start >= tasks[house_id, i].end)

  # Avoid overlapping between tasks of each worker
  for worker in range(len(workers)):
    model.AddNoOverlap(intervals[worker])

  # Create an objective function
  model.Maximize(sum(objective))

  # Create a solver
  solver = ortools.sat.python.cp_model.CpSolver()

  # Set a time limit of 30 seconds.
  solver.parameters.max_time_in_seconds = 30.0

  # Solve the problem
  status = solver.Solve(model)

  # Print output if the solution is optimal
  if (status == ortools.sat.python.cp_model.OPTIMAL):

    # Loop houses
    for house_id in range(count_houses):

      # Loop jobs
      for job_id, task in jobs.items():

        start = solver.Value(tasks[house_id, job_id].start)
        worker = 0
        for w in range(len(workers)): 
          if(task.skills[w] > 0 and solver.Value(worker_tasks[house_id, job_id, w]) == 1):
            worker = w
            break
        duration = task.duration
        assignments[house_id].append(Assignment(job_id, workers[worker], start, duration, task.skills[worker]))

    # Create bars and sort assignments
    bars = []
    for house_id in range(count_houses):
      assignments[house_id].sort()
      bar_tasks = []
      for ass in assignments[house_id]:
        bar_tasks.append((ass.start, ass.duration))
      bars.append(bar_tasks)
        
    # Print the solution
    print('--- Final solution ---\n')
    print('Optimal Total Skill: {0}\n'.format(solver.ObjectiveValue()))
    for house_id in range(count_houses):
      print('House:', house_id + 1)
      print(*assignments[house_id], sep='\n')
      print()
    print()

    # Plot gantt chart
    fig, gnt = plt.subplots(figsize=(16, 8))
    fig.suptitle('Gantt Chart', fontsize=16)
    gnt.set_xlabel('Time') 
    gnt.set_ylabel('Houses') 
    gnt.set_yticks([12, 22, 32, 42, 52]) 
    gnt.set_yticklabels(['1', '2', '3', '4', '5']) 
    gnt.grid(True)

    # Loop bars
    for i in range(len(bars)):
      gnt.broken_barh(bars[i], (10 + i * 10, 4), facecolors=('tab:blue', 'tab:orange', 'tab:green', 'tab:red', 'tab:purple', 'tab:brown', 'tab:pink', 'tab:gray', 'tab:olive', 'tab:cyan'))


    # Create a legend
    labels = []
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:blue', label='Masonry'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:orange', label='Carpentry'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:green', label='Plumbing'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:red', label='Ceiling'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:purple', label='Roofing'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:brown', label='Painting'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:pink', label='Windows'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:gray', label='Facade'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:olive', label='Garden'))
    labels.append(mpatches.Patch(color='tab:cyan', label='Moving'))
    plt.legend(handles=labels, loc=4)

    # Show or save the plot
    #plt.show()
    plt.savefig('plots\\workers-gantt.png')
  
# Tell python to run main method
if __name__ == '__main__': main()
--- Final solution ---
Optimal Total Skill: 385.0

House: 1
Masonry: Joe: 9, Start: 0, End: 35
Carpentry: Joe: 7, Start: 35, End: 50
Plumbing: Jack: 7, Start: 35, End: 75
Ceiling: Jack: 8, Start: 75, End: 90
Roofing: Jack: 7, Start: 90, End: 95
Windows: Joe: 8, Start: 95, End: 100
Garden: Jim: 9, Start: 95, End: 100
Painting: Jack: 9, Start: 95, End: 105
Facade: Joe: 5, Start: 100, End: 110
Moving: Jim: 8, Start: 110, End: 115

House: 2
Masonry: Joe: 9, Start: 50, End: 85
Carpentry: Joe: 7, Start: 110, End: 125
Plumbing: Jack: 7, Start: 105, End: 145
Ceiling: Jack: 8, Start: 145, End: 160
Roofing: Jack: 7, Start: 160, End: 165
Windows: Joe: 8, Start: 165, End: 170
Garden: Jim: 9, Start: 165, End: 170
Painting: Jack: 9, Start: 165, End: 175
Facade: Joe: 5, Start: 170, End: 180
Moving: Jim: 8, Start: 180, End: 185

House: 3
Masonry: Joe: 9, Start: 125, End: 160
Carpentry: Joe: 7, Start: 180, End: 195
Plumbing: Jack: 7, Start: 175, End: 215
Ceiling: Jack: 8, Start: 215, End: 230
Roofing: Jack: 7, Start: 230, End: 235
Windows: Joe: 8, Start: 235, End: 240
Garden: Jim: 9, Start: 235, End: 240
Painting: Jack: 9, Start: 235, End: 245
Facade: Joe: 5, Start: 240, End: 250
Moving: Jim: 8, Start: 250, End: 255

House: 4
Masonry: Joe: 9, Start: 195, End: 230
Carpentry: Joe: 7, Start: 250, End: 265
Plumbing: Jack: 7, Start: 245, End: 285
Ceiling: Jack: 8, Start: 285, End: 300
Roofing: Jack: 7, Start: 300, End: 305
Windows: Joe: 8, Start: 305, End: 310
Garden: Jim: 9, Start: 305, End: 310
Painting: Jack: 9, Start: 305, End: 315
Facade: Joe: 5, Start: 310, End: 320
Moving: Jim: 8, Start: 320, End: 325

House: 5
Masonry: Joe: 9, Start: 265, End: 300
Carpentry: Joe: 7, Start: 320, End: 335
Plumbing: Jack: 7, Start: 315, End: 355
Ceiling: Jack: 8, Start: 355, End: 370
Roofing: Jack: 7, Start: 370, End: 375
Windows: Joe: 8, Start: 375, End: 380
Garden: Jim: 9, Start: 375, End: 380
Painting: Jack: 9, Start: 375, End: 385
Facade: Joe: 5, Start: 380, End: 390
Moving: Jim: 8, Start: 390, End: 395
Fem hus Gantt-schema
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *