Hoppa till innehåll

Azure Blob Storage klient i ASP.NET Core

I det här inlägget beskrivs hur du kan skapa en Azure Blob Storage klient i ASP.NET Core som kan användas för att kommunicera med ditt blobblagringskonto. Blobblagring kan användas för att lagra och servera bilder, videor, ljud och textfiler.

Azure Blob Storage är en molntjänst som kan användas för att lagra massiva mängder ostrukturerad data som filer eller blobbar (Binary Large Object ). Azure Blob Storage skalas automatiskt för att möjliggöra snabb uppladdningshastighet, snabb nedladdningshastighet och en obegränsad mängd lagringsutrymme.

Blobblagring är avsedd för visning av bilder eller dokument direkt i en webbläsare, lagring av filer för distribuerad åtkomst, streaming av video och ljud, skrivning till loggfiler, lagring av data för säkerhetskopiering och återställning, katastrofåterställning, arkivering, lagring av data för analys.

Inställningar

Vi behöver först installera ett NuGet-paket (Microsoft.Azure.Storage.Blob eller WindowsAzure.Storage) till vårt projekt i Visual Studio. Vi lagrar en anslutningssträng till Azure Blob Storage som applikationsinställningar i secrets.json och appsettings.json. Vi lagrar även namn på behållare, vi kan ha flera behållare och använda olika namn vid produktion respektive utveckling.

{
 "Logging": {
  "IncludeScopes": false,
  "LogLevel": {
   "Default": "Information"
  }
 },
 "BlobStorageOptions": {
  "ConnectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=XXXXXXX;AccountKey=XXXXXXXXXXXXX;EndpointSuffix=core.windows.net;",
  "Containers": {
   "files": "test-files",
   "media": "media"
  }
 }
}
public class BlobStorageOptions
{
  #region Variables

  public string ConnectionString { get; set; }
  public IDictionary<string, string> Containers { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public BlobStorageOptions()
  {
    // Set values for instance variables
    this.ConnectionString = "";
    this.Containers = new Dictionary<string, string>();

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class

Tjänster

Vi behöver registrera blobblagringsinställningar och vår blobblagringsklient i klassen StartUp i vårt projekt.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  // Add the mvc framework
  services.AddRazorPages();

  // Create options
  services.Configure<BlobStorageOptions>(configuration.GetSection("BlobStorageOptions"));

  // Add repositories
  services.AddSingleton<IBlobStorageRepository, BlobStorageRepository>();

} // End of the ConfigureServices method

Gränssnitt

public interface IBlobStorageRepository
{
  Task<CloudBlockBlob> UploadFromStream(string container_name, string blob_name, Stream stream);
  Task<Stream> GetWriteStream(string container_name, string blob_name);
  Task UploadChunk(string container_name, string blob_name, string block_id, Stream stream);
  Task<CloudBlockBlob> UploadChunkList(string container_name, string blob_name, string md5, IList<string> chunks);
  Task DownloadToStream(string container_name, string blob_name, Stream stream);
  Task DownloadRangeToStream(CloudBlockBlob blob, Stream stream, long? offset, long? length);
  Task<Stream> GetReadStream(string container_name, string blob_name);
  string GetReadableSasUri(string container_name, string blob_name, string filename, string encoding);
  string GetWriteableSasUri(string container_name, string blob_name, string ip_address = null);
  string GetBlobUrl(string container_name, string blob_name);
  Task<CloudBlockBlob> GetBlobAttributes(string container_name, string blob_name);
  Task Delete(string container_name, string blob_name);

} // End of the interface

Klass

public class BlobStorageRepository : IBlobStorageRepository
{
  #region Variables

  private readonly ILogger logger;
  private readonly BlobStorageOptions options;
  private readonly CloudBlobClient client;

  #endregion

  #region Constructors

  public BlobStorageRepository(ILogger<BlobStorageRepository> logger, IOptions<BlobStorageOptions> options)
  {
    // Set values for instance variables
    this.logger = logger;
    this.options = options.Value;

    // Get a storage account
    CloudStorageAccount account = CloudStorageAccount.Parse(this.options.ConnectionString);

    // Get a client
    this.client = account.CreateCloudBlobClient();

  } // End of the constructor

  #endregion

  #region Add methods

  public async Task<CloudBlockBlob> UploadFromStream(string container_name, string blob_name, Stream stream)
  {
    // Get a container reference
    CloudBlobContainer container = GetContainerReference(container_name);

    // Get a blob reference
    CloudBlockBlob blob = container.GetBlockBlobReference(blob_name);

    // Catch exceptions to make sure that the stream is disposed
    try
    {
      // Write to the blob 
      await blob.UploadFromStreamAsync(stream);
    }
    catch(Exception ex)
    {
      // Log the exception
      logger.LogError(ex, $"UploadFromStream: {blob_name}", null);
    }
    finally
    {
      // Dispose of the stream
      stream.Dispose();
    }
      
    // Fetch blob properties
    await blob.FetchAttributesAsync();

    // Return the blob
    return blob;

  } // End of the UploadFromStream method

  public async Task<Stream> GetWriteStream(string container_name, string blob_name)
  {
    // Get a container reference
    CloudBlobContainer container = GetContainerReference(container_name);

    // Get a blob object
    CloudBlockBlob blob = container.GetBlockBlobReference(blob_name);
    blob.StreamWriteSizeInBytes = 500 * 1024;

    //blockBlob.Properties.ContentType = contentType;

    // Create a stream
    CloudBlobStream stream = null;

    try
    {
      stream = await blob.OpenWriteAsync();
    }
    catch(Exception ex)
    {
      // Log the exception
      logger.LogError(ex, $"GetWriteStream: {blob_name}", null);
    }

    // Return a stream
    return stream;

  } // End of the GetWriteStream method

  public async Task UploadChunk(string container_name, string blob_name, string block_id, Stream stream)
  {
    // Get a container reference
    CloudBlobContainer container = GetContainerReference(container_name);

    // Get a blob reference
    CloudBlockBlob blob = container.GetBlockBlobReference(blob_name);

    // Catch exceptions to make sure that the stream is disposed
    try
    {
      // Write to the blob 
      await blob.PutBlockAsync(block_id, stream, null);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      // Log the exception
      logger.LogError(ex, $"UploadChunk: {blob_name}", null);
    }
    finally
    {
      // Dispose of the stream
      stream.Dispose();
    }

  } // End of the UploadChunk method

  public async Task<CloudBlockBlob> UploadChunkList(string container_name, string blob_name, string md5, IList<string> chunks)
  {
    // Get a container reference
    CloudBlobContainer container = GetContainerReference(container_name);

    // Get a blob reference
    CloudBlockBlob blob = container.GetBlockBlobReference(blob_name);

    // Catch exceptions to make sure that the stream is disposed
    try
    {
      // Upload a list with block id
      blob.Properties.ContentMD5 = md5;
      await blob.PutBlockListAsync(chunks);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      // Log the exception
      logger.LogError(ex, $"UploadChunkList: {blob_name}", null);
    }

    // Fetch blob properties
    await blob.FetchAttributesAsync();

    // Return the blob
    return blob;

  } // End of the UploadChunkList method

  #endregion

  #region Get methods

  public async Task DownloadToStream(string container_name, string blob_name, Stream stream)
  {
    // Get a container reference
    CloudBlobContainer container = GetContainerReference(container_name);

    // Get a blob object
    CloudBlockBlob blob = container.GetBlockBlobReference(blob_name);

    // Download the blob to a stream
    try
    {
      await blob.DownloadToStreamAsync(stream);
    }
    catch(Exception ex)
    {
      // Log the exception
      logger.LogError(ex, $"DownloadToStream: {blob_name}", null);
    }
      
  } // End of the DownloadToStream method

  public async Task DownloadRangeToStream(CloudBlockBlob blob, Stream stream, long? offset, long? length)
  {
    // Download the blob to a stream
    try
    {
      await blob.DownloadRangeToStreamAsync(stream, offset, length);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      // Log the exception
      logger.LogError(ex, $"DownloadRangeToStream", null);
    }

  } // End of the DownloadRangeToStream method

  public async Task<Stream> GetReadStream(string container_name, string blob_name)
  {
    // Get a container reference
    CloudBlobContainer container = GetContainerReference(container_name);

    // Get a blob object
    CloudBlockBlob blob = container.GetBlockBlobReference(blob_name);
    blob.StreamMinimumReadSizeInBytes = 500 * 1024;

    // Create a stream
    Stream stream = null;

    try
    {
      stream = await blob.OpenReadAsync();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      // Log the exception
      logger.LogError(ex, $"GetReadStream: {blob_name}", null);
    }

    // Return the stream
    return stream;

  } // End of the GetReadStream method

  public string GetReadableSasUri(string container_name, string blob_name, string filename, string encoding)
  {
    // Get a container reference
    CloudBlobContainer container = GetContainerReference(container_name);

    // Get a blob object
    CloudBlockBlob blob = container.GetBlockBlobReference(blob_name);

    // Set content type
    string content_type = MimeTypes.GetMimeType(filename);
    if (encoding == "ascii" || encoding == "utf-8" || encoding == "utf-16" || encoding == "utf-32")
    {
      content_type += "; charset=" + encoding;
    }

    // Create a SAS token
    string sasToken = blob.GetSharedAccessSignature(new SharedAccessBlobPolicy()
    {
      // Assuming the blob can be downloaded in 5 minutes
      Permissions = SharedAccessBlobPermissions.Read,
      SharedAccessExpiryTime = DateTime.UtcNow.AddMinutes(5)

    }, new SharedAccessBlobHeaders()
    {
      ContentDisposition = "attachment; filename=" + filename,
      ContentType = content_type

    }, null, SharedAccessProtocol.HttpsOnly, null);

    // Return the url
    return blob.Uri + sasToken;

  } // End of the GetReadableSasUri method

  public string GetWriteableSasUri(string container_name, string blob_name, string ip_address = null)
  {
    // Get a container reference
    CloudBlobContainer container = GetContainerReference(container_name);

    // Create an ip range
    IPAddressOrRange ip_range = string.IsNullOrEmpty(ip_address) == false ? new IPAddressOrRange(ip_address) : null;

    // Create a SAS token
    string sasToken = container.GetSharedAccessSignature(new SharedAccessBlobPolicy()
    {
      // Assuming the blob can be created in 24 hours 
      Permissions = SharedAccessBlobPermissions.Read | SharedAccessBlobPermissions.Write | SharedAccessBlobPermissions.Create | SharedAccessBlobPermissions.Add | SharedAccessBlobPermissions.Delete,
      SharedAccessExpiryTime = DateTime.UtcNow.AddHours(24)

    }, null, SharedAccessProtocol.HttpsOnly, ip_range);

    // Return the url
    return container.Uri + "/" + blob_name + sasToken;

  } // End of the GetWriteableSasUri method

  public string GetBlobUrl(string container_name, string blob_name)
  {
    // Get the container name from the dictionary
    container_name = this.options.Containers[container_name];

    // Return the url
    return "https://mysite.blob.core.windows.net/" + container_name + "/" + blob_name;

  } // End of the GetBlobUrl method

  public async Task<CloudBlockBlob> GetBlobAttributes(string container_name, string blob_name)
  {
    // Get a container reference
    CloudBlobContainer container = GetContainerReference(container_name);

    // Get a blob reference
    CloudBlockBlob blob = container.GetBlockBlobReference(blob_name);

    // Fetch blob properties
    await blob.FetchAttributesAsync();

    // Return the blob
    return blob;

  } // End of the GetBlobAttributes method

  #endregion

  #region Delete methods

  public async Task Delete(string container_name, string blob_name)
  {
    // Get a container reference
    CloudBlobContainer container = GetContainerReference(container_name);

    // Get a blob object
    CloudBlockBlob blob = container.GetBlockBlobReference(blob_name);

    // Delete the blob
    try
    {
      await blob.DeleteIfExistsAsync();
    }
    catch(Exception ex)
    {
      // Log the exception
      logger.LogError(ex, $"Delete blob: {blob_name}", null);
    }
      
  } // End of the Delete method

  #endregion

  #region Helper methods

  private CloudBlobContainer GetContainerReference(string name)
  {
    // Get the name from the dictionary
    name = this.options.Containers[name];

    // Get a reference to a cloud blob contaner
    CloudBlobContainer container = this.client.GetContainerReference(name);

    // Create the container if it doesn't exist
    //await container.CreateIfNotExistsAsync();

    // Return the container reference
    return container;

  } // End of the GetContainerReference method

  #endregion

} // End of the class

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *