Autentisering och behörighet i ASP.NET Core

I det här inlägget beskrivs hur du kan lägga till autentisering och behörigheter för din hemsida i ASP.NET Core. Vi använder ett mellanprogram för att skydda vissa delar av vår webbplats genom att kräva att användare måste vara inloggade med användarnamn och lösenord, åtkomsten till vissa metoder kommer också att begränsas till användare med vissa roller (behörighet).

Autentisering är en process för att bekräfta en användares identitet, ett inloggningsformulär används vanligen på webbplatser för att matcha en användare och en session. Auktorisation är en process för att ge tillgång till resurser beroende på användarrättigheter.

Mellanprogram

Vi använder ett mellanprogram för att hantera autentisering och auktorisation för olika delar av webbplatsen. Vi har ett api som kan nås av medlemmar, ett administratörsområde som kan nås av administratörer och ett medlemsområde som kan nås av medlemmar. Information om en användare sparas som ClaimsPrincipal claimsPrincipal i användarkontexten, detta innebär att det blir enkelt att ange behörighetsattribut för metoder och enkelt att hämta information om den inloggade användaren i metoder. Information om en inloggad användare läggs också till på delar av webbplatsen som är allmän, den här informationen kan vara användbar för att anpassa innehållet till olika användare.

public class AuthorizationMiddleware
{
  #region Variables

  private readonly RequestDelegate next;

  #endregion

  #region Constructors

  public AuthorizationMiddleware(RequestDelegate next)
  {
    // Set values for instance variables
    this.next = next;

  } // End of the constructor

  #endregion

  #region Methods

  public async Task Invoke(HttpContext context, IAdministratorRepository administrator_repository, IMemberRepository member_repository)
  {
    // Get the url path
    string path = context.Request.Path;

    // Respond to different paths
    if (path.StartsWith("/api") == true)
    {
      // Get the authorization header
      string authHeader = context.Request.Headers["Authorization"];

      // Make sure that there is a authorization header
      if (authHeader != null && authHeader.StartsWith("Basic"))
      {
        // Get tokens
        string authToken = authHeader.Substring("Basic ".Length).Trim();
        string decodedToken = Encoding.UTF8.GetString(Convert.FromBase64String(authToken));

        // Get the separator index
        Int32 seperatorIndex = decodedToken.IndexOf(":");

        // Get the username and password
        string email = decodedToken.Substring(0, seperatorIndex);
        string password = decodedToken.Substring(seperatorIndex + 1);

        // Get a member, username must be unique
        ModelItem<MemberDocument> api_user_model = await member_repository.GetApiUser(email, password);

        // Check for correct credentials
        if (api_user_model.item != null)
        {
          // Create claims
          ClaimsIdentity claimsIdentity = new ClaimsIdentity("ApiUser");
          claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, api_user_model.item.id.ToString())); // Important for Antiforgery Ajax post
          claimsIdentity.AddClaim(new Claim("member", JsonConvert.SerializeObject(api_user_model.item)));
          //claimsIdentity.AddClaim(new Claim("etag", api_user_model.etag));
          ClaimsPrincipal claimsPrincipal = new ClaimsPrincipal(claimsIdentity);
          context.User = claimsPrincipal;
        }
        else
        {
          // Unauthorized 401
          byte[] unauthorized = Encoding.UTF8.GetBytes("Not authorized (401)");
          context.Response.StatusCode = 401;
          context.Response.Body.Write(unauthorized, 0, unauthorized.Length);
          var statusCodePagesFeature = context.Features.Get<IStatusCodePagesFeature>();
          if (statusCodePagesFeature != null)
          {
            statusCodePagesFeature.Enabled = false;
          }
          return;
        }
      }
      else
      {
        // Unauthorized 401
        byte[] unauthorized = Encoding.UTF8.GetBytes("Not authorized (401)");
        context.Response.StatusCode = 401;
        context.Response.Body.Write(unauthorized, 0, unauthorized.Length);
        var statusCodePagesFeature = context.Features.Get<IStatusCodePagesFeature>();
        if (statusCodePagesFeature != null)
        {
          statusCodePagesFeature.Enabled = false;
        }
        return;
      }
    }
    else if (path.StartsWith("/member") == true)
    {
      // Get the signed in member
      ModelItem<MemberDocument> member_model = await member_repository.GetSignedInMember(context);

      if (member_model.item == null)
      {
        // Redirect the user to the log in page
        context.Response.Redirect("/auth/log_in");
        return;
      }
      else if(member_model.item.verified == 0)
      {
        // Redirect the user to the verify email page
        context.Response.Redirect("/auth/verify_email");
        return;
      }
      else
      {
        // Create claims
        ClaimsIdentity claimsIdentity = new ClaimsIdentity("User");
        claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, member_model.item.id.ToString())); // Important for Antiforgery Ajax post
        claimsIdentity.AddClaim(new Claim("member", JsonConvert.SerializeObject(member_model.item)));
        ClaimsPrincipal claimsPrincipal = new ClaimsPrincipal(claimsIdentity);
        context.User = claimsPrincipal;
      }
    }
    else if (path.StartsWith("/admin_") == true && path.StartsWith("/admin_login") == false)
    {
      // Get the signed in administrator
      ModelItem<AdministratorDocument> administrator_model = await administrator_repository.GetSignedInAdministrator(context);

      if (administrator_model.item == null)
      {
        // Redirect the user to the login page
        context.Response.Redirect("/admin_login");
        return;
      }
      else
      {
        // Create claims
        ClaimsIdentity claimsIdentity = new ClaimsIdentity("Administrator");
        claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, administrator_model.item.id.ToString())); // Important for Antiforgery Ajax post
        claimsIdentity.AddClaim(new Claim("administrator", JsonConvert.SerializeObject(administrator_model.item)));
        claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Role, administrator_model.item.admin_role));
        ClaimsPrincipal claimsPrincipal = new ClaimsPrincipal(claimsIdentity);
        context.User = claimsPrincipal;
      }
    }
    else
    {
      // Get the signed in member
      ModelItem<MemberDocument> member_model = await member_repository.GetSignedInMember(context);

      if(member_model.item != null)
      {
        // Create claims
        ClaimsIdentity claimsIdentity = new ClaimsIdentity("User");
        claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, member_model.item.id.ToString())); // Important for Antiforgery Ajax post
        claimsIdentity.AddClaim(new Claim("member", JsonConvert.SerializeObject(member_model.item)));
        ClaimsPrincipal claimsPrincipal = new ClaimsPrincipal(claimsIdentity);
        context.User = claimsPrincipal;
      }  
    }

    // Call the next delegate/middleware in the pipeline
    await next(context);

  } // End of the Invoke method

  #endregion

} // End of the class

Hämta inloggad medlem

Vi har en metod för att hämta en inloggad medlem som används i vårt mellanprogram, den här metoden returnerar den inloggade medlemmen och ökar cookiens utgångsdatum för att få en glidande utgångstid.

public async Task<ModelItem<MemberDocument>> GetSignedInMember(HttpContext context)
{
  // Create the model to return
  ModelItem<MemberDocument> model = new ModelItem<MemberDocument>();

  // Get the cookie
  string cookie = context.Request.Cookies["Member"];

  if (cookie != null)
  {
    model = await GetById(this.data_protector.Unprotect(cookie));

    // Renew the cookie
    CookieOptions options = new CookieOptions();
    options.Expires = DateTime.UtcNow.AddDays(1);
    options.HttpOnly = true;
    options.SameSite = SameSiteMode.Lax;
    context.Response.Cookies.Append("Member", cookie, options);
  }

  // Return the model
  return model;

} // End of the GetSignedInMember method

Tjänster

Vi måste säga till ASP.NET Core att använda vårt mellanprogram och vi lägger därför till följande innehåll i metoden Configure i klassen StartUp.

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
{
  // Use authorization middleware
  app.UseMiddleware<AuthorizationMiddleware>();

} // End of the Configure method

Inloggning och utloggning

Vi har ett formulär där medlemmar kan logga in och vi använder cookies för att lagra information om medlemmar som är inloggade. Inloggningsformuläret skickas till metoden log_in i auth-controllern. Vi validerar lösenordet som har angivits av personen som vill logga in, lösenordet är hashat i databasen.

[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> log_in(IFormCollection collection)
{
  // Get the current web domain
  WebDomain current_domain = await this.web_domain_repository.GetCurrentDomain(ControllerContext.HttpContext);

  // Get translated texts
  KeyStringList tt = await this.static_text_repository.GetFromCache(current_domain.front_end_language_code);

  // Get the email and the password
  string email = collection["txtEmail"].ToString();
  string password = collection["txtPassword"].ToString();

  // Get the member
  ModelItem<MemberDocument> member_model = await this.member_repository.GetByEmail(email);
  MemberDocument post = member_model.item;

  // Check if the member exists and if the password is correct
  if (post != null && await this.member_repository.ValidatePassword(post, password) == true)
  {
    // Create a member cookie
    CookieOptions options = new CookieOptions();
    options.Expires = DateTime.UtcNow.AddDays(1);
    options.HttpOnly = true;
    options.SameSite = SameSiteMode.Lax;
    ControllerContext.HttpContext.Response.Cookies.Append("Member", this.data_protector.Protect(post.id.ToString()), options);

    // Return success data
    return Json(data: new ResponseData(true, "/member", ""));
  }
  else
  {
    // Return error data
    return Json(data: new ResponseData(false, "", tt.Get("error_log_in")));
  }

} // End of the log_in method

För att logga ut en användare behöver vi bara ändra cookieens utgångsdatum till ett datum före dagens datum och tid.

[HttpGet]
public IActionResult log_out()
{
  // Delete the member cookie
  CookieOptions options = new CookieOptions();
  options.Expires = DateTime.UtcNow.AddDays(-1);
  options.HttpOnly = true;
  ControllerContext.HttpContext.Response.Cookies.Append("Member", "", options);

  // Redirect the user to the login page
  return Redirect("/auth/log_in");

} // End of the log_out method

Erhåll användarkontext

Vi kan enkelt få information om en inloggad användare i våra controllers och vyer eftersom vi sparade den här informationen i vårt mellanprogram.

// Get a member
Claim claim = ControllerContext.HttpContext.User.FindFirst("member");
MemberDocument member = JsonConvert.DeserializeObject<MemberDocument>(claim.Value);

Behörighetsattribut

Vi kan lägga till ett behörighetsattribut till controllers eller metoder i vårt projekt för att begränsa åtkomsten till användare med vissa roller. Vi lade till en roll för en administratör i mellanprogrammet och den här rollen matchas mot de roller som läggs till i attributet. En administratör behöver en av de roller som anges i attributet för att kunna komma åt en controller eller en metod. En användare behöver en roll som Administrator eller Editor för att kunna komma åt metoden nedan.

[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
[Authorize(Roles = "Administrator,Editor")]
public async Task<IActionResult> index(IFormCollection collection)
{
  // Code ...

} // End of the index method

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *